feminizm kaynakçası - Türkiye Kaynakçası

advertisement
feminizm kaynakçası
Savran, G. A. (2009). Beden Emek Tarih. İstanbul: Kanat Yayınları.
Öztürk, R. (2004). Sinemanın ''Dişil'' Yüzü: Türkiye'de Kadın Yönetmenler.
İstanbul: Om Yayınevi.
Tekeli, Ş. (1993). 1980'ler Türkiyesi'nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar.
İstanbul: İletişim Yayınları.
Talu, E. E. (). "Eski İstanbul'da Kadın Hamamı". Resimli Tarih Mecmuası, I (),
65-68,
Kazıcı, Z. (1990). "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kadınların Kurduğu Bazı
Vakıflar". Milli Kültür Dergisi, (78), 58-60,
Akal, E. (2005). "Feminizmin yetmediği yer: Stasova, Sultangaliyef, Zeki Velidov
ve Mustafa Suphi". Tarih ve Toplum, (241), 225-232,
Selek, P. (2008). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları.
Zilfi, M. C. (2001). Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları. Ankara: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
Sancar, S. (2003). "Üniversitede Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar".
Toplum ve Bilim, (97), 164-182,
Sezer, M. Ö. (2011). Masallar ve Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Evrensel Basım
Yayın.
Ramazanoğlu, Y. (2002). "Feminizmin İslamla KarşılaşmasıMesafeli Duruşun
Kökeni". Tarih ve Toplum, 37 (219), 66-71,
Bora, A. (2011). Feminizm Kendi Arasında. İstanbul: Ayizi Kitap.
Kristof, N. D., & Wudunn, S. (2011). Gökyüzünün Yarısı: Hayatını Değiştiren
Kadınların Hikayesi. İstanbul: Doğan Kitap.
Marcos, S. (2006). Bedenler, dinler ve toplumsal cinsiyet. Ankara: Ütopya
Yayınevi.
Öztelli, C. (1973). "Tarih Boyunca Türk Kadın Tipleri". Sivas Folkloru, (4), 3-4,
Akşit, E. E. (2010). "Latife'nin Bir Jesti:Doğu ve Batı Feminizmleri ve Erken
Yirminci Yüzyıl Devrimleriyle İlişkileri". Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı, .
istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Balkaya, İ. S. (1996). "Afife Fikret'e Göre Feminizm". Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (4), 103-114,
Fine, C. (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Özkazanç, A. (2013). Cinsellik, Şiddet ve Hukuk / Feminist Yazılar. Ankara:
Dipnot Yayınları.
Villeger, A. Q. (2014). Haremden Kaçanlar: İstanbul'da Bir Devlet Meselesi ve
Feminizm (1906). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Belge, C. (2012). Ohal'de Feminizm: Nebahat Akkoç Anlatıyor. İstanbul: Ayizi
Kitap.
Kandiyoti, D. A. (1997). Cariyeler Bacılar Yurttaşlar. İstanbul: Metis Yayınları.
Kandiyoti, D. A. (1997). Cariyeler Bacılar Yurttaşlar. İstanbul: Metis Yayınları.
Muhittin, N. (1999). Nezihe Muhittin ve Türk Kadını (1931) Türk Feminizminin
Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarih Yazıcılığından Bir Örnek. İSTANBUL:
İLETİŞİM YAYINLARI.
Demiroğlu, A. (1984). "1899'da Osmanlı Basınında Feminizm". Tarih ve Toplum,
19 (114), 53-56,
Wells, J. (1997). Kadın Gözüyle Batı Avrupa'da Fahişeliğin Tarihi. istanbul:
Pencere Yayınları.
Sancar, S. (2007). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan
Söyleme. Ankara: İmge Kitabevi.
Kasapoğlu, M. A. (1994). "Aile Ve Kadın Araştırmaları İçin Yedi Temel Rol Ve
Statü". Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe
Bölümü Dergisi, 15 (), 1-17,
Toprak, Z. (1988). "Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti:Kadın Askerler ve
Milli Aile". Tarih ve Toplum, 9 (51), 34-38,
Cindoğlu, D. (1998). "Namus, Nikah, Bekaret: 1990'lar Türkiye'sinde Cinselliğe
ilişkin Paradokslar". 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı,
(19-21 Kasım 1997, Ankara), 165-169. Ankara: TODAİE.
Hamit, H. (2001). İslamda Feminizm. İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.
Akşit, E. E. (2013). Kızların Sessizliği (Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi). İstanbul:
İletişim.
Sancar, S. (2009). Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada, Sokakta
Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.
Aslan Akman , C., & Kayalıgil, M. C. (2005). Socialism and feminism : an
analysis of Turkish radical socialist articles (1987-1994.
Bora, A. (2010). "Hatırlananlar ve Unutulanlar: İslam Coğrafyasında
Modernleşme ve Kadın Hareketleri". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
(53), 51-66,
Günal, A. (1997). "Irigaray'ın Beden Simgeseli Üzerinden Feminizmde
Özselcilik Tartışması". Toplum ve Bilim, (75), 145-161,
Sayılan, F. (2013). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim. Ankara: Dipnot Yayınları.
Sancar, S. (2012). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti. İstanbul: İletişim Yayınları.
Selek, P. (2011). Maskeler Süvariler Gacılar. İstanbul: Ayizi Kitap.
Toksöz, G., & Kardam, F. (2004). "Gender Based Discrimination at Work in
Turkey: A Cross-Sectoral overview". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, 59 (4), 151-172,
Gültekin, L. (2013). Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları. Ankara: Atılım
Üniversitesi Yayınları.
Cantek, F. Ş., & Cantek, L. (2010). "Seks, yalanlar ve videoteyp". Birikim, (254),
8-12,
Şahoğlu, H., Lama, S., Okutan, G., Talat, O., & Cahit, N. (1998). "KKTC Kadın
Platformu". 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım
1997, Ankara), 511-518. Ankara: TODAİE.
Solak, M. (). "Tarihte Türk Kadını: Sultan Raziye". Kamu Çalışanları Dergisi,
(48), 42,
Kızılkan, N. (2009). Spaces of Masculinities.
Gürkan, Ü. (1998). "Türk Devleti ve Kadına Yönelik Hukuk Politikası". 20.
Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım 1997, Ankara),
13-22. Ankara: TODAİE.
Feng, Y. (2013). Kadının Özgür ve Bütünsel Gelişimi: Feminizm ve Marksist
Hümanizmin Diyalektiği. İstanbul: Canut Yayınevi.
(2013). 21. Yüzyıl Feminizmine Doğru. ankara: Nota Bene Yayınları.
Bora, A., & Günal, A. (2007). 90'larda Türkiye'de Feminizm. İstanbul: İletişim
Yayınları.
Sevım, A. (2004). Feminizm. : İnsan Yayınları.
İlyasoğlu, A. (1997). "Kadın Çalışmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımının Türkiye'de
Kadın Araştırmaları Alanına Getirebileceği Açılımlar Üzerine". Toplum ve Bilim,
(75), 162-169,
Bora, A., & Selek, P. (2010). "Pınar Selek ile Amargi ve Kadın Hareketi Üzerine
Söyleşi: Çeşitlilik, Merak, Endişe ve Hareket!". Birikim, (251-252), 107-110,
Eyüboğlu, A., Özar, Ş., & Tanrıöver-tufan, H. (1998). "Kentli Kadınların Çalışma
Koşulları ve Çalışma Yaşamını Terk Nedenleri". 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar
ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım 1997, Ankara), 207-216. Ankara: TODAİE.
Çağlayan, H. (2009). Analar Yoldaşlar Tanrıçalar. İstanbul: İletişim Yayınları.
Erman, T. (1998). "21. Yüzyıla Girerken Köyden Kente Göçmüş Kadın ve
Özellikle Gecekondu". 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı,
(19-21 Kasım 1997, Ankara), 93-100. Ankara: TODAİE.
(2008). Kadınların Sınıfı. İstanbul: İletişim Yayınları.
Cantek, F. Ş., & Cantek, L. (2009). "Siyasi Muhalefetin Bir Biçimi Olarak
Tahkir: Erken Cumhuriyet Dönemi Politik Mizahında Kadınlık Halleri ve Kadınsı
Erkekler". Toplum ve Bilim, (116), 55-82,
Estes, C. P. (2003). Kurtlarla Koşan Kadınlar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Toksöz, G. (1998). "Türkiye'de Sendikacı Kadın Kimliği". 20. Yüzyılın Sonunda
Kadınlar ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım 1997, Ankara), 303-309. Ankara:
TODAİE.
Genış, A., Maclean, G., & Kayaalp, E. (1997). "Feminist Yapıbozum ve
Sömürge-Sonrası Kuram: Gayatri Spivak'ın Çalışmalarında Etik Yaptırım".
Toplum ve Bilim, (75), 49-67,
Kılıç, A. Z. (1998). Feminizmin siyasal kuram eleştirileri: Kadın deneyimleri
ışığında politik olana yeni bir bakış.
(2000). Yerli Bir Feminizme Doğru. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Durukanoğlu, H. (2013). Anaerkil Toplumlar Kadınların Görünmeyen Tarihi.
Durukanoğlu, H. (2013). Anaerkil Toplumlar Kadınların Görünmeyen Tarihi.
İstanbul: Sokak Kitapları Yayınları.
Bora, A. (2009). "Feminizm ile Sosyalizmin Mutsuz Evliliği - Arkadaş Olsak
Yeter". Birikim, (244-245), 110-114,
Pelızzon, S. M. (2009). Kadının Konumu Nasıl Değişti?. Ankara: İmge Yayınları.
Öztürk, R. (1997). Sinemada Kadın Olmak. İstanbul: Alan Yayıncılık.
Cantek, F. Ş. (2014). Kenarın Kitabı: ''Ara''da Kalmak, Çeperde Yaşamak.
İstanbul: İletişim Yayınları.
Rosenberg, C. (1990). Kadınlar ve Perestroyka. İstanbul: Pencere Yayınları.
Günal, A., & Savran, G. A. (2009). "Gülnur Savran ile Söyleşi:". Birikim,
(244-245), 115-123,
Sayılan, F., & Özkazanç, A. (2009). "İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal
Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi". Toplum ve Bilim, (114), 51-73,
Sancar, S. (2011). Birkaç Arpa Boyu: Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken Türkiye'de
Feminist Çalışmalar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Bora, A. (2007). "Kadın Devrimi". Birikim, (218), 46-49,
Günal, A., & Landry, D. (1997). "Feminizm ve Sömürgecilik: At Üzerinde Üç
İngiliz Kadın Gezgin". Toplum ve Bilim, (75), 68-84,
Reed, E. (1987). Bilimde Cins Ayrımı. İstanbul: Payel.
Atabek, E. (2010). Kışkırtılmış Erkeklik Bastırılmış Kadınlık. İstanbul:
Cumhuriyet Kitapları.
Kılıç, Y., & Duymuş Florioti, H. H. (2007). "Hititlerde Kadın ve Siyaset". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 26 (42), 1-15,
Berktay, F. (1998). "Kadınlar ve İktidar: Paylaşmak mı, Dönüştürmek mi?". 20.
Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım 1997, Ankara),
521-523. Ankara: TODAİE.
Ecevit, Y. (2008). Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sorunlar, öncelikler
ve çözüm önerileri: "kadın-erkek eşitliğine doğru yürüyüş: eğitim, çalışma
yaşamı ve siyaset" raporunun güncellemesi.. Ankara: Tübitak.
Berktay, F. (2003). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları.
Gottlieb , J. V. (2003). Feminine Fascism: Women in Britain's Fascist
Movement. London & New York: I.B. Tauris.
Budak, A. (2004). "Osmanlı Modernleşmesi ve Kadın". Özgıda İş Dergisi, 2 (8),
41-48,
Türkoğlu, B. (2013). Violence as a way of reconstructing manhood : the role of
threatened manhood and masculine ideology on violence against women.
Scott, J. W. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi.
İstanbul: Agora Kitaplığı.
Sungur, A. (2011). Masculinity and Honor Perception: A Case Study in Tepedağ
District Adana-Turkey.
Jenkins, H. D. (2008). Robert Kolej'in Kızları. İstanbul: Dergah Yayınları.
Jenkins, H. D. (2008). Robert Kolej'in Kızları. İstanbul: Dergah Yayınları.
(2010). Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden çocuk bakım hizmetleri:
farklı ülke uygulamaları. Ankara: Afşaroğlu Matbaası.
İnan, A. (1985). Kurtuluş Savaşında Türk Kadını. Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Kırzıoğlu, N. G. (1973). Erzurum Merkez İlçesi ve Civar Köylerinde Kadın
Giyimi Üzerinde Araştırmalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
Güriz , A. (1997). Feminizm Postmodernizm ve Hukuk. Ankara : Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
Coşar, S. (Şubat 2008). "Başörtüsüne/Türbana Bakmak: Parçalı Siyasete Dair
Feminizmin Sözü Var". Birikim, (226), 58-61,
Akal, E. (2005). "Feminizmin yetmediği yer". Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar,
(1), ,
Durakbaşa, A. (2000). Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul:
İletişim Yayınları.
Kabasakal Arat, Z. F. (2000). Deconstructing Images Of The Turkish Women. :
Palgrave Macmillan Press Ltd..
Ünlütürk Ulutaş, Ç., & Kalfa, A. (2009). "Göçün kadınlaşması ve göçmen
kadınların örgütlenme deneyimleri". Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 1 (2), 13-25,
Acar, F. (2008). Kadınların insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği. Ankara:
İçişleri Bakanlığı Yayınları.
Tekeli, Ş. (Güz 1987). "Akdeniz'de feminizm ya da KEGME Toplantısı'nın bir
değerlendirmesi". Toplum ve Bilim, (31-39), 105-111,
Toksöz, G., & Makal, A. (2012). Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği.
Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
Tokgöz, L. (2008). "Halide Edib,Türk Modernleşmesi ve Feminizm". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, 6 (11), 761-766,
Keller, E. F. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler. İstanbul:
Metis Kitap.
Binark, M., & İrvan, S. (1995). Kadın ve Popüler Kültür. İstanbul : Ark Yayınevi.
Coşar, S. (2006). The reflections of the Ottoman-Turkish feminism on the
literary works of Nezihe Muhittin.
Çorbacıoğlu, G. (2008). Feminist discussions on the headscarf problem in
Turkey : examination of three women's journals.
Bilgin, E. (2004). An analysis of Turkish modernity through discourses of
masculinities.
Kırca-schroeder, S. (2007). Popüler Feminizm: Türkiye ve Britanya'da Kadın
Dergileri. İstanbul: Bağlam Yayınları.
Yaşın Dökmen , Z. (2004). Toplumsal cinsiyet, sosyal psikolojik açıklamalar.
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Öztürk, R. (2003). "Besieged and Liberated Women in Art Films". Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (2), 153-176,
Balkaya, İ. S. (1996). "Afife Fikret'e Göre Feminizm". Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (4), 103-114,
Davıes, M. (1982). Üçüncü Dünyada İkinci Cins. İstanbul: Pencere Yayınları.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards