AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

advertisement
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihlerindeki
Konsolide Bilançolar
(YTL)
Dipnot
Referanslar
ı
BİLANÇO (YTL)
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
3,4
3,5
3,7
8
9
10
11
3 , 12
13
3 , 14
15
3,7
8
9
10
3 , 16
17
18
3 , 19
3 , 20
3 , 14
15
31.03.2006
31.12.2005
720.780.754
165.551.274
30.471.630
294.942.881
0
40.587.841
17.636.159
0
121.836.087
0
0
49.754.882
792.764.186
18.241.294
0
0
0
28.314.474
0
0
707.306.059
38.835.593
0
66.766
1.513.544.940
646.578.039
155.524.537
29.674.017
266.047.151
0
42.196.579
8.035.676
0
109.251.156
0
0
35.848.923
808.346.052
12.746.535
0
0
0
28.174.433
0
0
727.928.783
39.340.096
0
156.205
1.454.924.091
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihlerindeki
Konsolide Bilançolar
(YTL)
Dipnot
Referanslar
ı
BİLANÇO (YTL)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hiss Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3,6
3,6
8
3,7
9
3 , 21
13
23
3 , 14
10
3,6
8
3,7
9
3 , 21
23
3 , 14
15
24
25
25
26
27
28
31.03.2006
31.12.2005
328.587.080
132.358.368
11.441.897
0
0
97.029.210
15.102.862
4.643.172
0
32.523.068
0
35.488.503
136.936.026
39.112.049
0
0
0
0
0
19.417.321
78.406.656
0
436.655.934
611.365.900
27.156.288
0
600.592.397
0
0
0
0
600.592.397
24.809.228
2.335.654
0
22.474.725
0
0
(1.151)
(342.335)
(40.849.678)
1.513.544.940
240.769.346
101.801.843
10.725.123
0
0
72.650.958
15.898.315
4.506.081
0
3.699.113
0
31.487.913
124.724.460
36.249.491
0
0
0
0
0
19.118.189
69.356.780
0
471.561.621
617.868.664
27.156.288
0
600.592.397
0
0
0
0
600.592.397
24.950.191
2.335.654
0
22.474.725
0
0
139.812
(826.562)
(34.003.650)
1.454.924.091
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait
Konsolide Gelir Tabloları
(YTL)
Dipnot
Referanslar
ı
31.03.2006
0
0
Satış Gelirleri (net)
36
323.856.538
270.130.586
Satışların Maliyeti (-)
36
(309.854.416)
(261.344.929)
GELİR TABLOSU (YTL)
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.03.2005
Hizmet Gelirleri (net)
0
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
0
0
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
37
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
14.002.122
8.785.657
(45.674.793)
(18.856.213)
(31.672.671)
(10.070.556)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
38
47.610.920
44.071.329
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
38
(37.372.667)
(37.572.301)
Finansman Giderleri (-)
39
(4.370.860)
(2.813.053)
(25.805.278)
(6.384.581)
0
0
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
40.393.913
7.319.890
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
14.588.635
935.309
(14.930.970)
2.859.052
(342.335)
3.794.361
0,01
0,14
FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
Vergiler
40
3 , 41
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
3 , 42
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait
Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları
(YTL)
Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Sermaye
01 Ocak 2005 tarihi
itibariyle bakiye
Yedeklere transfer
Temettü ödemeleri
Çevrim farkı
Dönem karı
31 Mart 2005 tarihi
itibariyle bakiye
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Yasal
Diğer Yedekler
ve
Dağıtılmamış
Net Dönem
Karı/
Geçmiş
Yıllar
Yedekler
Karlar
(Zararı)
Karı/(Zararı)
Toplam
27.156.288
600.592.397
-
-
-
-
3.780.997
631.529.682
-
-
-
-
-
3.794.361
-
3.794.361
27.156.288
600.592.397
-
-
-
3.794.361
3.780.997
635.324.043
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait
Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları
(YTL)
Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Sermaye
01 Ocak 2006 tarihi
itibariyle bakiye
Transfer
Konsolidasyondan çıkan
bağlı ortaklıkların etkisi
Azınlık hisselerine ilişkin
düzeltme
Yedeklere transfer
Temettü ödemeleri
Çevrim farkı
Dönem (zararı)
31 Mart 2006 tarihi
itibariyle bakiye
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Yasal
Diğer Yedekler
ve
Dağıtılmamış
Net Dönem
Karı/
Geçmiş
Yıllar
Yedekler
Karlar
(Zararı)
Karı/(Zararı)
Toplam
27.156.288
600.592.397
139.812
2.335.654
22.474.725
(826.562)
(34.003.650)
617.868.664
-
-
-
-
-
826.562
(826.562)
-
-
-
-
-
-
-
(15.761)
(15.761)
-
-
(140.963)
-
-
-
(342.335)
(6.003.705)
-
(6.003.705)
(140.963)
(342.335)
27.156.288
600.592.397
(1.151)
2.335.654
22.474.725
(342.335)
(40.849.678)
611.365.900
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(YTL)
Not
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
Kıdem tazminatı
Borç karşılıkları
Diğer karşılıklar
Kur farklarından doğan kar (-)
Faiz gelirleri (-)
Sabit kıymet satış zararı / karı
Faiz gideri (+)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
İlişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklarda azalışlar (+) / artışlar (-)
Stoklardaki artış (-) /azalış (+)
Diğer alacaklardaki artış (-)
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)
Finansal borçlardaki artış (+)
Ticari borçlarda artışlar (+) /azalışlar (-)
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki azalış (-) / artış (+)
Alınan avanslardaki artışlar (+)
Borç ve gider karşılıklarındaki artış (+)
Diğer yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
Menkul kıymet alımı (-)
Maddi varlık satın alımları (-)
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)
Ödenen temettüler (-)
Konsolidasyondan çıkan bağlı ortaklıkların etkisi
Yabancı para çevirim farkları (-)
Ana Ortaklık dışı paylarda azalış (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Hazır değerlerde meydana gelen artış /azalış
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
31 Mart 2006
31 Mart 2005
14.588.635
935.308
43
26.847.014
159.482
24.063.194
(19.982.807)
(4.370.810)
22.472.026
2.961.251
66.737.985
(34.390.489)
1.608.738
(12.584.931)
(23.417.003)
24.378.252
(795.453)
137.091
4.000.760
(2.552.259)
(980.853)
22.141.838
23.852.354
20.850
(514.931)
(829.571)
23.464.010
(4.793.691)
(10.144.560)
5.607.742
(2.393.986)
(52.925.385)
432.348
464.009
(4.474.399)
2.859.052
(41.904.860)
43
(140.041)
(797.613)
(14.678.520)
(48.299)
6.517.813
4.370.810
(4.775.850)
(290)
(17.905.582)
(17.990.039)
(12.141)
1.544.528
(34.363.524)
43
33.726.865
(15.761)
(140.963)
(40.909.392)
(7.339.251)
19.155.978
(7.317.908)
11.838.070
3,43
4
4
10.026.737
155.524.537
165.551.274
(64.430.314)
332.545.365
268.115.051
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
1.
Organizasyon ve Faaliyet Konusu
Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, elyaf ve tops üretmek olan Aksa Akrilik Kimya
Sanayii A.Ş. (Ana Ortaklık), İstanbul'da tescilli bir sermaye şirketidir. Bağlı
Ortaklıkları’nın ve İştirakleri’nin faaliyetleri tekstil sektörü üzerinde yoğunlaşmış olup
bunun dışında enerji, dış ticaret, hizmet ve ulaşım sektörlerinde de faaliyet
göstermektedirler. Ana Ortaklık’ın İştirakleri ve Bağlı Ortaklıkları aşağıdaki şirketlerden
oluşmaktadır:
Ana Ortaklık:
Faaliyet Alanı
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. - Türkiye
Kimya
Bağlı Ortaklıklar:
Ak-Al Tekstil San. A.Ş – Türkiye *
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. - Türkiye *
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. – Türkiye *
Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş. – Türkiye *
Ak-Al Tekstil Pazarlama A.Ş. – Türkiye **
Ak-Al Dış Ticaret A.Ş. – Türkiye **
Akel Yalova Elektrik Üretim A.Ş. - Türkiye *
Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat – İhracat
ve Toptan Ticaret A.Ş. – Türkiye *
Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L. – Romanya *
Aken BV – Hollanda ***
Fitco BV - Hollanda ***
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.Ş. – Türkiye ***
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E. – Mısır ***
Tekstil
Enerji
Pazarlama
Tekstil
Pazarlama
Dış Ticaret
Enerji
Enerji
Tekstil
Yatırım
Yatırım
Ormancılık
Tekstil
İştirakler :
Atak Garn Und Textilhandel GMBH – Almanya ***
Ak Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. – Türkiye ***
Ak-Han Bakım Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.Ş. – Türkiye ***
*
Tekstil
Havacılık
Hizmet
Tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiştir.
** 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girdiğinden 31 Mart 2006 tarihi
itibariyle konsolide mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiştir.
*** Konsolide mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiştir.
Ana Ortaklığın merkez adresi aşağıdaki gibidir:
Miralay Şefik Bey Sok. No: 15 – 17 Akhan 34437 Gümüşsuyu / İstanbul – Türkiye
Ana Ortaklık, bağlı ortaklıklar ve iştirakler Akkök Grubu şirketleridir.
1
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
1.
Organizasyon ve Faaliyet Konusu (devam)
Ana Ortaklık, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup hisselerinin % 33’ü
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir. Bağlı ortaklıklardan
Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş., SPK’na kayıtlıdır, hisselerinin % 40’ı halka açık olup 19
Mart 1986 tarihinden itibaren ve yine bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim
A.Ş.’nin hisselerinin % 24,93’ü halka açık olup 3 Temmuz 2000 tarihinden itibaren
İMKB’de işlem görmektedir.
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle Ana Ortaklık’ın ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir:
Adı
Pay Oranı
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.
Emniyet Tic. ve San. A.Ş.
Diğer *
% 39,58
% 18,72
% 41,70
%100,00
* Sermayenin % 10’undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.
31 Mart 2006 tarihi itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı 2.229’dur
(31 Aralık 2005 – 2.579).
2.
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
(a) Hazırlanış Esası
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtları ve kanuni defterlerini,
yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak hazırlamaktadır. İlişikteki konsolide
mali tabloların hazırlanmasında aşağıda açıklandığı üzere, Seri XI/25 No.lu Tebliğ’e
uyum sağlamak amacıyla belli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılmıştır.
İlişikteki konsolide mali tablolara yansıtılan düzeltmeler Not 2(b) ve (d)’de
özetlenmiştir.
İlişikte sunulan konsolide mali tablolar ve notlar SPK’nın 10 Aralık 2004 tarihinde
yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak
sunulmuştur.
2
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
2.
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam)
(b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi:
Seri XI ve 25 No.lu Tebliğ’in 15.Kısmı’na göre, yüksek enflasyon ekonomisinin
hakim olduğu bir ülkenin para birimini kullanarak mali tablolarını hazırlamakta olan
kuruluşların bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi itibariyle endekslenen birim
değerleri ile göstermeleri ve aynı uygulamayı geçmiş dönemlere de yansıtmaları
gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367
sayılı Kararı uyarınca, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi
uygulaması sona ermiştir. Bu nedenle, mali tablolar, 31 Aralık 2004 tarihindeki Türk
Lirası’nın satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
İlişikteki konsolide mali tabloların, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle geçerli olan ölçüm
birimi ile yeniden ifade edilmesinde, DİE tarafından Türkiye için yayınlanan toptan
eşya fiyatları genel endeksi baz alınarak kullanılan endeks ve çevirim faktörleri
aşağıdaki gibidir:
Tarih
Endeks
31 Aralık 2001
31 Aralık 2002
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004
4.951,7
6.478,8
7.382,1
8.403,8
Çevirim faktörü
1,70
1,30
1,14
1,00
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle mali tabloların endekslenen birim değerleriyle
hazırlanmasında aşağıdaki prensipler uygulanmıştır:
- Mali tablolar 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle endekslenen birim değerleri ile
gösterilmiş, aynı uygulama geçmiş dönemlere de yansıtılmıştır.
- Parasal varlık ve borçlar bilanço tarihindeki parasal birim değeri ile gösterildiği
için ayrıca endekslenmemiştir.
- Parasal olmayan bilanço kalemleri ilgili çevirim faktörleri kullanılarak
endekslenen birim değerleri ile gösterilmiştir.
-
Enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisi, gelir tablosunda “Net Parasal
Pozisyon Karı/ (Zararı)” hesabında gösterilir.
Yabancı para cinsinden bilanço kalemleri bilanço tarihindeki kur ile yabancı para
cinsinden gelir ve giderler dönemin ortalama kuru ile YTL’na çevrilir. Yapılan
çevrim işleminden doğan kar ya da zarar, özsermaye hesap grubu altında yabancı
para çevrim farkları hesabında gösterilir.
3
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
2.
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam)
(c) Konsolidasyon Esasları :
Konsolidasyon, Ana Ortaklık olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. bünyesinde
gerçekleştirilmiş olup, Ana Ortaklık’ın iştiraklerdeki ve bağlı ortaklıklardaki
doğrudan ve dolaylı hisse payları aşağıdaki gibidir :
31 Mart 2006 31 Aralık 2005
Bağlı Ortaklıklar
Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.*
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. *
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. *
Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.*
Akel Yalova Elektrik Üretim A.Ş.*
Akenerji Elektrik Enerjisi İth.–İhr. ve Toptan Tic. A.Ş.*
Aken BV**
Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L.*
Ak-Al Tekstil Pazarlama A.Ş.***
Ak-Al Dış Ticaret A.Ş.***
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.Ş.**
Fitco BV **
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E.**
% 22,10
% 17,33
% 16,45
% 12,21
% 15,59
% 8,67
% 17,33
% 22,10
% 21,99
% 21,99
% 21,98
%100,00
% 99,14
% 22,10
% 17,33
% 16,45
% 12,21
% 15,59
% 8,67
% 17,33
% 22,10
% 21,99
% 21,99
% 21,98
%100,00
% 99,14
% 9,94
% 44,74
% 8,22
% 9,94
% 44,74
% 8,22
İştirakler**
Ak Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri A.Ş.
Ak-Han Bakım Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.Ş.
Atak Garn und Textilhandel GMBH
*
İlişikteki konsolide mali tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile dahil
edilmiştir.
**
İlişikteki konsolide mali tablolara maliyet yöntemi ile dahil edilmiştir.
*** Tasfiye sürecinde olduklarından 31 Mart 2006 tarihi itibariyle ilişikteki
konsolide mali tablolarda maliyet bedeli ile gösterilmiştir.
Konsolide mali tabloların hazırlanmasında aşağıdaki prensipler uygulanmıştır:
Tam Konsolidasyon Yöntemi :
• Ana Ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki
özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanır. Yapılan toplama işleminde,
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları
karşılıklı indirilir.
4
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
2.
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam)
(c) Konsolidasyon Esasları (devam) :
• Ana Ortaklık’ın bağlı ortaklıklardaki payları; Ana Ortaklık’daki Finansal Duran
Varlıklar ve bağlı ortaklıklardaki Sermaye hesabından karşılıklı olarak elimine
edilir.
• Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih
itibariyle ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana
ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti,
bu payların bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki öz
sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. Kayıtlı değer lehine oluşan
fark, pozitif şerefiye olarak konsolide bilançonun aktifinde ayrı bir kalemde
gösterilir ve şerefiyenin izafe edildiği ekonomik birimin faydalı ömrünü
geçmemek üzere en fazla 20 yıl içinde itfa edilir; kayıtlı değer aleyhine oluşan
fark ise negatif şerefiye olarak bilançonun aktifinde negatif olarak ayrı bir
kalemde gösterilir ve en fazla 20 yıl içinde itfa edilir.
• Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil
bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, Ana Ortaklık dışı paylara isabet
eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce;
‘Ana Ortaklık Dışı Paylar’, gelir tablosunda ise ‘Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar’
hesap grubu adıyla gösterilir.
• Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların birbirleri arasındaki satın alma ve satış
işlemleri ve bu işlemlerden kaynaklanan kar ve zararlar, konsolide gelir
tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona
tabi ortakların kendi aralarında alım-satıma konu olan, menkul kıymetler, stoklar,
maddi ve maddi olmayan varlıklar, finansal varlıklar ve diğer aktifler dahildir.
(d) Düzeltmeler :
İlişikteki mali tablolar Seri XI 25 No.lu Tebliğ’e göre hazırlanmıştır ve kanuni
kayıtlarda yer almayan aşağıdaki düzeltmeleri içermektedir.
- Vadeli çekler, alacak senetleri, alıcılar, satıcılar ve krediler için reeskont
hesaplanması
- Amortisman düzeltmesi
- Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin iptali
- Kıdem tazminatı düzeltmesi
- Ertelenen vergi düzeltmesi
- Grup içi bakiyelerin ve işlemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak
elimine edilmesi
- Maddi varlıklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması
5
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
2.
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam)
(e) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi:
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihli bilançolar ve bilançolara ilişkin notlar ile 31
Mart 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait gelir, nakit akım
ve özsermaye değişim tabloları ve ilgili notlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Cari dönem mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. 31 Aralık
2005 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil olan Ak-Al Tekstil Pazarlama A.Ş. ve
Ak-Al Dış Ticaret A.Ş. 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girdiğinden 31
Mart 2006 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmemiş ve ilişikteki konsolide
mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiştir. 31 Aralık 2005 tarihli mali
tablolardaki azınlık hisselerine ilişkin düzeltme Seri XI 25 No.lu Tebliğ’in
“Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” ile ilgili
19. Kısım’a göre 31 Mart 2006 tarihli bilançoda geçmiş yıl karı/zararı hesabında
gösterilmiştir.
(f)
Netleştirme:
Finansal varlık ve borçların netleştirilmesi, sadece hukuken mümkün olması ve
işletmenin bu yönde bir niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda mümkündür.
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri
(a) Finansal Araçlar :
Finansal araçlar aşağıdaki finansal varlık ve borçlardan oluşmaktadır :
i. Hazır değerler
Kasa, bankalar ve alınan çekler, hazır değerleri oluşturmaktadır.
Kasadaki paralar Yeni Türk Lirası ve dövizli bakiyelerden oluşmaktadır. Yeni
Türk Lirası bakiyeler kayıtlı değeriyle, dövizli bakiyelerse bilanço tarihindeki
T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerlenerek kayıtlarda gösterilmektedir.
Banka mevduatları, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatların
faizlerinden oluşmaktadır. Yeni Türk Lirası mevduatlar maliyet değerleriyle,
döviz tevdiat hesapları ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış
kuru kullanılmak suretiyle Yeni Türk Lirası’na çevrilmiş değerleriyle kayıtlarda
gösterilmektedir.
Alınan çeklerin vadesi bilanço tarihini aşanlar ticari alacaklar içinde gösterilmiş
olup devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak reeskonta tabi tutulmuştur.
6
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(a) Finansal Araçlar (devam) :
i. Hazır değerler (devam)
Makul Değer
Makul değer; herhangi bir finansal aracın, alım satıma istekli iki taraf arasında,
muvazaadan arındırılmış olarak el değiştirdiği değer olup, öncelikle ilgili varlığın
borsa değeri, borsa değerinin oluşmaması durumunda ise değerleme gününde bu
tanıma uygun alım satım değeri, makul değer olarak kabul edilir.
Yabancı para cinsinden hazır değerlerinin, bilanço tarihindeki geçerli kurlardan
Yeni Türk Lirası’na çevrilmiş olması sebebiyle, bu varlıkların makul değerlerinin
kayıtlı değerlerine eşdeğer olduğu kabul edilmektedir.
Banka mevduatları, kasa ve alınan çeklerin kayıtlı değerlerinin, bu varlıkların kısa
vadelerde elden çıkarılmaları ve değer düşüklüğü riski olmaması nedeniyle, makul
değerleriyle aynı olduğu varsayılmaktadır.
ii. Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkları tarafından, alıcılara doğrudan
mal ve hizmet satmak suretiyle yaratılan finansal varlıklardır. Alacak senetleri,
vadeli çekler ve alıcılar reeskonta tabi tutulmuştur.
Makul Değer
Ticari alacakların iskonto edilmiş ve şüpheli alacak karşılığı ayrılmış değerlerinin,
varlıkların makul değerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır.
iii. İlişkili Taraflar
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar Ana Ortaklık ve bağlı
ortaklıkların hissedarları ve hissedarlar tarafından kontrol edildiği/ilişkisi olduğu
bilinen taraflarla olan bakiyelerdir.
iv. Kısa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri ve Ticari Borçlar
Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve bilanço tarihi itibariyle tahakkuk
eden faiz giderlerinin toplanması sonucu oluşan değerlerin etkin faiz oranı
yöntemi ile iskonto edilmiş tutarları ile kayıtlarda gösterilmektedir. Ticari borçlar,
satıcılardan doğrudan mal almak suretiyle oluşan finansal borçlar olup iskonto
edilmiş tutarları ile kayıtlarda gösterilmektedir.
Makul Değer
Kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin makul değerinin; bahse konu finansal
borçların maliyetine, etkin faiz oranı üzerinden hesaplanıp bilanço tarihleri
itibariyle tahakkuk etmiş faiz borçlarının eklenmesi suretiyle oluşturulan kayıtlı
değerlerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır. Benzer şekilde, ticari borçların
iskonto edilmiş maliyet değerleri makul değerleri olarak kabul edilmiştir.
7
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(b) Finansal Risk Yönetimi :
i. Yabancı Para Riski
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerinden
doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibariyle bakiyeleri 29 no.lu notta
açıklanmıştır.
ii. Şüpheli Alacaklar Riski
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıklar, rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için
karşılık ayırmıştır.
iii. Likidite Riski
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların, likit varlıklarının (dönen varlıklar – stoklar),
kısa vadeli borçlarının üzerinde olan kısımları, dönemler itibariyle aşağıdaki
gibidir (YTL):
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
270.357.587
296.557.537
iv. Nakit Akış Riski
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların, işletme, yatırım ve finansal faaliyetleri
sonucunda oluşan nakit çıkışları aşağıdaki gibidir (YTL):
31 Mart 2006
31 Mart 2005
10.026.737
(64.430.314)
(c) Stoklar:
Stokların değerlenmesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük
olanı esas alınmaktadır.
Maliyet, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılarak belirlenmekte ve
hammadde, malzeme, işçilik ve genel giderlerin makul bir payını kapsamaktadır.
(d) Menkul Kıymetler:
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıklar menkul kıymetlerini vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. Vadesine kadar saklama niyetiyle elde
tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi
için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit
vadesi bulunan devlet tahvili vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak
sınıflandırılmıştır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların ilk kaydı maliyet değeri
ile yapılmıştır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz oranı yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmiştir.
8
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(e) Finansal Varlıklar :
Ana Ortaklık finansal varlıklarını satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırmıştır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, işletme kaynaklı krediler ve alacaklar, vadeye
kadar elde tutulacak ve alım-satım amaçlı finansal varlıklar dışında kalan finansal
varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, kayda alınmalarını
izleyen dönemlerde rayiç (makul) değerle değerlenir. Finansal varlıkların borsaya
kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında
kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir
değer tahminin yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği
durumlarda finansal varlıklar maliyet bedeliyle gösterilir.
Finansal varlıkların borsa rayici olmayıp, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle endekslenen
birim değerleriyle gösterilmiştir.
(f) Maddi Varlıklar :
Maddi varlıklar, maliyet bedellerinden birikmiş amortismanların indirilmesi suretiyle
gösterilmiştir.
Maddi varlıkların 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki
Türk Lirası’nın alım gücüne getirilmesinde aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınmıştır.
Maddi varlıklar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş tutarları
üzerinden varlıkların tahmini faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle normal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Varlıkların tahmini faydalı ömürlerine
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Binalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araç ve gereçleri
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
5-50 yıl
5-50 yıl
5-22 yıl
4- 8 yıl
2-20 yıl
5 yıl
(g) Maddi Olmayan Varlıklar :
Maddi olmayan varlıklar, maliyet bedellerinden birikmiş itfa paylarının indirilmesi
suretiyle gösterilmiştir.
Maddi olmayan varlıkların 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço
tarihindeki alım gücüne getirilmesinde aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınmıştır.
Maddi olmayan varlıklar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş tutarları
üzerinden, aşağıda belirtilen sürelerde faydalı ömürlerine göre itfa edilmişlerdir:
Haklar
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
3-40 yıl
5 yıl
3-5 yıl
9
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(h) Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar :
Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez
Bankası döviz alış kuru, borçlar ise döviz satış kuru kullanılarak Yeni Türk Lirası'na
çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleşen yabancı paraya bağlı işlemler, işlem
tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu
işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına dahil edilmektedir.
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların bilanço tarihi itibariyle değerlemede kullandığı,
T.C. Merkez Bankası döviz kurları aşağıdaki gibidir :
31 Mart 2006
Alış
Satış
ABD Doları
EURO
CHF
GBP
CAD
SEK
1,3427
1,6211
1,0275
2,3342
1,1509
0,1711
1,3492
1,6289
1,0341
2,3464
1,1597
0,1729
31 Aralık 2005
Alış
Satış
1,3418
1,5875
1,0188
2,3121
1,1545
0,1678
1,3483
1,5952
1,0254
2,3242
1,1597
0,1696
(i) Varlıkların Değer Düşüklüğü :
Varlıkların kayıtlı değerlerinin, geri kazanılabilir değerlerinden fazla olduğu
durumlarda, değer düşüklüğü karşılığı ayırmak suretiyle, varlığın kayıtlı değeri geri
kazanılabilir tutarına indirilir ve karşılık gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.
Diğer taraftan; nakit üreten varlıkların geri kazanılabilir tutarı, net satış fiyatları ile
kullanım değerlerinden yüksek olanıdır. Bahse konu varlıkların kullanım değeri, bu
varlıkların sürekli kullanımından ve satışlarından elde edilecek net nakit girişlerinin,
uygun bir iskonto oranı ile iskonto edilmiş net bugünkü değerlerini ifade eder.
(j) Ertelenen Vergiler :
Ertelenen vergiler, yükümlülük metodu kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin
indirilebilir vergi matrahı ile bunların mali tablolardaki kayıtlı tutarları arasında
oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Başlıca geçici farklar, gelir ve
giderlerin Seri XI ve 25 No.lu Tebliğ ile vergi kanunlarına göre değişik mali tablo
dönemlerinde
muhasebeleşmesinden
kaynaklanmaktadır.
Ertelenen
vergi
yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi alacakları, Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların,
gelecek dönemlerde vergiye tabi kazançlarının olacağı varsayımıyla
hesaplanmaktadır.
10
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(j) Ertelenen Vergiler (devam):
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari
vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir
hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi
yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
(k) Vergiler :
2006
Kurum kazançları %30 oranında kurumlar vergisine tabidir. Yatırım indirimi
istisnası uygulanması halinde diğer Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlarda
olduğu gibi bu karlar dağıtılmadıkça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte
yararlanılan yatırım indirimi, GVK’nun 4842 sayılı Kanunla kaldırılan Ek 1 ila Ek
6’ncı maddelerine dayanıyorsa aynı Kanun’un Geçici 61’nci maddesi uyarınca,
yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın %19,8
oranında gelir vergisi stopajı hesaplanır. İstisna kaynaklı olsun olmasın tam
mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef gerçek kişi ve kurumlara nakit olarak
dağıtılan kar payları üzerinden ayrıca %10 oranında gelir vergisi stopajı
hesaplanmaktadır. Bununla birlikte kar dağıtımının 1998 ve öncesi karlar ile 1999,
2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait istisna kaynaklı karlardan ve yukarıda belirtilen
%19,8 stopaj yapılmış yatırım indirimlerine tekabül eden karlardan yapılması
durumunda gelir vergisi stopajı doğmayacaktır. Cari yıl ve geçmiş yıl karlarının
sermayeye ilavesi suretiyle yapılan kar dağıtımlarında da gelir vergisi stopajı
hesaplanmayacaktır. Diğer yandan tam mükellef kurumlara yapılan kar
dağıtımlarında da stopaj yapılmayacaktır.
Ayrıca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan
edilen matrahlar üzerinden %30 oranında geçici vergi ödenmektedir.
Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 298 inci maddesi
uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, TEFE deki artışın, Mart
2005 itibariyle son 36 ayda % 100 den ve son 12 ayda % 10 dan düşük olması
nedeniyle 2004’te başlayan enflasyon düzeltme uygulaması sona ermiştir. Haziran,
Eylül ve Aralık 2005 dönemlerinde de % 100 ve % 10 şartları birlikte
gerçekleşmediği için enflasyon düzeltme uygulaması başlamamıştır. Bu nedenle,
2005 yılına ilişkin olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 31 Mart 2006 hesap
döneminde de ÜFE de %100 ve % 10 şartları birlikte gerçekleşmediği için
enflasyon düzeltmesi uygulaması yapılmamıştır.
Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beş yıl içindeki mali karlar (matrah)
ile mahsup edilebilmekte olup, önceki yıllar matrahlarından mahsup mümkün
değildir.
11
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(k) Vergiler (devam) :
2005
Kurum kazançları %30 oranında kurumlar vergisine tabidir. Yatırım indirimi
istisnası uygulanması halinde diğer Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlarda
olduğu gibi bu karlar dağıtılmadıkça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte
yararlanılan yatırım indirimi, GVK’nun 4842 sayılı Kanunla kaldırılan Ek 1 ila Ek
6’ncı maddelerine dayanıyorsa aynı Kanun’un Geçici 61’nci maddesi uyarınca,
yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın %19,8 oranında
gelir vergisi stopajı hesaplanır. İstisna kaynaklı olsun olmasın tam mükellef gerçek
kişiler ile dar mükellef gerçek kişi ve kurumlara nakit olarak dağıtılan kar payları
üzerinden ayrıca %10 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanmaktadır. Bununla
birlikte kar dağıtımının 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına
ait istisna kaynaklı karlardan ve yukarıda belirtilen %19,8 stopaj yapılmış yatırım
indirimlerine tekabül eden karlardan yapılması durumunda gelir vergisi stopajı
doğmayacaktır. Cari yıl ve geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi suretiyle yapılan
kar dağıtımlarında da gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır. Diğer yandan tam
mükellef kurumlara yapılan kar dağıtımlarında da stopaj yapılmayacaktır.
Ayrıca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan
edilen matrahlar üzerinden %30 oranında geçici vergi ödenmektedir.
Şirketlerin 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varlıklara ilişkin yapılan yatırım
harcamalarının %40’ı – bazı istisnalar hariç - yatırım indirimi istisnasından
yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden
herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde
yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından
yararlanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 298 inci maddesi
uyarınca, TEFE deki artışın, Mart 2005 itibariyle son 36 ayda % 100 den ve son 12
ayda % 10 dan düşük olması nedeniyle 2004’te başlayan enflasyon düzeltme
uygulaması sona ermiştir. Haziran, Eylül ve Aralık 2005 dönemlerinde de % 100 ve
% 10 şartları birlikte gerçekleşmediği için enflasyon düzeltme uygulaması
başlamamıştır. Bu nedenle, 2005 yılına ilişkin olarak enflasyon düzeltmesi
yapılmamıştır.
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle vergi karşılığı yürürlükteki vergi
mevzuatı çerçevesinde ayrılmıştır.
12
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(l) Kıdem Tazminatı Karşılığı :
İş Kanunu'na göre, Şirket, bir senesini doldurmuş olup, sebepsiz yere şirketle ilişkisi
kesilen, askere çağrılan, evlenip bir yıl içinde işten ayrılan (kadınlar için), emekli
olan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek
tazminat, çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup, bu tutar 31 Mart 2006
tarihi itibariyle her hizmet yılı için 1.770,62 YTL ile sınırlandırılmıştır (31 Aralık
2005 – 1.727,15 YTL).
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıklar, Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L hariç,
ilişikteki mali tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğünü Seri XI ve 25 No.lu
Tebliğ’in 29. Kısım’daki “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”da belirtilen mali tablolara
alma ve değerleme esaslarına göre hesaplamıştır. Bağlı ortaklıklardan Akrom Ak-Al
Textile Romania SRL’ nin Romanya mevzuatına göre kıdem tazminatı yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı yükümlülüklerinin, özellikleri açısından, bu
kısımda tanımlanan ‘Çalışma Dönemi Sonrasına İlişkin Belirli Fayda Planları’yla
özdeş olması nedeniyle, bahse konu yükümlülükler, aşağıda açıklanan ‘Öngörülen
Birim Kredi Yöntemi’ ve bazı varsayımlar kullanılarak hesaplanmış ve mali tablolara
alınmıştır.
-
Çalışanların geçmiş yıllardaki personel hizmet süreleri dikkate alınarak, mevcut
sosyal güvenlik yasalarına göre emeklilik haklarını kazanacakları tarihler
belirlenir.
-
Çalışanların emekli olmaları veya işten çıkarılmaları durumunda gelecekte
ödenecek yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanırken, çalışanların mevcut
maaşları veya devlet tarafından saptanan kıdem tazminatı tavanından küçük olanı
alınarak 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 değerlerinin, enflasyon etkisinden
arındırılması amacıyla sabit kalacağı varsayılmış ve daha sonra bu değer; Devlet
İç Borçlanma Senetlerinin ortalama faiz oranı olarak öngörülen % 12’nin,
öngörülen yıllık enflasyon oranı % 6,175’e oranlanması suretiyle hesaplanan
yıllık % 5,49 reel iskonto oranı ile indirgenerek kıdem tazminatı yükümlülüğünün
bilanço tarihindeki net bugünkü değeri hesaplanmıştır.
-
Kıdem tazminatına hak kazanacak kişilerin toplam çalışanlara olan oranının
saptanması, aktueryal hesaplamayı gerektirmektedir. Bu hesaplama; geçmişte
Şirket çalışanlarından kıdem tazminatına hak kazananların toplam personele olan
oranının tespit edilmesi suretiyle yapılır.
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğünü
hesaplamak için kullanılan aktuer varsayımlar aşağıdaki gibidir:
İskonto oranı
Geçmiş yıllarda kıdem tazminatına
hak kazanan çalışanların toplam
çalışanlara oranı
13
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
%5,49
%5,49
% 100
% 100
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(m) Gelir ve Giderler :
Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna
göre hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla
karşılaştırılacak şekilde muhasebeleştirilmektedir.
(n) Hisse Başına Kazanç / (Zarar) :
Hisse başına kazanç / (zarar), dönem net karı veya zararının cari dönemde adi hisse
senedi sahiplerine ait adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesi
suretiyle hesaplanmaktadır.
(o) Muhasebe Tahminleri :
Mali tabloların Seri XI 25 No.lu Tebliğ’e göre hazırlanması sırasında Yönetim’in,
bilanço tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço
değerini, bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklamaları, dönem içerisinde oluşan
gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda
bulunabilmektedirler. Ancak, gerçek sonuçlar, bu sonuçlardan farklılık
gösterebilmektedir.
(p) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Şirket bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde
düzeltmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen olayların
olması halinde ise önemli olması durumunda ilgili dönemde açıklamaktadır.
(r)
Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler:
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde
bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip
gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali
tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak
değerlendirilmektedir.
(s) Borçlanma Maliyetleri :
Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varlıkla ilişkili
borçlanma maliyetleri doğrudan ilgili bulunduğu özellikli varlığın maliyetine dahil
edilir. Özellikli bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale
getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma
maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik
Üretim A.Ş. yapılmakta olan yatırımlar ile doğrudan ilgili lehteki kur farklarından
faiz giderlerinin indirilmesi sonucu kalan net 1.274.073 YTL’nı ilgili varlık
maliyetine eklemiştir.
14
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
3.
Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam)
(t) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlaması :
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların faaliyetleri kimya, tekstil, enerji ve diğer olmak
üzere dört sektör altında toplanmıştır. Diğer sektörün içerisinde pazarlama
faaliyetleri yer almaktadır. Bu gruptaki şirketlerin ticari hacmi düşük olduğundan
ayrı raporlanabilir sektör olarak dikkate alınmamışlardır.
(u) Devlet Teşvik ve Yardımları :
Ana Ortaklığın yararlandığı devlet teşvikleri gelirler ile ilgili devlet teşvikleri olup
gelir tablosunda gösterilir.
(v) Türev Finansal Araçlar :
Bağlı ortaklıklardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş., operasyonel ve finansal
faaliyetlerinden kaynaklanan yabancı para riskine karşı korunmak amacıyla vadeli
alım-satım sözleşmesi yapmaktadır. Henüz vadesi gelmemiş alım-satım
sözleşmelerinin rayiç değerleri iç fiyatlama modelleri kullanılarak hesaplanmış ve
gerçekleşmemiş kur gelir-giderleri konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.
4.
Hazır Değerler
Hazır değerler aşağıdaki gibidir (YTL) :
Kasa
Banka
- vadesiz YTL mevduat
- vadesiz döviz mevduat
- vadeli YTL mevduat*
- vadeli döviz mevduat**
Alınan çekler
Diğer hazır değerler
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
417.766
273.055
4.498.116
5.258.232
56.094.673
95.826.461
3.453.669
2.357
5.191.824
5.280.207
27.636.904
112.723.702
4.415.188
3.657
165.551.274
155.524.537
*
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli YTL mevduatların faiz
oranları %15 ile %16,4 arasında değişmektedir (31 Aralık 2005 - %14 - %18,6).
**
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli Euro mevduatların faiz
oranları %2,75 ile %3,8; GBP mevduatların faiz oranları %5,3; vadeli ABD Doları
mevduatların faiz oranları % 4,95 ile % 5,4 arasında değişmektedir (31 Aralık 2005 Euro %1,00 - %3,70; GBP % 5,80; ABD Doları %2,00 - %5,10).
15
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
5.
Menkul Kıymetler
Menkul kıymetler aşağıdaki gibidir (YTL) :
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
- kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
30.471.630
29.674.017
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların vadeleri 05.07.2006 – 13.09.2006, faiz
oranları ise % 4,88 - % 20,76 arasında değişmektedir.
6.
Finansal Borçlar
Finansal borçlar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri
ve faizleri
Uzun vadeli krediler
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
132.358.368
101.801.843
11.441.897
39.112.049
10.725.123
36.249.491
182.912.314
148.776.457
Uzun vadeli kredilerin vadeleri 25.04.2006 – 25.04.2012 arasında değişmektedir.
7.
Ticari Alacak ve Borçlar
Kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Alıcılar
Alacak senetleri ve vadeli çekler
Alacak reeskontu (-)
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer kısa vadeli alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
16
31 Aralık 2005
174.381.945
123.923.984
( 4.581.920)
101.968
1.116.904
5.266.564
( 5.266.564)
158.017.183
112.428.809
( 4.496.437)
97.302
294
5.218.896
( 5.218.896)
294.942.881
266.047.151
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
7.
Ticari Alacak ve Borçlar (devam)
Uzun vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Verilen depozito ve teminatlar
Alacak senetleri ve vadeli çekler
Alacak reeskontu (-)
31 Aralık 2005
283.516
20.070.680
( 2.112.902)
280.312
13.954.720
( 1.488.497)
18.241.294
12.746.535
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
Ticari borçlar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Satıcılar
Borç reeskontu (-)
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer ticari borçlar
98.288.392
( 1.279.123)
16.384
3.557
97.029.210
8.
(
73.503.815
860.511)
4.384
3.270
72.650.958
Finansal Kiralama Alacak ve Borçları
31 Mart 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama alacak ve borcu bulunmamaktadır
(31 Aralık 2005 yoktur).
17
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
9.
İlişkili Taraflarla Alacak ve Borçlar ve İşlemler
İlişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. A.Ş.
Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş.*
Üçgen Bakım ve Yönetim Hiz. A.Ş.
Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş.
Aken B.V.
Fitco B.V.
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE
Atak Garn und Textilhandel GMBH
Diğer **
Akal Dış Ticaret A.Ş.***
Alacak reeskontu (-)
*
**
***
31 Aralık 2005
8.359.818
260.624
15.707
5.107
3.170.384
112.375
28.596.609
84.607
(
17.390)
8.091.383
2.363.088
308.806
20.840
5.107
3.151.939
111.696
339.418
27.840.694
(
36.392 )
40.587.841
42.196.579
Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. 11 Kasım 2005 tarihinde grup dışına
satıldığından ilişkili taraflara dahil değildir.
Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin yasal statüsü gereği satış
yapacağı kuruluşların ortak olması gerekmektedir. Bunlardan Akkök Grubu’na
dahil ortaklar dışında kalan ve sayısı 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 261 olan
ortaklar (31 Aralık 2005 – 254) “diğer” olarak topluca gösterilmiştir.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil olan Ak-Al Dış Ticaret
A.Ş. 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girdiğinden 31 Mart 2006
tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmemiş ve ilişkili taraflarda
gösterilmiştir.
18
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
9.
İlişkili Taraflarla Alacak ve Borçlar ve İşlemler (devam)
İlişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Ak-Han Bakım Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.Ş.
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.*
Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.Ş.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ak Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri A.Ş.
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.Ş.**
Ortaklara borçlar
Diğer ***
Akal Tekstil Pazarlama A.Ş.****
*
**
***
****
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
272.632
3.130.673
1.072.489
177.094
4.047.736
123.413
60.111
6.033.833
184.881
408.509
2.990.055
201.915
84.912
4.213.059
88.098
1.426.447
76.146
6.409.174
-
15.102.862
15.898.315
Bağlı ortaklıklardan Akrom Ak-al Textile Romania S.R.L.’nin Akkök Sanayi
Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’den 25 Eylül 2000 tarihinde kullandığı 2.000.000 ABD
Doları tutarındaki krediyi içermekte olup, geri ödeme tarihi 25 Eylül 2006’dır.
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.Ş. 12 Aralık 2005 tarihinde grup dışına
satıldığından ilişkili taraflara dahil değildir.
Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin yasal statüsü gereği satış
yapacağı kuruluşların ortak olması gerekmektedir. Bunlardan Akkök Grubu’na
dahil ortaklar dışında kalan ve sayısı 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 261 olan
ortaklar (31 Aralık 2005 – 254) “diğer” olarak topluca gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin ortaklarına olan ticari
borçlarının 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 52.509 YTL’lik tutarı (31 Aralık 2005
- 68.231 YTL), ortaklardan alınan depozito ve teminatlardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2005 itibariyle konsolidasyona dahil olan Ak-Al Tekstil Pazarlama
A.Ş. 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girdiğinden 31 Mart 2006
tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmemiş ve ilişkili taraflarda
gösterilmiştir.
19
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
9.
İlişkili Taraflarla Alacak ve Borçlar ve İşlemler (devam)
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara yapılan satışlar
aşağıdaki gibidir (YTL) :
Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş.
Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş.*
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.Ş.**
Üçgen Bakım ve Yönetim Hiz. A.Ş.
Atak Garn und Textilhandel GMBH
Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş.
Diğer ***
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
2.870.577
41.648
5.149.093
657.483
64.671
21.206
56.153.432
10.944.246
1.479.372
85.017
20.020.770
8.709.029
2.759.305
2.463.125
72.243
237.796.105
64.958.110
284.329.212
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara yapılan alışlar
aşağıdaki gibidir (YTL) :
Ak-Han Bakım Yönt. Serv.Hizm. Güven. Malz. A.Ş.
Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş.*
Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş.
Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.Ş.**
Üçgen Bakım ve Yönetim Hiz. A.Ş.
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.
Ak Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri A.Ş.
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Diğer***
*
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
189.930
92.409
1.597.828
5.130.900
53.159
1.100.598
639.582
1.525
8.388.077
1.410.758
712.126
1.146.134
3.344.399
21.318.881
23.894
257.091
2.251.973
2.832.094
6.102
48.477.173
17.194.008
81.780.625
Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. 11 Kasım 2005 tarihinde grup dışına satıldığından
ilişkili taraflara dahil değildir.
** Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.Ş. 12 Aralık 2005 tarihinde grup dışına
satıldığından ilişkili taraflara dahil değildir.
*** Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin yasal statüsü gereği Akkök
Grubu’na dahil ortaklar dışında kalan diğer ortaklara ait tutardır.
20
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
10. Diğer Alacaklar ve Yükümlülükler
Diğer alacaklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Personelden alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
Şüpheli diğer alacaklar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
31 Aralık 2005
324.752
17.311.407
141.876
( 141.876)
319.214
7.716.462
158.850
( 158.850)
17.636.159
8.035.676
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
658.246
194.273
4.670.940
1.284.886
201.471
28.176.919
284.023
17.745
694.329
218.774
4.489.836
1.540.618
6.269.629
17.888.916
369.024
16.787
35.488.503
31.487.913
Diğer yükümlülükler aşağıdaki gibidir (YTL) :
Personele borçlar
Diğer çeşitli borçlar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Gelecek aylara ait gelirler
Diğer KDV
Gider tahakkukları
Ödenecek giderler
11. Canlı Varlıklar
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle canlı varlık bulunmamaktadır.
12. Stoklar
Stoklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Ara mamuller
Mamuller
Emtia
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Verilen sipariş avansları
21
31 Aralık 2005
82.562.561
8.511.903
17.299.073
758.447
799.306
(
227.198)
12.131.995
60.372.904
9.467.015
22.474.950
1.142.608
6.335.727
(
215.652)
9.673.604
121.836.087
109.251.156
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
13. Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Alacakları ve Hakediş Bedelleri
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle devam eden inşaat sözleşmesi alacağı
ve hakediş bedeli bulunmamaktadır.
14. Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi alacakları, borçları, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi
hesaplamalarına temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir ( YTL):
Geçici Gelir / (Gider) Farkları
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
5.955.606
7.273.043
10.993.258
12.485.711
39.497
44.059
333.301
1.065.857
Ertelenmiş vergi alacağı matrahı
17.321.662
20.868.670
Borç reeskontu düzeltme kaydı
2.015.117
1.807.217
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı
defter değerleri ile vergi matrahlarındaki net fark
276.662.064
293.388.447
Ertelenmiş vergi borcu matrahı
278.677.181
295.195.664
Ertelenmiş vergi borcu matrahı (net) *
261.355.519
274.326.994
78.406.656
69.356.780
Alacak reeskontu düzeltme kaydı
Kıdem tazminatı ve izin karşılığı kaydı
Kredi iskontosu düzeltme kaydı
Konsolidasyon işlemi ile ilgili kayıtlar
Ertelenmiş vergi borcu (net)
* 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle vergi oranları olarak % 30 ve
%19,8 oranları kullanılmıştır (Not 3 (k)).
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) (YTL):
31 Mart 2006
Cari dönem ertelenmiş vergi
alacağı / (borcu)
Konsolidasyondan çıkan
bağlı ortaklıkların etkisi
Önceki dönem ertelenmiş vergi
(borcunun) / alacağının iptali
(78.406.656)
170
69.356.780
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (Not 41)
22
( 9.049.706)
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
15. Diğer Cari/Cari Olmayan Varlıklar ve Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer cari/dönen varlıklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Gelecek aylara ait giderler
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin ödenen vergi ve fonlar
İş avansları
Personel avansları
Diğer çeşitli dönen varlıklar
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
4.504.977
13.892.138
213.643
28.119.693
2.119.051
127.063
772.051
6.266
1.268.603
15.021.520
59.535
17.831.690
555.309
43.099
1.066.174
2.993
49.754.882
35.848.923
Diğer cari olmayan/duran varlıklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Gelecek yıllara ait giderler
Diğer KDV
23
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
9.540
57.226
98.979
57.226
66.766
156.205
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
16. Finansal Varlıklar
Finansal varlıklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
Ak Havacılık Ulaştırma Hizmetleri A.Ş.
22.181.034
Ak-Han Bak. Yön. Serv. Hizm. Güven. Malz.A.Ş.
97.597
Atak Garn und Textilhandel GMBH
97.060
22.181.034
97.597
97.060
İştirakler;
Bağlı Ortaklıklar;
Ak-Al Tekstil Pazarlama A.Ş.
Ak-Al Dış Ticaret A.Ş.
Aken B.V.
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE
Fitco B.V.
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.Ş.
Diğer finansal duran varlıklar
69.396
69.396
1.988.943
30.987
3.032.897
735.919
1.988.943
30.987
3.032.897
735.919
11.245
9.996
28.314.474
28.174.433
17. Pozitif / Negatif Şerefiye
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle şerefiye bulunmamaktadır.
18. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkul
bulunmamaktadır.
24
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
19. Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Açılış
1 Ocak 2006
Arazi ve arsalar
60.088.909
Yeraltı ve yerüstü
düzenleri
79.381.197
Binalar
130.823.986
Makine ve
cihazlar
1.415.491.660
Taşıtlar
7.994.142
Döşeme ve
demirbaşlar
32.400.128
Diğer maddi varlıklar
9.899
Yapılmakta olan
yatırımlar
44.326.626
Verilen sipariş
6.156.592
avansları
Ara toplam
Birikmiş
amortismanlar (-)
1.776.673.139
İlaveler
Transferler
Toplam
*
Satışlar
Kapanış
31 Mart 2006
-
-
-
-
60.088.909
10.100
24.150
3.813.566
-
-
957.800
83.204.863
131.805.936
183.318
656
4.363.288
-
(236.141.011)
(
565.264)
1.539.079
158.887
1.185.436.334
7.588.421
98.694
-
1.010.999
-
(
5.335.340)
-
(
(9.167.968) (
29.963)
11.953.631
2.572.214
14.842.763
(1.012.227.660) (25.494.332)
764.445.479 (10.651.569)
Değer Düşüklüğü
Karşılığı **
Çevrim
Farkları ve
Eliminasyon*
(2.864.725)
(2.844.840)
28.166.126
9.899
33.186
47.115.512
-
5.864.081
2.680.597
1.549.280.081
213.081.739
( 799.880)
( 825.440.133)
( 28.989.839)
1.880.717
723.839.948
-
(2.844.840) (242.071.578)
-
8.355)
-
( 36.516.696)
-
-
-
-
( 16.533.889)
727.928.783
-
-
-
-
707.306.059
Konsolidasyondan çıkarılan bağlı ortaklıkların etkisini de içermektedir.
** 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 36.516.696 YTL olan değer düşüklüğü karşılığı
tutarının 19.982.807 YTL tutarındaki kısmı yapılan satışlardan dolayı iptal edilmiştir.
25
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
19. Maddi Varlıklar (devam)
Maddi varlıklar aşağıdaki gibidir (YTL) (devam):
Açılış
1 Ocak 2005
Arazi ve arsalar
59.457.800
Yeraltı ve yerüstü
düzenleri
66.165.717
Binalar
135.359.906
Makine ve
cihazlar
1.300.638.462
Taşıtlar
11.312.127
Döşeme ve
demirbaşlar
32.580.012
Diğer maddi varlıklar
9.899
Yapılmakta olan
yatırımlar
168.911.346
Verilen sipariş
1.235.891
avansları
Ara toplam
Birikmiş
amortismanlar (-)
*
İlaveler
Transferler
Satışlar
Kapanış
31 Aralık 2005
-
60.088.909
656.481
-
88.532
1.504.990
13.126.948
6.880.788
(11.828.081)
(1.093.617)
79.381.197
130.823.986
1.233.700 187.922.835
114.184
-
(72.529.450)
( 3.250.227)
(1.773.887)
( 181.942)
1.415.491.660
7.994.142
922.114
-
68.462
-
84.058.520 (208.478.764)
15.114.495 ( 10.193.794)
1.775.671.160 103.693.016 ( 10.673.525)
(969.994.156) (103.039.226)
(10.673.525)
(
Çevrim
Farkları ve
Eliminasyon
25.372)
( 1.170.460)
(
124.787)
-
(88.928.377)
60.221.546
(28.706.831)
(
32.400.128
9.899
39.689)
44.326.626
-
6.156.592
(3.089.135)
584.176
805.677.004
653.790
Değer Düşüklüğü
Karşılığı *
-
-
-
-
-
Toplam
-
-
-
-
-
1.776.673.139
(1.012.227.660)
(2.504.959)
764.445.479
(
36.516.696)
727.928.783
Maddi duran varlıklarda tespit edilen değer düşüklükleri için bağlı ortaklıklardan Ak-Al
Tekstil Sanayi A.Ş.’nde 12.127.556 YTL, bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim
A.Ş.’nde 21.488.580 YTL, bağlı ortaklıklardan Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L.’de
2.900.560 YTL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
26
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
20. Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Açılış
1 Ocak 2006
Kapanış
Transferler * 31 Mart 2006
İlaveler
Haklar
Özel maliyetler
Diğer maddi
olmayan varlıklar
38.837.126
8.165.814
7.804
43.763
(66.534)
38.844.930
8.143.043
2.739.027
9.072
( 3.220)
2.744.879
Ara toplam
49.741.967
60.639
(69.754)
49.732.852
(10.401.871)
(552.802)
57.414
(10.897.259)
39.340.096
(492.163)
(12.340)
38.835.593
Birikmiş
itfa payları (-)
Açılış
1 Ocak 2005
Haklar
Özel maliyetler
Diğer maddi
olmayan varlıklar
İlaveler
Transferler
(274.464)
Kapanış
31 Aralık 2005
4.038.498
8.295.621
34.798.628
144.657
2.530.051
208.976
Ara toplam
14.864.170
35.152.261
(274.464)
49.741.967
Birikmiş
itfa payları (-)
(8.840.506)
( 1.835.829)
274.464
(10.401.871)
6.023.664
33.316.432
-
-
38.837.126
8.165.814
2.739.027
39.340.096
* Konsolidasyondan çıkarılan bağlı ortaklıkların etkisini de içermektedir.
21. Alınan Avanslar
Alınan avanslar aşağıdaki gibidir (YTL) :
Alınan sipariş avansları
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
4.643.172
4.506.081
4.643.172
4.506.081
22. Emeklilik Planları
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planlaması
bulunmamaktadır.
27
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
23. Borç Karşılıkları
Kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Vergi karşılıkları (Not 41)
Peşin ödenen vergiler
Maliyet giderleri karşılığı
Forward işlem karşılığı*
Kıdem tazminatı karşılığı (Not 31)
İzin karşılığı
Diğer borç ve gider karşılıkları
*
31 Aralık 2005
5.881.264
(644.229)
1.375.351
19.207
25.891.475**
1.882.356
(1.545.732)
1.430.216
1.498.338
141.834
292.101
32.523.068
3.699.113
Bağlı ortaklıklardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. kur riskine karşı korunmak amacıyla
vadeli işlemlerden olan forward işlemleri yapmış olup 31 Mart 2006 tarihi itibariyle
henüz vadesi gelmemiş forward sözleşmelerinin rayiç değeri iç fiyatlama modelleri
kullanılarak hesaplanmış ve 19.207 YTL tutarındaki gerçekleşmemiş kur giderleri
cari dönem konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle
forward sözleşmelerinin tutarı, vadesi ve hesaplanan gider tahakkukları aşağıdaki
gibidir :
Sözleşme Tutarı
(ABD Doları)
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Hesaplanan Gider Tahakkuku
(YTL)
Vadesi
29.08.2006
27.07.2006
27.09.2006
27.07.2006
29.08.2006
27.09.2006
3.975
3.739
4.138
2.282
2.479
2.594
1.500.000
19.207
** Açıklama için Not 34 (b) ye bakınız.
Uzun vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir (YTL) :
Kıdem tazminatı karşılıkları (Not 31)
Diğer borç ve gider karşılıkları *
*
Dava karşılıklarından oluşmaktadır.
28
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
11.005.021
8.412.300
10.845.539
8.272.650
19.417.321
19.118.189
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
24. Ana Ortaklık Dışı Paylar/Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ana ortaklık dışı paylar ve ana ortaklık
dışı kar/zarar aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Sermaye
Emisyon primi
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Birikmiş kar/(zarar)
Cari dönem kar/(zarar)
31 Aralık 2005
236.439.505
143.501.900
42.930.687
350.040.020
(295.862.265)
( 40.393.913)
236.377.353
143.501.900
42.940.144
350.248.260
(203.053.516)
( 98.452.520)
436.655.934
471.561.621
25. Sermaye
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle Ana Ortaklığın sermayesi aşağıdaki
gibidir (YTL):
Adı
Akkök Sanayi Yatırım
ve Geliştirme A.Ş.
Emniyet Tic. ve San. A.Ş.
Diğer *
*
Toplam
Düzeltilmiş
Sermaye
Pay Oranı
Pay Tutarı
Sermaye
Düzeltmesi
% 39,58
% 18,72
% 41,70
10.750.588
5.084.662
11.321.038
133.814.179
63.289.550
140.914.656
144.564.767
68.374.212
152.235.694
% 100,00
27.156.288
338.018.385
365.174.673
Sermayenin % 10’undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.
26. Sermaye Yedekleri
Enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye
kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler ve Olağanüstü Yedekler”
bilançoda kayıtlı değerleri ile yer almaktadır. Bu hesap kalemlerine ilişkin düzeltme
farkları ise toplu halde öz sermaye hesap grubu içinde “Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları” hesabında yer almaktadır. Tüm öz sermaye kalemlerine ilişkin “Öz
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar
mahsubunda kullanılabilecektir.
29
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
26. Sermaye Yedekleri (devam)
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle sermaye, emisyon primi, yasal ve
olağanüstü yedeklerin endekslenmesi sonucu oluşan öz sermaye enflasyon düzeltmesi
farkları aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
Sermaye’ye ait enflasyon düzeltmesi
Olağanüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi
Yasal yedeklere ait enflasyon düzeltmesi
Emisyon primine ait enflasyon düzeltmesi
338.018.385
129.083.228
110.229.028
23.261.756
338.018.385
129.083.228
110.229.028
23.261.756
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
600.592.397
600.592.397
27. Kar Yedekleri
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre yasal yedekler I. Tertip ve II. Tertip olmak üzere
aşağıdaki şekilde ayrılmaktadır :
a) I. Tertip Yedek : Net karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar I.
Tertip yedek akçe olarak ayrılır.
b) II. Tertip Yedek : Safi kardan I. Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için sermayenin
%5'i tutarında kar payı ayrıldıktan sonra, dağıtılmasına karar verilen karın %10'u II.
Tertip yedek akçe olarak ayrılır.
Yasal yedek akçeler sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların
kapatılmasında veya işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idamesine, işsizliğin
önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye yönelik önlemler alınması amacıyla
kullanılabilir.
28. Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)
Geçmiş yıl karları/(zararları) aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Geçmiş yıl karları
Konsolidasyondan çıkan
bağlı ortaklıkların etkisi
Azınlık hisselerine ilişkin düzeltme
Yedeklere transfer
Temettü ödemeleri
2005 dönem zararının transferi
30
31 Aralık 2005
(34.003.650)
3.780.997
(
15.761)
(6.003.705)
( 826.562)
(24.810.379)
(12.974.268)
-
(40.849.678)
(34.003.650)
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
29. Yabancı Para Pozisyonu
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen ve kur
garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü
aşağıdaki gibidir :
31 Mart 2006
GBP
ABD Doları
Euro
CHF
SEK
14.138.259,00
6.084.943,73
31.363,00
40.516.404,75
3.725.727,00
130,07
-
20.223.202,73
40.547.767,75
3.725.727,00
130,07
-
193.919.813,00
91.065.312,61
8.661.667,00
20.397.275,58
109.068,00
716.565,76
-
-
-
-
Varlıklar;
Hazır Değerler;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
Ticari Alacaklar;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
Konsolidasyon
Eliminasyonları
( 76.551.995,57) ( 7.791.666,70) ( 109.068,44)
208.433.130,04
21.267.275,88
716.565,32
-
-
Ticari Olmayan Alacaklar;
Bağlı Ortaklıklar;
705.311,69
52.444,62
3.750,23
-
-
Verilen Sipariş Avansları;
Bağlı Ortaklıklar;
1.383.039,92
4.141.822,14
-
-
-
31
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
29. Yabancı Para Pozisyonu (devam)
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen ve kur
garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü
aşağıdaki gibidir (devam):
ABD Doları
31 Mart 2006
GBP
Euro
CHF
SEK
Yükümlülükler;
Ticari Borçlar;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
Finansal Borçlar;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
(53.494.216,00)
( 8.135.554,56)
( 269.350,00) ( 1.045,00)
(3.261.168,03) ( 98.748,76)
( 8.600,97)
-
(61.629.770,56)
(3.530.518,03) ( 99.793,76)
( 8.600,97)
-
(58.943.501,00)
(21.277.330,18) (21.429.858,24) (3.558.585,78)
-
-
(80.220.831,18) (21.429.858,24) (3.558.585,78)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.956.190,69
787.663,01
(8.470,90)
-
Ticari Olmayan Borçlar ;
Bağlı Ortaklıklar;
(
339.545,73) (
Alınan Sipariş Avansları ;
Bağlı Ortaklıklar;
(13.083.893,21)
Net Yabancı
Para Pozisyonu
75.470.643,70
32
92.743,43)
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
29. Yabancı Para Pozisyonu (devam)
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen ve kur
garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü
aşağıdaki gibidir (devam):
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2005
GBP
CHF
SEK
CAD
Varlıklar;
Hazır Değerler;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
Ticari Alacaklar;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
Konsolidasyon
Eliminasyonları
10.346.464,00
9.836.096,30
25.279,00
49.548.973,09
3.958.961,51
13,72
2.188,90
20.182.560,30
49.574.252,09
3.958.961,51
13,72
2.188,90
176.860.113,00
94.450.676,63
7.544.694,00
10.517.350,45
67.252,00
905.968,43
-
-
-
-
(
69.378.849) (
7.544.694) (
57.252)
201.931.940,63
10.517.350,45
915.968,43
-
-
Ticari Olmayan Alacaklar;
Bağlı Ortaklıklar;
591.826,84
95.602,58
2.391,51
-
-
Verilen Sipariş Avansları;
Bağlı Ortaklıklar;
1.028.933,61
3.871.865,73
4.120,09
-
-
Yükümlülükler;
Ticari Borçlar;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
Finansal Borçlar;
Ana Ortaklık;
Bağlı Ortaklıklar;
(35.095.203,00)
( 4.376.815,91)
( 299.099,00)
(2.971.907,31) ( 53.101,26) ( 141.593,69)
-
(39.472.018,91)
(3.271.006,31) ( 53.101,26) ( 141.593,69)
-
(38.102.579,00)
(21.033.373,83) (19.650.915,54) (3.515.430,07)
-
-
(59.135.952,83) (19.650.915,54) (3.515.430,07)
-
-
Ticari Olmayan Borçlar ;
Bağlı Ortaklıklar;
(
332.934,05) (
Alınan Sipariş Avansları ;
Bağlı Ortaklıklar;
( 1.280.674,08)
Net Yabancı
Para Pozisyonu
123.513.681,51
1.604,63)
-
(
986,25)
-
-
-
-
-
41.135.544,37
1.312.910,21
( 142.566,22)
2.188,90
33
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
30. Devlet Teşvik ve Yardımları
Ana Ortaklık, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı İhracat’a Yönelik
Devlet Yardımları Kararı’nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen
Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 204/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine ilişkin tebliği çerçevesinde devlet teşviklerinden yararlanmaktadır.
31 Mart 2006 tarihi itibariyle yararlanılan devlet teşvikleri ile diğer devlet yardımları
yoktur (31 Aralık 2005 - 37.950 YTL).
31. Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
a) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhüt tutarı 29.917.104 YTL,
88.573.238 ABD Doları’dır (31 Aralık 2005 –32.065.249 YTL, 116.487.638 ABD
Doları’dır ).
b) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacaklar için alınmış teminat tutarı
141.010.473 YTL, 7.727.191ABD Doları, 6.188.866 EURO ve 12.945 GBP’dir (31
Aralık 2005 – 126.556.035 YTL, 9.321.508 ABD Doları, 6.188.866 EURO ve 12.945
GBP).
c) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların üçüncü kişiler ve
kurumlar aleyhine açmış olduğu ve devam etmekte olan hukuki ihtilafların toplam
tutarı 4.653.877 YTL’dir (31 Aralık 2005 – 4.621.210 YTL).
d) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık ve bağlı
ortaklıklar aleyhine açılmış ve devam etmekte olan hukuki ihtilafların toplam tutarı
9.270.438 YTL’dir (31 Aralık 2005 – 9.085.859 YTL).
e)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların kayıtlarında yer
alan, vadesi geldiği halde tahsil edemediği alacaklar ve bu alacaklar için ayrılan
karşılık tutarları 5.408.440 YTL’dir (31 Aralık 2005 – 5.377.746 YTL).
f)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bağlı ortaklıklardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.
tarafından bağlı ortaklıkları lehine verilen kefalet tutarı 55.000 EURO ve 15.091.215
ABD Doları’dır (31 Aralık 2005 – 743.200 EURO ve 15.151.215 ABD Doları).
g)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bağlı ortaklıklardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’nin
almış olduğu İhracat Teşvik Belgesi uyarınca 14.101.500 ABD Doları ihracat
taahhüdü mevcuttur (31 Aralık 2005 – 21.174.000 ABD Doları).
h)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bağlı ortaklıklardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’nin
almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi uyarınca 1.000 ABD Doları ihracat taahhüdü
mevcuttur (31 Aralık 2005 – 11.000 ABD Doları).
34
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
31. Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler (devam)
i)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bağlı ortaklıklardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’nin
kullanmış olduğu döviz kredileri için 15.500.000 ABD Doları ihracat taahhüdü
mevcuttur (31 Aralık 2005 – 15.500.000 ABD Doları).
k)
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki gibidir (YTL):
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle uzun vadeli
kıdem tazminatı karşılığı (Not 23)
Cari dönem gideri
10.845.539
159.482
31 Mart 2006 tarihi itibariyle uzun vadeli
kıdem tazminatı karşılığı (Not 23)
11.005.021
32. İşletme Birleşmeleri
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle işletme birleşmesi bulunmamaktadır.
35
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir (YTL):
Kimya *
Tekstil
Enerji
Diğer
Sınıflandırma ve
Eliminasyon
Toplam
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
İlişkili Taraflardan
Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Stoklar (net)
Diğer Cari / Dönen
Varlıklar
464.734.738
42.219.738
278.694.561
73.637.118
16.277.639
41.957.321
236.295.902
102.637.395
30.471.630
23.889.150
111.795.495
4.416.502
106.481.578
(165.682.499 )
(156.079.729)
720.780.754
165.551.274
30.471.630
294.942.881
3.430.535
17.391.741
90.529.477
152.840
147.559
13.460.550
46.273.937
72.101
17.888.929
1.931
313.257
(9.269.471)
22.827
(
356.126 )
40.587.841
17.636.159
121.836.087
32.468.686
1.641.209
15.062.760
582.227
342.366.682
8.901
43.424.846
298.617.159
122.832.023
17.972.904
35.718.390
65.702.716
388.730.219
259.489
8.920.662
344.416.793
2.090.333
136.207
1.737.973
306.596
3.380.787
35.133.275
14.935
-
-
-
200.858
9.180
57.226
-
360
TOPLAM VARLIKLAR 807.101.420
196.469.141
625.026.121
113.885.828
Cari Olmayan / Duran
Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan
Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi
Varlıkları
Diğer Cari Olmayan /
Duran Varlıklar
*
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
36
( 63.255.071 )
( 59.885.631 )
( 3.168.582 )
(
200.858 )
-
49.754.882
792.764.186
18.241.294
28.314.474
707.306.059
38.835.593
66.766
(228.937.570 ) 1.513.544.940
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir
(YTL)(devam):
Kimya *
Tekstil
Enerji
Diğer
Sınıflandırma ve
Eliminasyon
Toplam
(166.043.835 )
(2.685.397 )
328.587.080
132.358.368
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal
Borçların Kısa Vadeli
Kısımları (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara
Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Diğer Yükümlülükler (net)
210.409.360
80.760.285
83.102.621
44.171.458
95.232.394
186.547
105.886.540
9.925.475
93.787.263
220.020
31.379.831
11.221.877
48.016.436
94.672.480
(170.826.800)
11.441.897
97.029.210
741.236
839.936
4.570.078
29.710.562
191.861
3.757.255
760.819
2.621.377
6.701.403
45.981
27.170.139
1.890.011
22.032
1.266.553
7.468.362
-
15.102.862
4.643.172
32.523.068
35.488.503
5.453.142
-
88.378.536
39.112.049
716.199
-
3.113.422
1.390.545
716.199
2.339.720
-
47.875.942
-
-
(
-
-
2.027.363
-
434.628.571
436.655.934
554.003.063
107.913.378
439.387.828
7.283.089
(497.221.458 )
611.365.900
17.430.150
(652.558.467 )
27.156.288
Uzun Vadeli
Yükümlülükler
42.688.997
Finansal Borçlar (net)
İlişkili Taraflara
Borçlar (net)
Borç Karşılıkları
14.197.155
Ertelenen Vergi
Yükümlülüğü
28.491.842
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK
DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
365.174.673 129.781.024 167.328.908
Karşılıklı İştirak Sermaye
Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç
Primleri
1.669.548
358.459 173.250.498
Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
114.568.585
32.192.410
18.917.455
Olağanüstü Yedekler
658.613.569
99.872.314 328.985.438
Yabancı Para
Çevrim Farkları
Net Dönem Karı / (Zararı)
6.798.265 ( 1.882.318 ) ( 48.871.664 )
Geçmiş Yıllar Karları /
(Zararları)
(592.821.577) (152.408.511 ) (200.222.807 )
(12.335.901)
Toplam Özsermaye ve
Yükümlülükler
113.885.828
*
807.101.420
196.469.141
625.026.121
-
300.848 )
300.848 )
-
-
136.936.026
39.112.049
19.417.321
78.406.656
-
-
-
(175.278.505 )
-
1.557.853
19.723
600.592.397
( 164.900.649 )
(1.065.016.319 )
600.592.397
2.335.654
22.474.725
611.264
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
37
(
(1.151)
43.002.118
(1.151)
(342.335)
916.939.118
(40.849.678)
(228.937.570 ) 1.513.544.940
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam)
31 Mart 2006 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir
(YTL)(devam):
Kimya *
Tekstil
Enerji
Sınıflandırma ve
Eliminasyon
Diğer
Toplam
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
201.757.388
Satışların Maliyeti (-)
(177.580.038)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer
gelirler/faiz+
temettü+kira (net)
31.902.569 112.843.125
(31.046.840) (122.010.367 )
-
93.529.218
(92.870.754)
-
-
(116.175.762)
113.653.583
-
323.856.538
(309.854.416 )
-
-
-
-
658.464
(2.522.179)
14.002.122
BRÜT ESAS
FAALİYET KARI /
(ZARARI)
24.177.350
Faaliyet Giderleri (-)
(7.761.727)
(5.214.819)
NET ESAS
FAALİYET KARI /
(ZARARI)
16.415.623
(4.359.090) (41.665.574)
(385.780)
(1.677.850)
(31.672.671)
22.384.256
20.578.716
15.164.173
1.998.724
(12.514.949)
47.610.920
(8.611.594 )
(1.269.511 )
( 740.521)
-
16.090.749
-
(37.372.667)
(4.370.860)
Diğer Faaliyetlerden
Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden
Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAALİYET KARI /
(ZARARI)
855.729
(27.461.592) (16.649.709)
( 1.921.546) ( 1.179.803)
(9.167.242 )
(32.498.332 )
(1.044.244)
844.329
(45.674.793 )
9.416.741
(1.609.886)
(36.382.506)
872.423
1.897.950
(25.805.278)
Net Parasal Pozisyon
Kar/Zararı
-
-
-
-
-
-
ANA ORTAKLIK DIŞI
KAR/ZARAR
-
-
(930.022)
-
41.323.935
40.393.913
VERGİ ÖNCESİ KAR /
(ZARAR)
9.416.741
(1.609.886)
(37.312.528 )
872.423
43.221.885
14.588.635
(2.618.476)
(272.432)
(11.559.136 )
(261.159)
( 219.767)
(14.930.970)
6.798.265
(1.882.318)
(48.871.664 )
611.264
43.002.118
(342.335)
Vergiler
NET DÖNEM KARI /
(ZARARI)
*
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
38
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam)
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir (YTL):
Kimya *
Tekstil
Enerji
Diğer
Sınıflandırma ve
Eliminasyon
Toplam
(150.903.379 )
(146.394.769 )
646.578.039
155.524.537
29.674.017
266.047.151
(
42.196.579
8.035.676
109.251.156
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
İlişkili Taraflardan
Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Stoklar (net)
Diğer Cari / Dönen
Varlıklar
384.514.870
25.440.937
256.393.720
83.361.451
14.280.655
49.751.025
228.624.754
110.581.275
29.674.017
17.193.044
100.980.343
5.221.670
89.104.131
3.151.939
7.815.603
68.374.531
133.882
31.927
18.923.505
42.933.350
31.480
15.975.321
188.422
6.432.061
23.338.140
240.457
12.236.267
34.059
348.156.671
8.901
44.388.576
303.411.024
123.187.531
12.481.067
35.718.390
71.398.402
399.269.276
256.567
8.919.413
354.605.709
2.149.839
136.207
1.752.187
( 64.417.265 )
( 60.988.153 )
( 3.238.539 )
808.346.052
12.746.535
28.174.433
727.928.783
341.584
3.504.191
35.482.840
11.481
-
39.340.096
-
-
-
190.573
190.573 )
-
6.586
85.481
4.747
59.391
TOPLAM VARLIKLAR 732.671.541
206.548.982
627.894.030
103.130.182
Cari Olmayan / Duran
Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan
Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi
Varlıkları
Diğer Cari Olmayan /
Duran Varlıklar
*
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
39
(
4.211.014 )
156.666
454.262 )
-
(
-
35.848.923
156.205
(215.320.644 ) 1.454.924.091
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam)
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir
(YTL)(devam):
Kimya *
Tekstil
Enerji
Diğer
Sınıflandırma ve
Eliminasyon
Toplam
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal
Borçların Kısa Vadeli
Kısımları (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara
Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Diğer Yükümlülükler (net)
141.034.752
51.373.707
91.351.328
43.305.507
63.876.866
-
95.565.196
9.806.228
(151.058.796 )
( 2.683.599 )
240.769.346
101.801.843
69.831.588
500.597
37.724.937
10.224.526
44.119.941
78.245.472
(157.270.980 )
10.725.123
72.650.958
35.667
243.310
19.550.480
190.158
4.231.956
2.527.243
2.870.930
6.711.709
11.625
687.398
2.121.667
64.998
19.190
484.472
6.944.836
5.437.831
-
74.660.330
36.249.491
704.636
-
3.067.525
1.311.135
704.636
2.370.306
-
37.099.704
-
-
(
-
-
1.097.342
-
470.464.279
471.561.621
547.204.798
109.759.823
488.259.492
6.860.350
(534.215.799 )
617.868.664
17.549.897
(652.045.870 )
27.156.288
Uzun Vadeli
Yükümlülükler
44.431.991
Finansal Borçlar (net)
İlişkili Taraflara
Borçlar (net)
Borç Karşılıkları
14.034.893
Ertelenen Vergi
Yükümlülüğü
30.397.098
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK
DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
8.895.783
(
15.898.315
4.506.081
3.699.113
31.487.913
510.328 )
-
124.724.460
36.249.491
-
19.118.189
510.328 )
-
69.356.780
-
Sermaye
365.174.673 129.148.680 167.328.908
Karşılıklı İştirak Sermaye
Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç
Primleri
1.669.548
358.459 173.250.498
Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
114.568.585
32.192.410
18.917.455
Olağanüstü Yedekler
658.613.569
99.872.314 328.985.438
Yabancı Para
Çevrim Farkları
Net Dönem Karı / (Zararı) 13.639.906 (37.884.842 ) ( 79.091.304 )
Geçmiş Yıllar Karları /
(Zararları)
(606.461.483) (113.927.198 ) (121.131.503 )
2.788.277
139.812
99.721.401
(
139.812
826.562 )
(15.334.171)
822.850.705
(
34.003.650 )
Toplam Özsermaye ve
Yükümlülükler
103.130.182
*
732.671.541
206.548.982
627.894.030
-
-
-
(175.278.505 )
-
1.569.978
286.369
600.592.397
( 164.912.774 )
(1.065.282.965 )
600.592.397
2.335.654
22.474.725
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
40
-
( 215.320.644 ) 1.454.924.091
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam)
31 Mart 2005 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir
(YTL)(devam):
Kimya *
Satış Gelirleri
Satılan Malın Maliyeti
168.647.008
(155.544.255)
Brüt Satış Karı/(Zararı)
13.102.753
Faaliyet Giderleri
Diğer Gelir ve
Giderler (net)
Ana Ortaklık Dışı Kar
Vergiler
Net Kar / (Zarar)
*
(
8.020.933)
( 3.894.274)
1.738.490
2.926.036
Tekstil
Enerji
Diğer
48.958.272
86.791.321
81.117.038
(50.618.761 ) (91.984.018 ) (79.178.018)
( 1.660.489 ) ( 5.192.697 )
Sınıflandırma ve
Eliminasyon
(115.383.053)
115.980.123
1.939.020
597.070
( 4.887.796 ) ( 5.189.434 ) ( 1.146.132)
388.082
701.374
582.367
(5.264.544 )
3.738.536
1.859.763
(4.783.832 )
(
270.130.586
(261.344.929 )
8.785.657
( 18.856.213 )
197.487
212.952)
2.942.852
7.319.890
(1.108.616)
3.685.975
7.319.890
2.859.052
777.423
10.139.278
3.794.361
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
41
Toplam
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam)
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait bölümlere göre amortisman
giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir (YTL):
Kimya*
Tekstil
Enerji
Diğer
Eliminasyon
Toplam
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
8.149.331
41.747
2.969.903
159.550
14.339.596
349.565
35.502
1.940
799.880
-
26.294.212
552.802
Cari dönem amortisman
ve itfa payı toplamı
8.191.078
3.129.453
14.689.161
37.442
799.880
26.847.014
31 Mart 2005 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait bölümlere göre amortisman
giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir (YTL):
Kimya*
Tekstil
Enerji
Diğer
Eliminasyon
Toplam
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
7.970.587
43.736
4.385.849
147.976
11.037.213
145.912
50.446
12.127
58.508
-
23.502.603
349.751
Cari dönem amortisman
ve itfa payı toplamı
8.014.323
4.533.825
11.183.125
62.573
58.508
23.852.354
*
Kimya sektörü Ana Ortaklığın mali verilerini kapsamaktadır.
34. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
a) 31 Mart 2006 tarihinde 1.770,62 YTL olan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2006
tarihinden geçerli olmak üzere 1.815,29 YTL’ye yükseltilmiştir (31 Aralık 2005 1.727,15 YTL).
b) Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’na göndermiş olduğu, 26 Nisan 2006 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir :
“Elektrik Üreticileri Derneği ile Şirketimiz tarafından Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu aleyhine Ankara 1. İdare Mahkemesi nezdinde 2004/1716 Esas sayılı dosya
ile elektrik enerjisi satışından doğan 18.597.372,90 YTL ana para ve 11.605.438,84
YTL faiz olmak üzere toplam 30.202.811,74 YTL tutarında TRT payının Kuruma
ödenmesi yönündeki idari işlemin iptali için açılan dava sözkonusu Mahkemenin
2005/167 karar sayılı kararı ile usul yönünden reddedilmiş ancak yerel mahkeme
kararı Danıştay 10. Dairesinin 2005/5560 esas ve 2005/6151 karar sayılı kararı ile
bozulmuştur. Dava halen Ankara 1. İdare Mahkemesi nezdinde görülmekte olup,
derdesttir.
Dava derdest iken, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından Şirketimiz
aleyhine aynı konuda ikinci bir idari işlem tesis edilmesi üzerine, Hukuk
Müşavirlerimizin de görüşleri alınmak suretiyle Şirketimiz tarafından Kurumca talep
edilen TRT payının; 13.913.832,09 YTL ana para ve 7.488.175,35 YTL faiz olmak
üzere toplam 21.402.007,44 YTL üzerinden Beşiktaş Beşinci Noterliği 25.04.2006 ve
10213 sayılı ihbarnamesine istinaden itirazi kayıt ile Kuruma ödenmiş ve idari
işlemin iptali için ayrıca dava açılmasına karar verilmiştir.”
42
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
34. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (devam)
b) Şirket yönetimi yukarıda talep edildiği belirtilen TRT payının yanlış hesaplanmış
olduğunu, bu hesap dahilinde toptan satış, buhar satışı, hurda satışı, araç gereç satışı,
sistem kullanma ileti bedelleri, sistem kullanma dağıtım bedelleri gibi esas
alınmaması gereken hususların esas alındığını, kaldı ki EPDK tarafından yapılan
açıklamalarda TRT payı ve enerji fonunun, iletim ve dağıtım tarifeleri üzerinden
hesaplanan tutarının, iletim ve dağıtım tarifelerine eklenerek tahakkuk ettirilmesinin
uygun olmadığı yönünde de görüşü bulunduğu belirtilmiştir.
Not 23’de diğer borç ve gider karşılıkları içerisinde yer alan ve 31 Mart 2006 tarihi
itibariyle 25.823.096 YTL olarak hesaplanan karşılık tutarı yukarıda belirtilen esaslar
dikkate alınarak hesaplanmıştır.
c)
Çalışmaları ve hazırlanması bir yılı aşkın bir süre alan ve Bakanlar Kurulu’nca 08
Şubat 2006 tarihinde T.B.M.M Başkanlığı’na sunulan Yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu Tasarısı, Başkanlık’ça Plan Bütçe Komisyonu’na sevk edilmiş ve Teknik
boyutu itibariyle incelemeleri ve değerlendirmeleri için 1/1170 esas numarasıyla Alt
Komisyon’a sevk edilen Tasarı’ya ilişkin çalışmalar bitirilmek suretiyle geçtiğimiz
günlerde Alt Komisyon’ca Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur.
Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 18 Mayıs 2006 tarihinde görüşülmeye
başlanmış ancak henüz Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmemiştir. Tasarıda
öngörülen Kurumlar Vergisi oranı %20 olup, 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren
geçerli olması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, Kurumlar Vergisi oranının %20 olarak kesinleşmesi halinde, Not
14’de %30 oranı kullanılarak hesaplanan ertelenen vergi tutarı %20 oranı
kullanılmak suretiyle hesaplandığında, 31 Mart 2006 tarihinde bilançoda yer alan
ertelenen vergi borcuna etkisi 26.135.552 YTL azaltıcı, 31 Mart 2006 tarihinde sona
eren üç aylık ara döneme ait dönem zararına net etkisi 12.315.537 YTL azaltıcı ve
hisse başına zarara etkisi 0,45 YTL azaltıcı yönde olacaktır.
35. Durdurulan Faaliyetler
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyet bulunmamaktadır.
43
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
36. Esas Faaliyet Gelirleri
Satış gelirleri net aşağıdaki gibidir (YTL) :
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satıştan iadeler (-)
Diğer indirimler (-)
31 Mart 2006
31 Mart 2005
224.140.616
107.629.771
(
367.800)
( 7.546.049)
189.504.379
87.402.585
37.742
(
731.220)
( 6.082.900)
323.856.538
270.130.586
31 Mart 2006
31 Mart 2005
290.022.273
14.949.510
4.024.943
857.690
254.484.148
2.386.230
3.663.476
811.075
309.854.416
261.344.929
31 Mart 2006
31 Mart 2005
820.358
3.333.322
41.521.113
605.923
2.580.712
15.669.578
45.674.793
18.856.213
Satışların maliyeti aşağıdaki gibidir (YTL) :
Satılan malın maliyeti
Satılan ticari mallar maliyeti
Satılan hizmet maliyeti
Diğer satışların maliyeti
37. Faaliyet Giderleri
Faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir (YTL) :
Araştırma ve geliştirme giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
38. Diğer Faaliyetlerden Gelir/Gider ve Kar/Zarar
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar aşağıdaki gibidir (YTL):
Kambiyo karları
Reeskont faiz gelirleri
Faiz ve diğer temettü gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer gelirler ve karlar
Önceki dönem gelir ve karları
Diğer olağanüstü gelirler ve karlar
44
31 Mart 2006
31 Mart 2005
11.233.788
7.645.012
4.370.810
21.044.195
1.212.661
220.284
1.884.170
24.669.279
9.746.290
7.106.813
192.261
1.677.303
679.383
-
47.610.920
44.071.329
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
38. Diğer Faaliyetlerden Gelir/Gider ve Kar/Zarar (devam)
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar aşağıdaki gibidir (YTL):
Kambiyo zararları
Reeskont faiz giderleri
Komisyon giderleri
Diğer giderler ve zararlar
Önceki dönem gider ve zararları
Sabit kıymet satış zararı
31 Mart 2006
31 Mart 2005
5.380.764
7.572.723
973.083
691.467
24.507
22.730.123
26.251.566
9.535.877
1.258.805
500.707
25.346
-
37.372.667
37.572.301
31 Mart 2006
31 Mart 2005
4.370.860
2.813.053
39. Finansman Giderleri
Finansman giderleri aşağıdaki gibidir (YTL) :
Borçlanma giderleri
40. Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
SPK, yüksek enflasyon döneminin sona erdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla 31 Mart 2006 ve
2005 tarihleri itibariyle mali tablolara enflasyon düzeltme işlemi tabi tutulmadığından
parasal kayıp/kazanç gelir tablosuna yansıtılmamıştır.
45
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
41. Vergiler
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için %30’dur (2005-%30). Bu oran,
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Konsolide gelir tablosunda yer alan kurumlar vergisi karşılığı hesaplaması aşağıda
özetlenmiştir:
31 Mart 2006
31 Mart 2005
Ticari bilanço karı
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler
Kullanılan yatırım indirimi
Mahsup edilen geçmiş yıllar zararları
20.349.616
8.507.073
( 6.371.523)
( 2.880.954)
-
7.642.375
9.190.351
(10.984.820)
( 3.717.007)
(
40.867)
Ara toplam
19.604.212
2.090.032
30
30
5.881.264
627.010
Vergi oranı (%)
Vergi karşılığı
Konsolide gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir (YTL):
31 Mart 2006
Konsolide cari dönem vergi karşılığı (Not 23)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (Not 14)
( 5.881.264)
( 9.049.706)
Toplam vergi geliri/(gideri)
(14.930.970)
31 Mart 2005
(
627.010)
3.486.062
2.859.052
42. Hisse Başına Zarar
Hisse başına zarar oluşumu aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2006
Dönem karı(zararı) (YTL)
Adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi*
Hisse başına zarar (YTL)
* 1 YTL nominal değerdeki hisseye isabet eden
46
(
342.335)
27.156.288
(0,01)
31 Mart 2005
3.794.361
27.156.288
0,14
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
43. Nakit Akım Tablosu
Cari dönemde gerçekleşen nakit akımları aşağıdaki gibidir (YTL) :
31 Mart 2006
Esas faaliyetlerden kaynaklanan
net nakit girişi /çıkışı
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan
net nakit çıkışı
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
net nakit çıkışı /girişi
22.141.838
31 Mart 2005
(41.904.860)
(
4.775.850)
(34.363.524)
(
7.339.251)
11.838.070
10.026.737
(64.430.314)
44. Mali Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Mali Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve
Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar
a) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 658.306.206 YTL
ve 229.256.426 ABD Doları'dır (31 Aralık 2005 – 752.293.900 YTL ve 220.454.920
ABD Doları).
b) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,
genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutarı 1.676.169 YTL'dir (31 Mart 2005 – 2.024.336 YTL).
c) Bağlı ortaklıklardan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda 21 Mart 2006 tarihinde yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir:
“20 Mart 2006 tarihinde basında çıkan haberde; Hidroelektrik Santrali’nin kırk yıl
süreyle işletilmesi konusunda Ak Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilen üretim
lisansının iptali istemiyle Danıştay’a dava açıldığı, davada işlemin dayanağı olan
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükmü ile Elektrik Enerjisi Üretmek
Amacıyla Aynı Bölge ve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden Fazla Lisans Başvurusu
Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in de
iptali ve yürütmenin durdurulmasının talep edildiği, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan
yapılan açıklamada Danıştay 13. Dairesi tarafından Çınarcık-Uluabat Kuvvet Tüneli
ve HES için verilen üretim lisansının yürütmesinin durdurulduğu, lisansa dayanak
oluşturan yönetmelik hükmü ve tebliğ hakkında da yürütmeyi durdurma kararı
verildiği belirtilmiştir.
Şirket’imiz, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu aleyhine Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2005/9346 Esas sayılı dosya ile
açılan yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında, davalı taraf olmayıp, davalı
EPDK yanında davaya katılmak üzere 06 Ocak 2006 tarihinde müdahale talebinde
bulunmuştur.
01 Mart 2006 tarihinde Yüksek Mahkeme’ce Şirket’imizin müdahale talebinde
bulunduğu davada, idari işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemler yönünden aynı
Dairenin 2006/8292 Esas sayılı dava dosyası kapsamında 08 Şubat 2006 tarihinde
yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden, davacı Elektrik Mühendisleri
Odası’nın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir.”
47
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK 2006-31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31 Mart 2006 tarihindeki
konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren üç aylık ara döneme ait konsolide gelir,
konsolide öz sermaye değişim ve konsolide nakit akım tablolarını sınırlı denetim ilke
ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Ara bilanço ve gelir tablosu üzerinde
yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim
ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur.
İncelememiz esas olarak, ara bilanço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi
anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve
kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur.
Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
31 Mart 2006 tarihi itibariyle Ana Ortaklık’ın doğrudan %100’üne sahip olduğu
bağlı ortaklıklardan Fitco BV ve dolaylı olarak %99.14’üne sahip olduğu bağlı
ortaklıklardan Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E. ve iştiraklerden doğrudan
%33’üne sahip olduğu Ak-Han Bakım Yönetim Servis Hizmetleri Güvenlik
Malzemeleri A.Ş.’nin mali tablolarının konsolide mali tabloları önemli ölçüde
etkilememesi nedeniyle, bahse konu bağlı ortaklık ve iştirakler ilişikteki konsolide
mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiştir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
konsolidasyona dahil olan Ak-Al Tekstil Pazarlama A.Ş. ve Ak-Al Dış Ticaret A.Ş.
26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girdiğinden 31 Mart 2006 tarihi
itibariyle konsolidasyona dahil edilmemiş ve ilişikteki konsolide mali tablolarda
maliyet bedeliyle gösterilmiştir.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen konsolide ara mali tablolarda Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI/25 No.lu Tebliğ’de belirlenmiş muhasebe
ilkelerine ve ara mali tabloların hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara uymayan
önemli bir hususa rastlanmamıştır.
İstanbul,
22 Mayıs 2006
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Ömür Günel
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Download