Delta Menkul-31 12 2013

advertisement
DELTA MENKUL DEĞERLER
ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 HESAP
DÖNEMĐNE AĐT
FĐNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU
BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU
Delta Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Delta Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan finansal
durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait, kar veya zarar ve kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar
değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotları denetlemiş
bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Đşletme Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya
hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim
tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul
bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin
seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da
dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde,
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız
denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca
Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına
yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Delta Menkul Değerler A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını,
TMS (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Đlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Rapor
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık
2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya
ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen
şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirmesi halinde kurulur. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, bağımsız denetçinin, yönetim
kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk
yönetimini gerçekleştirebilmek için 378’inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup
kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK
tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması
gerekmektedir. Bilanço tarihi itibariyle riskin erken teşhisine yönelik denetçi tarafından gerçekleştirilecek
çalışmaların kriterlerine ve raporun esaslarına ilişkin ikincil mevzuat henüz yayımlanmadığından dolayı,
Şirket bünyesinde riskin erken teşhisi komitesinin kurulmasının gerekli olup olmadığına yönelik denetçi
kanaati oluşturmak üzere bir çalışma gerçekleştirilmemiştir ve bu amaçla ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International
Suat Akgül, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
Đstanbul, 17 Mart 2014
ĐÇĐNDEKĐLER
Sayfa No
FĐNANSAL DURUM TABLOSU ..............................................................................................
1-2
KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU.....................................
3
ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU ................................................................................
4
NAKĐT AKIŞ TABLOSU................................................................................ ...........................
5
FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI NOTLAR...................................... 6-43
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Denetimden
Geçmiş
Denetimden
Geçmiş
VARLIKLAR
31.12.2013
31.12.2012
Dönen Varlıklar
16.858.023
13.840.003
4
5
335.202
5.583.606
312.843
4.364.536
3
7
818.672
9.856.900
-8.962.940
245.539
16.575
1.529
--
176.387
17.973
4.957
367
11.380.731
6.501.852
8.729.811
2.576.009
17.792
57.119
28.238.754
3.707.880
2.723.773
31.449
38.750
20.341.855
Not
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
8
12
22
14
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
5
9
10
22
Đlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Denetimden
Geçmiş
Denetimden
Geçmiş
31.12.2013
31.12.2012
13.551.052
8.136.173
6
5.522.099
4.591.080
3
7
23.671
7.720.417
247.260
2.969.951
8
6.173
26.771
114.200
10.484
154.008
107.014
10.484
183.613
147.713
123.982
147.713
123.982
14.539.989
12.081.700
15
15
14.539.989
7.200.000
688.166
12.081.700
7.200.000
688.166
15
(23.784)
--
15
3.118.670
879.949
15
15
23
445.356
2.868.229
243.352
445.356
3.524.894
(656.665)
28.238.754
20.341.855
Not
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11
11
14
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden
Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
Đlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELĐR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Denetimden
Geçmiş
Denetimden
Geçmiş
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
286.388.407
(281.363.223)
5.025.184
(3.390.155)
(970.506)
143.169
(352.181)
455.511
195.527
(420.109)
295.723.609
(291.732.786)
3.990.823
(4.092.458)
(1.125.510)
82.846
(37.365)
(1.181.664)
659.304
(145.644)
230.929
(668.004)
12.423
-12.423
243.352
11.339
-11.339
(656.665)
243.352
243.352
(656.665)
(656.665)
23
0,0338
(0,0912)
13
(23.784)
(29.730)
---
5.946
--
5.946
2.238.721
--
2.238.721
--
2.214.937
--
TOPLAM KAPSAMLI GELĐR/GĐDER
2.458.289
(656.665)
Toplam Kapsamlı Gelir/Giderin Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
2.458.289
2.458.289
(656.665)
(656.665)
Not
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BÜRÜT KAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALĐYET KARI / (ZARARI)
Finansal Gelirler
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri
DÖNEM KARI/(ZARARI)
16
16
17
17
19
19
20
21
22
23
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç/Kayıp
DĐĞER KAPSAMLI GELĐR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
Đlişkin Vergiler
-Ertelenmiş Vergi Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya
Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
DĐĞER KAPSAMLI GELĐR
22
15
Đlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
ve Giderler
Yeniden
Değerleme ve
Ölçüm Kazanç /
Kayıpları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
Dönem Net
Karı/
(Zararı)
Özkaynaklar
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
Diğer Kazanç /
Kayıplar
01 Ocak 2012 bakiyesi
Geçmiş Yıllar Karlarına
Transfer
Toplam Kapsamlı Gider
7.200.000
688.166
--
879.949
410.963
2.761.926
797.361
12.738.365
--
--
--
--
34.393
762.968
(797.361)
--
--
--
--
--
--
--
(656.665)
(656.665)
31 Aralık 2012 bakiyesi
7.200.000
688.166
--
879.949
445.356
3.524.894
(656.665)
12.081.700
01 Ocak 2013 bakiyesi
Geçmiş Yıllar Karlarına
Transfer
Toplam Kapsamlı Gelir
7.200.000
688.166
--
879.949
445.356
3.524.894
(656.665)
12.081.700
--
--
--
--
(656.665)
656.665
--
--
--
(23.784)
2.238.721
--
--
243.352
2.458.289
7.200.000
688.166
(23.784)
3.118.670
445.356
2.868.229
243.352
14.539.989
Not
31 Aralık 2013 bakiyesi
15
Đlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Denetimden
Geçmiş
01.0131.12.2013
Denetimden
Geçmiş
01.0131.12.2012
3.322.329
(3.546.259)
243.352
(656.665)
21
22
378.893
196.059
1.187
354.279
(12.423)
369.294
182.007
120.445
79.447
(11.339)
19
(498)
(1.266)
20
(159.711)
--
3,7
2.700.084
(1.712.632)
(3.258.888)
1.156.498
8
3,7
(69.152)
4.526.877
(123.524)
(4.285.437)
8
(20.598)
13.602
(24.411)
--
(3.041)
(16.986)
(3.876.710)
(4.236.968)
(3.842.570)
(4.011.115)
1.493
1.266
(35.633)
(227.119)
576.740
547.142.469
(546.211.450)
(354.279)
4.510.627
265.975.344
(261.385.270)
(79.447)
22.359
(3.272.600)
312.843
3.585.443
DÖNEM SONU NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
4
335.202
(A+B+C+D)
Đlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
312.843
Not
A. ESAS FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĐT
AKIMLARI
Net dönem karı / (zararı) (+/-)
23
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Đlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve Đtfa Gideri ile Đlgili Düzeltmeler
Karşılıklar ile Đlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile Đlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile Đlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Kayıp/Kazançlar ile Đlgili Düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere Đlişkin Düzeltmeler
Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle Đlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili
Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle Đlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili
Düzeltmeler
Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla Đlgili
Düzeltmeler
Ödenen Vergiler
B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN
NAKĐT AKIŞLARI
Başka Đşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma
Araçlarının Edinimi Đçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından
Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Ve Maddi olmayanDuran Varlıkların Alımından
Kaynaklanan Nakit Çıkışları
C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN
NAKĐT AKIMLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen faiz
18
5
9,10
21
NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNDEKĐ NET
ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. DÖNEM BAŞI NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
5
4
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
1. ŞĐRKET’ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU
Delta Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) 22 Ağustos 1990 tarihinde Đstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in
faaliyet konusu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre menkul kıymet
borsalarına üye olarak hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin, menkul
kıymetler dışında kalan diğer kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden ve ihraç edenin mali
yükümlülüklerini içeren belgelerin aracılık amacıyla ikinci el piyasada başkaları nam ve hesabına veya
başkası hesabına, kendi namına veya kendi nam ve hesabına sürekli alım ve satımı ile halka arza aracılık,
vadeli işlemlere aracılık ve portföy yönetimidir.
Şirket’in merkezi, Teşvikiye Caddesi Đkbal Đş Merkezi No: 17 Kat: 6 Teşvikiye – Đstanbul, Türkiye’dedir.
Şirket Đstanbul Suadiye’de bulunan şubesini 31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle kapatmıştır.
Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (aracı kurum
faaliyetleri) yürütmektedir.
Şirket’in halka arz edilen hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
31 Aralık 2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
31 Aralık 2012
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
Fazlı Özcan
M. Cem Fergan
Diğer gerçek kişiler
3.599.928
3.564.000
36.072
49,999
49,500
0,501
3.599.928
3.564.000
36.072
49,999
49,500
0,501
Toplam
7.200.000
100
7.200.000
100
31.12.2013 tarihi itibariyle Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 27 kişidir (31.12.2012: 38).
Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan yetki belgeleri aşağıdadır:
Yetki Belgesi Cinsi
Alış Tarihi
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi
Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi
Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Belgesi
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
Repo ve Ters Repo Yetki Belgesi
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (VOB)
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi
06.10.1992
19.06.2002
06.06.2002
19.06.2002
19.06.2002
14.01.2005
03.03.2008
6
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
2.1 Sunuma Đlişkin Temel Esaslar
Uygunluk beyanı:
Đlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal
Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanmıştır.
31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar 17.03.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında
onaylanmıştır. Genel kurul’un yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları
tashih etme hakkı vardır.
Finansal tabloların hazırlanış şekli:
Şirket muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre TL olarak tutmaktadır. Finansal tablolar yasal
kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma
değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Şirket’in ilişikteki finansal tabloları SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve Dipnot Formatları
Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıştır.
Geçerli ve raporlama para birimi:
Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”) olup, tüm finansal bilgiler aksi
belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.
2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Finansal durum
tablolarının kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak
amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
Şirket UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartındaki değişiklik neticesinde kar-zarar da sınıfladığı
kıdem tazminatı aktüeryal kazanç ve kayıpları artık diğer kapsamlı gelirde sınıflandırması ve UMS 19’da
yapılan değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple Şirket yönetimi
muhasebe politikası değişikliğinin 31.12.2012 tarihi itibariyla sona eren hesap dönemindeki finansal
tablolara olan etkilerini değerlendirmiş ve hesaplanan vergi sonrası etkilerin önemlilik sınırının altında
kalması nedeniyle geçmiş dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmemesine karar vermiştir.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart
2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve
kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket’in finansal durum
tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır.
2012 yılı finansal tablolarında yapılan düzenlemeler:
31.12.2012 tarihine ait Finansal Durum Tablosunda “Diğer Dönen Varlıklar” kaleminde yer alan 17.973 TL
“Peşin Ödenmiş Giderler” hesabına ve 4.957 TL “Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Varlıklar” hesabına
sınıflanmıştır.
7
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu
standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat
sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo
kullanıcılarına
i)
Netleştirilen işlemlerin
değerlendirilmesi için,
ii)
TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
şirketin
finansal
durumuna
etkilerinin
ve
muhtemel
etkilerinin
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu
açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme
düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece
açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman kar veya zarar tablosuna
sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını
etkilemiştir ve Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi
prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket aktüeryal
kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın
diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu olusan değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.2’de açıklanmıstır.
8
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler yapmıştır.
Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler
ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 28 Đştiraklerdeki ve Đş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve
standardın ismini TMS 28 Đştiraklerdeki ve Đş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan
değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme
getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının
yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır.
Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına
izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer Đşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm
dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Değişiklik sadece sunum esasları ile ilgilidir ve Şirket’in
finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların
sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu
açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca ara dönem özet
finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
9
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
UFRYK 20 Yerüstü Maden Đşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz
konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. Đlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan
dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi
TMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak,
kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem
sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı sebeplerle TFRS
11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır.
Değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 20092011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
Đhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık
getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri
çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
10
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına
açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu
yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem
içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak
uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır / yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
11
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım
şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun
değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerinde hiç bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
UMSK, UFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda
değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının
ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Đşletme UFRS 13’ü uygulamışsa erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklik açıklama hükümlerini etkilemiştir ve Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde hiç bir etkisi olmayacaktır.
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
UMSK, Haziran 2013’de UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen
değişlikleri yayınlamıştır. Bu değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını
zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu
ve performansı üzerinde bir etkisi beklenmemektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili
değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Đşletmeler tüm riskten korunma
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, Fakat halen
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını
bitirdikten sonra belirlenecektir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
12
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki ‘UFRS’nda Yıllık
Đyileştirmeler’ yayınlamıştır.
Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda
muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UMSK, Karar Gerekçeleri’nde üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçların
fatura tutarından gösterilebilmesinin iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda mümkün olduğunu
açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini
açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt
defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 Đlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
13
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
Yıllık Đyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Đlk Uygulaması
Đşletme, mevcut bir standartı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni bir
standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler boyunca
tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır.
UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri
Değişiklik, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ii)
bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeye uygulanabilir
olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UFRS 13’deki portföy istisnası finansal varlık, finansal yükümlülük ve diğer sözleşmelere uygulanabilir.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkili olmasını açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik
ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki
ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibariyle
geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer
alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Şirket bu
düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.2’de belirtilen sınıflama değişikliklerini
yapmıştır.
14
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları (Devamı)
2013-2 Ortak Kontrole Tabi Đşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi
ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve
iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu
kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir.
2013-3 Đntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Đntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların Şirket'in finansal
tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir.
2013-4 Karşılıklı Đştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak
ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve
uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile
konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) Đştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip
olması durumu
iii) Đşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir.
2.4 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.
2.5 Netleştirme / Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı
olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
15
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.6 Muhasebe Politikalarında/Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin
ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı
bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem
başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
Gelirler, hizmetin verilmesi, verilen hizmetle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş olması,
gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların tahsil edilmiş veya
tahsil edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ve işlem tarihinde tahakkuk esasına
göre kayıtlara alınmaktadır. Gelirler, komisyon iadeleri düşüldükten sonra net olarak kayıtlı değerleriyle
mali tablolarda yer almaktadır.
Şirket, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir aracı kurum olduğundan, vadeli satış ve/veya etkin faiz
oranı ile indirgenmeyi gerektirecek finansman maliyeti içeren satışları bulunmamaktadır.
Maddi Varlıklar
Maddi duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiş başlangıç
değerleri ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren girişlerin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa
kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Amortisman maddi duran varlıkların ekonomik
ömürleri dikkate alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine göre kıst bazında hesaplanmaktadır.
Maddi varlıkların ortalama ekonomik ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıda
belirtilmiştir:
Binalar
Taşıt araç ve gereçleri
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
%2
%20
%20
%20
Şirket, yasal kayıtlarında, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ele alınan
enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında tüm sabit kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi
tutmuştur. Şirket yasal kayıtlarında 2004 ve sonrasında edinilen sabit kıymetler için Vergi Usul Kanunu’nda
faydalı ömürlere yönelik yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde amortisman ayırmakta, ancak kıst
amortisman yöntemi uygulamamaktadır.
16
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte
elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Bu
çerçevede, maddi varlıkların maliyetine dahil edilebilenler hariç başlangıç faaliyetlerine ilişkin harcamalar
gerçekleştiği anda gider olarak mali tablolara alınmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşüldükten sonraki net
değeri ile ifade edilmişlerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak kıst bazında hesaplanmıştır. Maddi olmayan varlıkların tarihi maliyetleri satın alma
tarihinden itibaren 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiştir. Maddi olmayan duran
varlıklar 5 yıl içinde itfa edilmektedir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Finansal varlıklar dışındaki uzun vadeli varlıklar dahil olmak üzere tüm varlıkların kayıtlı değeri piyasa
değerinin (geri kazanılacak tutar) altına düşmüş ise bu varlıklar için değer düşüş karşılığı ayrılmaktadır.
Şirket, her bilanço tarihinde tüm varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş amortismanlar ve itfa payları
düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir.
Borçlanma Maliyetleri
Şirket’in kendi adına bankalardan alıp, ağırlıklı olarak müşterilerine kullandırdığı krediler dolayısıyla
katlandığı faiz giderleri ile dönem içerisinde banka teminat mektupları için ödenen komisyonlar, finansman
giderleri içinde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Finansal Araçlar
a. Finansal Varlıklar
Finansal varlıklar (yatırımlar), gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir.
Finansal varlıklar, ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf olunduğunda kayda alınır ve ilgili
varlığa ait nakit akışlarının sözleşmeden doğan hakkının süresinin dolması ile veya devredildiklerinde
kayıtlardan çıkarılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Etkin faiz yöntemi;
finansal varlığın itfa edilmiş maliyetinin hesaplanması ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir.
Finansal varlıklar aşağıdaki gibi 4 kısımda sınıflandırılır:
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar, alım satım amacıyla elde tutulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık, kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman bu
bölümde sınıflandırılır.
17
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Araçlar (Devamı)
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma niyet ve imkanının olduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler
içeren ve sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer
düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle
hesaplanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, yukarıdakiler ile kredi ve alacaklar dışında kalan ve türev olmayan
finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir
şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri
güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle
gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kazanç veya kayıplar ilgili dönemin gelir
tablosunda, makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. Đlgili
varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü zararları ile kur farkı kayıp ve kazançları olması
durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev olmayan ticari ve diğer
alacaklar bu kategoride sınıflandırılır. Alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Müşterilere menkul kıymet alım ve satımı hizmeti sunulması ile oluşan ticari alacaklar, kredili satışları
içermemekte ve valör tarihi (T+2) itibariyle kapanmaktadır. Bu sebeple, bilanço tarihi itibariyle mevcut
bulunan ve (T+2) itibariyle kapanmayan önemsiz tutardaki alacaklar, iskonto edilmemiş olup, kayıtlı
değerleriyle mali tablolarda yer almaktadır. Şirket, gerek kendi öz kaynaklarından gerek dış kaynaklardan,
kredili işlem yapma yetkisi olan müşterilerden olan kredili alacaklarına, her gün sonu itibariyle faiz tahakkuku
yapmakta, kredili alacakların kayıtlı değeri bilanço tarihindeki gerçek durumu yansıtmakta olduğundan
iskonto edilmemektedir.
b. Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir.
Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da
kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
18
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Kur Değişiminin Etkileri
Dönem içinde gerçekleşen yabancı paralı işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurları üzerinden
TL’ye çevrilmektedir. Bu çevrimden doğan kazanç ve kayıplar, gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Hisse Başına Kazanç
Đlişikteki gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar/(zarar), net karın/(zararın) dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Şirket, bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar
olmaları halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Şirket’in, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve
yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir
tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak
değerlendirilmektedir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Hazırlanan mali tablolarda, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen
Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem
sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan
matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen değerleri ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin SPK tebliğleri
ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması
beklenilen vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki mali
tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması
olası durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.
19
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Đlişkili Taraflar
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri
ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul
ve ifade edilmişlerdir. Đlişkili taraflarla olan işlemler mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz
konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır.
Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları
bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki mali tablolarda yansıtılmıştır.
Emeklilik Planları
Şirket’in emeklilik planları başlıklı kısım kapsamında değerlemeye tabi tutulacak işlemi bulunmamaktadır.
Bölümlere Göre Raporlama
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle faaliyetlerini tek bir coğrafi bölgede (Türkiye)
ve tek bir endüstriyel bölümde (aracı kurum faaliyetleri) yürütmesinden dolayı bölümlere göre raporlama
yapılmamıştır.
2.8 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar
Varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri aşağıdaki
gibidir;
Faydalı ömür:
Maddi ve maddi olmayan varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi
tutulmuştur.
Kıdem tazminatı:
Kıdem tazminatı karşılığı, personel devir hızı oranı geçmiş yıl tecrübeleri ve beklentiler doğrultusunda
devir hızı hesaplanarak bilanço tarihindeki değerine indirgenmiştir.
Dava karşılıkları:
Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan
sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi
elindeki verileri kullanarak karşılık ayrılmaktadır.
Kullanılan tahminler ilgili muhasebe politikalarında veya dipnotlarda gösterilmektedir.
20
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 3 - ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket’in 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan alacakları aşağıdaki gibidir:
Đlişkili Taraflardan Alacaklar
31.12.2013 31.12.2012
Fazlı Özcan
818.672
--
Toplam
818.672
--
Şirket’in 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihi itibariyle ilişkili taraflara borçları aşağıdaki gibidir:
Đlişkili Taraflara Borçlar
31.12.2013 31.12.2012
Fazlı Özcan / Mustafa Cem Fergan
Mustafa Cem Fergan
Eşref Turgut Fergan
6.689
16.982
--
97.883
149.347
30
Toplam
23.671
247.260
Şirket’in ortaklarından elde ettiği komisyon gelirleri aşağıdaki gibidir:
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
Komisyon Geliri
Fazlı Özcan
M. Cem / Fazlı Fergan / Özcan
Fahir Kadir Özcan
Esref Turgut Fergan
Fazlı/ Birce/ ðren Elvend Özcan
Mustafa Cem Fergan
3.918
-3.328
5
168
308
22.880
1.162
5.564
42
15
5
Toplam
7.727
29.668
Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları
olarak belirlemiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle üst düzey yönetim kadrosuna
ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarları sırasıyla 348.647 TL ve 528.419 TL’dir.
21
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
4. NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
31.12.2012
31.12.2013
Kasa
- TL
Bankalar
- Vadesiz Mevduat TL
- Vadesiz Mevduat Yabancı Para
Ters Repo
Takasbank VOB Teminatı
Toplam
1.119
1.119
5.807
5.807
62.993
54.434
8.559
43.429
42.759
670
271.090
253.607
--
10.000
335.202
312.843
Ters Repo
Menkul Kıymet Kodu
Nominal Değeri Faiz Oranı (%)
TRT110614T13
TRT160714T17
48.915
231.217
Toplam
280.132
Menkul Kıymet Kodu
5,00
7,04
158.718
44.320
Toplam
203.038
22
31.12.2013
02.01.2014
02.01.2014
45.006
226.084
271.090
Nominal Değeri Faiz Oranı (%)
TRT110215T16
TRT200313T16
Repo Dönüş
Tarihi
5,01
4,66
Repo Dönüş
Tarihi
31.12.2012
02.01.2013
02.01.2013
211.602
42.005
253.607
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
5. FĐNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri Değer Düşüklüğü (-) (Not 19)
Delta Menkul Değerler A Tipi Değişken Yatırım Fonu
Hisse Senedi Yoğun Fon
Delta Menkul Değerler A Tipi Değişken Yatırım Fonu
Hisse Senedi Yoğun Fon Değer Düşüklüğü (-)
192.606
5.742.607
(351.607)
287.496
3.986.356
(20.946)
--
117.264
--
(5.634)
Toplam
5.583.606
4.364.536
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
31.12.2013
Nominal Değeri
Vade
Makul Değeri
Devlet Tahvili
200.000
11.06.2014
192.606
Toplam
200.000
31.12.2012
192.606
Nominal Değeri
Vade
Makul Değeri
Devlet Tahvili
300.000
11.09.2013
287.496
Toplam
300.000
287.496
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
Maliyet Değeri
Cari Değeri
Değer
Artışı/Azalışı
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
5.673.648
5.391.000
(282.648)
Toplam
5.673.648
5.391.000
(282.648)
Maliyet Değeri
Cari Değeri
Değer
Artışı/Azalışı
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
3.986.356
3.965.410
(20.946)
Toplam
3.986.356
3.965.410
(20.946)
31.12.2013
31.12.2012
23
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
5. FĐNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Yatırım Fonları
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım fonu bulunmamaktadır.
Pay Adedi
A Tipi Değişken Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon
10.000.000
Toplam
10.000.000
Fiyat
0,011163
31.12.2012
111.630
111.630
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
Tutarı
31.12.2012
Tutarı
ĐMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (*)
BĐST (**) (Not 20)
8.570.100
159.711
3.707.880
--
Toplam
8.729.811
3.707.880
(*) 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle Şirket’in Đ.M.K.B Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye
iştirak oranı %1,46’dır. Şirketin elinde nominal değeri 6.121.500 TL olan 6.121.500 adet hisse
bulunmaktadır (31.12.2012: 874.500 adet hisse). Şirket’in 31.12.2013 tarihi itibariyle sahip olduğu
6.121.500 adet hisse 1,40 TL birim fiyat üzerinden değerlenmis olup, ekteki finansal tablolarda 8.570.100
TL olarak gösterilmistir (Not 15).
(**) 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138. Maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre BĐST’in
sermayesinin yüzde dördü BĐST üyelerine bedelsiz olarak devredilir. C grubu ortaklık paylarından
15.971.094 adet pay Şirket’e devredilmiştir (Not 20).
6. FĐNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal borçlar aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli finansal borçlar
31.12.2013
31.12.2012
Banka Kredileri
5.522.099
4.591.080
Toplam
5.522.099
4.591.080
24
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
6. FĐNANSAL BORÇLAR (Devamı)
31.12.2013
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Đş Bankası Kabataş Şb. kredi kartı
Faiz Oranı
8,75%
8,75%
8,70%
--
Vade
23.01.2014
29.01.2014
08.01.2014
--
Toplam
2.006.319
2.006.319
1.508.338
1.123
5.522.099
31.12.2012
Đşbankası Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Đş Bankası Kabataş Şb. kredi kartı
Tutar
Faiz Oranı
9,50%
13,00%
5,50% - 6,20%
--
Vade
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
--
Toplam
Tutar
1.499.415
90.034
3.000.489
1.142
4.591.080
7. TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara olan dışındaki ticari alacakların detayı
aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
31.12.2013
31.12.2012
Müşterilerden Alacaklar
Kredili Müşterilerden Alacaklar
Vadeli Đşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri
Takas Merkezinden Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
338.387
1.430.003
6.355.237
1.724.089
9.184
11.765
(11.765)
2.366.919
4.064.798
2.393.498
128.495
9.230
11.765
(11.765)
Toplam
9.856.900
8.962.940
25
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
7. TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara olan dışındaki ticari borçların detayı
aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
31.12.2013
31.12.2012
Vadeli Đşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri
Alacak Bakiyeli Müşteriler
Alacak Bakiyeli Kredili müşteriler
Satıcılar
Diğer
5.557.165
2.065.616
24.706
72.776
154
2.393.498
505.857
-68.713
1.883
Toplam
7.720.417
2.969.951
8. DĐĞER ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Verilen Depozito ve Teminatlar
245.539
176.387
Toplam
245.539
176.387
31.12.2013
31.12.2012
Personele Borçlar
Diğer Borçlar
5.935
238
26.435
336
Toplam
6.173
26.771
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Şirket’in kısa vadeli diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
26
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
9. MADDĐ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortisman
hareketleri aşağıdaki gibidir:
01.01.2013
Girişler
Çıkışlar
31.12.2013
Maliyet
Binalar (*)
3.249.383
--3.249.383
Taşıtlar
934.641
--934.641
Demirbaşlar
2.385.182
35.633
(149.008)
2.271.807
Özel Maliyetler
188.766
-(188.766)
-Toplam
Birikmiş Amortismanlar
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
6.757.972
35.633
(337.774)
6.455.831
902.316
758.799
2.184.318
188.766
64.988
45.808
71.606
--
--(148.013)
(188.766)
967.304
804.607
2.107.911
--
Toplam
4.034.199
182.402
(336.779)
3.879.822
Net Defter Değeri
2.723.773
Girişler
Çıkışlar
31.12.2012
3.249.383
758.523
2.584.025
188.766
176.118
48.947
--
--(247.790)
--
3.249.383
934.641
2.385.182
188.766
01.01.2012
Maliyet
Binalar (*)
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
2.576.009
Toplam
Birikmiş Amortismanlar
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
6.780.697
225.065
(247.790)
6.757.972
837.328
721.805
2.366.912
188.766
64.988
36.994
65.196
--
--(247.790)
--
902.316
758.799
2.184.318
188.766
Toplam
4.114.811
167.178
(247.790)
4.034.199
Net Defter Değeri
2.665.886
2.723.773
(*) Đstanbul, Şişli/Harbiye Mah. 777 Ada 26 parseldeki taşınmazdaki Şirket hissesi üzerinde Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. lehine 99 yıl müddetle kira şerhi ile Türkiye Đş Bankası A.Ş. lehine 7.000.000 TL kredi limiti
karşılığı 1. derecede ipotek şerhi mevcuttur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta
tutarları sırasıyla 675.156 TL ve 1.042.495 TL’dir.
27
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
10. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlık ve ilgili birikmiş
amortisman hareketleri aşağıdaki gibidir:
01.01.2013
Alımlar
31.12.2013
Maliyet
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
368.299
--
368.299
Toplam
368.299
--
368.299
Đtfa Payları
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
336.850
13.657
350.507
Toplam
336.850
13.657
350.507
Net Defter Değeri
31.449
17.792
01.01.2012
Alımlar
31.12.2012
Maliyet
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
366.245
2.054
368.299
Toplam
366.245
2.054
368.299
Đtfa Payları
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
322.021
14.829
336.850
Toplam
322.021
14.829
336.850
Net Defter Değeri
44.224
31.449
Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı içerisinde bilgisayar programları ve lisans-yazılım bedelleri yer
almaktadır.
11. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Personel Đzin Gider Karşılıkları (*)
Dava karşılıkları
114.200
10.484
107.014
10.484
Toplam
124.684
117.498
(*) Đzin karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
28
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
11. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
31.12.2013
31.12.2012
Açılış Bakiyesi
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Dönem Đçi Ayrılan Karşılık
107.014
-7.186
48.685
(6.227)
64.556
Dönem Sonu Bakiyesi
114.200
107.014
Davalar:
-Şirket avukatından edinilen bilgiye göre, Şirket’in aleyhine açılan toplam 10.484 TL tutarında tazminat
davası bulunmakta olup , Şirket bu davayla ilgili olarak karşı tarafa tazminat davası açmıştır. Bu dava için
mali tablolarda 10.484 TL tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2012: 10.484 TL).
Teminatlar:
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle verilmiş olan menkul kıymet teminatları nominal tutarı
ve teminat mektupları tutarları toplamı aşağıdadır:
31.12.2013
31.12.2012
Verilen teminat mektupları
Verilen menkul kıymet teminatları
10.110.000
200.000
6.895.000
300.000
Toplam
10.310.000
7.195.000
Şirket Tarafından Verilen TRĐ'ler
31.12.2013
31.12.2012
A) Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
- Verilen teminat mektupları
- Verilen menkul kıymet teminatları (nominal tutarı)
B) Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
C) Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
D) Diğer Verilen TRĐ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRĐ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRĐ'lerin Toplam Tutarı
iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
10.310.000
10.110.000
200.000
7.195.000
6.895.000
300.000
Toplam
10.310.000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-7.195.000
Đpotekler:
Đstanbul, Şişli/Harbiye Mah. 777 Ada 26 parseldeki taşınmazdaki Şirket hissesi üzerinde Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. lehine 99 yıl müddetle kira şerhi ile Türkiye Đş Bankası A.Ş. lehine 7.000.000 TL kredi limiti
karşılığı 1. derecede ipotek şerhi mevcuttur.
29
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
12. PEŞĐN ÖDENMĐŞ GĐDERLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Peşin Ödenen Sigorta ve Bakım Onarım Giderleri
16.575
17.973
Toplam
16.575
17.973
13. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Yürürlükteki iş kanunlarına göre Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 31.12.2013 tarihi itibariyle 3.254 TL (31.12.2012 : 3.033
TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Toplam
yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım hizmet sağlanan her yıl için maksimum yükümlülüğün
enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmiştir.
Đşletmenin mevcut emeklilik planlarına bağlı yükümlülüğünü tahmin etmekte aktüryel değerleme
metotlarının kullanılması gerekmektedir. Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki
mali tablolarda yansıtılmıştır. Yükümlülük hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:
31.12.2013
Enflasyon oranı
Đskonto oranı
%6,0
%9,8
31.12.2012
%5,0
%8,5
Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında ortalama işe devam etme olasılığı % 91 (31 Aralık
2012: % 93) olarak hesaplanmış ve indirgenmiş kıdem tazminatı karşılığı tutarı bu oran esas alınarak
hesaplanmıştır.
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir.
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Açılış Bakiyesi
Ödenen Kıdem Tazminatı
Faiz Maliyeti
Cari Hizmet Maliyeti
Aktüeryal Kazanç/Kayıp
123.982
(56.943)
4.133
46.811
29.730
61.866
(18.525)
10.818
52.940
16.883
Toplam Kıdem Tazminatı
147.713
123.982
30
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
14. DĐĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Đş Avansları
--
367
Toplam
--
367
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki
gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Gider Tahakkukları (*)
132.649
21.359
145.948
37.665
Toplam
154.008
183.613
(*) Gider tahakkukları, 2013 yılında gelmesi beklenen faturaların tahakkuklarından oluşmaktadır
(31.12.2012: 2012 yılında gelmesi beklenen faturaların tahakkuklarından oluşmaktadır).
15. ÖZKAYNAKLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL
nominal değerde 7.200.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Şirket’in ortaklık yapısının detayı 1 numaralı
dipnotta belirtilmiştir.
Sermaye Düzeltmesi Farkları:
31 Aralık 2004 tarihine kadar yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda özsermaye kalemlerine bilançoda
kayıtlı değerleri ile yer verilmiştir. Bu hesap kalemlerine ilişkin düzeltme farkları, mali tablolarda toplu
halde özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında gösterilmiş olup 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
688.166 TL tutarına ulaşmıştır (31.12.2012: 688.166 TL).
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları:
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle emeklilik planlarından aktüeryal kayıp fonu tutarı 23.784 TL’dir
(31.12.2012: Yoktur).
UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin
vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar
içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
niteliktedir.
31
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
15. ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Satılmaya
Hazır
Finansal
Kazançları/Kayıpları:
Varlıkların
Yeniden
Değerleme
ve/veya
Sınıflandırma
Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden
değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması
durumunda, değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar/zararda
muhasebeleştirilir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle değer artış fonu tutarı 3.118.670 TL ve 879.949 TL’dir
(Not 5).
31.12.2013
31.12.2012
Açılış Bakiyesi
Dönem Đçi Giriş
879.949
2.238.721
879.949
--
Dönem Sonu Bakiyesi
3.118.670
879.949
Yasal Yedekler:
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
oluşmaktadır.Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş
sermayenin%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. Đkinci tertip
yasal yedekler,birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden
yıllık %10 oranında ayrılır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle bütünüyle yasal yedeklerden oluşan kardan ayrılan
kısıtlanmış yedekler tutarları sırasıyla 445.356 TL ve 445.356 TL’dir.
Geçmiş yıl karları / (zararları):
SPK tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan
kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi
gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon
düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla” ilişkilendirilmesi
gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen
tutarları ile gösterilmektedir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle geçmiş yıl karları tutarları sırasıyla 2.868.229
ve 3.524.894 TL’dir.
32
TL
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
15. ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Kar dağıtımı:
Seri: II, No: 19.1 “Kar Payı Tebliği”ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr
dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.
Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile
esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,
ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr dağıtım
tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.
Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni
yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim
kalemi olarak dikkate alınır.
16. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ
Satış Gelirleri
Satış Gelirleri
Devlet Tahvili Satışları
Hisse Senedi Satışları
Fon Satış Gelirleri
Özel Sektör Tahvil Satışı
Hizmet Gelirleri
Hisse Senedi Alım Satım Aracılık Komisyonları
VOB Đşlerm Aracılık Komisyonları
Faiz Gelirleri
Yatırım Fonu ve Portföy Yönetim Ücretleri
Temettü Gelirleri
Repo Aracılık Komisyonları
Diğer Komisyon ve Gelirler
DĐBS Gelir Tahakkukları
Halka Arz Aracılık ve Yüklenim Komisyonları
Sermaye Artırım Aracılık Komisyonları
DĐBS Alım Satım Aracılık Komisyonları
Aracılık Komisyon Đadeleri (-)
Türev Đşlemlerden Elde Edilen Gelirler, net
Toplam
33
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
283.299.402
47.272.161
235.895.568
121.940
9.733
291.709.449
106.204.014
185.505.435
---
3.089.005
1.417.736
978.090
683.739
61.793
123
12.918
10.934
5.647
1.301
241
184
(83.631)
(70)
4.014.160
1.874.024
1.026.289
946.431
49.828
148
94.900
20.382
4.226
29.130
1.048
287
(45.370)
12.837
286.388.407
295.723.609
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
16. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ (Devamı)
Satışların Maliyeti (-)
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
Devlet Tahvili Alışları
Hisse Senedi Alışları
Fon Alışları
Özel Sektör Tahvil Alışları
47.261.967
233.974.259
117.264
9.733
106.171.049
185.561.737
---
Toplam
281.363.223
291.732.786
17. FAALĐYET GĐDERLERĐ
31Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
VOB Borsa Payı Gideri
ĐMKB Borsa Payı Gideri
Merkezi Kayıt Kuruluşu Hizmet Bedeli
Diğer Giderler
649.205
117.330
126.110
77.861
712.392
216.924
169.738
26.456
Toplam
970.506
1.125.510
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
Personel Giderleri
Bilgisayar Ve Bilisim Giderleri
Vergi, Resim, Harç Giderleri
Amortisman Gideri Ve Đtfa Payları
Haberlesme Ve Elektrik Giderleri
Nakil Vasıta Ve Bakım Onarım Gideri
Denetim Ve Müsavirlik Giderleri
Temsil, Ağırlama Ve Reklam Giderleri
Kira Giderleri
Diğer Genel Yönetim Giderleri
1.785.802
264.532
499.407
196.059
136.769
159.774
56.913
103.301
42.744
144.854
2.508.267
303.883
354.100
182.007
168.544
76.732
55.128
67.871
56.606
319.320
Toplam
3.390.155
4.092.458
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
34
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
18. NĐTELĐKLERĐNE GÖRE GĐDERLER
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
Brüt Ücretler
SSK Đşveren Payı
Yemek Giderleri
Servis Giderleri
Kıdem ve Đzin Karşılıkları
1.483.058
226.849
70.209
4.498
1.188
2.009.238
279.625
95.004
3.955
120.445
Toplam (Not 17)
1.785.802
2.508.267
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
196.059
182.007
1.785.802
2.508.267
Personel Giderleri
Amortisman Giderleri
Genel Yönetim Giderleri (Not 17)
Toplam
19. ESAS FAALĐYETLERDEN DĐĞER GELĐRLER VE GĐDERLER
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri Değer Artışı
Sabit Kıymet Satış Geliri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Banka Promosyon Geliri
Diğer Gelir ve Karlar
Toplam
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
68.959
979
26.581
30.508
16.142
-1.266
68.650
-12.930
143.169
82.846
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
A Tipi Değişken Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon
Değer Düşüklüğü
Hisse Senedi Değer Düşüklüğü
Sabit Kıymet Satış Gideri
Diğer Gider ve Zararlar
-351.607
481
93
5.634
20.946
-10.785
Toplam
352.181
37.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
20. FĐNANSAL GELĐRLER
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri
Mevduat Faiz Gelirleri
VOB Faiz Gelirleri
Garanti Fonu Faiz Geliri
BPP Portfoy Geliri
Đştiraklerden Temettü Gelirleri
BIST Bedelsiz Hisse Devri (*) (Not 5)
12.564
-13.674
9.079
499
-159.711
23.053
82
44.652
3.729
2.756
585.032
--
Toplam
195.527
659.304
Finansal Gelirler
(*) 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138. Maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre BĐST’in
sermayesinin yüzde dördü BĐST üyelerine bedelsiz olarak devredilir. C grubu ortaklık paylarından
15.971.094 adet pay Şirket’e devredilmiştir.
21. FĐNANSMAN GĐDERLERĐ
01.01.31.12.2013
01.01.31.12.2012
Teminat Mektubu Komisyonları
BPP Kredi Faiz Giderleri
Kambiyo Zararları
65.826
354.279
4
65.900
79.447
297
Toplam
420.109
145.644
Finansman Giderleri
22. VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (ERTELENMĐŞ VERGĐ VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĐL)
Kurumlar Vergisi
Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda
gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan
yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20’dir (2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2012 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2012: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük
olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
36
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
22. VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (ERTELENMĐŞ VERGĐ VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĐL) (Devamı)
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir.
Gelir vergisi stopajı %15 olarak uygulanmaktadır
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vergi öncesi kar/(zarar)
230.929
(668.004)
Etkin vergi oranı
Vergi oranı ile hesaplanan vergi (gideri) / geliri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Kurumlar vergisinden muaf gelirler etkisi
Vergiye konu olmayan düzeltmeler etkisi
Toplam cari dönem vergi karşılığı
20%
20%
(46.186)
(102.956)
300.660
(139.095)
-(42.907)
130.737
(76.491)
12.423
11.339
Ertelenmiş Vergi Karşılığı:
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, varlıkların ve borçların Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına göre hazırlanan ilişikteki mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı
hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, söz konusu geçici
farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen
artış ve azalış oranlarında ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar.
Đleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen
vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran Şirket için %20’dir (2012 - %20).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle net ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülüklerini doğuran
kalemler aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Kümülatif
Kümülatif
Geçici
Geçici
Farklar
Ertelenmiş vergi Farklar Ertelenmiş vergi
24.796
Kıdem Tazminatı Karşılığı
147.713
29.543
123.982
21.403
Borç ve Gider Karşılıkları
114.200
22.840
107.014
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlı değeri ile vergi matrahları arasındaki
net fark
10.663
2.132 (15.957)
(3.191)
(4.258)
Menkul Kıymet Değerleme Farkı
13.020
2.604 (21.290)
Ertelenmiş Vergi Varlığı, Net
285.596
37
57.119
193.749
38.750
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
22. VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (ERTELENMĐŞ VERGĐ VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĐL) (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlığı hareketi:
31.12.2013
31.12.2012
1 Ocak itibariyle Açılış Bakiyesi
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Aktüeryal Kazanç/Kayıp
38.750
12.423
5.946
27.411
11.339
--
Kapanış bakiyesi
57.119
38.750
Şirket’in 31 Aralık 2013 itibariyle 1.529 TL peşin ödenmiş vergi ve fon tutarı bulunmaktadır (31.12.2012:
4.957 TL).
23. HĐSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP
Hisse lot başına kazanç/kayıp miktarı, net dönem karı/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplaması aşağıdaki gibidir:
Net Dönem Karı/(Zararı) (TL)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi
Hisse Başına Kazanç /(Kayıp)
01.01.31.12.2013
243.352
7.200.000
01.01.31.12.2012
(656.665)
7.200.000
0,03380
(0,09120)
24. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, esas itibariyle sermaye piyasalarında gerçekleşen dalgalanmaların etkisiyle faiz
ve fiyat riski (piyasa riski), müşterileri ile ilgili karşı taraf riski (kredi riski) ve finansal araçlara ilişkin likidite
risklerine maruz kalmaktadır. Şirket, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, risklerin mali
performans üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Piyasa Riski
Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı veya türev ürün niteliğindeki finansal aracı bulunmamaktadır.
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin, finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz
oranı riski ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları
genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir.
Belirli bir menkul kıymete veya ihraççısına özgü veya piyasanın tümünü etkileyen olaylara bağlı olarak piyasa
fiyatlarının değişmesi neticesinde finansal araçların değerindeki dalgalanma riskine karşı Şirket, Devlet Đç
Borçlanma Senetlerine yönelerek riski minimize etmektedir.
Şirket’in dövizli işlemi nadiren olmakta, bu işlemler de banka mevduatı ve diğer varlık kalemlerinde
gerçekleşmekte, döviz cinsinden borcu bulunmamaktadır. Bu yönüyle herhangi bir döviz kuru riskine de
maruz kalmamaktadır.
38
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
24. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Piyasa Riski(Devamı)
Şirket, karşılaşılan piyasa risklerini, duyarlılık analizi esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda maruz kalınan
riskler ve bu riskleri ölçme ve karşılamaya yönelik kullanılan yöntemlerde, önceki döneme göre bir
değişiklik olmamıştır.
Kredi Riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Finansal araçları elinde
bulundurmak ve kredili işlemler, karşı tarafın, anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama
riski kısıtlayarak ve gerektiği kadar teminat alarak ve müşterilerin kredibilitelerini devamlı surette izleyerek
karşılamaktadır.
Şirket’in esas olarak ticari alacaklarından tahsilat riski bulunmamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince
geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü
durumlarda uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, finansal araç türleri itibariyle Şirket’in maruz kaldığı
kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D) (*)
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
Alacaklar
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Diğer
Finansal
Varlıklar
Bankalardaki
Mevduat
10.675.572
245.539
62.993
5.583.606
--
--
--
--
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
10.660.244
245.539
62.993
5.583.606
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
15.328
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
11.765
--
--
--
(11.765)
--
--
--
--
--
--
--
- Değer düşüklüğü (-)
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(*) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıştır.
39
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
24. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Kredi Riski (Devamı)
31 Aralık 2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D) (*)
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
Alacaklar
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Diğer
Finansal
Varlıklar
Bankalardaki
Mevduat
8.962.940
176.387
43.429
4.364.536
--
--
--
--
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
8.959.851
176.387
43.429
4.364.536
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
3.089
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
11.765
--
--
--
(11.765)
--
--
--
--
--
--
--
- Değer düşüklüğü (-)
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(*) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıştır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ticari alacakların yaşlandırması
aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Teminat, vs ile güvence altına alınan
15.328
--
3.089
--
Toplam
15.328
3.089
Likidite riski
Đhtiyatlı likidite riski yönetimi uygulayarak, yeterli miktarda nakit bulundurmak suretiyle, kısa vadeli
fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilmek doğrultusunda hareket edilmektedir.
Likidite riski yönetimi
Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda ihtiyatlı risk
yönetimi uygulayarak yeterli miktarda nakit bulundurmak suretiyle, vadeli fonlama mümkün kılınmakta ve
açık pozisyona izin vermeyecek şekilde hareket edilmektedir. Şirket yönetimi, faaliyeti gereği fon
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri ile finansal yatırımlar bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
40
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
24. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Likidite riski (Devamı)
Şirketin türev olmayan finansal yükümlülüklerinin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle
vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013:
Defter
Değeri
Nakit
Çıkışlar
Toplamı
3 aydan
kısa
5.522.099
23.671
7.720.417
6.173
5.522.099
23.671
7.720.417
6.173
5.522.099
23.671
7.720.417
6.173
Defter
Değeri
Nakit
Çıkışlar
Toplamı
3 aydan
kısa
4.591.080
247.260
2.969.951
26.771
4.591.080
247.260
2.969.951
26.771
4.591.080
247.260
2.969.951
26.711
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Đlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
3-12 ay
arası
1-5 yıl arası
-----
-----
31 Aralık 2012:
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Đlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
3-12 ay
arası
1-5 yıl arası
-----
-----
Kur riski yönetimi
Yabancı para riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir.
Şirket, döviz cinsinden alacaklı ve borçlu bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz
varlıklarının kısa vadeli olarak elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.
Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
31 Aralık 2013
Bankalardaki
Mevduat
Verilen Depozito ve
Teminatlar
Net Döviz Pozisyonu
31 Aralık 2012
TL
Karşılığı
Avro
ABD
Doları
TL
Karşılığı
Avro
ABD Doları
8.559
112
3.856
670
112
228
--
--
--
3.565
--
2.000
8.559
112
3.856
4.235
112
2.228
41
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
24. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Kur riski yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
Avro net varlık/yükümlülüğü
823
33
(823)
(33)
---
---
Toplam
856
(856)
--
--
31 Aralık 2012
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
Avro net varlık/yükümlülüğü
398
26
(398)
(26)
---
---
Toplam
424
(424)
--
--
Faiz oranı riski
Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Ters Repo
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Cari Dönem
Önceki Dönem
463.696
271.090
192.606
652.733
253.607
399.126
5.522.099
4.591.080
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde değişken faizli finansal araç bulunmadığından, yenileme
tarihinde olası faiz artış veya azalışı da söz konusu olmamakta ve dönem mali tablolarını etkileyecek herhangi
bir tutar ortaya çıkmamaktadır.
42
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
24. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Şirket sermayeyi finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran finansal borçlar
toplamının toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Finansal borçlar toplamı, uzun ve kısa vadeli
finansal borçların tümünü, toplam özsermaye ise bilançoda yer alan öz sermaye kalemini kapsar.
Finansal Borçlar
Toplam Özkaynaklar
Borç / Özkaynaklar Oranı
Cari Dönem
Önceki Dönem
5.522.099
14.539.789
37,98%
4.591.080
12.081.700
38,00 %
25. FĐNANSAL ARAÇLAR-GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal varlık ve yükümlülüklerin piyasa değerleri ve
kayıtlı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
31.12.2013
31.12.2012
Kayıtlı
Piyasa
Kayıtlı
Piyasa
Not
Değer
Değeri
değer
Değeri
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
4
335.202
335.202
312.843
312.843
Kısa vadeli finansal yatırımlar
5
5.583.606
5.583.606
4.364.536
4.364.536
Đlişkili taraflardan ticari alacaklar
3
818.672
818.672
--Diğer ticari alacaklar
7
9.856.900
9.856.900
8.962.940
8.962.940
Kısa vadeli diğer alacaklar
8
245.539
245.539
176.387
176.387
Uzun vadeli finansal yatırımlar
5
8.729.811
8.729.811
3.707.880
3.707.880
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Đlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
6
3
7
8
(5.522.099)
(23.671)
(7.720.417)
(6.173)
(5.522.099)
(23.671)
(7.720.417)
(6.173)
(4.591.080)
(247.260)
(2.969.951)
(26.771)
(4.591.080)
(247.260)
(2.969.951)
(26.771)
12.297.370
12.297.370
9.689.524
9.689.524
26. BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR
Yoktur.
43
Download