KimyaKongreleri.org

advertisement
VI. Ulusal Anali̇ ti̇ k Ki̇ mya Kongresi Poster 74
KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE MEYVE
SULARININ
ORGANİK ASİT İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ebru Çevik, Sesil Uzaşçı, F.Bedia Erim Berker
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
[email protected]
Meyve sularının organik asit profilleri onların koku ve tazeliğinin karakteristikleridir.
Organik asit profilleri her meyve türüne göre farklılık gösterdiği için, meyve sularının
organik asit içerikleri aynı zamanda bir meyve suyunun daha ucuz bir meyve suyu
ile hilelendirilmesinde önemli bir indikatördür. Ülkemizde çok sayıda meyve suyu
üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Meyve sularının içeriklerinin kabul edilen
standartlara uymaması ihracatta önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, kapiler elektroforez tekniğinin organik asit analizinde hızlı ve kolay uygulanan
bir teknik olduğunu göstermek ve meyve sularının organik asit içeriklerini tayin
etmektir.
Çalışmada, CE yöntemiyle organik asit tayini için deney şartları optimize edilmiştir.
Organik asitlerin elektroforetik mobiliteleri, kapiler elektroforezde itici güç olan ve
kapiler içinde oluşturulan elektroosmotik akış boyutunda olduğu için kapiler dinamik
olarak pozitif yüklü bir yüzey aktif madde ile kaplanarak, kapiler iç duvarı pozitif olarak
yüklenmiştir. Organik asit standartları, polarite tersine çevrilerek negatif kutuptan
enjekte edilmiştir. Organik asitler UV aktif olmadıkları için ayırma ortamına ilave
edilen bir kromofor madde ile dolaylı dedeksiyon gerçekleştirilmiştir. Ayırma şartları,
uygulanan voltaj, ayırma ortamının konsantrasyonu ve tipi, ayırma elektrolitinin pH’ı,
kullanılan kromofor maddenin tipi ve konsantrasyonu optimize edilmiştir. Ayırma
yöntemi, meyve sularının organik asit içeriklerinin tayinine uygulanmıştır.
116
KimyaKongreleri.org
Download