SAĞLIK YÖNETİMİ YOĞUN MBA SEÇMELİ DERSLERİ IYL

advertisement
SAĞLIK YÖNETİMİ YOĞUN MBA SEÇMELİ DERSLERİ
IYL-508 Hasta İlişkileri Yönetimi
Sağlık kurumlarında hasta ilişkilerin yeri ve öneminin belirlenmesi, sağlık işletmelerinin
hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması, sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık
üzerine etkileri ve sağlığın geliştirilebilmesi, hasta ve yakınları ile sağlıklı iletişimin
kurulabilmesi için gerekli iletişim teknikleri ve yöntemlerinin anlatılması, hasta ve yakınlarına
yaklaşım ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi.
IYL-518 Etik ve Hasta Hakları
Etik ile ilgili temel kavramların tanımlanması, yönetimde uyulması beklenen etik ilkelerin
benimsenmesi, yönetimde etik dışı davranışların ve sorunların değerlendirilmesi, örgütsel ve
mesleki etiği, tıp etiğinin temel ilkelerini, hasta haklarının tarihsel gelişimini, Türkiye’deki
yasal düzenlemelere göre hasta haklarını ve halk sağlığı politikasının etik ve felsefi
temellerinin değerlendirilmesi.
IYL-522 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık kurumlarında organizasyonların sürekliliği için etkili insan kaynakları yönetimi; insan
kaynaklarının stratejik rolü; işe alma, seçme, insan kaynakları eğitimi ve
geliştirilmesi; tazminat, işçi-işveren ilişkileri, ücret politikalarının geliştirilmesi, psikolojik
taciz gibi güncel konuların analiz edilmesi.
IYL-530 Seminer: Sağlık Sektöründe Modern Yönetim Teknikleri
Sağlık sektörünün önde gelen liderlerinin sektördeki deneyimlerini öğreterek paylaştığı bu
derste öğrencilerin bir tarafta tecrübe birikimine sahip olmaları diğer taraftan da sektörel
ağlarını (network) geliştirmeleri hedeflenmektedir.
IYL-536 Sağlık Hukuku
Sağlık hukukunun temel kavramları açıklanarak, sağlık hizmetlerinin uluslararası bildirgelere
uygun bir şekilde verilmesinin sağlanması, Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre sağlık
mesleklerinin uygulamaları, sağlık çalışanlarının özel yetki ve sorumluluklarının, sağlık
kurumlarının çalışma esaslarının anlatılması.
IYL-540 Hastane Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Günümüzde hastane yöneticileri, genellikle inanılmaz karmaşıklık ve boyutlarda bir kurumu
işletir, çok büyük bir bütçenin sorumluluğunu taşır ve yüze yakın değişik hizmet gören
profesyonel, yarı profesyonel ve yardımcı personelin uyumunu sağlamak zorundadır. Derste,
oldukça karmaşık fonksiyonel yönetici karmasına sahip hastanelerin en üst yönetiminde yer
alacak yöneticinin güncel yönetim yaklaşımı ve bu yaklaşımı sergileyebileceği örgütsel
yapının önemi anlatılacaktır.
IYL-544 Uluslararası Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Küresel rekabet ile farklılaşan sağlık sektörü içinde değişen tüketici yapısı ve yenilenen sağlık
hizmetleri kavramlarında, sağlanacak hizmetin pazarlanabilir bir “değer” olduğu gerçeğinden
hareketle sağlık yöneticilerine mensuplarına pazarlama bakış açısı kazandırılması, pazarlama
yönetiminin süreci ve organizasyonel strateji içerisindeki rolü, pazarlama kavramanın
temelleri, temel pazarlama yaklaşımları, tüketiciyi anlama, segmentasyon, hedef kitle
belirleme ve konumlandırma stratejilerinin yanı sıra, ürün yönetimi ve yeni ürün geliştirme,
pazarlama iletişimi, fiyatlandırma, dağıtım kanalı stratejileri ve pazarlamanın toplumsal ve
yönetsel işlevlerinin aktarılması.
IYL-548 Sağlık Teknolojisi ve Bilgi Sistemleri Yönetimi
Bilgi Teknolojileri (BT) bileşenleri ve bu bileşenlerin kullanıldığı BT uygulamaları ile
tanışarak bilişim araçlarının ve bilgi teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yerinin
anlatılması, sağlık hizmetlerinde bilgi sistemlerinin verimli olarak kullanımının ve
yönetiminin sağlanması.
IYL-550 Uluslararası Sağlık Sistemleri ve Politikaları Yönetimi
Dünyadaki sağlık politikaları ile ilgili genel bir bakış açısı sağlanması, ülkelerin sağlık
sistemlerinin karşılaştırılması ve çeşitli sağlık politikası konularının değerlendirilmesi, sosyal
güvenlik ve özel sigorta örneklerinin incelenmesi.
IYL-552 Sağlık Sigortacılığı Yönetimi
Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin özellikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tanıtılması,
özel sigortacılık sistemleri ve özellikleri, mevzuatın ve sistem içinde yer alan kurumların
incelenip sigorta sistemlerinin irdelenmesi.
IYL-560 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Kalite kavramını, sağlık hizmetlerinde kalitenin anlam ve önemini öğretmek, toplam kalite
yönetimi bilincine sahip, ilkelerini ve uygulama adımlarını bilen ve bunu sağlık işletmelerinde
uygulayabilecek düzeyde kalite yönetim sistemi ve standartlarının öğrenilmesini sağlayacak
bilgiler verilmesi, sağlık kurumlarında kalite konusu içerisinde önemli yer tutan hasta
güvenliği kavramının açıklanması, ilke ve uygulamaların anlatılması.
IYL-564 Sağlık Sektöründe Maliyet Yönetimi
Sağlık kurumları yöneticileri için maliyet kontrolü ve yönetimi hakkında temel bilgiler
kapsamında, temel maliyet kavramları, üretim ve hizmet işletmelerinde maliyetleme, hizmet
birim maliyetinin hesaplanması, maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet bilgilerine dayalı karar
verme, geçerli maliyet analizi, kar-hacim maliyet analizi, finansal planlama ve bütçeleme gibi
konuların açıklanması.
IYL580- Hastane Operasyon Yönetimi
Hastane Yönetiminde Modelleme, Sayısal Karar Verme ve Kontrol, Doğrusal Programlama,
Duyarlılık Analizi, Hastanede Proje Yönetimi, Öngörüde Üstel Modeller, Personel Sağlama,
İş Tasarımı ve Ölçümü, Malzeme Yönetimi, Belirsizlik Ortamda Karar Verme Kriterleri, Risk
Ortamında Karar Verme, Hastane Yönetiminde Öngörü, Hastanede Kaynak Tahsisi ve
Kapasite, Hastanede Verimlilik Analizi ve Yönetimi gibi konuları bu dersin kapsamını
oluşturmaktadır.
IYL-588 Sağlıkta İşgücü Eğitimi
Sağlık sektörüne yönelik sağlık personelinin eğitimine yönelik bilgiler verilecektir. Sağlık
sektöründe ihtiyaç duyulan işgücünü oluşturan meslekler tanıtılacaktır.
Download