Müşteri Hizmetlerinde Yanlış Olan Nedir? Müşteri hizmetlerine ve

advertisement
MüşteriHizmetlerindeYanlışOlanNedir?
Müşterihizmetlerinevesatışeğitimineharcananmilyarlarcalirayabakarak,hizmetve
satışınheryerdeçokiyiolduğunudüşünebilirsiniz.
Yanlış.Hizmethalakötüvegittikçedekötüleşiyor.Neden?
Buçokönemlibirsoru.
Çoksayıdaneden,çoksayıdakarmaşıkkonuvezorcevaplarvar.(Cevaplarkolayolsaydı,
hizmetinizdeharikaolurdu).
Konu,müşterininneistediğiveneyeihtiyaçduyduğukonusundakianlayışınyetersizolması
sonucundaönceliklerinaltüstolmasınınyanısıra,müşteriyişirketpolitikanızınkötüadamı
yerinekahramanıyapmakonusundakibaşarısızlıklailgilidir.
İştehizmetinkötüolmasıylailgili13nedenvedevamındaçözümbulabilmeniziçinsoruları.
Busorularanasılcevapverdiğinizvebunlarınnekadarınıgerçekleştireceğiniz,yeni
siparişlerinsizemiyoksarakibinizemigeleceğinibelirleyecektir.
Sorularıcevaplarkenörnekolaylarbulun.
1.Yanlışmisyonbildirgesi.Bunureklamajansınızoluşturdu,amahiçkimsebilmiyorve
anlamıyor.Müşteriyledeğil,şirketleilgili.
Herkesinbildiği,anladığı,izlediğiveonauygunolarakyaşadığıbirmisyonbildirgenizvarmı?
2.Müşterihizmetleriiçinyazılı"prensiplerin"olmaması.Çoğu,müşteriyedeğilşirketegöre
yazılmışbirdizikurallarınızvepolitikalarınızvar.Prensipler,onlarauygunyaşadığınız,
politikalarisebirlikteyaşadığınızşeylerdir.
Çalışanlarınızaveişinizekılavuzlukedecekyazılımüşterihizmetleriprensiplerinizvarmı?
3.Arkadaşçabaşlamakonusundabaşarısızlık.Nealmakistiyorsanızonuvermelisiniz.İlkbir
kaçkelime,tümkonuşmanınhavasınıbelirler(belkidebütünbirilişkinin).Müşteri
hizmetlerininoluşumundakienönemlituğla"arkadaşçayaklaşım"dır.Buayrıcadeneyimin
enazistikrarlıolanunsurudur.
EkibinizdekiHERKESarkadaşcanlısımı?
4.Söylenenlerimüşterininduymakistediğişekildesöylemekonusundakibaşarısızlık.Ön
saflardakikişininilkeğilimi,mazeretbildirmekveyabirşeyinnedenmeydanageldiğini
açıklamaktır.Bumüşterininduymakisteyeceğiensonşeydir.Müşteriler,kendilerive
ihtiyaçlarınauygunolarakverilencevaplaristerler.
Bildirilenherdurumauygun"eniyikarşılık"sizdebulunuyormu?
5.Üstyönetiminortayakoyduğuyanlışörnekler.Yönetim,geneldemüşterilerve
çalışanlarcaaynıderecedeerişilmezdir.Onlarıayırtetmekkolaydır;onlaragelentelefonlar
şusözcüklerlealınır,"Onabununneyleilgiliolduğunusöyleyeyimmi?"Ayrıcaaramalarınıza
döneceğineGÜVENEMEYECEĞİNİZkişilerdir,başkalarınayardımcıolmaktansakendi
işlerinebakmakladahafazlailgilidirler.
Üstyönetiminizmüşterilerinizlenekadargünlüktemastabulunuyor?
6.Şirketlerçalışanlarınınmüşterilerinekabadavranmasınaveonlara"hayır"demesine
izinveriyor.Birmüşteriyireddettiğinizde,gereksinimihalensürmektedirveçılgınadöner.
Ardından"Benimleböylekonuşmayın"yada"Bununlauğraşmakzorundadeğilim"diyerek
yangınakörüklegidersiniz.Şikayetedenbirmüşteribirfırsattançokkarınağrısıolarak
görülür.
Müşteriyekim"Hayır"diyebiliyor?Şikayetlerinasılelealıyor,belgeliyorvegideriyorsunuz?
7.Sorumluluktankaçmanınvesuçubaşkalarınaatmanınyaygınolduğubirçağda
yaşıyoruz.Sorundepartmandadeğil;sorunkişide.Sorun"yönetim"değil;soruninsanlar,
işinizevekararlarınızaimzanızıatın.Sorumlulukalanlarokadarnadirdirkisıkçaödülalırlar
vehaklarındamakaleleryazılır.
Şikayetialankişişikayetinçözülüpçözülmediğinigörmekiçintakipediyormu?Çalışanlarınızı
şikayetleriustalıklaelealmalarınedeniyleödüllendirirmisiniz?
8.Şirketlermüşteri"sadakatinden"çok"memnuniyeti"ileilgilenir.Memnuniyetsadakatin
endüşükformudur.Memnunkalanmüşterilerheryerdenalışverişedecektir;sadık
müşterilerisedeğiştirmedenöncesavaşırlarvereferansvererekbaşkalarınındasizinle
çalışmalarınısağlarlar.Memnunkalanmüşterikayıtsızdır.Sadıkmüşteriise
savunuculuğunuzuyapar.
Memnuniyetimiyoksasadakatimiölçüyorsunuz?
9.Düşükeğitimbütçesi.Büyükşirketler,altmışsaniyeliktekbirreklamamüşterihizmetleri
programınabirsenedeharcadıklarındandahafazlasınıharcarlar.Reklama"müşteri"
hizmetlerindendahafazlaparaharcıyorlar.
Hizmetprogramıveeğitimbütçenizinreklambütçenizeoranınediryadadahaiyiifade
etmekgerekirse,reklambütçenizkulaktankulağareklambütçenizekıyaslanasıl?
10.Rekabetavantajlarıyerine,rekabetsorunlarınaodaklanmak."Fiyatımızçokyüksek",
"Pazarpayımızçokdüşük"rekabetsorunlarıdır.Havayollarımüşterilerisıraaltıbagajyerive
içilebilenkahveisterler.Bunlarrekabetavantajlarıdır.(Rekabetavantajınıntanımışudur:
Müşterininçokönemliolduğunudüşündüğüveşirketinizinüstünolduğuşey.)
Yukarıdasunulanyenitanımagöre,rekabetavantajlarınızıtanımladınızmı?
11.Şirketleryalnızca"şirketeğitimi"ve"politikaeğitimi"vererekölümcülbirhata
işliyorlar.Şirketlerbiraz"müşterihizmetleri"eğitimiveriyorolabilirlerancakçokazı
herhangibir"kişiselgelişim"eğitimi(olumlututum,amaçlar,dinleme,sorumluluk,gururve
iletişimselbeceriler)veriyor.Buözellikle,öncelikliolanınşirketpolitikasıveyaelkitabıdeğil,
olumlubirtutumolduğunubilmesigereken,önsaflardakipersoneliçinölümcüldür.Ana
kural:Şirketeğitimiverdiğinizölçüdekişiselgelişimeğitimiverin.
Ençokihtiyacıolançalışanlarınızanekadarkişiselgelişimeğitimiveriyorsunuz?
12.Şirketlerhergünyerineyalnızcaaradabireğitimveriyorlar.Gündeonbeşilaotuz
dakikalıkbireğitimherçalışanıbeşyıldadünyaçapındabiruzmanhalinegetirir.
Şirketinizgündenekadareğitimveriyor?
13.Satışvemüşterihizmetleriprofesyonelleriningerçektekimolduğununyanlış
tanımlanması.Birmüşteriyle(sıksıkhatalıbirşekildemüvekkil,hasta,üye,yolcu,abone
veyamisafirolarakanılır)konuşanherkesmüşterihizmetlerindensayılır.İşhayatında,
muhasebevenakliyedepartmanları,bununşirketleri(maaşçekleri)üzerindekiuzunvadeli
etkisinedairenufakbirfikresahipolmadan(veyabunuumursamadan),hergünmilyarlarca
dolarlıkmüşteriyeişlemyapıyorlar.Yaptıklarışey,prensibianlamadan,sadecepolitikayı
izlemek.Politikanız,parayı30güniçindetahsiletmekolabilirancakprensipmüşterininmaaş
çekinizolduğuveonasaygılıdavranılmasıgerektiğidir.
Şirketinizde,müşterilerlehergünetkileşimiçindebulunankişilerinbirlistesivarmı?Bu
listedekikişiler,şirketinmüşterihizmetleriprensiplerini"dünyaklasmanında"olacakşekilde
anlıyor,yürütüyorvesunuyorlarmı?
Download