Denetim Raporu - Ziraat Bankası

advertisement
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.
31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu‟na:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.‟nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Mart
2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir
tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz.
Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş
olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar
üzerine rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile
muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair
sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak
finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve
denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı
denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle
bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
23 Ocak 2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal
Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bahsi geçen Tebliğ‟in
5‟inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları 31 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda Banka, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamını
genişletmiş ve daha önce konsolide etmediği ve detayları 5 no‟lu „‟Konsolide Finansal Tablolara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar‟‟ bölümünün “I Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar”
bendinin 7‟nci, 8‟inci ve 9‟uncu fıkralarında açıklanan toplam 14 adet iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte
kontrol edilen ortaklıklarını konsolidasyon kapsamına almıştır. Bununla birlikte Banka, TMS 1 “Finansal
Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca konsolidasyon kapsamındaki bu
değişikliği 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait gelir tablosu, özkaynaklarda
muhasebeleştirilen gelir gider tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosuna yansıtmamıştır
ve bu sebeple bahsi geçen finansal tablolar ve ilgili dipnotları ilişikteki konsolide finansal tablolarda bir
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, yukarıda üçüncü paragrafta açıklanan hususun
konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tabloların, Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.‟nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla
mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu‟nun 37 ve 38 inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak
doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Z. Alper Önder, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 8 Haziran 2011
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ
SERMAYE: 2.500.000.000 TÜRK LĠRASI
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.’NĠN
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK
KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU
Yönetim Merkezinin Adresi: Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı
No:8 06107-Altındağ/ANKARA
Telefon: (312) 584 20 00
Faks: (312) 584 49 63
Elektronik Site Adresi: www.ziraatbank.com.tr
Elektronik Posta adresi: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya
Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre
hazırlanan üç aylık konsolide finansal raporu aĢağıda yer alan bölümlerden oluĢmaktadır.
ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
GRUP‟UN KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI
ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
GRUP‟UN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide üç aylık finansal tablolar ile bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotlar
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliĢkin
ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası
cinsinden hazırlanmıĢ olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuĢ ve iliĢikte sunulmuĢtur.
____________________
_____________________
______________________
_______________________
Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Halil ÇELĠK
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
______________________
_______________________
Senih BOYACIGĠL
Strateji ve Mali Yönetim
Genel Müdür BaĢ Yardımcısı
Mehmet ġükrü TAġCI
Genel Muhasebe ve Raporlama
Daire BaĢkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliĢkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan : Atakan BEKTAġ / Finansal Tablolar Müdürü
Tel No
: 0312 584 70 97 - 70 98
Faks No
: 0312 584 71 61
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Grup Hakkında Genel Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
Sayfa No
Ana Ortaklık Banka‟nın kuruluĢ tarihi, baĢlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiĢiklikleri ihtiva eden tarihçesi
1
Ana Ortaklık Banka‟nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baĢına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiĢiklikler ile dahil olduğu gruba iliĢkin açıklama
1
Ana Ortaklık Banka‟nın Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri, Denetim Komitesi üyeleri ile Genel Müdür ve
Yardımcılarının varsa Banka‟da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına iliĢkin açıklama
2
Ana Ortaklık Banka‟da nitelikli pay sahibi olan kiĢi ve kuruluĢlara iliĢkin açıklamalar
2
Ana Ortaklık Banka‟nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına iliĢkin özet bilgi
3
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bilanço
Nazım hesaplar tablosu
Gelir tablosu
Özkaynaklarda muhasebeleĢtirilen gelir ve gider kalemlerine iliĢkin tablo
Özkaynak değiĢim tablosu
Nakit akıĢ tablosu
4
6
7
8
9
10
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikalarına ĠliĢkin Açıklamalar
Sunum esaslarına iliĢkin açıklamalar
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iĢlemlere iliĢkin açıklamalar
Konsolide edilen ortaklıklara iliĢkin bilgiler
Vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmeleri ile türev ürünlere iliĢkin açıklamalar
Faiz gelir ve giderine iliĢkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliĢkin açıklamalar
Finansal varlıklara iliĢkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düĢüklüğüne iliĢkin açıklamalar
Finansal araçların netleĢtirilmesine iliĢkin açıklamalar
SatıĢ ve geri alıĢ anlaĢmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iĢlemlerine iliĢkin açıklamalar
SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliĢkin duran varlıklar ile bu varlıklara iliĢkin
borçlar hakkında açıklamalar
XII.
ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin açıklamalar
XIII.
Maddi duran varlıklara iliĢkin açıklamalar
XIV.
Kiralama iĢlemlerine iliĢkin açıklamalar
XV.
KarĢılıklar, koĢullu varlık ve yükümlülüklere iliĢkin açıklamalar
XVI.
ÇalıĢanların haklarına iliĢkin yükümlülüklere iliĢkin açıklamalar
XVII. Vergi uygulamalarına iliĢkin açıklamalar
XVIII. Sigorta teknik karĢılıklarına iliĢkin açıklamalar
XIX.
Borçlanmalara iliĢkin ilave açıklamalar
XX.
Ġhraç edilen hisse senetlerine iliĢkin açıklamalar
XXI.
Aval ve kabullere iliĢkin açıklamalar
XXII. Devlet teĢviklerine iliĢkin açıklamalar
XXIII. Nakit ve nakde eĢdeğer varlıklar
XXIV. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliĢkin açıklamalar
XXV. Diğer hususlara iliĢkin açıklamalar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11
12
12
14
15
15
15
17
18
18
18
19
19
20
20
21
22
24
25
25
25
25
25
25
25
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye ĠliĢkin Bilgiler
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına iliĢkin açıklamalar
Piyasa riskine iliĢkin açıklamalar
Kur riskine iliĢkin açıklamalar
Faiz oranı riskine iliĢkin açıklamalar
Likidite riskine iliĢkin açıklamalar
Faaliyet bölümlerine iliĢkin açıklamalar
26
31
32
34
39
41
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar
Bilançonun aktif hesaplarına iliĢkin açıklama ve dipnotlar
Bilançonun pasif hesaplarına iliĢkin açıklama ve dipnotlar
Nazım hesaplara iliĢkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna iliĢkin açıklama ve dipnotlar
Ana Ortaklık Banka‟nın dahil olduğu risk grubuna iliĢkin açıklamalar
Bilanço sonrası hususlara iliĢkin açıklama ve dipnotlar
44
60
67
68
73
75
I.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklama ve Dipnotlar
Grup‟un faaliyetlerine iliĢkin diğer açıklamalar
77
I.
II.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Sınırlı Bağımsız Denetim Raporuna ĠliĢkin Açıklamalar
Sınırlı bağımsız denetim raporuna iliĢkin olarak açıklanması gereken hususlar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
77
77
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
GRUP HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
I.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN KURULUġ TARĠHĠ, BAġLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE
MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ĠHTĠVA EDEN TARĠHÇESĠ
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.ġ.‟nin (“Ziraat Bankası”, “Banka” veya “Ana Ortaklık Banka”) temelini
1863 yılında kurulan Memleket Sandıkları oluĢturmaktadır. 1883 yılında Memleket Sandıkları‟nın yerini Menafi
Sandıkları almıĢ ve 1888 yılında da Menafi Sandıkları yeniden organize edilerek Banka, çiftçileri kredilendirmek,
faiz karĢılığında tevdiat kabulü ve ziraata iliĢkin sarraflık ve aracılık iĢleri yapmak üzere resmen kurulmuĢtur. Her
türlü bankacılık faaliyetlerinde bulunma yetkisine haiz olan Banka‟nın hisselerinin tamamı T.C. Hazine
MüsteĢarlığı‟na ait olup, merkezi Ankara‟dadır.
II.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETĠM VE DENETĠMĠNĠ DOĞRUDAN VEYA
DOLAYLI OLARAK TEK BAġINA VEYA BĠRLĠKTE ELĠNDE BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA
BU HUSUSLARDA YIL ĠÇĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE DAHĠL OLDUĞU GRUBA ĠLĠġKĠN
AÇIKLAMA
Banka‟nın tek hissedarı T.C. Hazine MüsteĢarlığı‟dır.
1
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
GRUP HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (Devamı)
III.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN, YÖNETĠM KURULU BAġKAN VE ÜYELERĠ, DENETĠM KOMĠTESĠ
ÜYELERĠ ĠLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA BANKA’DA SAHĠP OLDUKLARI
PAYLARA VE SORUMLULUK ALANLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA
Ġsmi
Görevi
Yönetim Kurulu Üyeleri
Muharrem KARSLI
Mehmet MUMCUOĞLU
Can Akın ÇAĞLAR
Burhanettin AKTAġ
Halil ÇELĠK
Hikmet Aydın SĠMĠT
Oğuz KAYHAN
Dr. Ümran DEMĠRÖRS
Denetim Komitesi Üyeleri
Halil ÇELĠK
Oğuz KAYHAN
Genel Müdür BaĢ Yardımcıları
Selim Güray ÇELĠK
Senih BOYACIGĠL
Genel Müdür Yardımcıları
Ali Rıza AKBAġ
Alpaslan ÇAKAR
Celal REYHAN
Elif Zeynep ERÜL
Ercüment GÜLER
Ertuğrul ĠSPAHA
Hüsamettin GÜLHAN
Ġsmail Erdal MAZLUM
Mustafa ġAHĠN
Numan BEK
Seyfettin SAĞLAM
Dr. Soner CANKO
Grup BaĢkanları
Bülent YALIM
M. Ayhan ALTINTAġ
TeftiĢ Kurulu BaĢkanı
Ali ARAS
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Genel Müdür ve Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Bankacılık
Strateji ve Mali Yönetim
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Fon Yönetimi
Kurumsal ĠletiĢim
Kaynak Yönetimi
Kredi Ġzleme ve Takip
Tarımsal Bankacılık
Muhasebe ve Mali Yönetim
Destek Hizmetleri
DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢtirakler
Ġnsan Kaynakları
Bankacılık Operasyonları
Ġç Kontrol
Risk Yönetimi
TeftiĢ Kurulu BaĢkanı
Banka yöneticilerinin sahip oldukları pay bulunmamaktadır.
IV.
ANA ORTAKLIK BANKA’DA NĠTELĠKLĠ PAY SAHĠBĠ OLAN KĠġĠ VE KURULUġLARA ĠLĠġKĠN
AÇIKLAMALAR
Ad Soyad/Ticaret Unvanı
Pay Tutarları
Pay Oranı %
ÖdenmiĢ Paylar
ÖdenmemiĢ
Paylar
T.C. Hazine MüsteĢarlığı
2.500.000
100
2.500.000
-
Banka‟nın tek hissedarı T.C. Hazine MüsteĢarlığı‟dır.
2
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
GRUP HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (Devamı)
V.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN HĠZMET TÜRÜ VE FAALĠYET ALANLARINA ĠLĠġKĠN ÖZET BĠLGĠ
Banka‟nın faaliyet amacı ana sözleĢmesinde mevduat kabulü dahil her türlü bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi
olarak saptanmıĢtır. Banka bu amaçla Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk
parası ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler açmak, yerel ve uluslararası finans piyasalarında
kullanılan finansal ürünlerin ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, yatırım bankacılığı iĢlemleri yapmak,
yurtiçi ve yurtdıĢı vadeli piyasalarda alım ve satım iĢlemi yapmak, bankalararası para piyasasından, yurtiçi ve
yurtdıĢından fon sağlamak, her türlü sermaye piyasası iĢlemlerini yapmak, ithalat ve ihracat iĢlemlerine aracılık
etmek, sigorta ve diğer finans kuruluĢları acenteliği yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve
yurtdıĢında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa iĢtirak etmek ya da bu amaçla
yeni ortaklıklar kurmak, her çeĢit taĢınır ve taĢınmaz malları, sınai ve fikri hakları, intifa, irtifak ve üst hakkı gibi
sınırlı ayni ve Ģahsi alacak haklarını iktisap etmek ve iktisap ettiği mal ve hakları satmak, devretmek, bu mal ve
haklar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, tesis edilmiĢ rehin ve ipotekleri fek etmek gibi her türlü tasarrufi
iĢlemleri yapmak, kira ve satıĢ vaadi sözleĢmelerini tapuya Ģerh etmek gibi her türlü faaliyette bulunur.
Ana Ortaklık Banka, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla, yurt içinde 1.316 Ģube, 25 büro, 43 özel iĢlem merkezi, 2 mobil
Ģube olmak üzere toplam 1.386 Ģube (31 Aralık 2010: 1.299 yurt içi Ģube, 25 büro, 53 özel iĢlem merkezi, 2 mobil
Ģube olmak üzere toplam 1.379 Ģube), yurt dıĢında 15 Ģube ve 7 altĢube (ABD‟de New York, Ġngiltere‟de Londra,
Gürcistan‟da Tiflis, Irak‟ta Bağdat ve Erbil, Yunanistan‟da Atina, Gümülcine ve Ġskeçe ġubeleri, Bulgaristan‟da
Sofya ġubesi ile Filibe/Plovdiv, Kırcaali ve Varna AltĢubeleri, Suudi Arabistan‟da Cidde ġubesi, KKTC‟de
LefkoĢa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve Gönyeli ġubeleri ile PaĢaköy, Yakın Doğu Üniversitesi, Karaoğlanoğlu
ve Çatalköy AltĢubeleri) olmak üzere toplam 22 ve genel toplamda 1.408 Ģubesinin yanı sıra Ġran‟da Tahran
Temsilciliği ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Gürcistan‟da Batum AltĢubesi, KKTC‟de Ġskele AltĢubesi,
Yunanistan‟da Rodos ġubesi, Kosova‟da PriĢtine ġubesi ve bu Ģubeye bağlı faaliyet göstermek üzere Prizren‟de
bir altĢube kurulması yönünde çalıĢmalar devam etmektedir.
Ana Ortaklık Banka, kredi kartı hamillerine taksit ve puan avantajı sağlamak ve kredi kartlarının Maximum
uygulamasına dahil tüm üye iĢyerlerinde Maximum kredi kartı özellikleri ile kullanılmasına olanaklı hale getirmek
amacı ile 22 Ocak 2007 tarihinde T. ĠĢ Bankası A.ġ. ile bir anlaĢma imzalamıĢtır. Bu anlaĢma ile Ziraat Bankası
Maximum üye iĢyeri kaydetme hakkı elde etmiĢtir. Ġki banka arası iĢlem trafiği Bankalararası Kart Merkezi
tarafından yönetilmektedir.
BaĢakkart, tarımsal kredi hesapları ile vadesiz mevduat hesabının bağlanabildiği bir bankkarttır. Banka,
müĢterilerin talebi doğrultusunda tarımsal kredi limitlerini BaĢakkart ile iliĢkilendirerek kullandırabilmektedir.
BaĢakkart‟a bağlı kredi limitlerinin tamamı BaĢakkart Üye ĠĢyerlerinde Banka‟nın POS cihazları aracılığıyla
tarımsal girdi (yem, tohum, akaryakıt vb.) alıĢveriĢlerinde kullanılabilmektedir. MüĢterilerin tercihlerine göre kredi
limitlerinin azami %75‟i Banka‟nın ġube/ATM‟lerinden nakit olarak çekilebilmektedir. BaĢakkart iĢlemlerine ait
geri ödemeler Banka‟nın ġubeleri aracılığı ile yapılabilmektedir. BaĢakkart ile alınan tarımsal girdi/hizmet
bedelleri Banka tarafından belirlenen faizsiz dönemlerin sonuna kadar, faizsiz olarak geri ödenebilmektedir.
Ana Ortaklık Banka ve Ana Ortaklık Banka ile konsolide edilen ortaklıklar, bir bütün olarak, “Grup” olarak
adlandırılmaktadır.
31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Grup‟un personel sayısı 24.536 kiĢidir (31 Aralık 2010: 23.432 kiĢi).
3
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
I.
BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
Dipnot
(BeĢinci
Bölüm I)
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel KarĢılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali ĠĢtirakler
Mali Olmayan ĠĢtirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR
(Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
ġerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
TP
Cari Dönem
(31/03/2011)
YP
Toplam
TP
Toplam
9.340.077
137.300
137.300
137.185
3
112
340.502
2.962
2.752
210
36.817.273
125.313
36.290.226
401.734
53.853.649
53.582.953
53.582.953
833.885
563.189
30.270.050
30.263.998
6.052
53.661
48.208
5.453
5.453
6.520
6.520
2.643.369
20.398
20.398
18.189
2.209
1.819.177
6.809
6.809
4.212.900
51.951
4.120.199
40.750
7.069.519
7.061.665
1.730
7.059.935
33.217
25.363
4.159.915
4.137.492
22.423
569
569
569
-
11.983.446
157.698
157.698
155.374
3
2.321
2.159.679
9.771
9.561
210
41.030.173
177.264
40.410.425
442.484
60.923.168
60.644.618
1.730
60.642.888
867.102
588.552
34.429.965
34.401.490
28.475
54.230
48.208
6.022
569
5.453
6.520
6.520
7.655.101
218.322
218.322
190.632
2
27.688
45.015
4.262
4.262
35.951.236
118.521
35.626.091
206.624
51.982.988
51.700.885
51.700.885
844.746
562.643
32.331.613
32.325.669
5.944
52.252
47.198
5.054
5.054
6.520
6.520
2.667.484
28.699
28.699
26.229
2.470
4.437.375
18.792
18.792
3.913.703
46.467
3.827.181
40.055
6.549.737
6.545.524
9.275
6.536.249
28.883
24.670
4.124.540
4.103.420
21.120
535
535
535
-
10.322.585
247.021
247.021
216.861
2
30.158
4.482.390
23.054
18.792
4.262
39.864.939
164.988
39.453.272
246.679
58.532.725
58.246.409
9.275
58.237.134
873.629
587.313
36.456.153
36.429.089
27.064
52.787
47.198
5.589
535
5.054
6.520
6.520
108.487
142.203
33.716
829.128
36.269
36.269
375.987
23.434
352.553
33.347
33.347
307.352
354.174
46.822
27.932
7.634
7.634
2.437
2.437
-
33.347
33.347
415.839
496.377
80.538
857.060
43.903
43.903
378.424
25.871
352.553
81.221
107.113
25.892
822.799
34.528
34.528
319.061
1.504
317.557
25.999
25.999
262.195
304.549
42.354
25.439
2.797
2.797
3.228
3.228
-
25.999
25.999
343.416
411.662
68.246
848.238
37.325
37.325
322.289
4.732
317.557
51.782
51.782
691.841
132.915.488
36.479
20.347.837
51.782
51.782
728.320
153.263.325
15.183
15.183
536.252
130.056.353
64.200
22.124.723
15.183
15.183
600.452
152.181.076
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
Önceki Dönem
(31/12/2010)
YP
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
I.
BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
Dipnot
(BeĢinci
Bölüm II)
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
ĠMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel KarĢılıklar
Yeniden Yapılanma KarĢılığı
ÇalıĢan Hakları KarĢılığı
Sigorta Teknik KarĢılıkları (Net)
Diğer KarĢılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
ErtelenmiĢ Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse Senedi Ġptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıkların BirikmiĢ
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
GeçmiĢ Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
Azınlık Payları
PASĠF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TP
Cari Dönem
(31/03/2011)
YP
Önceki Dönem
(31/12/2010)
Toplam
TP
Toplam
104.773.801
487.487
104.286.314
29.592
301.630
5.173.999
5.173.999
3.470.883
3.470.883
584.600
586.112
1.998.313
645.932
610.779
638.420
103.182
433.339
433.339
-
22.518.043
34.653
22.483.390
1.678
194.000
159.291
333.185
20.320
13.274
310
6.736
1.191
911
280
127.291.844
522.140
126.769.704
31.270
495.630
5.173.999
5.173.999
3.470.883
3.470.883
743.891
919.297
2.018.633
659.206
611.089
638.420
109.918
434.530
434.250
280
102.828.014
852.400
101.975.614
5.514
28.679
5.003.477
5.003.477
3.525.458
3.525.458
569.257
627.769
1.655.731
258.248
602.937
425.156
369.390
415.843
415.843
-
23.304.815
26.979
23.277.836
85
133.698
20.611
20.611
143.280
308.832
1
1
19.531
12.314
479
6.738
1.548
1.271
277
126.132.829
879.379
125.253.450
5.599
162.377
5.024.088
5.024.088
3.525.458
3.525.458
712.537
936.601
1
1
1.675.262
270.562
603.416
425.156
376.128
417.391
417.114
277
12.659.381
2.500.000
895.549
334.706
17.361
-
23.967
23.967
23.967
-
12.683.348
2.500.000
919.516
358.673
17.361
-
13.481.869
2.500.000
1.231.472
670.695
17.295
-
107.064
107.064
107.064
-
13.588.933
2.500.000
1.338.536
777.759
17.295
-
543.482
8.328.293
2.388.742
5.305.510
634.041
854.244
271.013
583.231
81.295
130.011.650
23.251.675
543.482
8.328.293
2.388.742
5.305.510
634.041
854.244
271.013
583.231
81.295
153.263.325
543.482
5.688.477
2.104.475
3.000.593
583.409
3.983.615
232.862
3.750.753
78.305
128.141.611
24.039.465
543.482
5.688.477
2.104.475
3.000.593
583.409
3.983.615
232.862
3.750.753
78.305
152.181.076
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
YP
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
II.
Dipnot
(BeĢinci
Bölüm III)
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
Cari Dönem
(31/03/2011)
TP
A
BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1
Teminat Mektupları
1.1.1 Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2 DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
1.2
Banka Kredileri
1.2.1 Ġthalat Kabul Kredileri
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
1.3
Akreditifler
1.3.1 Belgeli Akreditifler
1.3.2 Diğer Akreditifler
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5
Cirolar
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2 Diğer Cirolar
1.6
Menkul Kıy. Ġh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7
Faktoring Garantilerinden
1.8
Diğer Garantilerimizden
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1 Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri
2.1.2 Vadeli, Mevduat Alım-Satım Taahhütleri
2.1.3 ĠĢtir. ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5 Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6 Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7 Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8 Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine ĠliĢkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
3.1.2 Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
3.1.3 YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım ĠĢlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri
3.2.2 Para ve Faiz Swap ĠĢlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım ĠĢlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım ĠĢlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım ĠĢlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım ĠĢlemleri
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4 Futures Para ĠĢlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım ĠĢlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım ĠĢlemleri
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım ĠĢlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım ĠĢlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım ĠĢlemleri
3.2.6 Diğer
B.
EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1
MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3
Tahsile Alınan Çekler
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6
Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1
Menkul Kıymetler
5.2
Teminat Senetleri
5.3
Emtia
5.4
Varant
5.5
Gayrimenkul
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
YP
Önceki Dönem
(31/12/2010)
Toplam
TP
Toplam
16.434.786
5.308.652
3.980.919
3.729.317
6.821
244.781
32.829
8.852
23.977
1.278.851
1.275.856
2.995
16.053
7.586.137
1.416.129
594.306
324.297
6
14.457
483.063
6.170.008
6.170.008
3.539.997
3.539.997
15.142
7.571
7.571
3.524.855
3.274.843
250.012
8.535.872
685.272
561.612
15.794
107.255
423
188
7.816.975
14.209
3.040.732
14.403
23.200
3.721.560
995.956
6.915
33.625
46.241.780
8.316.050
6.986.094
4.060.967
1.995.921
929.206
34.820
8.852
25.968
1.279.083
1.276.088
2.995
16.053
31.318.629
8.279.923
1.128.524
2.000
324.300
2.490.676
3.080.603
6.562
1.247.258
23.038.706
23.038.404
302
6.607.101
6.607.101
21.771
10.887
10.884
6.585.330
3.274.843
3.310.487
172.193.001
17.209.480
3.670.510
786.596
2.362.255
8.567
10.175.161
204.739
1.652
154.949.896
284.824
20.644.566
1.262.704
23.200
122.716.960
10.005.518
12.124
33.625
21.918.213
2.600.548
2.598.316
306.182
1.782.538
509.596
2.000
2.000
232
232
17.265.254
5.684.563
93.489
2.000
2.303.845
2.673.734
10.958
600.537
11.580.691
11.580.339
352
2.052.411
2.052.411
9.352
4.682
4.670
2.043.059
61.728
1.981.331
144.406.358
12.078.223
2.917.066
867.258
2.161.082
8.442
5.920.736
201.987
1.652
132.328.135
261.337
15.576.861
1.227.795
107.218.486
8.038.447
5.209
-
11.481.882
4.958.421
3.914.899
3.682.170
6.414
226.315
39.260
8.721
30.539
988.117
988.117
16.145
4.304.638
510.874
168.920
10.446
25
13.660
317.823
3.793.764
3.793.764
2.218.823
2.218.823
10.353
5.187
5.166
2.208.470
2.074.478
133.992
7.756.224
645.959
515.859
15.434
75.767
305
38.594
7.076.522
13.549
2.785.266
25.555
23.320
3.277.901
943.916
7.015
33.743
33.400.095
7.558.969
6.513.215
3.988.352
1.788.952
735.911
41.260
8.721
32.539
988.349
988.349
16.145
21.569.892
6.195.437
262.409
2.000
10.446
2.303.870
2.687.394
10.958
918.360
15.374.455
15.374.103
352
4.271.234
4.271.234
19.705
9.869
9.836
4.251.529
2.136.206
2.115.323
152.162.582
12.724.182
3.432.925
882.692
2.236.849
8.442
5.921.041
240.581
1.652
139.404.657
274.886
18.362.127
1.253.350
23.320
110.496.387
8.982.363
12.224
33.743
193.464.123
24.970.658
218.434.781
166.324.571
19.238.106
185.562.677
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
YP
29.806.994
3.007.398
3.005.175
331.650
1.989.100
684.425
1.991
1.991
232
232
23.732.492
6.863.794
534.218
2.000
3
2.490.670
3.066.146
6.562
764.195
16.868.698
16.868.396
302
3.067.104
3.067.104
6.629
3.316
3.313
3.060.475
3.060.475
163.657.129
16.524.208
3.108.898
770.802
2.255.000
8.567
10.174.738
204.551
1.652
147.132.921
270.615
17.603.834
1.248.301
118.995.400
9.009.562
5.209
-
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
III.
Dipnot
(BeĢinci
GELĠR TABLOSU
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
FAĠZ GELĠRLERĠ
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
1.4
Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.5.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
1.5.3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.5.4
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
II.
FAĠZ GĠDERLERĠ
2.1
Mevduata Verilen Faizler
2.2
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3
Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler
2.4
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
2.5
Diğer Faiz Giderleri
III.
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
IV.
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.1.1
Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2
Diğer
4.2
Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1
Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2
Diğer
V.
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
VI.
TĠCARĠ KÂR/ZARAR (Net)
6.1
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı
6.2
Türev Finansal ĠĢlemlerden Kâr/Zarar
6.3
Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı
VII.
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
VIII.
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX.
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
X.
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
XI.
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
XII.
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK
TUTARI
XIII.
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV.
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
XVI.
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
16.1
Cari Vergi KarĢılığı
16.2
ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
18.1
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XIX.
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
19.1
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
19.2
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XX.
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
XXI.
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
21.1
Cari Vergi KarĢılığı
21.2
ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
23.1
Grup‟un Karı/Zararı
23.2
Azınlık Payları Karı/Zararı(-)
Hisse BaĢına Kar/Zarar
Bölüm IV)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
Cari Dönem
01/01-31/03/2011
3.087.508
1.607.084
395
15.470
33
1.450.587
2.178
68
752.177
696.164
8.232
5.707
1.820.305
1.724.795
1.917
86.157
7.436
1.267.203
142.766
206.956
8.641
198.315
64.190
64.190
21.692
(22.128)
14.093
65.868
(102.089)
331.750
1.741.283
193.389
798.805
749.089
2.133
751.222
(164.526)
(89.150)
(75.376)
586.696
586.696
583.231
3.465
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN
EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA
ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
Cari Dönem
(31/03/2011)
125.779
(2.979)
(397)
(7.959)
114.444
(555.447)
(555.728)
281
(441.003)
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
31 Mart 2011
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
Ġç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse Senedi Ġptal Kârları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer (1)
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+……+XVII+XVIII)
Dipnot
(BeĢinci
Bölüm)
Öd.
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
ÖdenmiĢ Düzeltme
Ġhraç
Sermaye
Farkı Primleri
Hisse
Senedi
Ġptal
Karları
Yasal
Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Maddi ve
Menkul
Maddi
Olağanüstü
Dönem Net
GeçmiĢ
Değer.
Olmayan Ortaklıklardan
Yedek
Diğer
Kârı / Dönem Kârı Değerleme Duran Varlık Bedelsiz Hisse
Akçe Yedekler
(Zararı)
/ (Zararı)
Farkı
YDF
Senetleri
SatıĢ
Riskten A./Durdurulan
Korunma F.ĠliĢkin Dur. V.
Fonları
Bir. Değ. F.
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
2.500.000
543.482
-
-
2.104.475
-
3.000.593
583.409
3.750.753
232.862
777.759
-
17.295
-
-
78.305
13.588.933
-
-
-
-
5.809
-
-
-
-
-
-
(416.107)
-
-
-
-
-
25
-
(410.273)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2.979)
-
66
-
-
-
-
66
(2.979)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
278.458
278.458
-
-
2.304.917
2.304.917
-
583.231
50.632 (3.750.753)
50.632 (3.750.753)
-
38.151
(1.078.595)
1.116.746
-
-
-
-
-
-
3.465
(500)
(500)
-
586.696
(1.079.095)
(1.079.095)
-
2.500.000
543.482
-
-
2.388.742
-
5.305.510
271.013
358.673
-
17.361
-
-
81.295
12.683.348
634.041
583.231
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
9
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
VI.
NAKĠT AKIġ TABLOSU
Dipnot
(BeĢinci
Bölüm VI)
Cari Dönem
(01/01-31/03/2011)
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardaki Net (ArtıĢ)/AzalıĢ
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z‟a Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Net (ArtıĢ)/AzalıĢ
Bankalar Hesabındaki Net (ArtıĢ)/AzalıĢ
Kredilerdeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Bankaların Mevduatlarında Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Diğer Mevduatlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ/(AzalıĢ)
Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ
Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ
Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1.078.596)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı
Ġhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler
Diğer
(1.078.595)
(1)
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
104.507
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (I+II+III+IV)
169.128
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
13.081.945
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
13.251.073
2.2
1.716.939
3.783.488
(1.763.400)
24.985
216.558
456.107
221.859
(741.739)
(121.336)
(359.583)
745.436
31.168
1.626.153
(2.400.926)
(265.200)
340.595
911.745
332.934
168.967
2.462.375
(1.319.158)
ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
10
(8.517)
(23.075)
2.546
(9.589.969)
7.395.317
(4.409.631)
6.200.551
(886.380)
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
I.
SUNUM ESASLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Ana Ortaklık Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”), Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak
tutmaktadır.
Konsolide finansal tablolar, bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından yürürlüğe konulan “Türkiye Muhasebe Standartları” (“TMS”)
ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (“TFRS”) ile bunlara iliĢkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliĢkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun
olarak hazırlanmıĢtır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların
açıklama ve dipnotları 10 ġubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankalarca Kamuya
Açıklanacak Finansal Tablolar Ġle Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanmıĢtır.
Grup, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 8 Kasım 2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ”‟in (“Tebliğ”)
5‟inci maddesinin beĢinci ve altıncı fıkraları kapsamında hazırlamıĢ ve bir adet iĢtirakini özkaynak yöntemi ile
konsolide etmiĢti. Bununla birlikte, 23 Ocak 2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankaların
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bahsi
geçen Tebliğ‟in 5‟inci maddesinin beĢinci ve altıncı fıkraları 31 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu kapsamda Ana Ortaklık Banka, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolidasyon
kapsamını geniĢletmiĢ ve daha önce konsolide etmediği ve detayları 5 no‟lu „‟Konsolide Finansal Tablolara ĠliĢkin
Açıklama ve Dipnotlar‟‟ bölümünün “I Bilançonun Aktif Hesaplarına ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar” bendinin 7
nci, 8 inci ve 9 uncu fıkralarında açıklanan toplam 14 adet iĢtirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen
ortaklıkları konsolidasyon kapsamına almıĢtır.
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli
olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıĢ olup, TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıĢında,
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, tarihi maliyet esası baz alınarak TL
olarak hazırlanmıĢtır.
Finansal tablolardan bilanço ve bilanço dıĢı yükümlülükler tabloları 31 Aralık 2010 tarihli bakiyeler ile
karĢılaĢtımalı olarak verilmiĢ olup, gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleĢtirilen gelir gider tablosu, nakit akıĢ
ve özkaynak değiĢim tabloları 31 Mart 2010 tarihli konsolide finansal tablolar olmadığından dolayı karĢılaĢtırmalı
olarak verilmemiĢtir.
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan Ģarta bağlı
varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluĢtuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını
etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine
dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS
kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiĢ ve uygulanmıĢtır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme
esasları aĢağıda yer alan II. ila XXV. no‟lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
11
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
II.
FĠNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJĠSĠ VE YABANCI PARA CĠNSĠNDEN ĠġLEMLERE
ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Ana Ortaklık Banka‟nın temel faaliyet alanı; her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler
açmak, yurtiçi ve yurtdıĢı para ve sermaye piyasalarında iĢlemler yapmak, tarım sektörüne finansman desteği
sağlamak, Türk Lirası ve yabancı para mevduat toplamak gibi bankacılık hizmetlerini kapsamaktadır. Ana Ortaklık
Banka‟nın ana fonlama kaynaklarının önemli bir kısmını Türk Lirası cinsinden olan mevduatlar, repo ve
özkaynaklar ile Banka‟ya bütçeden, bakanlıklardan ve diğer kamu kaynaklarından yasa ve idari kararlarla tahsis
edilen fonlar oluĢturmaktadır. Ana Ortaklık Banka bu kaynaklarını ağırlıklı olarak Devlet Ġç Borçlanma Senetleri
ve krediler olmak üzere yüksek getirili ve düĢük riskli varlıklara yöneltmektedir. Ana Ortaklık Banka‟nın likidite
yapısı, vadesi gelecek bütün yükümlülüklerin karĢılanabileceği Ģekilde dikkate alınmaktadır. Ana Ortaklık Banka
bilançosunda yer alan kaynakların büyük bölümü sabit oranlı olmasına rağmen, aktiflerde yer alan bir kısım
menkul kıymetlerin getirileri değiĢken oranlıdır. Kaynakların yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerinin kısa
olması sebebiyle kaynak maliyetleri piyasadaki Ģartlara bağlı olarak kısa aralıklarla yeniden fiyatlanmaktadır. Ana
Ortaklık Banka ayrıca uzun vadeli plasmanlarında daha yüksek getiri ilkesini benimsemiĢtir.
Ana Ortaklık Banka‟nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlar
arasında krediler ve menkul kıymetler sayılabilir. Bilanço dıĢı risk alanları içerisinde en önemlileri teminat
mektupları, banka kredileri, akreditifler, çekler için ödeme taahhütleri ve kredi kartı harcama limit taahhütleridir.
Ana Ortaklık Banka‟nın piyasaya olan borç tutarının, toplam yükümlülükleri içerisindeki payının az olması,
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“ĠMKB”), T.C. Merkez Bankası, Para Piyasası veya Bankalararası Para
Piyasası gibi kısa vadeli piyasalardan gerektiğinde kolaylıkla borçlanabilmesine imkân tanımaktadır. Likidite krizi
olarak adlandırılacak bir durumun ortaya çıkması halinde, Ana Ortaklık Banka‟nın yaygın Ģube ağına sahip bir
kamu bankası olmasına bağlı olarak mevduatlarının böyle bir durumdan önemli ölçüde etkilenmeyeceği
varsayılmaktadır.
Yabancı para kaynakların maliyeti ile varlıkların getirisi yakından izlenmektedir. Mevduat faizleri, piyasa
faizlerine göre ayarlanarak pozitif kâr marjı korunmaktadır.
Yabancı para iĢlemler, iĢlemin yapıldığı tarihteki Banka giĢe döviz alıĢ kurları esas alınmak suretiyle kayıtlara
yansıtılmıĢtır. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu Banka giĢe döviz
alıĢ kurları ile değerlemeye tabi tutularak Türk parasına çevrilmiĢ ve oluĢan kur farkları “Kambiyo iĢlemleri
kâr/zararı” olarak kayıtlara yansıtılmıĢtır.
YurtdıĢında faaliyet gösteren ortaklıklara yabancı para cinsinden gönderilen sermaye tutarları, iĢlemin yapıldığı
tarihteki kur üzerinden Türk parasına çevrilmekte ve finansal tablolarda gösterilmektedir.
Ana Ortaklık Banka‟nın yurt dıĢında kurulu Ģubelerinin varlık ve yükümlülükleri ile gelir ve giderleri bilanço
tarihinde geçerli olan Banka giĢe döviz alıĢ kurlarından Türk parasına çevrilmektedir.
III.
KONSOLĠDE EDĠLEN ORTAKLIKLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
a.
Uygulanan konsolidasyon esasları:
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan
“Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ” ve “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”nda (“TMS 27”) belirlenen yöntem, usul ve esaslara uyulmaktadır.
1.
Bağlı ortaklıkların konsolide edilme esasları:
Bağlı ortaklıklar, Ana Ortaklık Banka‟nın ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan
hisseler neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma
yetkisi kanalıyla veya (b) oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla
birlikte mali ve iĢletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iĢletme
politikalarını Grup‟un menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri
ifade eder.
12
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
III.
KONSOLĠDE EDĠLEN ORTAKLIKLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: (Devamı)
Kontrol, Ana Ortaklık Banka‟nın bir tüzel kiĢilikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin
çoğunluğuna sahip olması veya bu çoğunluğa sahip olmamakla birlikte imtiyazlı hisseleri elinde
bulundurması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaĢmalara istinaden oy hakkının çoğunluğuna tasarruf
etmesi veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atayabilme ya da görevden
alma gücünü elde bulundurması olarak kabul edilmiĢtir.
Bağlı ortaklıklar, faaliyet sonuçları, aktif ve özkaynak büyüklükleri bazında önemlilik ilkesi
çerçevesinde, tam konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolide edilmektedir. Bağlı
ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup‟a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon
kapsamına alınmıĢ ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkarılmıĢtır.
Gerekli görüldüğünde, bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan
muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiĢtirilmiĢtir.
Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dıĢı
kalemlerinin yüzde yüzü Ana Ortaklık Banka‟nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dıĢı kalemleri ile
birleĢtirilmiĢtir. Grup‟un her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir bağlı ortaklığın
sermayesinin Grup‟a ait olan kısmı netleĢtirilmiĢtir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasındaki
iĢlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleĢmemiĢ karlar ve zararlar karĢılıklı olarak mahsup
edilmiĢtir. Konsolide edilmiĢ bağlı ortaklıkların net geliri içindeki azınlık hakları, Grup‟a ait net gelirin
hesaplanabilmesini teminen belirlenmiĢ ve bağlı ortaklığın net gelirinden düĢülmüĢtür. Azınlık hakları,
konsolide edilmiĢ bilançoda, borçlardan ve Grup‟a dahil hissedarların paylarından ayrı olarak
gösterilmiĢtir. Grup‟un gelirleri içinde de azınlık hakları ayrı olarak gösterilmiĢtir.
Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların unvanları, ana merkezlerinin bulunduğu yerler, faaliyet
konuları ve etkin ve doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aĢağıdaki gibidir:
2.
Etkin
Ortaklık
Oranları (%)
2011
Unvanı
Faaliyet
Merkezi
(ġehir/ Ülke)
Faaliyet
Konusu
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ.
Ziraat Sigorta A.ġ.
Ziraat Finansal Kiralama A.ġ.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ.
Ziraat Bank International A.G.
Turkish Ziraat Bank Bosnia dd
Ziraat Bank (Moscow) CJSC
Kazakhistan Ziraat Int. Bank
Ziraat Banka Ad Skopje
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Frankfurt/Almanya
Saraybosna/Bosna Hersek
Moskova/Rusya
Alma - Ata/Kazakistan
Üsküp/Makedonya
Sigortacılık
Sigortacılık
Finansal Kiralama
Yatırım Menkul Değerler
Portföy Yönetimi
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
99,98
99,98
50,01
62,00
65,44
100,00
100,00
99,91
97,62
100,00
Doğrudan ve
Dolaylı Ortaklık
Oranları (%)
2011
99,98
99,98
50,01
74,00
74,90
100,00
100,00
99,91
97,62
100,00
ĠĢtiraklerin ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların konsolide edilme esasları:
ĠĢtirak, Ana Ortaklık Banka‟nın sermayesine katıldığı, sermaye veya yönetim kontrolü bulunmamakla
birlikte üzerinde önemli etkinliğe sahip olduğu, ana faaliyet konusu bankacılık olan ve bu konudaki özel
kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren, yurtdıĢında kurulu bulunan ortaklıktır. Ġlgili iĢtirak,
önemlilik ilkesi çerçevesinde, özsermaye yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiĢtir.
Önemli etkinlik, iĢtirak edilen ortaklığın finansal ve yönetsel politikalarının oluĢturulmasına katılma
gücünü ifade eder. Ana Ortaklık Banka, iĢtirak edilen ortaklıkta %10 veya daha fazla oy hakkına
sahipse, aksi ispat edilmediği sürece, Ana Ortaklık Banka‟nın o iĢtirakte önemli etkinliğe sahip olduğu
kabul edilmiĢtir.
Özsermaye yöntemi, bir iĢtirakteki sermaye payının defter değerinin, iĢtirak edilen ortaklığın
özsermayesinde dönem içinde ortaya çıkan değiĢiklik tutarından, iĢtirak edene düĢen pay kadar artırılıp
azaltılmasını ve iĢtirak edilen ortaklıktan alınan kâr paylarının, iĢtirak tutarının bu Ģekilde değiĢtirilmiĢ
değerinden düĢülmesini öngören muhasebeleĢtirme yöntemidir.
13
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
III.
KONSOLĠDE EDĠLEN ORTAKLIKLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: (Devamı)
Konsolidasyon kapsamındaki iĢtirak ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların unvanı, ana merkezinin
bulunduğu yer, faaliyet konusu ve etkin ve doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aĢağıdaki gibidir:
Unvanı
(ġehir/Ülke)
Faaliyet
Konusu
Azer Türk Bank ASC
Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank
Uzbekistan- Turkish Bank
Arap Türk Bankası A.ġ.
Bakü/Azerbaycan
AĢkabat/Türkmenistan
TaĢkent/Özbekistan
Ġstanbul/Türkiye
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Etkin
Ortaklık
Oranları (%)
2011
Doğrudan ve
Dolaylı Ortaklık
Oranları (%)
2011
50,00
50,00
50,00
15,43
50,00
50,00
50,00
15,43
3.
Devir, birleĢme ve hisse edinimi iĢlemlerinde uygulanan ilkeler: Bulunmamaktadır.
4.
Azınlık Hissedarlarla iĢlemler:
Grup, azınlık hissedarlarla olan iĢlemleri Ana Ortaklık Banka‟nın ana ortaklıklarıyla yapılan iĢlemler
gibi dikkate almaktadır. Azınlık hissedarlarından yapılan alımlarda, satın alma bedeli ile satın alınan net
varlıklarının kayıtlı değerinin ilgili payı arasındaki fark özsermayeden indirilir. Azınlık hissedarlarına
yapılan satıĢlardan kaynaklanan kar veya zarar özsermayede muhasebeleĢtirir.
b.
Konsolidasyon kapsamında bulunmayan iĢtirakler ve bağlı ortaklıkların konsolide finansal tablolarda
gösterimi:
Konsolidasyon kapsamında bulunmayan Türk parası cinsinden iĢtirakler ve bağlı ortaklıklar, “Konsolide ve
Bireysel Finansal Tablolara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 27”) uyarınca maliyet değeriyle
muhasebeleĢtirilmekte ve varsa değer kaybı ile ilgili karĢılık düĢüldükten sonra, konsolide finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
Maliyet bedelinin net gerçekleĢebilir değerin üzerinde olması durumunda, değer düĢüklüğünün kalıcı veya
geçici olması, değer düĢüklüğünün oranı gibi kriterler de dikkate alınarak, ilgili iĢtirak, bağlı ortaklık ve
satılmaya hazır portföyde yer alan hisse senetlerinin değeri net gerçekleĢebilir değere veya varsa rayiç değere
indirilmiĢtir.
IV.
VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠ ĠLE TÜREV ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Ana Ortaklık Banka‟nın türev iĢlemlerini ağırlıklı olarak para swapları ile vadeli döviz alım-satım sözleĢmeleri
oluĢturmaktadır. Ana Ortaklık Banka‟nın, ana sözleĢmesinden ayrıĢtırılmak suretiyle oluĢturulan türev ürünleri
bulunmamaktadır.
Ana Ortaklık Banka, türev iĢlemlerini TMS 39 “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçmeye ĠliĢkin Türkiye
Muhasebe Standardı” hükümleri gereği alım satım amaçlı veya finansal riskten korunma aracı olarak
sınıflandırmakta olup Ana Ortaklık Banka‟nın bilanço döneminde finansal riskten korunma amaçlı türev ürünleri
bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak; Ana Ortaklık Banka‟nın türev iĢlemlerinin, finansal riskten korunma amaçlı
sınıflandırmaya yönelik tespitin yapılmasındaki ölçütleri karĢılamadığı ve bu türden türev iĢlemlerin satılması,
vadesinin sona ermesi veya sözleĢmeye konu edimlerin yerine getirilmesi yoluyla sona erdiği durumlar söz konusu
olmamıĢtır.
Türev finansal araçlar sözleĢme tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleĢtirilir ve sonraki raporlama
dönemlerinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir tablosuyla iliĢkilendirilerek muhasebeleĢtirilir. Gerçeğe uygun
değerin pozitif olması durumunda “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap
kalemi altında “Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar” içerisinde; negatif olması durumunda ise “Alım
satım amaçlı türev finansal borçlar” içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde
meydana gelen farklar gelir tablosunda “Türev Finansal ĠĢlemlerden Kâr/Zarar” hesabına yansıtılmaktadır.
14
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
IV.
VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠ ĠLE TÜREV ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
(Devamı)
Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluĢan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiĢ nakit
akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Türev iĢlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleĢme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.
V.
FAĠZ GELĠR VE GĠDERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Faiz gelir ve giderleri TMS 39 “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçmeye ĠliĢkin Türkiye Muhasebe
Standardı” çerçevesinde etkin faiz yöntemi ile tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir. 1 Kasım 2006 tarih
ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
gereği donuk alacak haline gelen tutarlar için döneme iliĢkin faiz tahakkuku ve reeskontu yapılmamaktadır. Donuk
alacak haline dönüĢen tutarlar için daha önce yapılmıĢ bulunan ve tahsil edilemediği halde gelir yazılan faiz
tahakkukları ve reeskontları iptal edilmekte, söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde gelir yazılmaktadır.
VI.
ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠR VE GĠDERLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Komisyon gelirlerinden, bankacılık, acente ve aracılık hizmet gelirleri ile bireysel kredilerden alınan faiz
niteliğinde olmayan komisyonlar tahsil edildikleri anda gelir kaydedilmekte, bunların dıĢındaki ticari ve tarımsal
kredilerden alınan komisyon gelirleri ile bireysel kredilerde faiz niteliğinde olanlar (komisyon tutarına bağlı olarak
faiz oranı değiĢenler) dönemsellik ilkesine bağlı olarak tahakkuk esasına göre etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak
ilgili kâr/zarar hesaplarına aktarılmaktadırlar. Diğer ücret ve komisyon giderleri ise ödendikleri anda gider
hesabına kaydedilmektedir.
VII.
FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Finansal araçlar, finansal varlıklar, finansal yükümlülükler ve türev enstrümanları kapsamaktadır. Finansal araçlar,
Grup‟un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grup‟un bilançosunda yer almaktadır.
Finansal varlıklar, temelde Grup‟un ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar finansal
tablolardaki likiditeyi, kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Finansal varlıklar edinimleri sırasında sınıflandırılmakta ve vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, banka kaynaklı
kredi ve alacak, satılmaya hazır veya alım satım amaçlı finansal varlık olarak tasnife tabi tutulmaktadır.
Finansal varlıkların alım-satım iĢlemleri teslim tarihine göre muhasebeleĢtirilmektedir.
a.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Grup‟ta, “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” olarak sınıflandırılan finansal
varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluĢan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kâr sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde
kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar maliyet bedelleriyle kayıtlara alınmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun değer
olarak kabul edilir. Sonraki dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir.
15
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
VII.
FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ile satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde yer alan Devlet Tahvili ve
Hazine Bonolarından ĠMKB‟de iĢlem görenler bilanço tarihinde ĠMKB‟de oluĢan ağırlıklı ortalama takas fiyatları
ile ĠMKB‟de iĢlem görmeyen finansal varlıklar ise T.C. Merkez Bankası fiyatlarıyla değerlenmektedir.
Eurobondlar ise Tezgah Üstü Piyasa‟da oluĢan iĢlem fiyatları ile değerlenmektedir. Alım satım amaçlı finansal
varlıkların değerlemelerinde elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki fark, “Diğer Faiz ve Gelir
Reeskontları” hesabı veya “Menkul Değerler Değer DüĢüĢ KarĢılığı” hesabına yansıtılmaktadır. Alım satım amaçlı
finansal varlıkların elde tutulması esnasında kazanılan faizler faiz geliri hesaplarına intikal ettirilmektedir.
b.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil
olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koĢulların sağlanmıĢ olduğu, sabit veya
belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dıĢında kalan finansal
varlıklardan oluĢmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar grubunda sınıflandırılan menkul kıymetler erken
itfa kapsamında değiĢim-geri alım ihalelerine veya iade iĢlemlerine tabi tutulabilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢ değerleri ile değerlenmekte,
değer azalıĢ karĢılığı ayrılmak (değer düĢme gideri) veya faiz gelir reeskontu yapılmak suretiyle
muhasebeleĢtirilmektedir.
Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırılan; ancak sınıflandırma esaslarına
uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlık bulunmamaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan kazanılmıĢ olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ilk kaydı maliyet değerleri ile yapılmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun
değer olarak kabul edilir.
c.
Krediler ve alacaklar:
Ana Ortaklık Banka kaynaklı krediler ve alacaklar; borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla oluĢturulan
alım-satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde tutulanlar dıĢında kalan finansal varlıklardan oluĢmaktadır.
Ana Ortaklık Banka kaynaklı krediler ve alacakların ilk kaydı maliyet değerleri ile yapılmaktadır. Banka kaynaklı
krediler iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden muhasebeleĢtirilmekte, kısa ve uzun vadeli krediler açık ve teminatlı
olarak sınıflandırılmakta, YP cinsinden krediler sabit fiyat üzerinden kayda alınmakta, dönem sonlarında Banka
giĢe döviz alıĢ kuru ile evalüasyona tabi tutulmaktadır. Dövize endeksli krediler ise kullandırım tarihinde geçerli
olan Banka giĢe döviz alıĢ kuru üzerinden TL olarak kullandırılmakta, geri ödemeleri ise taksit tahsilat tarihinde
geçerli olan Banka giĢe döviz satıĢ kuru üzerinden hesaplanan TL karĢılıkları ile tahsil edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka, krediler ve diğer alacakları için 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak
KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hususlarını da dikkate alarak özel ve genel karĢılık
ayırmaktadır. Diğer taraftan, özel karĢılık, ilgili yönetmelikte belirtilen asgari oranlar ve ihtiyatlılık ilkesi göz
önünde bulundurularak bu tür kredilerin teminatları dikkate alınmadan ayrılmaktadır. Ayrılan karĢılıklar o yılın
gelirinden düĢülmektedir. Daha önceki dönemlerde karĢılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan karĢılık
hesabından düĢülerek “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabına aktarılmaktadır. Aynı yıl içerisinde karĢılık ayrılan
alacaklar tahsil edildiğinde ise “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer DüĢüĢ KarĢılığı” hesabından düĢülmektedir.
16
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
VII.
FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar; krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacaklar ve alım-satım amaçlılar
dıĢında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların ilk kaydı maliyet değerleri ile yapılmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun değer
olarak kabul edilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile finansal
tablolarda gösterilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların, gerçeğe uygun değer ile maliyet arasındaki fark faiz gelir reeskontu veya
değer azalıĢ karĢılığı olarak muhasebeleĢtirilmektedir. Ayrıca etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢ değerleri
ile maliyet değerleri de karĢılaĢtırılarak aradaki fark faiz geliri veya değer düĢüĢ gideri olarak gösterilmektedir. Söz
konusu menkul değerlerin gerçeğe uygun değerleri ile iskonto edilmiĢ değerleri karĢılaĢtırılmakta ve aradaki fark
özkaynaklar kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değerleme Farkları” hesabı altında gösterilmektedir. Söz
konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde gösterilen birikmiĢ rayiç
değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Gerçeğe uygun değere esas teĢkil eden fiyat oluĢumlarının aktif bir piyasada fiyat kotasyonu bulunmaması veya
makul değerin güvenilir olarak ölçülemediği durumlarda satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri
etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢ değerleri ile veya uygun değerleme yöntemleri kullanılarak
belirlenmektedir.
VIII.
FĠNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜġÜKLÜĞÜNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca ilgili varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya
birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının veya olaylarının
ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit
akıĢları üzerindeki etkisi sonucunda değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması
durumunda değer düĢüklüğüne uğrar ve değer düĢüklüğü zararı oluĢur.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıkların değerlenmiĢ tutarlarının, daha önceki
değerlenmiĢ tutarlarından düĢük olması halinde, önceki değer artıĢının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark
“Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Giderleri” hesabında muhasebeleĢtirilmektedir. Değer artıĢı halinde önce söz
konusu kıymetin değer düĢüĢ giderleri ters kayıtla gelire dönüĢtürülmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklara dair kalıcı değer düĢüĢü olması durumunda, ilgili TMS hükümleri çerçevesinde,
“Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Giderleri” hesabının borcuna kaydedilmektedir.
ĠĢtirak, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklara iliĢkin
kalıcı değer düĢüĢü olması durumunda, söz konusu değer düĢüklüğü tutarı “ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar, Vadeye
Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Giderleri” hesabının borcuna kaydedilmektedir.
Bu bölümün VII. no‟lu dipnotunda kredi ve alacaklar için ayrılan karĢılıkların muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin
esaslar açıklanmıĢtır.
Ana Ortaklık Banka, krediler ve diğer alacakları, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara
ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sınıflandırmaktadır.
17
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
VIII.
FĠNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜġÜKLÜĞÜNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Özel karĢılıkların dıĢında, Ana Ortaklık Banka ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları
için genel kredi karĢılığı ayırmaktadır. 6 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanmakta olan, kredi kartları alacakları
haricinde yeni kullandırılan nakdi krediler için genel karĢılık oranının yüzde sıfır olarak dikkate alınması
uygulamasına, 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka tarafından son verilmiĢ ve KarĢılıklar
Yönetmeliği‟nin 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi paralelinde, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren standart
nitelikli nakdi krediler üzerinden %1 oranında genel karĢılık ayrılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca 21 Aralık 2010 tarihli
Aktif-Pasif Komitesi (“APKO”) Toplantısı‟nda alınan karar uyarınca, nema kredileri hariç toplam krediler için
ayrılacak genel ve serbest karĢılık tutarının %3 olarak esas alınması uygulaması 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren
sona erdirilmiĢ, bu doğrultuda krediler için tutulan mevcut serbest karĢılık genel karĢılık hesaplarına aktarılmıĢtır.
IX.
FĠNANSAL ARAÇLARIN NETLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Finansal varlıklar ve borçlar, Ana Ortaklık Banka‟nın netleĢtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne
sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili
finansal varlığı ve borcu eĢzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net
tutarları üzerinden gösterilir.
X.
SATIġ VE GERĠ ALIġ ANLAġMALARI VE MENKUL DEĞERLERĠN ÖDÜNÇ VERĠLMESĠ
ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Tekrar geri alımlarını öngören anlaĢmalar çerçevesinde satılmıĢ olan menkul kıymetler (“Repo”) Ana Ortaklık
Banka portföyünde tutuluĢ amaçlarına göre “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan”, “Satılmaya
Hazır” veya “Vadeye Kadar Elde Tutulacak” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına
göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleĢmesi karĢılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo ĠĢlemlerinden
Sağlanan Fonlar” hesabında muhasebeleĢtirilmekte ve döneme iliĢkin faiz gider reeskontları etkin faiz oranı
yöntemine göre hesaplanmaktadır.
Geri satım taahhüdü ile alınmıĢ menkul kıymet (“Ters Repo”) iĢlemleri bilançoda “Ters Repo ĠĢlemlerinden
Alacaklar” kalemi altında muhasebeleĢtirilmekte ve döneme iliĢkin faiz gelir reeskontları etkin faiz yöntemine
göre hesaplanmaktadır.
Bilanço tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka‟nın ödünce konu edilmiĢ menkul değeri bulunmamaktadır.
XI.
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR ĠLE BU VARLIKLARA ĠLĠġKĠN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR
Ana Ortaklık Banka‟nın alacaklarından dolayı edindiği varlıklar, finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve 26333
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı
Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak muhasebeleĢtirilmekte, bu varlıklar hiçbir Ģekil ve suretle değerlemeye tabi
tutulmamaktadır.
Durdurulan bir faaliyet, Ana Ortaklık Banka‟nın elden çıkarılan veya satıĢ amacıyla elde tutulan olarak
sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere iliĢkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.
Ana Ortaklık Banka‟nın durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır.
18
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XII.
ġEREFĠYE VE DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Bilanço tarihi itibarıyla Grup‟un finansal tablolarında Ģerefiye bulunmamaktadır.
Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi
için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuĢ maliyet bedeli üzerinden yapılmıĢtır. Diğer maddi
olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiĢ amortismanların ve
varsa birikmiĢ değer azalıĢlarının düĢülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiĢtir.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
itfa edilmektedir. Diğer maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürlerinin tespiti, varlığın beklenen kullanım
süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için
gerekli olan bakım masrafları gibi hususlar değerlendirilerek yapılmaktadır. Cari dönem içerisinde uygulanan
amortisman yönteminde değiĢiklik yapılmamıĢtır. Diğer maddi olmayan duran varlıklar için yapılan harcamalar,
kira süresi içinde eĢit tutarlarla itfa edilmekte, kira süresinin belli olmaması veya beĢ yıldan uzun olması
durumunda ise itfa süresi beĢ yıl (amortisman oranı %20) olarak kabul edilmektedir.
Grup, bilgisayar yazılımları için katlandığı maliyetleri diğer maddi olmayan duran varlıklar-gayrimaddi haklar
hesabında izlemekte olup, geliĢtirici giderleri yazılımın ilk maliyetine eklemek ve faydalı ömürlerini de dikkate
almak suretiyle 3 yılda itfa etmektedir.
XIII.
MADDĠ DURAN VARLIKLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli
diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuĢ maliyet bedeli üzerinden yapılmıĢtır. Ana Ortaklık Banka, 1
Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi duran varlıklarını 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre
düzeltilmiĢ bedelleri ile bilançosunda göstermiĢ, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra edinmiĢ olduğu maddi duran
varlıklarını ise tarihi maliyet esasıyla değerlemiĢtir. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde
maliyet bedellerinden birikmiĢ amortismanları ve varsa değer azalıĢlarının düĢülmesinden sonra kalan tutarlar
üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar normal amortisman yöntemi uygulanmak
suretiyle tahmini faydalı ömürleri itibarıyla amortismana tabi tutulmaktadır. Cari dönem içerisinde uygulanan
amortisman yönteminde değiĢiklik yapılmamıĢtır.
Uygulanan yıllık amortisman oranları aĢağıdaki gibidir;
Binalar
TaĢıt, DöĢeme ve DemirbaĢlar
:%2
: % 2 - 20
Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın “Net GerçekleĢebilir Değeri”nin üzerinde olması durumunda söz
konusu varlığın değeri “Net GerçekleĢebilir Değeri”ne indirilir ve ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı gider hesapları
ile iliĢkilendirilir.
Maddi duran varlıklar, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile yansıtmaya yönelik olarak, yeniden
değerlemeye tabi tutulmamaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç veya kayıplar, ilgili maddi duran varlığın net elden
çıkarılma hâsılatı ile net defter değeri arasındaki fark olarak kâr veya zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleĢtirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini geniĢleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü
uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan
giderler gibi maliyet unsurlarından oluĢmaktadır.
Maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler veya bunların alımı için verilen taahhütler ya da
bunlar üzerindeki tasarruf haklarının kullanılmasını sınırlayan bir husus mevcut değildir.
19
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XIV.
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Grup kiracı ve kiralayan sıfatı ile finansal kiralama faaliyetinde bulunmaktadır.
a.
Kiracı açısından kiralama iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi:
Finansal Kiralama
Finansal kiralama iĢlemlerinde kiracı durumunda olan Grup kiralama iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesini TMS 17
“Kiralama ĠĢlemleri” ne uygun olarak yapmaktadır. Finansal kiralama iĢlemleri ile elde edilen varlıklar, benzer
nitelikte olup doğrudan iktisap edilen varlıklara uygulanan oranlar doğrultusunda itfa edilmektedir. Kiralama
konusu varlıklar, maddi duran varlıklar hesabının altında izlenmekte ve faydalı ömürlerine göre aylık ve yıllık
bazda itfaya tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama ile edinilen maddi duran varlıklara iliĢkin ileriki dönemlerde
ödenecek anapara ve faiz toplamı “Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar” pasif hesabına, faiz tutarı ise pasifte
düzenleyici hesap niteliğindeki “ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri” hesabına kaydedilir. Taksit
ödemelerinde, takside ait anapara ve faiz tutarı “Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar” hesabına borç, faizler ise
“ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri” hesabına alacak kaydedilerek “Diğer Faiz Giderleri” hesabında
muhasebeleĢtirilmektedir.
Operasyonel (“ĠĢletme”) Kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iĢlemi, iĢletme kiralaması
olarak sınıflandırılır. ĠĢletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir
tablosuna gider olarak kaydedilir.
b.
Kiralayan açısından kiralama iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi:
Finansal kiralamaya konu olan varlık konsolide bilançoda yapılan net kiralama tutarına eĢit bir alacak olarak
gösterilir. Faiz geliri kiralayanın kiralanan varlık ile ilgili net yatırım tutarı üzerinden sabit bir dönemsel getiri
oranı yaratacak Ģekilde belirlenir ve dönemde olmayan kısmı kazanılmamıĢ faiz geliri hesabında izlenir.
XV.
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karĢılıklar dıĢında kalan karĢılıklar ve koĢullu yükümlülükler
TMS 37 “KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”na uygun olarak
muhasebeleĢtirilmektedir.
Grup, geçmiĢ bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya zımni) bulunması, yükümlülüğün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmalarının muhtemel olması ve
yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda karĢılık ayırmaktadır. Tutarın
yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Ana Ortaklık Banka‟dan kaynak
çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “KoĢullu” olarak kabul edilmekte ve
dipnotlarda açıklanmaktadır.
Mali bünyeyi etkileyebilecek boyuttaki iĢlemlerden verileri net olanlar için bu verilere dayanılarak, aksi durumda
olanlar için ise tahmini olarak karĢılık ayrılmaktadır.
Bilanço tarihi itibarıyla, geçmiĢ olayların bir sonucu olarak ortaya çıkması muhtemel ve tutarı güvenilir bir Ģekilde
ölçülebilen Ģarta bağlı olay bulunmamaktadır.
20
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XV.
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
KoĢullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların iĢletmeye giriĢi olasılığını doğuran, planlanmamıĢ veya diğer
beklenmeyen olaylardan oluĢmaktadır. KoĢullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde
edilemeyecek bir gelirin muhasebeleĢtirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal
tablolarda yer almamaktadır. KoĢullu varlıklar, ekonomik faydaların iĢletmeye giriĢleri olası ise finansal tablo
dipnotlarında açıklanmaktadır. KoĢullu varlıklar ilgili geliĢmelerin finansal tablolarda doğru olarak
yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Grup‟a girmesinin
neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna iliĢkin gelir, değiĢikliğin oluĢtuğu dönemin finansal
tablolarına yansıtılır.
XVI.
ÇALIġANLARIN HAKLARINA ĠLĠġKĠN YÜKÜMLÜLÜKLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
a.
Kıdem Tazminatı ve Ġzin Hakları
Grup, kıdem tazminatı ve izin haklarına iliĢkin yükümlülüklerini TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin
Türkiye Muhasebe Standardı” hükümlerine göre muhasebeleĢtirmekte olup, gelecekteki kıdem ve ihbar
tazminatlarından doğan yükümlülüklerini net bugünkü değeri üzerinden hesaplamıĢ ve finansal tablolara
yansıtmıĢtır.
Türk yasaları ve sendika sözleĢmelerine göre kıdem tazminatları emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Personelin, Grup‟taki çalıĢma statüsü ve bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna göre ilgili mevzuat
uyarınca, Devlet memuru statüsünde çalıĢtıkları süre için emekli ikramiyesi, iĢçi statüsünde çalıĢtıkları dönem için
ayrıldıkları tarihteki maaĢı esas alınarak (kıdem tazminatı tavanını aĢmamak suretiyle) kıdem tazminatı
hesaplanmaktadır.
Ġzin ücreti yükümlülüğü, tüm personelin kullandığı izinlerin kanunen hak edilen izin süresinden düĢülmesi
suretiyle bulunan kullanılmayan izin gün sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.
Grup, belirli süreli sözleĢme ile personel istihdam etmemektedir.
b.
Emeklilik Hakları
Bazı Ana Ortaklık Banka çalıĢanlarının üyesi bulunduğu T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası ÇalıĢanları
Emekli Sandığı Vakfı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‟nun geçici 20. maddesine göre kurulmuĢtur.
Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulmuĢ olan Ana Ortaklık Banka sandıklarının, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu‟nun Geçici 23. maddesi ile Kanun‟un yayımını izleyen üç yıl içinde SSK‟ya devredilmesine hükmedilmiĢ,
30 Kasım 2006 tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da devre iliĢkin usul ve esaslar
belirlenmiĢtir. Ancak Anayasa Mahkemesi‟nin 31 Mart 2007 tarih, 26479 sayılı resmi Gazete‟de yayımlanan
E.2005/139, K.2007/13 ve K.2007/33 sayılı kararıyla Emekli Sandıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu‟na (“SGK”)
devrine imkan sağlayan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‟nun 23‟üncü maddesinin geçici 1‟inci maddesinin 1‟inci
fıkrası iptal edilmiĢtir.
Anayasa Mahkemesi‟nin iptale iliĢkin gerekçeli kararının yayınlanmasının hemen akabinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi (“TBMM”) banka sandık iĢtirakçilerinin SGK‟ya devredilmesini öngören yeni yasal düzenlemeler
üzerinde çalıĢmaya baĢlamıĢ ve 17 Nisan 2008 tarihinde 5754 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu‟nun (“Yeni Kanun”)
devre iliĢkin esasları düzenleyen ilgili maddeleri TBMM Genel Kurulu‟nda kabul edilmiĢ ve 8 Mayıs 2008 tarih ve
26870 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
19 Haziran 2008 tarihinde Yeni Kanun‟un sandıkların SGK‟ya devredilmesini de içeren bazı maddelerinin iptali ve
yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne baĢvuruda bulunulmuĢtur. Finansal tabloların
yayımlandığı tarih itibarıyla bu konuda Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiĢ bir karar bulunmamaktadır.
21
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XVI.
ÇALIġANLARIN HAKLARINA ĠLĠġKĠN YÜKÜMLÜLÜKLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
b.
Emeklilik Hakları (Devamı)
Yeni Kanun ile Banka sandıklarının iĢtirakçileri ve aylık veya gelir bağlanmıĢ olanlar ve bunların hak sahiplerinin
herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın ilgili maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde SGK‟ya
devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir süresinin Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl
uzatılabileceği hüküm altına alınmıĢtır. Söz konusu kanunda, devir tarihi itibarıyla devredilen kiĢilerle ilgili olarak,
sandıkların anılan Kanun kapsamındaki sigorta kolları itibarıyla gelir ve giderleri dikkate alınarak
yükümlülüğünün peĢin değerinin hesaplanacağı ve peĢin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz
oranının %9,80 olarak esas alınacağı, ayrıca sandık iĢtirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmıĢ olanlar ve
bunların hak sahiplerinin SGK‟ya devrinden sonra bu kiĢilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen
karĢılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemelerinin, sandıklar ve sandık iĢtirakçilerini istihdam eden kuruluĢlarca
karĢılanmaya devam edileceği hususlarına yer verilmiĢtir.
Bankacılık Kanunu‟nun 58‟inci ve Geçici 7‟nci maddeleri uyarınca bankaların 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren söz
konusu sandıkların açıklarının kapatılması için artık kaynak aktaramayacaklarına iliĢkin hükmü yukarıda belirtilen
kanun kapsamında 5 yıla kadar ertelenmiĢtir.
9 Nisan 2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2011/1559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 506
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans Ģirketleri, ticaret odaları, sanayi
odaları, borsalar veya bunların teĢkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuĢ bulunan sandıkların iĢtirakçileri ile
aylık veya gelir bağlanmıĢ olanlar ile bunların hak sahiplerinin SGK‟ya devredilmesine iliĢkin sürenin iki yıl
uzatılması kararlaĢtırılmıĢtır.
Yeni Kanun çerçevesinde ve belirtilen oran olan %9,80 teknik faiz kullanılarak hazırlanan teknik bilanço
raporlarına göre 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla söz konusu sandık için teknik açık oluĢmadığı rapor edilmiĢtir.
Ana Ortaklık Banka‟nın, sandıktan yapılan geri ödemeler veya gelecekte yapılacak katkılardaki azalıĢlar Ģeklinde
ortaya çıkan ekonomik yararların bugünkü değerini elde etmeye yönelik yasal bir hakkı olmadığından ötürü,
bilançosunda muhasebeleĢtirdiği bir varlık bulunmamaktadır.
XVII.
VERGĠ UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
a.
Cari Vergi
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Ģirketin bağlı ortaklıkları ve iĢtiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara
yansıtılan vergi karĢılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için ayrı hesaplanmıĢtır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Kanunu‟nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. Buna göre
Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20‟dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer
alan istisna (iĢtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye‟de
yerleĢik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında kalan kiĢi ve kurumlara
yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj
uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14‟üncü gününe kadar beyan edip 17‟nci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi
devlete karĢı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az 2 yıl süre ile elde tutulan iĢtirak hisseleri ile gayrimenkullerin satıĢından doğan kârların %75‟i, Kurumlar
Vergisi Kanunu‟nda öngörüldüğü Ģekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması Ģartı ile
vergiden istisnadır.
22
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XVII.
VERGĠ UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
a.
Cari Vergi: (Devamı)
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25‟inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir ve aynı ayın sonuna kadar da tahakkuk eden
vergi ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı iĢlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değiĢebilir.
31 Mart 2011 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak vergi
hesaplamasında kullanılan vergi oranları aĢağıdaki gibidir:
Rusya
Kazakistan
Almanya
Bosna Hersek
Makedonya
b.
%20,00
%20,00
%15,00
%10,00
%10,00
ErtelenmiĢ Vergi
Ana Ortaklık Banka, uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen
vergiye esas değeri arasındaki geçici farklar için TMS 12 “Gelir Vergilerine ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”
uyarınca ertelenmiĢ vergi hesaplamakta ve muhasebeleĢtirmektedir.
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan
ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. ġerefiye veya iĢletme birleĢmeleri dıĢında varlık veya
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından dolayı oluĢan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı
etkilemeyen geçici zamanlama farklarına iliĢkin ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. ErtelenmiĢ vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde
etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
ErtelenmiĢ vergi, varlıkların oluĢtuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları
üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenmiĢ vergi, aynı
veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile iliĢkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap
grubuyla iliĢkilendirilir.
Hesaplanan ertelenmiĢ vergi varlığı ile ertelenmiĢ vergi borçları finansal tablolarda netleĢtirilerek gösterilmektedir.
BDDK‟nın ilgili genelgesi uyarınca ertelenmiĢ vergi geliri kâr dağıtımında dikkate alınmamaktadır.
23
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XVIII. SĠGORTA TEKNĠK KARġILIKLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Teknik KarĢılıklar
Finansal tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamıĢ primler karĢılığı, muallak hasar
karĢılıkları ve bu karĢılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiĢ bulunan 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu ve 28 Temmuz 2010 tarihli 27655 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak aĢağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiĢtir.
Kazanılmamış primler karşılığı:
KazanılmamıĢ primler karĢılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleĢmeleri için tahakkuk etmiĢ primlerin herhangi bir
komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap
dönemlerine sarkan kısmından oluĢmaktadır.
Devam eden riskler karşılığı :
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara
ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca; Ģirketlerin yürürlükte bulunan sigorta sözleĢmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek
tazminatların ilgili sözleĢmeler için ayrılmıĢ kazanılmamıĢ primler karĢılığından fazla olma ihtimaline karĢı, her
hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak Ģekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiĢtir.
Muallak hasar ve tazminat karşılığı:
Sigorta Ģirketleri, tahakkuk etmiĢ ve hesaben tespit edilmiĢ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiĢ tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıĢ ise tahmini bedelleri ile
gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ tazminat bedelleri için muallak tazminat karĢılığı ayırmaktadır. Tahakkuk etmiĢ
ve hesaben tespit edilmiĢ muallak tazminat karĢılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmıĢ veya tahmin edilmiĢ
eksper, bilirkiĢi, danıĢman, dava ve haberleĢme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için
gerekli tüm gider payları dikkate alınmaktadır ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil
edilememektedir. Halefiyet hakkının kazanılmıĢ olması Ģartı ile uygulama esasları MüsteĢarlıkça belirlenecek olan
tahakkuk etmiĢ rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak hesabının altında
gösterilerek dönem geliri ile iliĢkisi kurulmaktadır.
Dengeleme karşılığı:
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik‟in 9. maddesinde
sigorta Ģirketlerinin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları
dengelemek ve katastrofik riskleri karĢılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karĢılığı ayıracağı
ifade edilmiĢtir.
Matematik karşılıklar:
Hayat ve hayat dıĢı branĢında faaliyet gösteren sigorta Ģirketleri bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza
sigorta sözleĢmeleri için sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karĢılamak üzere aktüeryal esaslara
göre yeterli düzeyde matematik karĢılık ayırır. Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarına ek olarak bir yıldan uzun
süreli ferdi kaza, sağlık, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatının verildiği hallerde; hayat
sigortaları matematik karĢılık tutarı ek teminatlara iliĢkin aktüeryal esaslara göre hesaplanan matematik karĢılık
tutarını da içerecek Ģekilde hesaplanır.
24
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
XIX.
BORÇLANMALARA ĠLĠġKĠN ĠLAVE AÇIKLAMALAR
Grup, borçlanma araçlarını TMS 39 “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçmeye ĠliĢkin Türkiye Muhasebe
Standardı” hükümleri gereği muhasebeleĢtirmekte olup, tüm finansal yükümlülüklerini kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde “etkin faiz oranı (iç verim) yöntemi” ile değerlemektedir. Borçlanma araçlarının muhasebeleĢtirilme
ve değerleme yöntemleri ile borçlanmayı temsil eden yükümlülükler açısından riskten korunma tekniklerini
uygulamayı gerektiren borçlanma bulunmamaktadır.
Grup tarafından hisse senedine dönüĢtürülebilir tahvil ihraç edilmemiĢtir. Ana Ortaklık Banka‟nın ihraç ettiği
borçlanmayı temsil eden araçlar bulunmamaktadır.
XX.
ĠHRAÇ EDĠLEN HĠSSE SENETLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Grup cari dönemde hisse senedi ihraç etmediğinden, bu iĢlem ile ilgili herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır.
XXI.
AVAL VE KABULLERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Grup‟un aval ve kabullerine
muhasebeleĢtirilmektedir.
XXII.
iliĢkin
borç
taahhütleri
“Bilanço
DıĢı
Yükümlülükler”
altında
DEVLET TEġVĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Grup‟un bilanço tarihi itibarıyla yararlanmıĢ olduğu herhangi bir devlet teĢviki bulunmamaktadır.
XXIII.
NAKĠT VE NAKDE EġDEĞER VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3
aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riskini taĢımayan yüksek
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değeridir. Nakit değerler
ve bankalara iliĢkin tutarlar dönem sonu Banka giĢe döviz alıĢ kuru ile değerleme yapılarak gösterilmiĢtir.
Nakit akıĢ tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit”, kasa, efektif deposu, altın, yoldaki paralar ve satın alınan
çekler ile T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde EĢdeğer Varlık” ise orijinal
vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar olarak
tanımlanmaktadır.
XXIV.
RAPORLAMANIN BÖLÜMLEMEYE GÖRE YAPILMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Grup‟un organizasyonel ve iç raporlama yapısına ve TFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” hükümlerine uygun olarak
belirlenmiĢ faaliyet alanlarına iliĢkin bilgiler Dördüncü Bölüm, VI. no‟lu dipnotta sunulmuĢtur.
XXV.
DĠĞER HUSUSLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Ana Ortaklık Banka‟nın 1 Mart 2011 tarihinde gerçekleĢtirdiği 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda alınan
karar gereğince, 2010 yılsonuna ait 3.712.602 TL‟lik dönem kârından 278.458 TL yasal yedek akçe ayrılmıĢ, iki
brüt aylık tutarını aĢmamak kaydıyla personele 111.751 TL temettü dağıtılmıĢ, %15 oranında stopaj (144.390 TL)
kesintisi yapıldıktan sonra 30 Mart 2011 tarihinde Hazine MüsteĢarlığı‟na, net 818.205 TL nakit olarak ödeme
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, kârın 2.304.917 TL tutarındaki kısmı bünyede bırakılmıĢ olup, 50.632 TL tutarındaki
ertelenmiĢ vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemiĢtir. Finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla temettü
almayan personele dağıtılacak olan 4.249 TL temettü tutarı bulunmaktadır.
25
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
I.
KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
1.
Grup’un konsolide sermaye yeterliliği standart oranı, bu oranın ilgili mevzuatta belirlenen orandan düĢük
olması halinde bunun nedenleri ve öngörülen çözüm stratejileri:
Grup‟un “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik” esaslarına
göre hesaplanan konsolide sermaye yeterliliği standart oranı %17,41 olarak gerçekleĢmiĢtir (31 Aralık 2010:
%19,24).
2.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri:
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranı, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik” esaslarına göre
hesaplanmaktadır.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine iliĢkin mevzuata uygun
olarak düzenlenen veriler kullanılmaktadır. Ayrıca, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik” esaslarına göre piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk tutarı
hesaplanarak konsolide sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil edilmiĢtir.
Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi
krediler ve taahhütlerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve
değer kaybı ile karĢı karĢıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karĢılıklar düĢüldükten sonra kalan net tutarlar
üzerinden hesaplara alınır.
Gayrinakdi krediler ile ilgili iĢlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karĢı taraftan olan alacaklar,
varsa bu iĢlemler için “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin
Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e istinaden ayrılan ve pasif hesaplar arasında
izlenen özel karĢılıklar düĢüldükten sonraki net tutar üzerinden, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine
ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik”in 5‟inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen krediye
dönüĢtürme oranları ile çarpıldıktan sonra Sermaye Yeterliliği Analiz Formu‟nda belirtilen risk ağırlıklarının
uygulanması suretiyle hesaplanır.
Döviz ve faiz haddi ile ilgili iĢlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karĢı taraftan olan alacaklar,
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik”in 5‟inci maddesinin
(2) numaralı fıkrasında belirtilen krediye dönüĢtürme oranları ile çarpıldıktan sonra Sermaye Yeterliliği Analiz
Formunda belirtilen risk ağırlıkları ile ağırlıklandırılır.
26
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
I.
KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Sermaye yeterliliği standart oranına iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit Değerler
Vadesi GelmiĢ Menkul Değerler
T. C. Merkez Bankası
Yurtiçi, YurtdıĢı Bankalar, YurtdıĢı Merkez
ve ġubeler
Para Piyasalarından Alacaklar
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar
Zorunlu KarĢılıklar
Krediler (1)
Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) (1)
Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Aktiflerimizin Vadeli SatıĢından Alacaklar
Muhtelif Alacaklar
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
ĠĢtirak, Bağlı Ortak ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (Net)
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
Nazım Kalemler
Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler
Türev Finansal Araçlar
Risk Ağırlığı VerilmemiĢ Hesaplar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
(1)
%10
Risk Ağırlıkları
Ana Ortaklık Banka
%20
%50
%100
%150
%200
51.208.811
970.313
5.973
8.545.713
-
2.260.083
13
-
14.141.872
-
43.073.458
-
50.518
-
-
2.385.756
4.478.738
33.946.663
42.601
431.789
-
1.970.317
186.349
114
9.342
13.970.343
171.529
106.983
39.841.930
98.718
6.156
4.333
220.231
928.956
50.518
-
-
401.265
278.402
278.402
51.487.213
-
93.948
199.996
170.503
29.493
2.460.079
14.141.872
746.143
885.447
234.561
5.519.555
5.519.463
92
48.593.013
50.518
-
Finansal tablolarda Takipteki Alacaklar (Net) tutarı içinde yer alan kredilerden riski bankaya ait olmayan fon kaynaklı kredilere iliĢkin tutar,
krediler satırının %0 risk ağırlığında gösterilmiĢtir.
27
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
I.
KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Sermaye yeterliliği standart oranına iliĢkin bilgiler: (Devamı)
Cari Dönem
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit Değerler
Vadesi GelmiĢ Menkul Değerler
T. C. Merkez Bankası
Yurtiçi, YurtdıĢı Bankalar, YurtdıĢı Merkez
ve ġubeler
Para Piyasalarından Alacaklar
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar
Zorunlu KarĢılıklar
Krediler
Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) (1)
Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Aktiflerimizin Vadeli SatıĢından Alacaklar
Muhtelif Alacaklar
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
ĠĢtirak, Bağlı Ortak ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (Net)
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
Nazım Kalemler
Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler
Türev Finansal Araçlar
Risk Ağırlığı VerilmemiĢ Hesaplar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
(1)
%10
%20
Risk Ağırlıkları
Konsolide
%50
%100
%150
%200
51.622.455
1.051.552
5.973
8.545.713
-
2.409.266
66
-
14.154.617
-
43.718.885
-
50.518
-
-
9.561
210
2.385.756
4.789.487
33.952.562
42.601
431.789
-
2.018.057
287.546
114
9.342
13.983.088
171.529
138.865
40.604.095
106.572
415.839
58.879
30.762
239.306
928.962
50.518
-
-
407.251
278.402
278.402
51.900.857
-
94.141
229.489
199.996
29.493
2.638.755
14.154.617
12.542
908.712
274.351
5.714.529
5.714.437
92
49.433.414
50.518
-
Finansal tablolarda Takipteki Alacaklar (Net) tutarı içinde yer alan kredilerden riski Ana Ortaklık Banka‟ya ait olmayan fon kaynaklı kredilere
iliĢkin tutar, krediler satırının %0 risk ağırlığında gösterilmiĢtir.
28
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
I.
SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Sermaye yeterliliği standart oranına iliĢkin özet bilgi:
Konsolide
Ana Ortaklık Banka
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
57.114.251
54.488.897
56.231.742
53.999.274
6.342.688
5.677.713
6.230.738
5.526.838
11.391.588
10.001.389
10.895.348
10.009.066
13.028.342
13.498.028
12.834.469
13.350.237
17,41
19,24
17,50
19,20
Kredi Riskine Esas Tutar (KRET)
Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET)
Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET)
Özkaynak
Özkaynak/(KRET+PRET+ORET) *100
Konsolide özkaynak kalemlerine iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
ANA SERMAYE
ÖdenmiĢ Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse Senedi Ġptal Kârları
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
DağıtılmamıĢ Kârlar
BirikmiĢ Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
GeçmiĢ Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler Ġçin Ayrılan Serbest KarĢılıkların Ana Sermayenin %25‟ine Kadar Olan
Kısmı
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. SatıĢ Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin %15‟ine Kadar Olan Kısmı (1)
Azınlık Payları
Zarar (-) (Yedek Akçelerle KarĢılanamayan Kısım)
Net Dönem Zararı
GeçmiĢ Yıllar Zararı
Özel Maliyet Bedelleri (-) (2)
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler (-) (3)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10‟unu AĢan ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
Tutarı (-)
Kanunun 56‟ncı Mad. Üçüncü Fıkrasındaki AĢım Tutarı (-)
Ana Sermaye Toplamı
(1)
(2)
(3)
Önceki Dönem
2.500.000
2.500.000
543.482
2.388.742
1.116.009
1.272.733
5.939.551
5.939.551
854.244
583.231
271.013
2.500.000
2.500.000
543.482
2.104.475
927.100
1.177.375
3.584.002
3.584.002
3.983.615
3.750.753
232.862
8.744
81.295
17.273
26.630
275.125
78.305
16.666
98.113
20.659
12.272.155
12.933.566
10 Mart 2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan “Bankaların Özkaynaklarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgili satırın adı “Sekizinci Fıkrada Yer Alan Sınırları AĢmamak Kaydıyla Birincil Sermaye
Benzeri Borçlar” olarak değiĢtirilmiĢtir.
Yukarıda bahsi geçen yönetmelik gereği “Özel Maliyet Bedelleri”nin adı “Faaliyet Kiralaması GeliĢtirme Maliyetleri” olarak
değiĢtirilmiĢtir.
Yukarıda bahsi geçen yönetmelik gereği “PeĢin ÖdenmiĢ Giderler”in Ana Sermaye‟den indirim kalemi yapılmasına son verilmiĢtir.
29
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
I.
SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Özkaynak kalemlerine iliĢkin bilgiler: (Devamı)
Cari Dönem
KATKI SERMAYE
Genel KarĢılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı Tutarının %45‟i
Gayrimenkuller Yeniden Değ. Değer ArtıĢı Tutarının %45‟i
ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (iĢ ortaklıkları) Bedelsiz
Hisseleri
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan
Kısmı
Ġkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Menkul Değerler Değer ArtıĢ Fonu Tutarının %45‟i
ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve GeçmiĢ Yıllar K/Z‟ının Enflasyona Göre
Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona
Göre Düzeltme Farkı Hariç)
Katkı Sermaye Toplamı
ÜÇÜNCÜ KUġAK SERMAYE
SERMAYE
SERMAYEDEN ĠNDĠRĠLEN DEĞERLER
Konsolidasyon DıĢı BırakılmıĢ Bankalar ile Finansal KuruluĢlardaki Ortaklık Payları
Bankalara, Finansal KuruluĢlara (Yurt Ġçi, Yurt DıĢı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine
Kullandırılan Ġkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın
Alınan Birincil veya Ġkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Özsermaye Yöntemi UygulanmıĢ Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide EdilmemiĢ Bankalar
ve Finansal KuruluĢlara ĠliĢkin Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
KuruluĢlardan (Yurt Ġçi, Yurt DıĢı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal KuruluĢlardaki
(Yurt Ġçi, Yurt DıĢı) Banka‟nın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve
Daha Fazlasını AĢan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde
Ellisini AĢan Kısmı ile Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları ve Kanunun
57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve Gayrimenkullerden Edinim
Tarihinden Ġtibaren BeĢ Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter
Değerleri
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
30
Önceki Dönem
659.206
-
270.562
-
17.361
17.295
161.403
(1.043)
162.446
349.992
(647)
350.639
837.970
637.849
-
-
13.110.125
13.571.415
81.783
73.387
-
-
-
-
81.555
73.197
-
-
-
-
-
-
130
190
98
-
13.028.342
13.498.028
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
II.
PĠYASA RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
a)
Ana Ortaklık Banka’nın risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla önlem
alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Ana Ortaklık Banka yönetim kurulunun risk
yönetimine iliĢkin olarak almıĢ olduğu önlemler, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan yöntemler ile piyasa
riski ölçümlerinin hangi aralıkta yapılmakta olduğu:
Ana Ortaklık Banka, finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemiĢ
ve gerekli önlemleri almıĢtır.
Ana Ortaklık Banka‟nın piyasa riski yönetimi politika ve uygulama usulleri, “Piyasa ve Bilanço Riskleri Yönetimi
ile Likidite ve Finansal Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında belirlenmiĢtir.
Ana Ortaklık Banka, döviz pozisyonu yönetiminde önemli boyutta pozisyon taĢınmamasına özen göstermekte
olup, taĢınabilecek en büyük pozisyon tutarı limitlendirilmiĢtir. Ayrıca Ana Ortaklık Banka‟nın piyasa riski
kapsamında değerlendirilen faiz oranı riskinin sınırlanmasına yönelik pozisyon limiti uygulaması bulunmaktadır.
Ana Ortaklık Banka‟da yasal raporlamalar kapsamında, aylık dönemler itibarıyla Standart Metot kullanılarak
toplam Piyasa Riskine Esas Tutara ulaĢılmaktadır. Söz konusu tutar Ana Ortaklık Banka‟nın Sermaye Yeterliliği
Standart Rasyosu hesaplanmasına dahil edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka‟da; muhtelif risk faktörlerine sahip finansal enstrümanlar ve portföyler bazında günlük Riske
Maruz Değer (“RMD”) tahminleri yapılmakta ve ilgili birimlere raporlanmaktadır. Ayrıca kullanılan modelin
performansının ölçülmesine yönelik olarak geriye yönelik test çalıĢmaları yapılmaktadır. Ana Ortaklık Banka
piyasa riski maruziyetini “Piyasa ve Bilanço Riskleri Yönetimi ile Likidite ve Finansal Acil Durum Yönetimi
Yönetmeliği” kapsamında belirlenen RMD tabanlı limit ile sınırlandırmıĢtır.
Ana Ortaklık Banka ayrıca modellerin kapsamadığı aĢırı piyasa oynaklıklarının Ana Ortaklık Banka finansal
durumuna etkisini gözlemleyebilmek amacıyla, aylık bazda piyasa riski stres testleri yapmaktadır.
Grup’un piyasa riskine iliĢkin bilgiler:
(I) Genel Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(II) Spesifik Risk Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(III) Kur Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Takas Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan
Sermaye Yükümlülüğü
(VIII) Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü
(I+II+III+IV+V+VI)
(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII)
31
Cari Dönem
413.789
17.365
75.157
1.104
-
Önceki Dönem
379.793
16.326
57.020
1.078
-
-
-
-
-
507.415
6.342.688
454.217
5.677.713
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
III.
KUR RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
a)
Ana Ortaklık Banka’nın kur riskine maruz kalıp kalmadığı, bu durumun etkilerinin tahmin edilip
edilmediği, Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun günlük olarak izlenen pozisyonlar için limitler
belirleyip belirlemediği:
Ana Ortaklık Banka, yabancı para yönetimi politikası çerçevesinde önemli düzeyde bir pozisyon taĢınmaması
ilkesini benimsemiĢ olup, Ana Ortaklık Banka‟da önemli ölçüde kur riski taĢınmamaktadır. Standart metot
kapsamında oluĢturulan kur riski tablosu aracılığı ile kur riskinin izlenebilmesinin yanı sıra, Ana Ortaklık
Banka‟da günlük bazda döviz pozisyonu için RMD hesaplanmakta olup ilgili birimlere raporlanmaktadır.
Ayrıca döviz iĢlemleri için; pozisyon ve iĢlem limitleri Yönetim Kurulu kararıyla kullandırılmaktadır.
Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para
yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçlar ile korunmasının boyutu:
b)
Bulunmamaktadır.
Yabancı para risk yönetim politikası:
c)
Ana Ortaklık Banka‟nın faaliyet gösterdiği en önemli yabancı para birimleri olan ABD Doları ve Avro‟da likidite
ve yapısal faiz oranı risklerini belirlemeye yönelik olarak periyodik “Likidite BoĢluk Analizi” ve “Yeniden
Fiyatlama BoĢluk Analizi” ile döviz tevdiat hesaplarının tarihsel yenilenme oranlarını dikkate alan “Yapısal
Likidite BoĢluk Analizleri” yapılmaktadır. Ayrıca kur riskinin takibine yönelik günlük RMD analizleri ile yasal
raporlamalar kapsamında Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak oranı ile Yabancı Para Likidite Pozisyonu
düzenli olarak izlenmektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son 5 iĢ günü kamuya duyurulan
cari döviz alıĢ kurları:
d)
24.03.2011
25.03.2011
28.03.2011
29.03.2011
30.03.2011
31.03.2011
ABD Doları
Avro
AUD
DKK
SEK
CHF
CAD
NOK
GBP
SAR
100Yen
1,5420
1,5437
1,5465
1,5537
1,5492
1,5395
2,1845
2,1802
2,1792
2,1826
2,1748
2,1829
1,5731
1,5841
1,5870
1,5885
1,5955
1,5861
0,29319
0,29267
0,29240
0,29295
0,29195
0,29186
0,24440
0,24279
0,24293
0,24430
0,24387
0,24297
1,7037
1,6892
1,6864
1,6884
1,6741
1,6785
1,5819
1,5777
1,5860
1,5905
1,5919
1,5799
0,27757
0,27662
0,27694
0,27657
0,27633
0,27732
2,4948
2,4827
2,4765
2,4827
2,4851
2,4612
0,39860
0,39900
0,39988
0,40155
0,40027
0,39692
1,9030
1,8985
1,8884
1,8831
1,8614
1,8484
Ana Ortaklık Banka’nın cari döviz alıĢ kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük
basit aritmetik ortalama değeri:
e)
ABD Doları
Avro
AUD
DKK
SEK
CHF
CAD
NOK
GBP
SAR
100Yen
1,5695
2,1976
1,5841
0,29490
0,24705
1,7092
1,6054
0,28034
2,5346
0,40589
1,9180
32
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
III.
KUR RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Grup’un kur riskine iliĢkin bilgiler:
Avro
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (2)
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
ABD Doları
Diğer YP(1)
Yen
Toplam
2.497.783
497.703
82.794
830.755
437
1.934
62.355
488.785
2.643.369
1.819.177
8.479
2.605.537
3.414.450
9.710
1.565.287
3.469.064
-
6.809
42.076
180.618
18.189
6.809
4.212.900
7.064.132
9.510
1.661.977
5.172
873
265.714
10.967.198
3.384
2.466.914
1.057
969
58.032
8.487.966
2.371
21.022
31.024
21.703
5.792
17.616
877.800
33.916
4.159.915
27.932
7.634
341.362
20.335.335
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
73.081
12.448.203
77.252
152.877
116.684
12.868.097
642.153
8.787.663
116.748
3.305
181.391
9.731.260
11
1.903
1.011
1.957
4.882
3.246
561.783
2.098
38.694
605.821
718.491
21.799.552
194.000
159.291
338.726
23.210.060
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu (3)
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
(1.900.899)
1.794.303
1.867.895
73.592
1.606.430
(1.243.294)
1.194.484
1.329.251
134.767
3.579.330
(2.511)
2.862
271.979
36.044
85.268
49.224
120.030
(2.874.725)
3.024.831
3.282.414
257.583
5.308.652
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu (3)
Türev Finansal Araçlardan Alacak
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
12.160.209
12.786.714
(626.505)
614.981
644.690
29.709
1.422.690
9.123.548
10.507.943
(1.384.395)
1.287.224
1.396.673
109.449
3.445.529
689
1.320
(631)
1.357
836.544
623.132
213.412
38.302
38.302
88.845
22.120.990
23.919.110
(1.798.120)
1.940.507
2.079.665
139.158
4.958.421
(1)
(2)
(3)
(4)
Varlıklar bölümünün diğer YP sütununda yer alan dövizlerin %16,07'si CHF, %28,00'i GBP, %6,66'sı DKK ve kalan %49,28'i diğer döviz
cinslerinden oluĢmaktadır. Yükümlülükler bölümünün YP sütununda yer alan dövizlerin %24,67'si CHF, %43,26'sı GBP, %9,83'ü DKK ve kalan
%22,24'ü diğer döviz cinslerinden oluĢmaktadır.
Verilen kredilerin 1.407 TL karĢılığı ABD Doları ve 1.060 TL karĢılığı Avro bakiyesi dövize endeksli kredilerden kaynaklanmaktadır
(31 Aralık 2010: 2.745 TL karĢılığı ABD Doları ve 2.376 TL karĢılığı Avro).
Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir.
YP cinsinden ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardaki sermaye yatırımları gerçeğe uygun değer tespitinin yapıldığı
tarihteki kur karĢılıkları üzerinden TP olarak, sonraki tarihlerde yapılan sermaye transferleri ise sermaye transferinin yapıldığı tarihteki kur
karĢılıkları üzerinden TP olarak izlenmekte, söz konusu yatırımlarda herhangi bir kur farkı oluĢmamaktadır.
33
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
IV.
FAĠZ ORANI RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Ana Ortaklık Banka‟nın yapısal faiz oranı riski yönetimi politika ve uygulama usulleri, “Piyasa ve Bilanço Riskleri
Yönetimi ile Likidite ve Finansal Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında belirlenmiĢtir.
Ana Ortaklık Banka‟da yapısal faiz oranı riskine iliĢkin analizler gelir ve ekonomik değer yaklaĢımlarına yönelik
olarak gerçekleĢtirilmektedir. Ekonomik değer yaklaĢımında yönelik olarak, Bankacılık Hesapları Faiz ġoku Değer
Kaybı, gelirler yaklaĢımına yönelik olarak ise Net Faiz Marjı/Geliri analizlerini yapmaktadır. Bankacılık Hesapları
Faiz ġoku Değer Kaybı Analizi piyasa riskine maruz pozisyonları hariç faize duyarlı bilanço kalemleri üzerinden
yapılmakta olup, sonuçlar analize konu indirgenmiĢ aktif toplamı ve özkaynaklar ile karĢılaĢtırılmaktadır. Net Faiz
Marjı/Geliri analizinde faizlerin değiĢimi sonucu Ana Ortaklık Banka‟nın faiz gelirlerindeki dalgalanma
incelenmektedir. Yapısal faiz oranı riskine iliĢkin olarak Ana Ortaklık Banka‟da faiz durasyonu, konveksite ve
yeniden fiyatlama boĢluk analizleri de yapılmaktadır. Ana Ortaklık Banka yapısal faiz oranı riskine iliĢkin
belirlemiĢ olduğu limiti aylık periyotta izlemektedir.
a)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığının ölçülüp ölçülmediği:
Varlıkların ve yükümlülüklerin faize duyarlılığı, yapılan çeĢitli analizlerle periyodik olarak izlenmektedir.
b)
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların Ana Ortaklık Banka’nın finansal pozisyonları ve nakit akıĢları
üzerindeki beklenen etkileri, faiz gelirlerine iliĢkin beklentilerin ne yönde olduğu, Ana Ortaklık Banka
yönetim kurulunun günlük faiz oranlarına iliĢkin sınırlamalar getirip getirmediği:
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların Ana Ortaklık Banka‟nın bilançosuna olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması amacıyla Aktif-Pasif Komitesi faiz marjını devamlı olarak takip etmekte ve kârlılık üzerindeki
etkilerini gözlemlemektedir. Bu komite faiz riskini göz önünde bulundurarak özellikle kaynaklar ile ilgili faiz
düzenlemeleri yapmakta ve azami faiz oranlarına sınırlamalar getirmektedir.
c)
Ana Ortaklık Banka’nın, cari yılda karĢılaĢtığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek
dönemde net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri:
Ana Ortaklık Banka cari yılda, pozisyonlarını yapısal olarak değiĢtirmesini veya önlem almasını gerektirecek
boyutta faiz oranı riskiyle karĢı karĢıya kalmamıĢtır.
34
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
IV.
FAĠZ ORANI RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan
süreler itibarıyla):
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan
Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
5 Yıl ve
Üzeri
1-5 Yıl
Faizsiz
Toplam
36.575
925.195
5.691
529.897
59.964
-
1.534
11.941.180
643.089
11.983.446
2.159.679
3.329
9.771
9.686.615
15.820.208
7.975.979
175.943
34.633.615
27.531
7.965.470
4.818.378
13.933.516
712
27.281.195
24.773
8.145.083
15.155.932
6.856.116
37.678
30.279.546
76.901
11.196.568
21.945.923
2.817.606
163.503
36.200.501
19.190
3.459.864
2.868.603
2.846.748
38.635
9.234.574
5.974
576.573
314.124
2.152.954
15.633.894
157.698
9.771
41.030.173
60.923.168
34.429.965
2.569.425
153.263.325
2.144.967
71.985.399
5.098.921
-
325.082
26.727.937
75.078
-
6.944.788
-
215.248
-
491
-
71.471
18.876.461
743.891
-
2.541.520
124.750.324
5.173.999
743.891
-
117.822
24.924
79.372.033
257.108
6.298
27.391.503
54.678
16.170
7.015.636
65.994
3.167.440
3.448.682
28
3.965
4.484
16.339.164
36.030.987
495.630
19.557.961
153.263.325
(44.738.418)
569
(29.617)
(44.767.466)
(110.308)
(81)
(6.660)
(117.049)
23.263.910
(1.975)
(52)
23.261.883
32.751.819
32.751.819
9.230.090
9.230.090
(20.397.093)
(20.397.093)
65.245.819
(65.245.819)
(1.487)
(36.329)
(37.816)
Vadesiz olan iĢlemler “1 Aya Kadar” ve “Faizsiz” sütunlarında gösterilmiĢtir.
Riski Ana Ortaklık Banka‟ya ait olmayan krediler için kullanılan, 3.183.182TL tutarındaki fon bakiyesi diğer yükümlülükler altında “1-5 Yıl” vade
grubunda gösterilmiĢtir. Ana Ortaklık Banka tarafından kredi olarak kullandırılmayan 287.701 TL tutarındaki fon bakiyesi ise “Faizsiz” sütununda
yer almaktadır.
ErtelenmiĢ vergi aktifi faizsiz sütununda gösterilmiĢtir.
Takipteki kredilerin net bakiyesi verilen krediler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiĢtir.
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiĢtir.
35
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
IV.
FAĠZ ORANI RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: (Ana Ortaklık Banka’ya ait değerleri
yansıtmaktadır)
Avro
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası( 1)
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (2)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı (3)
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar
(1)
(2)
(3)
ABD Doları
Yen
TL
1,42
0,92
-
5,00
7,25
3,22
4,64
4,13
6,23
5,57
6,07
3,55
7,00
-
7,81
7,90
13,98
8,47
0,80
1,71
3,23
1,33
2,41
0,86
-
6,46
6,52
6,58
6,98
TL sütunundaki söz konusu oran KKTC Merkez Bankası zorunlu karĢılık faiz oranını göstermektedir.
Kredi kartı kredilerini içermemektedir.
Bankalar mevduatındaki yabancı para faiz oranları hariç, tabloda belirtilen oranlar yıllık yurtiçi basit faiz oranları kullanılarak
hesaplanmıĢtır.
36
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
IV.
FAĠZ ORANI RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan
süreler itibarıyla):
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan
Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
5 Yıl ve
Üzeri
1-5 Yıl
Faizsiz
Toplam
35.991
3.351.914
2.232
9.453
181.595
-
272
10.284.362
939.156
10.322.585
4.482.390
183.398
23.054
10.862.955
17.565.009
4.592
6.026.177
3.988.212
24.351
9.714.304
14.121.019
23.735
10.138.196
20.017.543
10.945
2.757.369
2.517.668
365.938
323.274
247.021
23.054
39.864.939
58.532.725
12.597.522
382
44.620.225
16.390.142
9
26.420.817
2.344.460
68
26.385.797
2.051.560
9
32.231.043
3.072.469
8.358.723
2.251.741
14.164.471
36.456.153
2.252.209
152.181.076
2.349.981
81.728.633
5.024.088
67
-
13.367
16.179.636
-
6.309.738
-
169.989
-
783
-
57.224
19.323.478
712.470
-
2.420.572
123.712.257
5.024.088
712.537
2.027
5.609
89.110.405
10.268
311
16.203.582
71.415
2.601
6.383.754
79.902
3.182.120
3.432.011
105
888
16.957.264
37.050.436
163.717
20.147.905
152.181.076
(44.490.180)
20.606
(44.469.574)
10.217.235
108
10.217.343
20.002.043
202
20.002.245
28.799.032
28.799.032
8.357.835
8.357.835
(22.885.965)
(22.885.965)
67.376.145
(67.376.145)
20.916
20.916
Vadesiz olan iĢlemler “1 Aya Kadar” ve “Faizsiz” sütunlarında gösterilmiĢtir.
Riski Ana Ortaklık Banka‟ya ait olmayan krediler için kullanılan, 3.180.350 TL tutarındaki fon bakiyesi diğer yükümlülükler altında “1-5 Yıl” vade
grubunda gösterilmiĢtir. Ana Ortaklık Banka tarafından kredi olarak kullandırılmayan 345.108 TL tutarındaki fon bakiyesi ise “Faizsiz” sütununda
yer almaktadır.
ErtelenmiĢ vergi aktifi faizsiz sütununda gösterilmiĢtir.
Takipteki kredilerin net bakiyesi verilen krediler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiĢtir.
Özkaynaklar toplamı faizsiz sütununda gösterilmiĢtir.
37
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
IV.
FAĠZ ORANI RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: (Ana Ortaklık Banka’ya ait değerleri
yansıtmaktadır)
ABD Doları
Avro
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası(1)
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler (2)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı (3)
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar
(1)
(2)
(3)
Yen
TL
0,84
1,05
-
5,00
-
3,56
4,68
4,06
6,23
5,58
6,04
3,74
7,00
-
8,78
8,22
14,90
8,79
0,88
1,65
3,04
0,21
2,23
0,93
-
6,93
6,95
6,66
7,13
TL sütunundaki söz konusu oran KKTC Merkez Bankası zorunlu karĢılık faiz oranını göstermektedir.
Kredi kartı kredilerini içermemektedir.
Bankalar mevduatındaki yabancı para faiz oranları hariç, tabloda belirtilen oranlar yıllık yurtiçi basit faiz oranları kullanılarak
hesaplanmıĢtır.
38
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
V.
LĠKĠDĠTE RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Likidite ve finansal acil durum yönetimine iliĢkin hususların genel esasları ve bu esaslara iliĢkin uygulama usulleri,
“Piyasa ve Bilanço Riskleri Yönetimi ile Likidite ve Finansal Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında
belirlenmiĢtir.
Piyasa ve Bilanço Riskleri Yönetimi ile Likidite ve Finansal Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği, erken uyarı
sistemine, likidite ve finansal acil durum yönetimine geçiĢ süreci ile yönetimine iliĢkin hususları kapsamaktadır.
BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların
Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine iliĢkin Yönetmelik” uyarınca Ana Ortaklık Banka
likidite yeterlilik oranını hesaplayarak haftalık bazda BDDK‟ya bildirmektedir. Ana Ortaklık Banka‟nın likidite
yeterliliği ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerin üzerinde seyretmektedir.
a)
Ana Ortaklık Banka’nın mevcut likidite riskinin kaynağının ne olduğu ve gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı, Ana Ortaklık Banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karĢılanabilmesi ve vadesi
gelmiĢ borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına sınırlama getirip getirmediği:
Ana Ortaklık Banka‟nın fon kaynakları ağırlıklı olarak mevduattan oluĢmaktadır. Ana Ortaklık Banka‟nın
mevduatı geniĢ tabana yayılmıĢ müĢteri yapısına bağlı olarak zaman içinde büyük dalgalanmalar
göstermemektedir. Ayrıca, acil bir durumda likidite ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak kullanılabilecek iç
ve dıĢ kaynaklar periyodik olarak izlenmekte olup Ana Ortaklık Banka‟nın organize piyasalardan ve diğer
bankalardan borçlanma limitleri, farklı vade dilimlerinde karĢı karĢıya olduğu yapısal likidite açıklarını
karĢılayabilir düzeydedir. Ana Ortaklık Banka likidite riskine maruziyetini Piyasa ve Bilanço Riskleri Yönetimi ile
Likidite ve Finansal Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu‟nca onaylanan limitler ile
sınırlandırmıĢtır.
b)
Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumlu olup olmadığı, mevcut uyumsuzluğun
kârlılık üzerindeki muhtemel etkisinin ölçülüp ölçülmediği:
Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumlu olup olmadığı yönetim tarafından düzenli olarak
takip edilmekte olup Ana Ortaklık Banka‟nın finansal yapısını önemli ölçüde etkileyecek bir uyumsuzluk
bulunmamaktadır.
c)
Ana Ortaklık Banka’nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karĢılandığı iç ve dıĢ kaynaklar,
kullanılmayan önemli likidite kaynakları:
Ana Ortaklık Banka‟nın aktiflerinin ortalama vadesi mevduata oranla daha uzun olmakla birlikte, menkul değerler
cüzdanının büyük bir bölümünün altı aydan uzun olmayan aralıklarla kupon ödemesi yapan kıymetlerden oluĢması
Ana Ortaklık Banka‟ya nakit akıĢı sağlamaktadır. Ayrıca pasifin büyük bir kısmını oluĢturan mevduat miktarı ise
zaman içinde büyük değiĢiklik göstermemektedir. Bunlara ilave olarak, repo iĢlemlerinden de fon sağlanmaktadır.
ç)
Ana Ortaklık Banka’nın nakit akıĢlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi:
Ana Ortaklık Banka‟nın temel kaynağı mevduat olup fonlar menkul değerler cüzdanı diğer bankalar ve kredi
plasmanları olarak değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka‟nın en önemli nakit giriĢlerinin menkul değerler
cüzdanı portföyü kaynaklı olması ve bunlardan düzenli nakit giriĢi elde etmesi likidite riskini azaltan bir etmen
olarak görülmektedir. Ayrıca bireysel krediler kapsamında kullandırılan kredilerin dönem ödemeleri de Ana
Ortaklık Banka‟nın kaynak ihtiyacını karĢılamada önemli rol oynamaktadır.
39
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
V.
LĠKĠDĠTE RĠSKĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
1 Aya
Kadar
Vadesiz
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez
Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
1-3 Ay
5 Yıl ve
Üzeri
1-5 Yıl
3-12 Ay
Dağıtılamayan
(1) (2)
Toplam
11.971.162
643.089
6.593
924.696
5.691
530.397
59.964
-
1.533
-
11.983.446
2.159.679
5.974
3.269
27.531
24.530
77.144
19.250
-
157.698
2.752
7.019
-
-
-
-
-
9.771
35.312
660.413
1.859.726
733.778
4.850.101
3.061.059
23.239.373
22.688.709
27.390.834
13.708.950
3.269.010
177.264
278.812
41.030.173
60.923.168
624.944
13.283.233
234.100
812
3.696.628
123.428
75.548
6.346.474
4.538.879
98.931
31.022.736
22.695.804
181.162
73.033.653
6.837.754
660
23.837.157
1.587.368
2.043.444
34.429.965
2.569.425
153.263.325
71.471
18.876.461
2.144.966
71.684.850
325.081
27.028.488
6.944.788
215.248
491
-
2.541.518
124.750.326
-
8.503
5.098.921
257.108
75.078
54.248
-
69.070
-
106.701
-
-
495.630
5.173.999
456.167
1.012.572
20.416.671
260.891
658.228
79.856.359
2.197
92.506
27.780.458
24.588
188.886
7.212.510
3.547.783
3.832.101
614.905
722.097
48
13.443.081
13.443.129
743.891
19.557.961
153.263.325
Likidite Açığı
(7.133.438)
(76.159.731)
(21.433.984)
23.810.226
69.201.552
23.115.060
(11.399.685)
-
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
11.749.553
20.815.047
12.775.180
89.838.701
6.041.507
16.466.053
31.546.612
6.445.333
68.569.382
3.360.284
19.612.541
664.179
1.886.301
14.591.479
152.181.076
152.181.076
Likidite Açığı
(9.065.494)
(77.063.521)
(10.424.546)
25.101.279
65.209.098
18.948.362
(12.705.178)
-
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali KuruluĢlar.
Sağlanan Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
Ġhraç Edilen Menkul
Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (3)
Toplam Yükümlülükler
(1)
(2)
(3)
Bilançoyu oluĢturan aktif hesaplardan sermayede payı temsil eden menkul değerler ile sabit kıymetler, iĢtirak, bağlı ortaklıklar, birlikte kontrol edilen
ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peĢin ödenmiĢ giderler ve net takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa
zamanda nakde dönüĢme Ģansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar; bilançoyu oluĢturan pasif hesaplardan ise borç niteliği taĢımayan karĢılıklar gibi
diğer pasif hesaplar ve özkaynak toplamı bu sütunda gösterilmektedir.
ErtelenmiĢ vergi aktifi dağıtılamayan kolonuna dâhil edilmiĢtir.
Riski Ana Ortaklık Banka‟ya ait olmayan krediler için kullanılan, 3.183.182 TL tutarındaki fon bakiyesi diğer yükümlülükler altında “1-5 Yıl” vade grubunda
gösterilmiĢtir. Ana Ortaklık Banka tarafından kredi olarak kullandırılmayan 287.801 TL tutarındaki fon bakiyesi ise “1 Aya Kadar” sütununda yer almaktadır.
40
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
VI.
FAALĠYET BÖLÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Grup‟un faaliyet bölümleri organizasyonel ve iç raporlama yapısına ve TFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” hükümlerine
uygun olarak belirlenmiĢtir.
Grup, bireysel bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık, tarımsal bankacılık, hazine iĢlemleri ve uluslararası
bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.
Bireysel bankacılık alanında Türkiye‟nin en büyük Ģube ağına sahip bankası olarak mevduat, tüketici kredileri,
riski bankaya ait olmayan fon kaynaklı krediler, kredi kartları, otomatik ödeme, çek-senet, havale, döviz alım satımı, internet bankacılığı, mobil bankacılık, kiralık kasa, emeklilik planı ve sigorta ürünleri hizmetleri
sunulmaktadır. Ayrıca, kamu bankası olunması nedeniyle üstlenilen bir takım hizmetlerin de Ana Ortaklık
Banka‟nın kârlılığını artırmak üzere değerlendirilebilmesini teminen Ana Ortaklık Banka mevcut ürünlerini
iyileĢtirip geliĢtirmekte ve yeni bankacılık ürünleri tasarlamaktadır. Ana Ortaklık Banka merkezi yapı bünyesinde
çalıĢmakta olan “Finart” bilgi iĢlem sistemi çağdaĢ bankacılığın gerektirdiği müĢteri ihtiyaçlarına cevap
verebilecek teknolojik altyapıyı sağlamaktadır.
Grup kurumsal ve ticari bankacılık alanında büyük ölçekli kurumsal müĢterilere ve orta-küçük ölçekli Ģirketlere
Türk Parası ve döviz bazında iĢletme, orta ve uzun vadeli yatırım, dıĢ ticaret finansman kredileri; finansal
kiralama, akreditif ve teminat mektupları sağlamakta, diğer kurumsal finansman, döviz alım satımı ve bankacılık
hizmetleri sunmaktadır.
Türkiye‟de tarım sektörünün finansman ihtiyacını karĢılayan temel mali kurum olarak Ana Ortaklık Banka;
bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri ve tarımsal mekanizasyon konularında doğrudan üreticilere ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine kendi kaynaklarından kullandırdığı tarımsal iĢletme ve yatırım kredilerinin yanı sıra,
kullandırımına aracılık ettiği çeĢitli fon kaynaklı krediler vasıtasıyla, tarım sektöründe faaliyet gösteren kiĢi ve
kurumlara mali destek sağlamaktadır.
Yatırım bankacılığı iĢlemleri; Fon Yönetimi ve Fon Yönetimi Orta Ofis Daire BaĢkanlıkları tarafından
yürütülmektedir. Anılan birimler tarafından Ana Ortaklık Banka‟nın ulusal ve uluslararası organize ve tezgahüstü
piyasalarda likiditesi değerlendirilmek suretiyle Türk Parası, döviz ve menkul kıymet alım-satım faaliyetleri
gerçekleĢtirilmekte, Ana Ortaklık Banka‟nın ihtiyacına yönelik olarak Türk Parası ve yabancı para kaynak temin
edilmektedir. Ana Ortaklık Banka‟nın ilgili birimleri tarafından menkul kıymetlerin alım satımına, Ziraat Yatırım
Menkul Değerler A.ġ.‟nin acentesi sıfatı ile hisse senedi alım satımı ile halka arzlara ve Ana Ortaklık Banka‟nın
ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık yapılmakta
ve bu finansal araçların kaydi olarak saklanması konularında hizmet verilmekte, repo/ters repo iĢlemleri
gerçekleĢtirilmektedir. Bunların yanısıra, Ana Ortaklık Banka tarafından alım satım amaçlı türev finansal iĢlemler
(vadeli döviz alım satım iĢlemi ve swap para alım satım iĢlemleri) yapılmaktadır.
Ana Ortaklık Banka‟nın ilgili birimleri tarafından menkul kıymetlerin alım satımına, Ziraat Yatırım Menkul
Değerler A.ġ.‟nin acentesi sıfatı ile hisse senedi alım satımı ile halka arzlara ve Ana Ortaklık Banka‟nın ve Ziraat
Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık yapılmakta ve bu
finansal araçların kaydi olarak saklanması konularında hizmet verilmekte, bunun yanı sıra repo/ters repo iĢlemleri
gerçekleĢtirilmektedir. Bunların yanı sıra, Ana Ortaklık Banka tarafından alım satım amaçlı türev finansal iĢlemler
yapılmaktadır. Türev iĢlem olarak vadeli döviz alım satım iĢlemi ve swap para alım satım iĢlemleri yapmaktadır. .
Yatırım bankacılık iĢlemleri, yatırım danıĢmanları ve grup portföy yönetimi ve brokerlar tarafından sağlanan
portföy yönetim hizmetleri ile daha da zenginleĢtirilmiĢtir.
41
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
VI.
FAALĠYET BÖLÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Ayrıca Ana Ortaklık Banka, Ģubeleri aracılığıyla sigorta ve diğer finans kuruluĢları acenteliği yapmakta ve
iĢlemlerden komisyon geliri elde etmektedir.
Ana Ortaklık Banka uluslararası bankacılık faaliyetlerini yurtdıĢı Ģube, büro, temsilcilikleri ve yurtdıĢındaki iĢtirak
yatırımları aracılığı ile gerçekleĢtirmektedir.
“Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”
çerçevesinde 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan faaliyet bölümlemesine iliĢkin bilgiler tablosuna aĢağıda yer
verilmiĢtir.
Faaliyet bölümlemesine iliĢkin tablo:
Bireysel Ticari ve KOBĠ
Ġhtisas
Yatırım
Bankacılık Bankacılığı (1) Bankacılığı (2) Bankacılığı
Uluslararası
YurtdıĢı
Konsolidasyon
Bankacılık Operasyonlar Düzeltmeleri
Grup’un
Toplam
Faaliyeti
Cari Dönem
Faaliyet Gelir / Giderleri
Toplamı (3)
Faaliyet Kârı
ĠĢtiraklerden Elde Edilen
Gelir (4)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi KarĢılığı
Net Dönem Kârı
Bölüm Varlıkları-net (3)
ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar
ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları)
DağıtılamamıĢ
Varlıklar (5)
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri - net (3)
DağıtılamamıĢ
Yükümlülükler (5)
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Kalemleri
Sermaye Yatırımı
Amortisman
Yeniden Yap. Maliyetleri
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
619.343
211.620
167.782
77.905
203.603
92.904
748.170
341.475
8.792
4.012
17.592
1.490
(23.999)
(2.008)
1.741.283
727.398
-
-
-
-
-
-
-
21.692
751.222
(164.526)
586.696
27.610.494
14.411.318
17.708.010
87.907.247
2.494.148
2.006.140
-
-
-
-
-
-
23.092.806
12.362.485
18.667.824
79.054.443
2.519.795
1.461.057
2.475.328
- 153.263.325
(1.190.414) 135.967.996
-
-
-
-
-
-
4.611.980
- 12.683.348
- 153.263.325
-
-
-
-
-
-
-
(1.443.457) 150.693.900
-
94.097
13.336
-
Ticari ve KOBĠ bankacılık sütunu Grup‟un ticari ve KOBĠ kredileri ile söz konusu kredilere iliĢkin faiz ve komisyon gelirlerini göstermektedir.
Ġhtisas bankacılık sütununda cari dönem rakamları tarımsal krediler rakamı ile söz konusu kredilere iliĢkin faiz ve komisyon
gelirlerini göstermektedir.
Faaliyet gelirlerinin belirlenmesinde, Ģubeler ile Hazine arasında gerçekleĢen bölümler arası istismar faizleri, ilgili bölümün faaliyet sonuçlarının
doğru gösterilebilmesi için hesaplamada dikkate alınmıĢtır. Ancak bölümler arası fon aktarımından kaynaklanan alacak ve borç iliĢkileri bölümlere
göre ayrıĢtırılamadığından tabloda gösterilememiĢtir.
Ana Ortaklık Banka‟nın faaliyet gelirlerinin bir parçası olan “Temettü Gelirleri” tutarı bölümlere göre ayrıĢtırılamadığından “ĠĢtiraklerden Elde
Edilen Gelir” satırında gösterilmiĢtir.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, vergi varlığı, diğer aktifler ve satıĢ amaçlı elde tutulan duran varlıklar toplamı “DağıtılamamıĢ Varlıklar”
satırında, alınan krediler, muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar, kiralama iĢlemlerinden borçlar, karĢılıklar ile vergi borcu toplamı ise
“DağıtılamamıĢ Yükümlülükler” satırında gösterilmiĢtir.
42
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (Devamı)
VI.
FAALĠYET BÖLÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR (Devamı)
Faaliyet bölümlemesine iliĢkin tablo: (Devamı)
Bireysel Ticari ve KOBĠ
Ġhtisas
Yatırım
Bankacılık Bankacılığı (1) Bankacılığı (2) Bankacılığı
Uluslararası
YurtdıĢı Konsolidasyon
Bankacılık Operasyonlar Düzeltmeleri
Grup’un
Toplam
Faaliyeti
Önceki Dönem(6)
Faaliyet Gelir / Giderleri
Toplamı (3)
Faaliyet Kârı
ĠĢtiraklerden Elde Edilen
Gelir (4)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi KarĢılığı
Net Dönem Kârı
Bölüm Varlıkları-net (3)
ĠĢtirakler, Bağlı
Ortaklıklar ve Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar
(ĠĢ Ortaklıkları)
DağıtılamamıĢ Varlıklar (5)
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri- net (3)
DağıtılamamıĢ
Yükümlülükler (5)
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Kalemleri
Sermaye Yatırımı
Amortisman
Yeniden Yap. Maliyetleri
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
764.996
190.857
72.785
40.716
299.754
299.754
581.109
561.293
10.523
2.266
-
-
1.729.167
1.094.886
-
-
-
-
-
-
-
24.907
1.119.793
(207.204)
912.589
25.427.301
15.674.203
16.685.924
89.202.577
2.634.472
1.824.303
(1.176.497)
150.272.283
21.283.067
13.067.593
17.770.987
79.567.149
2.642.211
1.307.963
(950.995)
85.306
1.823.487
152.181.076
134.687.975
-
-
-
-
-
-
-
3.904.168
13.588.933
152.181.076
-
-
-
-
-
-
-
56.571
-
Ticari ve KOBĠ bankacılık sütunu Grup‟un ticari ve KOBĠ kredileri ile söz konusu kredilere iliĢkin faiz ve komisyon gelirlerini göstermektedir.
Ġhtisas bankacılık sütununda cari dönem rakamları tarımsal krediler rakamı ile söz konusu kredilere iliĢkin faiz ve komisyon
gelirlerini göstermektedir.
Faaliyet gelirlerinin belirlenmesinde, Ģubeler ile Hazine arasında gerçekleĢen bölümler arası istismar faizleri, ilgili bölümün faaliyet sonuçlarının
doğru gösterilebilmesi için hesaplamada dikkate alınmıĢtır. Ancak bölümler arası fon aktarımından kaynaklanan alacak ve borç iliĢkileri bölümlere
göre ayrıĢtırılamadığından tabloda gösterilememiĢtir.
Ana Ortaklık Banka‟nın faaliyet gelirlerinin bir parçası olan “Temettü gelirleri” tutarı bölümlere göre ayrıĢtırılamadığından “ĠĢtiraklerden Elde
Edilen Gelir” satırında gösterilmiĢtir.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, vergi varlığı, diğer aktifler ve satıĢ amaçlı elde tutulan duran varlıklar toplamı “DağıtılamamıĢ Varlıklar”
satırında, alınan krediler, muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar, kiralama iĢlemlerinden borçlar, karĢılıklar ile vergi borcu toplamı ise
“DağıtılamamıĢ Yükümlülükler” satırında gösterilmiĢtir.
Önceki dönem gelir tablosu kalemleri 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolardan alınmıĢtır.
43
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
BEġĠNCĠ BÖLÜM
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
1.
a)
Nakit değerler ve T.C. Merkez Bankası’na iliĢkin bilgiler:
Kasa/Efektif
T.C. Merkez Bankası
Diğer
Toplam
1.
Cari Dönem
TP
YP
764.020
233.970
8.576.057
2.355.771
53.628
9.340.077
2.643.369
Önceki Dönem
TP
YP
1.081.166
234.490
6.573.935
2.399.955
33.039
7.655.101
2.667.484
a.1) Zorunlu KarĢılıklara iliĢkin açıklamalar:
Türkiye‟de kurulmuĢ veya Ģube açmak suretiyle Türkiye‟de faaliyet gösteren bankalar T.C. Merkez Bankası‟nın
2005/1 sayılı Zorunlu KarĢılıklar hakkında Tebliği‟ne tabidirler. Bankaların yurtiçi pasif toplamından, Tebliğde
belirtilen indirilecek kalemlerin düĢürülmesi sonucu bulunacak tutar ile yurtdıĢındaki Ģubeleri adına Türkiye‟den
kabul ettikleri mevduat zorunlu karĢılığa tabi yükümlülüklerini oluĢturur.
TCMB‟nin 2005/1 sayılı “Zorunlu KarĢılıklar Hakkında Tebliğ”ine göre Türkiye‟de faaliyet gösteren bankalar;
Türk parası yükümlülükleri için vadelerine göre belirlenen %5 ile %12 arasında değiĢen oranlarında (31 Aralık
2010: %6), yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere %11 (31 Aralık
2010: %11) oranında zorunlu karĢılık tesis etmektedirler. 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla zorunlu karĢılıklara faiz
iĢletilmemektedir. (31 Aralık 2010: Zorunlu karĢılıklara faiz iĢletilmemektedir.)
Grup‟un 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla yurtdıĢı Merkez Bankaları dahil toplam 10.971.875 TL (31 Aralık 2010:
9.006.929 TL) tutarında zorunlu karĢılığı bulunmaktadır.
b)
T.C. Merkez Bankası hesabına iliĢkin bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Zorunlu KarĢılık (1)
Toplam
2.
Cari Dönem
TP
YP
8.545.713
30.344
2.355.771
8.576.057
2.355.771
Önceki Dönem
TP
YP
6.549.245
24.690
2.399.955
6.573.935
2.399.955
(1)
YurtdıĢı Ģubelere ait 37.019 TL tutarındaki zorunlu karĢılıklar tutarları da bu satırda gösterilmiĢtir (31 Aralık 2010: 30.582 TL).
a)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo iĢlemlerine konu olanlar
ve teminata verilen/bloke edilenlere iliĢkin bilgiler:
a.1)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo iĢlemlerine konu olan finansal
varlık bulunmamaktadır.
44
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
2.
a)
a.2)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo iĢlemlerine konu olanlar ve
teminata verilen/bloke edilenlere iliĢkin bilgiler: (Devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan teminata verilen/ bloke edilenlere
iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
Diğer
Toplam
b)
4.744
4.744
a)
-
Önceki Dönem
TP
YP
3.067
3.067
-
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara iliĢkin pozitif farklar tablosu:
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Varlıklar
Vadeli ĠĢlemler
Swap ĠĢlemleri
Futures ĠĢlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
3.
YP
TP
YP
112
112
18
2.191
2.209
Önceki Dönem
TP
YP
253
21
27.435
2.449
27.688
2.470
Bankalar ve diğer mali kuruluĢlara iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
Bankalar
Yurtiçi
YurtdıĢı
YurtdıĢı Merkez ve ġubeler
Toplam
316.087
24.415
340.502
45
YP
6.648
1.812.529
1.819.177
Önceki Dönem
TP
YP
501
44.514
45.015
1.218.748
3.218.627
4.437.375
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
4.
a)
Satılmaya hazır finansal varlıklardan repo iĢlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/bloke
edilenlere iliĢkin bilgilerin karĢılaĢtırmalı olarak net değerlerine iliĢkin açıklama:
Cari Dönem
Repo ĠĢlemlerine Konu Olanlar
Teminata Verilen/Bloke Edilenler
Toplam
b)
31.227
31.227
Cari Dönem
41.048.472
40.805.467
243.005
177.888
53.004
124.884
196.187
41.030.173
Önceki Dönem
39.710.655
39.674.520
36.135
165.581
47.519
118.062
11.297
39.864.939
Satılmaya hazır finansal varlıklara iliĢkin bilgiler:
Borçlanma Senetleri
Borsada ĠĢlem Gören
Borsada ĠĢlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada ĠĢlem Gören
Borsada ĠĢlem Görmeyen
Değer Azalma KarĢılığı (-)
Toplam
5.
Önceki Dönem
33.350
33.350
Kredilere iliĢkin açıklamalar:
a)
Grup’un ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeĢit kredi veya avansın bakiyesine iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Grup Ortaklarına Verilen Doğrudan
Krediler
Tüzel KiĢi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek KiĢi Ortaklara Verilen Krediler
Grup Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Grup Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
231.097
231.097
46
2.141
2.141
2.561
81
4.783
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
212.820
212.820
2.165
2.165
3.360
2
5.527
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
5.
Kredilere iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
b)
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara iliĢkin bilgiler:
Nakdi Krediler
Ġhtisas DıĢı Krediler
Ġskonto ve ĠĢtira Senetleri
Ġhracat Kredileri
Ġthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
YurtdıĢı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer (1)
Ġhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Faiz Tahakkuk ve Reeskontlar (2)
Toplam
(1)
(2)
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeniden
Krediler ve
Yapılandırılan ya da
Diğer
Yeni Bir Ġtfa Planına
Alacaklar
Bağlananlar
39.866.092
368.832
1.760
1.555.172
1.423.461
917.286
362
21.850.546
1.653
1.190.234
1.412
12.927.633
365.405
15.503.000
29.619
1.101.909
3
56.471.001
398.454
Yakın Ġzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeniden
Krediler ve
Yapılandırılan ya da
Diğer
Yeni Bir Ġtfa Planına
Alacaklar
Bağlananlar
2.766.977
125.458
1.868
25
5.515
5
2.260.391
25.767
54.090
445.088
99.686
732.633
150.067
28
3.499.638
275.525
Standart nitelikli krediler ve diğer alacaklar içerisindeki 274.196 TL tutarındaki yeniden yapılandırılan kredi, türlerine göre
ayrıĢtırılamadığından tabloda yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlananlar sütununda gösterilmiĢtir.
Yeniden yapılandırılan ve yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklara ait reeskont tutarının ayrımı mevcut bilgi iĢletim sisteminden
temin edilememiĢtir
47
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
5.
Kredilere iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
c)
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına iliĢkin
bilgiler:
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
YurtdıĢı (2)
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
YurtdıĢı (2)
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek KiĢi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek KiĢi)
Toplam (1)
(1)
(2)
Kısa Vadeli
463.977
2.433
3.259
455.047
3.238
10.114
10.114
1.161.294
306.408
854.886
20.850
19.532
1.318
12.035
5.396
34
6.605
590
590
48.504
18.418
30.086
112
112
218.318
1.935.794
Orta ve Uzun Vadeli
23.439.352
7.353.899
283.001
15.643.816
158.636
24
24
81.651
7.306
146
74.199
164.627
926
162.882
819
3.167
692
2.475
23.688.821
Toplam
23.903.329
7.356.332
286.260
16.098.863
161.874
24
24
91.765
7.306
146
84.313
1.161.294
306.408
854.886
20.850
19.532
1.318
176.662
926
168.278
853
6.605
3.757
692
3.065
48.504
18.418
30.086
112
112
218.318
25.624.615
Yukarıdaki tabloya 190.205 TL tutarındaki faiz tahakkuk ve reeskontu ayrıĢtırılamadığından dahil edilememiĢtir.
Yukarıdaki tabloya 853 TL tutarındaki YurtdıĢı Personele Kullandırılan Tüketici Kredileri ile 161.874 TL tutarındaki Tüketici
Kredileri 5-b tablosunda YurtdıĢı Krediler altında gösterilmiĢtir.
48
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
5.
Kredilere iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
ç)
Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına iliĢkin bilgiler:
Taksitli Ticari Krediler-TP
ĠĢyeri Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
ĠĢyeri Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
ĠĢyeri Kredisi
TaĢıt Kredisi
Ġhtiyaç Kredisi
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel KiĢi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel KiĢi)
Toplam (1)
(1)
d)
Kısa Vadeli
148.690
560
3.556
99.248
45.326
4.686
549
4.137
34.610
308
34.302
371
297
74
8.599
196.956
Orta ve Uzun Vadeli
3.645.780
150.657
213.064
2.936.481
345.578
34.445
7.876
26.569
3.680.225
Toplam
3.794.470
151.217
216.620
3.035.729
390.904
39.131
8.425
30.706
34.610
308
34.302
371
297
74
8.599
3.877.181
Faiz tahakkuk ve reeskont ayrıĢtırması yapılamadığından bu kredilere iliĢkin tahakkuk ve reeskont tutarları tabloya ilave edilmemiĢtir.
Yurtiçi ve yurtdıĢı kredilerin dağılımı:
Cari Dönem
58.622.080
920.532
1.102.006
60.644.618
Yurtiçi Krediler
YurtdıĢı Krediler
Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Toplam
49
Önceki Dönem
56.528.619
794.224
923.566
58.246.409
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
5.
Kredilere iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
e)
Bağlı ortaklık ve iĢtiraklere verilen krediler:
Cari Dönem
Bağlı Ortaklık ve ĠĢtiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve ĠĢtiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
f)
Önceki Dönem
-
-
Cari Dönem
15.040
107.409
466.103
588.552
Önceki Dönem
16.529
107.410
463.374
587.313
Kredilere iliĢkin olarak ayrılan özel karĢılıklar:
Tahsil Ġmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Ġçin Ayrılanlar
Tahsili ġüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Ġçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Ġçin Ayrılanlar
Toplam
g)
Donuk alacaklara iliĢkin bilgiler (net):
1)
Donuk alacaklardan Grup tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklara iliĢkin bilgiler:
III. Grup:
Tahsil Ġmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
Cari Dönem
(Özel KarĢılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir Ġtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel KarĢılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir Ġtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
50
IV. Grup:
Tahsili ġüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup:
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
6.470
6.470
16.458
16.458
31.110
31.110
-
-
-
7.855
7.855
11.087
11.087
38.965
38.965
-
-
-
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
5.
Kredilere iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
g)
Donuk alacaklara iliĢkin bilgiler (net): (Devamı)
2)
Toplam donuk alacak hareketlerine iliĢkin bilgiler:
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçinde Ġntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından GiriĢ (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına ÇıkıĢ (-)
Dönem Ġçinde Tahsilat (-) (1)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (2)
Özel KarĢılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi (2)
(1)
(2)
3)
III. Grup:
Tahsil Ġmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
83.627
159.654
113.818
55.119
74.344
15.040
59.304
IV. Grup:
Tahsili ġüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
171.061
20.643
113.818
104.346
33.222
56
56
167.898
107.409
60.489
V. Grup:
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
618.941
36.356
104.346
133.518
1.265
753
512
624.860
466.103
158.757
Söz konusu tutarlara yeniden yapılandırılan ve itfa planına bağlanan krediler dahil edilmiĢtir.
Riski Ana Ortaklık Banka‟ya ait olmayan ve dolayısıyla üzerinden karĢılık ayrılmayan 171.723 TL tutarındaki fon kaynaklı kredileri
de içermektedir.
Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliĢkin bilgiler:
III. Grup:
Tahsil Ġmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel KarĢılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel KarĢılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
51
IV. Grup:
Tahsili ġüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup:
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
12.593
3.354
9.239
8.758
10.158
(1.400)
11.866
11.851
15
6.855
1.799
5.056
9.483
10.360
(877)
12.545
12.511
34
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
5.
Kredilere iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
h)
Donuk alacaklara iliĢkin bilgiler (net): (Devamı)
4)
Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel KiĢilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel KarĢılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel KiĢilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel KarĢılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel KarĢılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel KiĢilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel KarĢılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel KiĢilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel KarĢılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel KarĢılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
III. Grup:
Tahsil Ġmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
59.304
69.593
13.553
56.040
4.751
1.487
3.264
67.098
83.627
16.529
67.098
-
52
IV. Grup:
Tahsili ġüpheli
Krediler ve
Diğer Alacaklar
60.489
117.694
57.228
60.466
50.204
50.181
23
63.651
123.507
59.856
63.651
47.554
47.554
-
V. Grup:
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
158.757
623.147
464.398
158.749
1.713
1.705
8
155.567
618.941
463.374
155.567
-
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
6.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
a)
Repo iĢlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere iliĢkin bilgilerin karĢılaĢtırmalı
olarak net değerleriyle ilgili açıklama:
a.1) Repo iĢlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler:
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
5.210.967
5.210.967
-
Önceki Dönem
TP
YP
4.960.309
4.960.309
-
Önceki Dönem
TP
YP
5.301.398
5.301.398
-
a.2) Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler:
Bono
Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
Diğer
Toplam
b)
Cari Dönem
TP
YP
5.521.022
5.521.022
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine iliĢkin bilgiler:
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam
c)
-
Cari Dönem
34.370.750
30.740
34.401.490
Önceki Dönem
36.388.471
40.618
36.429.089
Cari Dönem
34.429.965
32.069.911
2.360.054
34.429.965
Önceki Dönem
36.456.153
34.125.948
2.330.205
36.456.153
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara iliĢkin bilgiler:
Borçlanma Senetleri
Borsada ĠĢlem Görenler
Borsada ĠĢlem Görmeyenler
Değer Azalma KarĢılığı (-)
Toplam
53
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
6.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: (Devamı)
ç)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içindeki hareketleri:
Cari Dönem
36.456.153
89.407
4.084.956
(6.200.551)
34.429.965
Dönem BaĢındaki Değer
Konsolidasyon Kapsamına GiriĢler
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl Ġçindeki Alımlar
SatıĢ ve Ġtfa Yoluyla Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Değer AzalıĢı KarĢılığı (-)
Dönem Sonu Toplamı
Önceki Dönem
44.843.796
75.656
(17.236)
1.559.127
(10.005.190)
36.456.153
Ana Ortaklık Banka, 2008 yılında, daha önce finansal tablolarında satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde
takip ettiği 23.630.115 TL, 717.616 bin AVRO ve 1.483.317 bin ABD Doları nominal tutarlı menkul kıymeti,
rayiç değer toplamı sırasıyla 22.971.669 TL, 702.950 bin AVRO ve 1.562.742 bin ABD Doları olan defter
değerleri ile, daha önce gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar içerisinde takip ettiği
37.951 bin AVRO ve 45.501 bin ABD Doları nominal değerli menkul kıymeti rayiç değerleri toplamı sırasıyla
37.178 bin AVRO ve 62.311 bin ABD Doları olan defter değerleri ile elde tutma niyetindeki değiĢiklikten dolayı,
TMSK‟nın 31 Ekim 2008 tarih ve 27040 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan TMS 39 “Finansal Araçlar:
MuhasebeleĢtirme ve Ölçmeye ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına
ĠliĢkin Tebliğ”e uygun olarak, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar portföyüne yeniden sınıflamıĢtır.
Yeniden sınıflandırılan satılmaya hazır menkul kıymetlere iliĢkin 68.984 TL, (23.067) bin AVRO ve (15.207) bin
ABD Doları tutarındaki ertelenmiĢ vergi öncesi değerleme farkları, özkaynaklar altında izlenmekte olup, ilgili
menkul kıymetlerin itfa tarihlerine kadar doğrusal reeskont yöntemiyle sonuç hesaplarına aktarılmaktadır. Bilanço
tarihi itibarıyla özkaynaklarda kalan değerleme farkı (2.934) TL, (14.289) bin ABD Doları ve (14.149) bin AVRO
tutarındadır.
Alım satım amaçlı menkul kıymetler portföyünden vadeye kadar elde tutulacak portföyüne sınıflanan menkul
kıymetlerin bilanço tarihi itibarıyla rayiç değerleri toplamı 40.992 bin AVRO ve 69.258 bin ABD Doları
tutarındadır.
Alım satım amaçlı menkul değerler portföyünden vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyüne
sınıflama yapılmamıĢ olması durumunda 20.468 TL tutarında gelir reeskontu kaydedilecekti. Alım satım amaçlı
portföyden vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyüne yapılan sınıflamanın gelir etkisi
31 Mart 2011 itibarıyla (18.215) TL tutarındadır.
54
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
7.
ĠĢtiraklere iliĢkin bilgiler (net):
a)
1)
Konsolide edilmeyen iĢtiraklere iliĢkin bilgiler:
Ana Ortaklık Banka’nın
Pay Oranı-Farklıysa Oy
Oranı (%)
Ana Ortaklık Banka Risk
Grubu Pay Oranı (%)
Ġstanbul/Türkiye
12,50
17,98
Ġstanbul/Türkiye
11,11
9,09
Unvanı
Adres (ġehir/ Ülke)
1
Bankalararası Kart Merkezi A.ġ.
2
Kredi Kayıt Bürosu A.ġ.
Aktif
Toplamı
1
2
Özkaynak
21.011
45.045
15.865
19.875
Sabit
Varlık
Toplamı
Faiz
Gelirleri
6.792
2.527
Menkul
Değer
Gelirleri
912
778
Cari
Dönem
Kâr/Zararı
-
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
1.465
4.175
Gerçeğe
Uygun
Değeri
1.067
2.638
-
ĠĢtiraklerin borsada iĢlem görmemesi nedeniyle gerçeğe uygun değeri bulunmamaktadır.
Kredi Kayıt Bürosu A.ġ‟nin cari dönem finansal tablo bilgileri 31 Mart 2011 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolardan önceki
döneme ait kâr/zarar rakamları ise 31 Mart 2010 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolarından alınmıĢtır. Bankalararası Kart
Merkezi A.ġ. için ise yukarıdaki tabloda bulunan bilgiler, Ģirketin 31 Aralık 2010 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolarından
alınmıĢ olup, önceki döneme ait kâr/zarar rakamları 31 Aralık 2009 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolarından alınmıĢtır.
Sabit varlık toplamı içinde maddi duran varlıkların yanı sıra uzun vadeli krediler de yer almaktadır.
(1)
(2)
(3)
b)
1) Konsolide edilen iĢtiraklere iliĢkin açıklama:
Unvanı
1
Arap Türk Bankası A.ġ.
Aktif
Toplamı (2)
1
(1)
(2)
2.317.519
Özkaynak (2)
312.435
Adres (ġehir/ Ülke)
Ġstanbul/Türkiye
Sabit Varlık
Toplamı (2)
Faiz
Gelirleri (2)
23.776
8.053
Ana Ortaklık Banka’nın
Pay Oranı-Farklıysa Oy
Oranı (%)
20,00
Menkul
Değer
Gelirleri (2)
6.278
Cari Dönem
Kâr/Zararı
(2)
6.553
Ana Ortaklık Banka
Risk Grubu Pay Oranı
(%)
15,43
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı (2)
Gerçeğe
Uygun
Değeri (1)
4.914
-
Arap Türk Bankası A.ġ.‟nin borsada iĢlem görmemesi nedeniyle gerçeğe uygun değeri bulunmamaktadır.
Arap Türk Bankası A.ġ.‟nin cari dönem finansal tablo bilgileri 31 Mart 2011 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolardan önceki
döneme ait kâr/zarar rakamları ise 31 Mart 2010 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolarından alınmıĢtır.
31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka, Arap Türk Bankası A.ġ.‟yi konsolidasyon kapsamına almıĢ
olup, Ana Ortaklık Banka‟nın önceki dönemlerde konsolidasyon kapsamında olan iĢtiraki Axa Sigorta A.ġ.‟de
önemli etkisinin kalmaması nedeniyle söz konusu iĢtirak Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar grubuna sınıflanmıĢ ve
konsolidasyon kapsamından çıkarılmıĢtır.
55
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
7.
ĠĢtiraklere iliĢkin bilgiler (net): (Devamı)
2)
Konsolide edilen iĢtiraklere iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
Dönem BaĢı Değeri
Dönem Ġçi Hareketler
AlıĢlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Konsolidasyon Kapsamına Giren ĠĢtirak (1)
Transfer (1)
SatıĢlar
Yeniden Değerleme ArtıĢı
Değer Azalma KarĢılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
(1)
3)
47.198
1.010
1.010
48.208
-
106.428
(59.230)
47.198
(106.428)
47.198
-
Önceki dönemde “ĠĢtirakler” hesabında izlenmekte olan Axa Sigorta A.ġ. cari dönemde “Satılmaya Hazır Menkul
Değerler” hesap grubuna sınıflanmıĢ, diğer taraftan Arap Türk Bankası A.ġ. konsolidasyon kapsamına alınmıĢtır.
Konsolide edilen iĢtiraklere iliĢkin sektör bilgileri ve bunlara iliĢkin kayıtlı tutarlar:
Cari Dönem
Bankalar
Sigorta ġirketleri
Faktoring ġirketleri
Leasing ġirketleri
Finansman ġirketleri
Diğer Mali ĠĢtirakler
4)
Önceki Dönem
48.208
-
Borsaya kote edilen iĢtirakler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
56
Önceki Dönem
47.198
-
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
8.
Bağlı ortaklıklara iliĢkin bilgiler (net):
a) 1) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara iliĢkin bilgiler:
Ana Ortaklık
Unvanı
1
2
BileĢim Alternatif Dağıtım
Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.ġ.
Fintek Finansal Teknoloji
Hizmetleri A.ġ.
Aktif
Toplamı (2)
1
2
(1)
(2)
Özkaynak (2)
20.281
11.966
Banka’nın Pay
Oranı-Farklıysa
Oy Oranı (%)
Adres (ġehir/ Ülke)
Ġstanbul/Türkiye
75,00
52,50
Ankara/Türkiye
62,50
64,60
Sabit Varlık
Toplamı (2)
11.316
4.391
Ana Ortaklık
Banka Risk Grubu
Pay Oranı (%)
Faiz
Gelirleri (2)
2.769
100
Menkul
Değer
Gelirleri (2)
204
33
11
Cari Dönem
Kâr/Zararı (2)
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı (2)
1.131
165
Gerçeğe
Uygun
Değeri (2)
485
106
-
Bağlı Ortaklıkların borsada iĢlem görmemeleri nedeniyle gerçeğe uygun değerleri bulunmamaktadır.
Yukarıdaki tabloda bulunan bağlı ortaklıklara ait bilgiler, bağlı ortaklıkların 31 Mart 2011 tarihli denetimden geçmemiĢ finansal
tablolarından alınmıĢ olup, önceki döneme ait kâr/zarar rakamları 31 Mart 2010 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolarından
alınmıĢtır.
b) 1) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara iliĢkin açıklama:
Unvanı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. (1)
Ziraat Sigorta A.ġ. (1)
Ziraat Finansal Kiralama A.ġ.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ.
Ziraat Bank International A.G.
Turkish Ziraat Bank Bosnia dd
Ziraat Bank (Moscow) CJSC
Kazakhistan Ziraat Int. Bank
Ziraat Banka Ad Skopje
Adres (ġehir/ Ülke)
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul /Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Ġstanbul/Türkiye
Frankfurt/Almanya
Saraybosna/Bosna Hersek
Moskova/Rusya
Alma-Ata/Kazakistan
Üsküp/Makedonya
57
Ana Ortaklık
Banka’nın Pay
Oranı-Farklıysa Oy
Oranı (%)
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Ana Ortaklık Banka
Risk Grubu Pay
Oranı (%)
99,98
99,98
50,01
62,00
65,44
100,00
100,00
99,91
97,62
100,00
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
8.
Bağlı ortaklıklara iliĢkin bilgiler (net): (Devamı)
b) 1) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara iliĢkin açıklama: (Devamı)
Aktif
Toplamı (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1)
(2)
(3)
2)
619.706
157.565
447.508
327.214
8.951
1.591.164
194.046
77.402
100.607
101.332
Özkaynak
(3)
71.626
41.517
114.232
64.136
8.676
335.150
76.691
44.953
63.285
40.561
Sabit Varlık
Toplamı (3)
Faiz
Gelirleri (3)
646
660
271
941
15
2.186
8.421
3.258
8.263
3.187
10.339
1.747
8.358
2.091
131
8.967
2.415
1.200
1.260
1.206
3)
68
131
570
281
26
103
422
Cari Dönem
Kâr/Zararı
(3)
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı (3)
3.199
8.482
4.184
3.334
341
668
395
469
(564)
165
6.683
725
3.918
4.537
410
414
245
180
(569)
511
Gerçeğe
Uygun
Değeri (1)
323.328
48.632
43.477
68.070
37.469
Gerçeğe uygun değerleri belirtilen ortaklıklar dıĢındakiler için, borsada iĢlem görmemeleri nedeniyle rayiç değer tespiti yapılamamıĢ
olup söz konusu ortaklıklar konsolide olmayan finansal tablolarda elde etme maliyeti ile varsa değer düĢüklüğünün net tutarı üzerinden
taĢınmaktadır. Gerçeğe uygun değeri bulunan ortaklıklar için ise gerçeğe uygun değerler sadece Ziraat Bankası‟na ait olan kısmı
göstermektedir.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ile Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ.‟ye ait menkul değer gelirleri, net satıĢları göstermektedir.
Yukarıdaki tabloda bulunan bağlı ortaklıklara ait bilgiler, bağlı ortaklıkların 31 Mart 2011 tarihli denetimden geçmiĢ finansal
tablolarından alınmıĢ olup, önceki döneme ait kâr/zarar rakamları 31 Mart 2010 tarihli denetimden geçmiĢ finansal tablolarından
alınmıĢtır.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
629.955
6.818
7.343
(525)
636.773
-
Dönem BaĢı Değeri
Dönem Ġçi Hareketler
Konsolidasyon Kapsamına GiriĢler (1)
AlıĢlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara Transferler
SatıĢlar
Yeniden Değerleme ArtıĢı
Değer Azalma KarĢılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
(1)
Menkul
Değer
Gelirleri (2)
Önceki Dönem
629.955
629.955
629.955
-
23 Ocak 2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara
ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Tebliğ gereğince Ana Ortaklık Banka 31 Aralık 2010
tarihi itibarıyla finansal olan tüm bağlı ortaklıklarını konsolidasyon kapsamına almıĢtır.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara iliĢkin sektör bilgileri ve bunlara iliĢkin kayıtlı tutarlar:
Cari Dönem
520.975
39.984
56.678
19.136
Bankalar
Sigorta ġirketleri
Faktoring ġirketleri
Leasing ġirketleri
Finansman ġirketleri
Diğer Mali ĠĢtirakler
58
Önceki Dönem
520.975
39.984
49.860
19.136
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
I.
BĠLANÇONUN AKTĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı )
8.
Bağlı ortaklıklara iliĢkin bilgiler (net): (Devamı)
c)
Borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
9.
Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iĢ ortaklıkları) iliĢkin bilgiler:
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (1)
Turkmen Turkish Joint Stock
Commercial Bank
Uzbekistan- Turkish Bank
Azer Türk Bank ASC
Toplam
(1)
(2)
Ana Ortaklık
Banka’nın
Payı (2)
5.329
17.178
9.984
32.491
Dönen
Varlık
Grubun
Payı
5.329
17.185
10.852
33.366
81.048
126.620
48.179
255.847
Duran
Varlık
7.267
3.321
50.213
60.801
Uzun
Vadeli
Borç
Gelir
27.696
1.407
2.625
31.728
1.597
1.886
4.541
8.024
Gider
1.074
995
4.182
6.251
Yukarıdaki tabloda bulunan birlikte kontrol edilen ortaklıklara ait bilgiler 31 Mart 2011 tarihli denetimden geçmiĢ finansal
tablolarından alınmıĢtır.
Ana Ortaklık Banka‟nın birlikte kontrol edilen ortaklıklarının özkaynaklarından sermaye oranına göre aldığı payı ifade etmektedir.
YurtdıĢında faaliyet gösteren ve yabancı para cinsinden takip edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara iliĢkin
yatırımlar gerçeğe uygun değerleri ile izlenmektedir. Söz konusu ortaklıklar için hazırlanan değerleme raporları ile
gerçeğe uygun değerler tespit edilmiĢ, değerleme farkları ortaklık değerlerine eklenerek karĢılığında özkaynaklar
altında “Menkul Değerler Değer ArtıĢ Fonu” hesabında muhasebeleĢtirilmiĢtir.
10.
Kiralama iĢlemlerinden alacaklara iliĢkin bilgiler (net):
Finansal kiralama iĢlemlerinden alacaklara iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
Brüt
Net
31.504
28.940
353.570
300.305
111.303
86.594
496.377
415.839
1 Yıldan Az
1-5 Yıl Arası
5 Yıldan Fazla
Toplam
11.
Önceki Dönem
Brüt
Net
39.921
33.303
280.383
233.901
91.358
76.212
411.662
343.416
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara iliĢkin açıklamalar:
Grup‟un riskten korunma amaçlı türev finansal varlığı bulunmamaktadır.
12.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere iliĢkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
13.
SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliĢkin duran varlıklar hakkında açıklama:
Grup‟un durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. SatıĢ amaçlı elde tutulan varlıklar ise ticari ve zirai alacaklar
dolayısıyla edinilen gayrimenkuller ile Ana Ortaklık Banka‟ca kullanımına ihtiyaç duyulmayan gayrimenkullerden
oluĢmaktadır. SatıĢa konu edilen söz konusu gayrimenkuller Ana Ortaklık Banka‟nın internet sitesinde ilan
edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka‟nın, ticari alacaklardan dolayı 50.754 TL, zirai alacaklardan dolayı 1.141 TL olmak üzere
edindiği gayrimenkullerin toplamı 51.895 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ana Ortaklık Banka, elden çıkarılacak
kıymetlere toplam 216 TL amortisman uygulamıĢtır.
59
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
1.
a)
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler:
1) Mevduat bankaları için:
Cari Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
YurtdıĢında Yer. K.
Resmî Kur. Mevduatı
Tic. Kur.Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
YurtdıĢı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
7 Gün
Vadesiz
Ġhbarlı
6.195.527
3.485.023
2.943.526
541.497
6.352.556
1.961.444
881.911
71.471
3.309
40.919
17.719
9.524
18.947.932
-
1 Aya Kadar
6.492.104
4.398.516
4.159.614
238.902
1.339.094
2.743.179
432.811
1.928.437
1.078
1.918.534
8.825
17.334.141
1-3 Ay
41.798.607
6.842.763
6.338.653
504.110
6.241.767
9.724.419
6.760.508
541.612
372.480
169.132
71.909.676
3-6 Ay
6 Ay-1 Yıl
4.793.298
504.300
2.139.274
637.672
1.786.863
247.310
352.411
390.362
1.058.515
15.298
2.255.818
31.542
2.636.598
62.662
12.883.503
1.251.474
Birikimli
1 Yıl ve Üstü Mevduat
Toplam
600.011
- 60.383.847
4.296.304
- 21.799.552
3.750.488
- 19.226.454
545.816
2.573.098
15.487
- 15.022.717
46.944
- 16.763.346
6.372
- 10.780.862
2.541.520
4.387
2.331.933
195.676
9.524
4.965.118
- 127.291.844
Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
YurtdıĢında Yer. K.
Resmî Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
YurtdıĢı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
7 Gün
Vadesiz
Ġhbarlı
6.140.203
3.739.464
3.222.839
516.625
5.873.427
2.492.029
1.078.355
57.224
3.531
11.899
32.424
9.370
19.380.702
-
1 Aya Kadar
10.634.241
5.126.887
4.924.481
202.406
1.631.287
3.990.121
1.178.823
2.310.761
1.539
2.278.123
31.099
24.872.120
1-3 Ay
38.091.351
7.205.763
6.709.710
496.053
4.803.742
10.889.272
7.111.987
36.307
23.920
12.387
68.138.422
3-6 Ay
6 Ay-1 Yıl
2.802.331
396.027
2.182.635
759.053
1.664.318
464.778
518.317
294.275
678.124
2.410
882.668
241.408
1.119.916
50.230
12.417
10.356
2.061
7.678.091
1.449.128
Birikimli
1 Yıl ve Üstü Mevduat
Toplam
550.097
- 58.614.250
4.002.588
- 23.016.390
3.647.069
- 20.633.195
355.519
2.383.195
13.871
- 13.002.861
37.746
- 18.533.244
6.201
- 10.545.512
3.863
2.420.572
5.070
3.863
2.328.161
77.971
9.370
4.614.366
- 126.132.829
60
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
1.
a)
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler: (Devamı)
b)
Tasarruf mevduatına iliĢkin olarak:
1)
Sigorta limitini aĢan tutarlar:
a)
Mevduat bankaları için mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aĢan
tasarruf mevduatına iliĢkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
YurtdıĢı ġubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar (1)
Kıyı Bnk. Blg. ġubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
(1)
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
31.005.305
30.321.570
7.665.572
7.624.247
-
Mevduat Sigortası
Limitini AĢan
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
29.244.450
28.173.799
7.344.329
7.058.653
-
360.670
287.445
27.980
22.157
-
-
-
-
Bulgaristan ve Yunanistan‟da hem tüzel hem de gerçek kiĢi tasarruf mevduatlarının sigorta kapsamında olması ve
sigorta limiti içerisindeki tutarın sistem tarafından hesaplanması dolayısı ile, Sofya, Atina ve Gümülcine Ģubelerinin
sırasıyla 4.740 TL, 1.533 TL ve 9.090 TL tutarındaki tüzel kiĢi mevduatları ayrıĢtırılamadığından tabloya dahil
edilmiĢtir (31 Aralık 2010: Sofya ġubesi için 6.730 TL, Atina ġubesi için 1.450 TL ve Gümülcine ġubesi için 3.352
TL).
Bakanlar Kurulu‟nun 29 Aralık 2003 tarih ve 2003/6668 sayılı kararı çerçevesinde T. Ġmar Bankası T.A.ġ.
nezdinde bulunan tasarruf mevduatının Ana Ortaklık Banka tarafından ödenmesi nedeniyle Ana Ortaklık Banka
nezdinde açılan vadesiz hesaplar reeskont hariç toplamı olan 3.482 TL yukarıdaki toplama ilave edilmemiĢtir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Prim Tutarı, Bankaların yurtiçi Ģubeleri nezdinde açılmıĢ olan gerçek kiĢilere ait
mevduat miktarı üzerinden hesaplanmakta olup, 7 Kasım 2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair
Yönetmelik uyarınca, bir bankada bir gerçek kiĢiye ait tasarruf mevduatının anapara ile bunların faiz reeskontları
toplamının 50 TL‟ye kadar olan kısmının sigorta kapsamında olması nedeniyle yukarıda belirtilen rakamlara,
reeskont tutarı olan 382.019 TL dahil edilmiĢtir.
1)
Merkezi yurtdıĢında bulunan Ana Ortaklık Banka’nın Türkiye’deki Ģubesinde bulunan tasarruf
mevduatı merkezin bulunduğu ülkede sigorta kapsamında ise bu duruma iliĢkin açıklama (Ana
Ortaklık Banka’nın bilgilerini içermektedir):
Ana Ortaklık Banka‟nın merkezi Türkiye‟de bulunmaktadır.
61
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
1.
a)
Mevduatın vade yapısına iliĢkin bilgiler: (Devamı)
b) Tasarruf mevduatına iliĢkin olarak: (Devamı)
3)
Sigorta kapsamında bulunmayan tutarlar:
a) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı (Ana Ortaklık Banka’nın bilgilerini
içermektedir):
YurtdıĢı ġubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, EĢ ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu BaĢkan ve Üyeler, Genel Müdür ve
Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, EĢ ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK‟nın 282‟nci Maddesindeki
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat
ile Diğer Hesaplar
Türkiye‟de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere
Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
2.
Cari Dönem
35.684
Önceki Dönem
33.935
-
-
3.023
2.038
-
-
-
-
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara iliĢkin bilgiler:
a) Alım satım amaçlı türev finansal borçlara iliĢkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem
TP
Vadeli ĠĢlemler
Swap ĠĢlemleri
Futures ĠĢlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
3.
a)
108
29.484
29.592
YP
10
1.668
1.678
Önceki Dönem
TP
YP
241
5.273
5.514
85
85
Bankalar ve diğer mali kuruluĢlara iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
301.630
25.032
168.968
301.630
194.000
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve KuruluĢlardan
YurtdıĢı Banka, KuruluĢ ve Fonlardan
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
28.679
14.941
118.757
28.679
133.698
b) Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
Cari Dönem
TP
YP
288.675
33.704
12.955
160.296
301.630
194.000
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
62
Önceki Dönem
TP
YP
27.090
22.055
1.589
111.643
28.679
133.698
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
3.
c)
Grup’un yükümlülüklerinin yoğunlaĢtığı alanlara iliĢkin ilave açıklamalar da yapılır.
Yükümlülüklerin yoğunlaĢtığı alanlar fon sağlayan müĢteriler, sektör grupları veya risk
yoğunlaĢmasının görüldüğü diğer kriterler:
Grup‟un yükümlülüklerinin %83,05‟i mevduattan oluĢmaktadır. Mevduatlar, geniĢ bir tabana yayılmıĢ ve istikrarlı
bir yapıya sahiptir. Grup‟un yükümlülüklerine iliĢkin herhangi bir risk yoğunlaĢması bulunmamaktadır
4.
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aĢıyorsa, bunların en az %20’sini
oluĢturan alt hesapların isim ve tutarları:
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10‟unu aĢmamaktadır.
5.
Kiralama iĢlemlerinden borçlara iliĢkin bilgiler (net):
Finansal kiralama sözleĢmelerinde kira taksitleri kiralanan malın bedeli, Grup‟un ticari kredi faiz oranı ve
sözleĢmenin vadesine göre belirlenmekte ve kira sözleĢmelerinde yer alan tutarlar eĢit taksitler halinde
ödenmektedir. Bu sözleĢmelerde Grup‟a önemli yükümlülükler getiren hususlar bulunmamaktadır.
Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlara iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
Brüt
Net
-
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
6.
-
Önceki Dönem
Brüt
Net
1
1
1
1
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara iliĢkin bilgiler:
Grup‟un riskten korunma amaçlı türev finansal borcu bulunmamaktadır.
7.
KarĢılıklara iliĢkin açıklamalar:
a)
Genel karĢılıklara iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
659.206
522.698
75.506
29.593
31.409
Genel KarĢılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar Ġçin Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar Ġçin Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler Ġçin Ayrılanlar
Diğer
63
Önceki Dönem
270.562
129.527
74.796
24.963
41.276
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
7.
KarĢılıklara iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
b)
Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalıĢ karĢılıkları:
Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara karĢılığı bulunmamaktadır.
c)
Tazmin edilmemiĢ ve nakde dönüĢmemiĢ gayrinakdi krediler özel karĢılıkları:
Tazmin edilmemiĢ ve nakde dönüĢmemiĢ gayrinakdi krediler özel karĢılığı 3.699 TL‟dir.
ç)
Diğer karĢılıklara iliĢkin bilgiler:
1)
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karĢılıklara iliĢkin açıklama:
Özel karĢılıkların dıĢında, Ana Ortaklık Banka ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları
için genel kredi karĢılığı ayırmaktadır. KarĢılıklar Yönetmeliği‟nin geçici 4üncü maddesi gereğince, 6 Mart 2010
tarihinden itibaren uygulanmakta olan, kredi kartları alacakları haricinde yeni kullandırılan nakdi krediler için
genel karĢılık oranının yüzde sıfır olarak dikkate alınması uygulamasına, 01 Ocak 2011 tarihi itibarıyla Ana
Ortaklık Banka tarafından son verilmiĢ ve KarĢılıklar Yönetmeliği‟nin 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
paralelinde, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren standart nitelikli nakdi krediler üzerinden yüzde 1 oranında genel
karĢılık ayrılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca 21 Aralık 2010 tarihli Aktif-Pasif Komitesi (“APKO”) Toplantısı‟nda
alınan karar uyarınca, nema kredileri hariç toplam krediler için ayrılacak genel ve serbest karĢılık tutarının %3
olarak esas alınması uygulaması 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren sona erdirilmiĢ, bu doğrultuda krediler için
tutulan 266.330 TL tutarında mevcut serbest karĢılık genel karĢılık hesaplarına aktarılmıĢtır.
Cari Dönem
8.744
Muhtemel Riskler Ġçin Ayrılan Serbest KarĢılıklar
Önceki Dönem
275.125
2) Diğer karĢılıkların, karĢılıklar toplamının %10’unu aĢması halinde aĢıma sebep olan alt hesapların isim
ve tutarları:
Ana Ortaklık Banka‟nın dava dosyaları ile ilgili olarak merkezi bir veri tabanının olmaması nedeniyle davaların
sayısı ve miktarlarına iliĢkin veriler bilgi iĢlem sisteminden özet olarak temin edilememiĢtir. Bununla birlikte, Ana
Ortaklık Banka‟nın dava dosyaları ile ilgili olarak hukuk departmanından alınan bilgi neticesinde, her birinin tutarı
100 TL ve üstü olan ve toplamı 63.518 TL tutarındaki Banka‟nın aleyhine açılmıĢ davalardan Ana Ortaklık Banka
aleyhine sonuçlanmıĢ ancak henüz kesinleĢmemiĢ davalar için bu finansal tablolarda %100 oranında olmak üzere
10.150 TL tutarında karĢılık ayrılmıĢtır. Ayrıca KOSGEB ve Milli Prodüktivite Merkezi tarafından aidat
yükümlülükleri ile ilgili olarak Banka aleyhine açılmıĢ olan davaların anapara ve faiz yükümlülükleri için 62.932
TL tutarında serbest karĢılık ayrılmıĢtır.
Ayrıca, Ana Ortaklık Banka cari dönemde Tazmin EdilmemiĢ ve Nakde DönüĢmemiĢ Gayrinakdi Krediler için
3.699 TL, memur eliyle gerçekleĢtirilen para grupları için 8.500 TL, eski yıllara ait mutabakat sağlanamayan
Ģubeler cari hesap kayıtları için 14.897 TL ve diğer 10.831 TL olmak üzere toplam 109.918 TL bilançoda diğer
karĢılıklar kaleminde gösterilmiĢtir.
64
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
7.
KarĢılıklara iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
d) Ġzin, kıdem tazminatlarına iliĢkin yükümlülükler:
Grup, kıdem tazminatı ve izin haklarına iliĢkin yükümlülüklerini TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin
Türkiye Muhasebe Standardı” hükümlerine göre muhasebeleĢtirilmekte olup, gelecekteki kıdem ve ihbar
tazminatlarından doğan yükümlülüklerini net bugünkü değeri üzerinden hesaplamıĢ ve finansal tablolara
yansıtmıĢtır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Cari Dönem
491.494
(8.807)
12.158
494.845
1 Ocak itibarıyla
Dönem içinde ödenen
Dönem gideri
Toplam
Ana Ortaklık Banka, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla 116.244 TL tutarında (31 Aralık 2010: 111.922 TL) toplam izin
yükümlülüğüne iliĢkin karĢılığı finansal tablolarında “ÇalıĢan Hakları KarĢılığı” kalemi içinde göstermiĢtir.
8.
Vergi borcuna iliĢkin açıklamalar:
a)
Cari vergi borcuna iliĢkin açıklamalar:
1)
Vergi karĢılığına iliĢkin bilgiler:
Grup‟un 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla vergi karĢılıklarından dönem içinde ödenen geçici vergiler düĢüldükten
sonra kalan kurumlar vergisi borcu 87.459 TL‟dir (31 Aralık 2010: 263.512 TL).
2)
Ödenecek vergilere iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
87.459
79.777
716
28.088
4
740
235.837
432.621
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye Ġradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye Ġradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
65
Önceki Dönem
263.512
90.373
747
31.125
4
1.713
28.658
416.132
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
8.
Vergi borcuna iliĢkin açıklamalar: (Devamı)
3)
Primlere iliĢkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri - Personel
Sosyal Sigorta Primleri - ĠĢveren
Ana Ortaklık Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri - Personel
Ana Ortaklık Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri - ĠĢveren
Emekli Sandığı Aidatı ve KarĢılıkları - Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve KarĢılıkları - ĠĢveren
ĠĢsizlik Sigortası - Personel
ĠĢsizlik Sigortası - ĠĢveren
Diğer
Toplam
b)
Cari Dönem
24
37
114
195
8
22
402
806
21
1.629
Önceki Dönem
92
26
110
192
6
16
164
364
12
982
Bulunması halinde ertelenmiĢ vergi borcuna iliĢkin açıklama:
Grup‟un ertelenmiĢ vergi borcu 280 TL (31 Aralık 2010: 277 TL) olarak gerçekleĢmiĢtir. Net ertelenmiĢ vergi
aktifi finansal tablolarda 352.273 TL (31 Aralık 2010: 317.280 TL) olarak gerçekleĢmiĢtir.
9.
Özkaynaklara iliĢkin bilgiler:
a)
ÖdenmiĢ sermayenin gösterimi:
Cari Dönem
2.500.000
-
Hisse Senedi KarĢılığı
Ġmtiyazlı Hisse Senedi KarĢılığı
b)
Önceki Dönem
2.500.000
-
ÖdenmiĢ sermaye tutarı, Ana Ortaklık Banka’da kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı
hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Ana Ortaklık Banka‟da kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
c)
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına iliĢkin diğer
bilgiler:
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye bulunmamaktadır.
ç)
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma iliĢkin bilgiler:
Sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen miktar bulunmamaktadır.
d)
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin
genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar:
Sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
66
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
II.
BĠLANÇONUN PASĠF HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
9.
Özkaynaklara iliĢkin bilgiler: (Devamı)
e)
Ana Ortaklık Banka’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine iliĢkin geçmiĢ dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki tahmini
etkileri:
Ana Ortaklık Banka faaliyetlerini geçmiĢ dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı eğilimde sürdürmeye
devam etmiĢtir. Ana Ortaklık Banka bilançosu faiz, kur ve kredi risklerinden minimum düzeyde etkilenecek
bir ihtiyatlılıkla yönetilmektedir. Bu durum Ana Ortaklık Banka‟nın piyasadaki dalgalanmalardan daha az
etkilenmesini sağlayıp gelirlerinin düzenli olarak sürdürülebilir bir Ģekilde geliĢmesine katkıda
bulunmaktadır.
f)
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara iliĢkin özet bilgiler:
Ġmtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır.
g)
Menkul değerler değer artıĢ fonuna iliĢkin açıklama:
ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklardan
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Değerleme Farkı
ErtelenmiĢ Vergi Etkisi
Kur Farkı
Toplam
III.
1.
Cari Dönem
TP
YP
Önceki Dönem
TP
YP
334.706
470.320
(86.299)
(49.315)
334.706
670.695
937.985
(196.156)
(71.134)
670.695
(1.043)
(1.043)
25.010
25.010
23.967
(647)
(647)
107.711
107.711
107.064
NAZIM HESAPLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere iliĢkin açıklamalar:
a)
Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:
Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz
Vadeli Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütleri
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılamaz Taahhütler
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar Sermaye ĠĢtirak Taahhütleri
Kredi Kartı ve Bankacılık Hizmetlerine ĠliĢkin Promosyon Uygulama
Taahhüdü
Toplam
67
Cari Dönem
2.490.676
1.128.524
3.080.603
324.300
1.247.258
2.000
Önceki Dönem
2.303.870
262.409
2.687.394
10.446
918.360
2.000
6.562
8.279.923
10.958
6.195.437
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
III.
NAZIM HESAPLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
b)
AĢağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin
yapısı ve tutarı:
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır.
1) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil
gayrinakdi krediler:
Teminat Mektupları
Banka Kredileri
Akreditifler
Toplam
Cari Dönem
6.975.034
49.472
1.291.544
8.316.050
Önceki Dönem
6.525.045
42.433
991.491
7.558.969
Cari Dönem
235.514
3.605.326
2.217.180
135.369
792.705
6.986.094
Önceki Dönem
203.060
3.376.221
2.187.538
113.749
632.647
6.513.215
Cari Dönem
743.162
6.888
736.274
7.572.888
8.316.050
Önceki Dönem
587.103
32.410
554.693
6.971.866
7.558.969
2) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri iĢlemler:
Geçici Teminat Mektupları
Kesin Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
Gümrük Teminat Mektubu
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
3) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
IV.
1.
GELĠR TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
a)
Kredilerden alınan faiz gelirlerine iliĢkin bilgiler:
Kredilerden Alınan Faizler (1)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
(1)
Nakdi kredilere iliĢkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
68
Cari Dönem
TP
YP
1.542.762
64.322
417.179
16.183
1.099.992
48.069
25.591
70
-
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
IV.
GELĠR TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
b) Bankalardan alınan faiz gelirlerine iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
T.C. Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
YurtdıĢı Bankalardan
YurtdıĢı Merkez ve ġubelerden
Toplam
c)
YP
7.429
3.848
495
11.772
ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
1.746
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
2.
a)
379
3.257
62
3.698
Kullanılan kredilere verilen faizlere iliĢkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
Bankalara (1)
T.C. Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
YurtdıĢı Bankalara
YurtdıĢı Merkez ve ġubelere
Diğer KuruluĢlara
Toplam
(1)
Nakdi kredilere iliĢkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
b)
ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine iliĢkin bilgiler: (Devamı)
243
217
26
243
Cari Dönem
19.314
ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler
3.
YP
1.674
1.668
6
1.674
Ticari kâr/zarara iliĢkin açıklamalar (net):
Cari Dönem
821.993
15.636
336.582
469.775
844.121
1.543
270.714
571.864
Kâr
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı
Türev Finansal ĠĢlemlerden Kâr
Kambiyo ĠĢlemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Zararı
Türev Finansal ĠĢlemlerden Zarar
Kambiyo ĠĢlemlerinden Zarar
69
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
IV.
GELĠR TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
4.
Türev Finansal ĠĢlemlerden Kar / Zarar iĢlemlerine iliĢkin bilgiler:
Kur DeğiĢimlerinden Kaynaklanan Kar / Zarar Etkisi
Faiz DeğiĢimlerinden Kaynaklanan Kar / Zarar Etkisi
Toplam
5.
Cari Dönem
61.654
4.214
65.868
Diğer faaliyet gelirlerine iliĢkin açıklamalar:
Yeni geliĢmeleri içeren ve Ana Ortaklık Banka’nın gelirlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerle ilgili
bilgiler, gelirlerin etkilenme boyutu:
Yeni geliĢmeleri içeren ve Ana Ortaklık Banka‟nın gelirlerini önemli ölçüde etkileyen bir husus bulunmamakla
birlikte, diğer faaliyet gelirlerinin önemli bir kısmı (96.874 TL) önceki dönemlerde ayrılan karĢılıklardan iptal
edilerek gelirlere alınan tutarlardan oluĢmaktadır.
6.
a)
Bankaların kredi ve diğer alacaklarına iliĢkin değer düĢüĢ karĢılıkları:
Kredi ve Diğer Alacaklara ĠliĢkin Özel KarĢılıklar (1)
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel KarĢılık Giderleri (2)
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest KarĢılık Giderleri (2)
Menkul Değerler Değer DüĢme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer DüĢüĢ Giderleri
ĠĢtirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (iĢ ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer (3)
Toplam
(1)
(2)
Cari Dönem
59.964
13.312
22.920
23.732
129.586
35
2.537
2.537
1.139
613
526
128
193.389
Ġlgili tutar dönem giderini göstermekte, dönem içerisinde yapılan 56.332 TL tutarındaki karĢılık iptali diğer faaliyet gelirleri içerisinde
yer almaktadır.
Ġlgili tutarlar dönem giderini göstermekte, dönem içerisinde yapılan 8.153 TL tutarındaki karĢılık iptali diğer faaliyet gelirleri
içerisinde yer almaktadır.
70
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
IV.
GELĠR TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
7.
a)
Diğer faaliyet giderlerine iliĢkin bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
Ana Ortaklık Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı
Maddi Duran Varlık Değer DüĢüĢ Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer DüĢüĢ Giderleri
ġerefiye Değer DüĢüĢ Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer DüĢüĢ Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer DüĢüĢ Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ
Giderleri
Diğer ĠĢletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve Ġlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin SatıĢından Doğan Zararlar
Diğer (1)
Toplam
(1)
8.
Cari Dönem
353.720
12.158
22
11.558
1.778
2
130.333
17.275
10.454
11.381
91.223
69
289.165
798.805
Diğer kalemi oluĢturan bakiyenin 42.166 TL‟si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu reeskont giderinden ve 49.322 TL‟si
vergi, resim ve harç giderlerinden oluĢmaktadır.
Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/Zarara ĠliĢkin Açıklama:
Grup‟un durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Sürdürülen faaliyetlerine iliĢkin vergi öncesi kar/zarar tutarının
içeriği aĢağıda verilmiĢtir:
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kâr / Zarar (Net)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer DüĢüĢ KarĢılığı (-)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr/Zarar
Sürdürülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Kar/Zarar
9.
Cari Dönem
1.267.203
142.766
21.692
(22.128)
331.750
193.389
798.805
749.089
Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi KarĢılığına ĠliĢkin açıklama:
Grup‟un 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla toplam (164.526) TL tutarındaki vergi karĢılık giderinin (89.150) TL
tutarındaki kısmı cari vergi giderinden, (75.376) TL tutarındaki kısmı ise ertelenmiĢ vergi giderinden
oluĢmaktadır.
10.
Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kâr/Zararına ĠliĢkin Açıklama:
Grup‟u n sürdürülen faaliyetlerinden elde ettiği net kar 586.696 TL‟dir.
71
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
IV.
GELĠR TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
11.
Net Dönem Kâr/Zararına ĠliĢkin Açıklama:
a)
Olağan bankacılık iĢlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve
tekrarlanma oranının açıklanması Ana Ortaklık Banka’nın dönem içindeki performansının
anlaĢılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı :
Ana Ortaklık Banka, ağırlıklı olarak yurtiçi mevduat yoluyla topladığı kaynaklarını krediler, menkul değerler ve
bankalararası iĢlemlerde değerlendirmektedir. Bunların dıĢında gayrinakdi kredilerden alınan komisyonlar, diğer
bankacılık iĢlemleri ile sigorta acentelikleri yoluyla da gelir elde etmektedir.
b)
Finansal tablo kalemlerine iliĢkin olarak yapılan bir tahmindeki değiĢikliğin kâr/zarara etkisi, daha
sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı :
Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablo kalemlerine iliĢkin olarak yapılan tahminlerde açıklama yapılmasını
gerektirecek herhangi bir değiĢiklik bulunmamaktadır.
12.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aĢması halinde bu kalemlerin
en az %20’sini oluĢturan alt hesaplar gösterilir.
Grup‟un 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla toplam 198.315 TL tutarındaki diğer ücret ve komisyon gelirlerinin 37.337
TL tutarındaki kısmı kredi kartı ücret ve komisyonlarından, 50.617 TL tutarındaki kısmı sigorta komisyonlarından
geri kalan 110.361 TL tutar ise hesap iĢletim ücretleri, havale ve diğer komisyon gelirlerinden oluĢmaktadır.
72
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
V.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN DÂHĠL OLDUĞU RĠSK GRUBUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
1)
Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna iliĢkin iĢlemlerin hacmi, dönem sonunda
sonuçlanmamıĢ kredi ve mevduat iĢlemleri ile döneme iliĢkin gelir ve giderler:
a)
Cari Dönem:
Ana Ortaklık Banka’nın
Dahil Olduğu Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem BaĢı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Alınan Faiz ve Komisyon
Gelirleri
b)
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
9.275
140
-
Ana Ortaklık Banka’nın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
-
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Nakdi
G.Nakdi
-
-
-
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem BaĢı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon
Gelirleri(1)
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ ortaklıkları)
Nakdi
G.Nakdi
9.275
339
-
Ana Ortaklık Banka’nın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
-
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Nakdi
G.Nakdi
-
-
-
(1)
Önceki dönem Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolardan
alınmıĢtır.
c)
1)
-
Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata iliĢkin bilgiler:
Ana Ortaklık Banka’nın
Dahil Olduğu Risk Grubu
Mevduat
Dönem BaĢı (1)
Dönem Sonu (1)
Mevduat Faiz Gideri(2)
(2)
-
Önceki Dönem:
Ana Ortaklık Banka’nın
Dahil Olduğu Risk Grubu
(1)
-
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
879.379
100.952
522.138
879.379
8.532
924
Ana Ortaklık Banka’nın
Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
Reeskont tutarları ayrıĢtırılamadığından bu tutarlar yukarıdaki tabloya dahil edilememiĢtir.
Önceki dönem mevduat faiz gideri 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolardan alınmıĢtır.
73
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
V.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN DÂHĠL OLDUĞU RĠSK GRUBUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
(Devamı)
2)
Ana Ortaklık Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli iĢlemler ile opsiyon sözleĢmeleri ile
benzeri diğer sözleĢmelere iliĢkin bilgiler:
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları)
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan ĠĢlemler
Dönem BaĢı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
Riskten Korunma Amaçlı
ĠĢlemler
Dönem BaĢı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
3)
Ana Ortaklık Banka’nın
Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
1.419
(132)
12.768
(3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grup üst yönetimine ödenen ücretlere iliĢkin bilgiler:
Grup üst yönetimine sağlanan faydalar toplamı 5.261 TL‟dir.
74
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
VI.
BĠLANÇO SONRASI HUSUSLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
Zorunlu karĢılık oranlarında yapılan değiĢiklikler
1.
24 Mart 2011 tarih ve 27884 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 2011/5 sayılı Zorunlu KarĢılıklar Hakkında
Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1 Nisan 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden geçerli olmak
üzere Türk lirası zorunlu karĢılık oranı Türk lirası yükümlülükler için mevduat/katılım fonlarının vade
yapısına göre farklılaĢtırılarak belirlenmiĢtir. Bu oranlar aĢağıdaki gibidir:
a) Türk Lirası yükümlülükler için;
Zorunlu KarĢılık
Oranları (%)
TL Yükümlülükler
Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar
1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dâhil)
3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (3 ay dâhil)
6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil)
1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile
birikimli mevduatlar/katılma hesapları
Özel fon havuzları
Mevduat/katılım fonu dıĢındaki diğer yükümlülükler
15
15
13
9
6
5
Vadesine karĢılık gelen oranlar
13
b) Yabancı para yükümlülükler için yüzde 11 olarak belirlenmiĢtir.
2.
22 Nisan 2011 tarih ve 27913 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 2011/6 sayılı Zorunlu KarĢılıklar Hakkında
Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29 Nisan 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden geçerli olmak
üzere zorunlu karĢılık oranları Türk Lirası ve yabancı para yükümlülükler için mevduat/katılım fonlarının
vade yapısına göre farklılaĢtırılarak belirlenmiĢtir. Bu oranlar aĢağıdaki gibidir:
a) Türk Lirası yükümlülükler için;
Zorunlu KarĢılık
Oranları (%)
TL Yükümlülükler
Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar
1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dâhil)
3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (3 ay dâhil)
6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil)
1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile
birikimli mevduatlar/katılma hesapları
Özel fon havuzları
Mevduat/katılım fonu dıĢındaki diğer yükümlülükler
75
16
16
13
9
6
5
Vadesine karĢılık gelen oranlar
13
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
VI.
BĠLANÇO SONRASI HUSUSLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Devamı)
b) Yabancı para yükümlülükler için;
Zorunlu KarĢılık
YP Yükümlülükler
Oranları (%)
Vadesiz, ihbarlı DTH, yabancı para özel cari hesapları ile 1 aya kadar vadeli,
3 aya kadar vadeli, 6 aya kadar vadeli ve 1 yıla kadar vadeli
DTH/yabancı para katılma hesapları
12
1 yıl ve 1 yıldan uzun DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli
DTH/yabancı para katılma hesapları
11
Özel fon havuzları
Vadesine karĢılık gelen oranlar
1 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde (1 yıl dâhil)
12
3 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde (3 yıl dâhil)
11,5
3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde
11
76
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
ALTINCI BÖLÜM
DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
I.
GRUP’UN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN DĠĞER AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
I.
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORUNA ĠLĠġKĠN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN
HUSUSLAR
31 Mart 2011 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide finansal tablolar BaĢaran
Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of PricewaterhouseCoopers)
tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuĢ olup, 8 Haziran 2011 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporu
konsolide finansal tabloların önünde sunulmuĢtur.
II.
BAĞIMSIZ DENETÇĠ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
Bulunmamaktadır.
……………………………..
77
Download