istanbul medipol üniversitesi sağlık hizmetleri pazarlaması ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SAYY112088-SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Yönetimi/Tezli Yüksek Lisans
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Ayşen Akyüz
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
XXX
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye pazarlamanın sağlık hizmetlerindeki rolü ile ilgili derin bilgi kazandırmak ve sağlık
hizmetlerine uyarlanabilen pazarlama teorilerini ve uygulamalarını öğretmektir. Ders pazarlama ve sağlık
hizmetlerinin gelişimi, hizmetlerin özellikleri, stratejik planlama, sağlık hizmetlerinde markalaşma,
fiyatlandırma,dağıtım tutundurma ve sağlıkta toplam kalite yönetimi gibi konuları içermektedir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Dersin sonunda öğrenciler,
1. Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önemi ve rolünü kavrayabilecektir.
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlama stratejileri geliştirebilecektir.
3. 4p kararlarını sağlık hizmetlerine uyarlayabilecektir.
4. Stratejik planlama ve pazarlama arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
5. Sağlıkla ilgili tüketici karar verme sürecini ve sağlık hizmetleri pazarlarını açıklayabilecektir.
6. Sağlık hizmetlerinde pazarlama problemlerini analiz edebilecek ve bu problemlere çözüm önerebilecektir.
7. Sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerini etkileyen faktörleri değerlendirebilecektir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, yaratıcı, sorgulayan, takım halinde çalışabilme, eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1-Sağlık Hizmetleri Pazarlamasına Giriş
2-Pazarlama ve sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi ve Hizmetlerin özellikleri
3-Tüketici davranışları
4-Pazarlama Etiği
5-Pazar Bölümlendirme, Konumlandırma ve Büyüme Stratejileri
6-Stratejik pazarlama planlaması
7-Sağlık pazarlamasında ürün/hizmet kararları
8-Sağlık pazarlamasında fiyatlandırma kararları
9-Sağlık pazarlamasında dağıtım kararları
10-Sağlık pazarlamasında tutundurma kararları
14-Katılımcılar ve Süreç yönetimi
14-Toplam Kalite Yönetimi ve müşteri memnuniyeti
14-Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar
14-Sağlık Hizmetlerinde Marka Yönetimi
Öğretim ve
Teknikleri
Konular ders anlatımı, sınıf içi tartışmalar ve öğrenci sunumları şeklinde işlenecektir.
Dersin Koşulları
Öğrenciler derse devam ve tartışmalara katılmakla yükümlüdürler.
Ders Notu Öğretim üyesinin notları
Kaynaklar Önerilen 1. Tengilimoğlu, Dilaver. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması. 3. Baskı. Siyasal Kitabevi, 2014
Kaynaklar 2. Berkowitz, Eric, N. Essentials of Health Care Marketing. Jones and Barlett, 2017.
Download