Ünite - Fen Okulu

advertisement
4
Ünite
IfiIK ve SES
126
KONULAR
A. IfiIK
1.
2.
3.
4.
5.
Karanl›kta Görebilir miyiz?
Çevremizdeki Ifl›k Kaynaklar›
Geçmiflten Günümüze Ayd›nlatma
Yaflam›m›z› Etkileyen Ayd›nlatma
Ifl›k da Çevreyi Etkiler mi?
B. SES
1. Her Sesin Bir Kayna¤› Vard›r
2. Ses Titreflimdir
3. Sesin ‹flitmedeki Önemi
4. Ses de Çevreyi Kirletebilir
Gece karanl›¤›nda gökyüzüne saç›lan
›fl›k demetleri çok etkileyicidir. Gürültülü bir
patlamayla gökyüzünü renklendiren havai
fiflek gösterisini hepimiz heyecan ve
hayranl›kla izleriz.
Bayram, kurtulufl günü veya özel bir
kutlama nedeniyle düzenlenen havai fiflek
gösterisine tan›k oldunuz mu? Olduysan›z,
havai fifleklerin gürültülü ve rengarenk ›fl›k
demetleri size neler hissettirdi?
‹nsanlar tarih boyunca ›fl›k ve sesin
özelliklerini anlamaya çal›flm›fllard›r. Bu
bölümde ›fl›k ve ses kaynaklar›n›, üretim
teknolojilerini ve özelliklerini ö¤renerek
bunlar›n yaflant›m›zdaki yeri ve önemini
kavram›fl olaca¤›z.
127
A. IfiIK
4.
Ünite
1. Ifl›k olmadan görebilir miyiz?
3. Afl›r› ›fl›ktan neden
rahats›z oluruz?
2. En önemli ›fl›k
kayna¤›m›z nedir?
4. Gece sokakta kolay
fark edilebilmek için nas›l
giyinmeliyiz?
128
Download