ANTALYA KÖRFEZİN`NİN DENİZ SUYU

advertisement
ANTALYA KÖRFEZİN’NİN DENİZ SUYU KALİTESİNDE GÖZLENEN
DEĞİŞİMLER
Gönül TUGRUL-İÇEMER
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 07200
Antalya, TURKEY
E-Posta:[email protected]
ÖZET
Antalya, Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde yer alan önemli turizm merkezlerinden
biridir. Turizm aktiviteleri nedeniyle ülkenin en hızlı nüfus artışı gösteren
illerindendir. Bu büyümeden dolayı, evsel ve endüstriyel atıkların kontrolünde
sorunlar yaşayan Antalya kıyıları, özellikle son yıllarda gemilerin atıkları, denize
deşarj edilen atıksular nedeniyle körfez yoğun bir şekilde kirlenme tehdidi
altındadır. Kimyasal kirlilik yanında artan kirlilik parametrelerinin başında artış
eğilimi gösteren mikrobiyolojik kirlilik gelmektedir.
2001 yılına kadar Antalya ‘nın hem yağmur suları hem de atıksuları, ana bileşeni
kalsiyum karbonat olan traverten yapılarından zemine sızdırma yoluyla, doğal bir
arıtım-süzülmeden sonra denize ulaşıyordu. Çevre projesi kapsamında, 2001
sonlarında Antalya Batı Bölgesi kanalizasyon şebekesi ve merkezi atıksu arıtma
tesisi ve derin deniz deşarjı işletmeye alınarak travertenlere verilen evsel atık yükü
ortadan kaldırılmıştır. Ancak doğu bölgesi hala planlama aşamasındadır. Bu
kapsamda Körfezin doğu ve batı bölgelerinde derelerin döküldüğü bölgelerde,
oseanografik ve mikrobiyolojik veriler su kolonunda dikey ve yatay olarak
değerlendirildi. Seçilen istasyonlarda, mikrobiyolojik parametreler, Partikül organik
karbon (POC), Partikül organik azot (PON), hidrolojik veriler, klorofil a ve
çözünmüş inorganik nütrientlerle birlikte değerlendirildi. Elde edilen veriler bölgede
yapılan önceki çalışmalar ile karşılaştırıldığında kontrolsüz kaynaklar nedeniyle
özellikle yaz aylarında rekreasyon amaçlı kullanılan kıyı ve deniz sularında
sağlanması gereken standart deniz suyu kalitesi değerlerinin üzerine çıkıldığı
görülmüştür.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Antalya Körfezi, Zararlı alg Üremeleri, Besleyici Tuzlar,
Partikül Organik Madde.
323
Download