Aminoven %10 500

advertisement
Aminoven %10
500 ml
AMİNOASİT SOLÜSYONU
İntravenöz infüzyon için steril-apirojen solüsyon
1000 ml içeriği:
Etken Maddeler
Miktar (g/l)
Ġzolösin
5,00
Lösin
7,40
Lizin asetat
9,31
=Lizin 6,60 g
Metionin
4,30
Fenilalanin
5,10
Treonin
4,40
Triptofan
2,00
Valin
6,20
g
g
g
g
g
g
g
g
Miktar (g/l)
Arjinin
Histidin
Alanin
Glisin
Pirolin
Serin
Tirozin
Taurin
12,00
3,00
14,00
11,00
11,20
6,50
0,40
1,00
g
g
g
g
g
g
g
g
Yardımcı maddeler
Glasial asetik asit (%99-100)
Enjeksiyonluk su
Nitrojen
Toplam amino asit
100,0 g/l
Toplam nitrojen
16,2 g/l
Toplam enerji
1680 kJ/l (=400 kCal/l)
pH
5,5-6,5
Titrasyon asiditesi
22 mmol NaOH/l
Teorik ozmolarite
990 mosm/l
Farmakolojik Özellikler:
Farmakodinamik Özellikler
BO5B AO1 -amino asitler; parenteral beslenme için solüsyon.
Aminoven %10 solüsyonunun içermiĢ olduğu amino asitlerin tümü doğal olarak meydana gelen
fizyolojik bileĢiklerdir. Besin proteinleri ve beslenmeden sentezlenen amino asitler gibi parenteral
verilen amino asitler tüm metabolizma yollarına ve vücut serbest amino asit havuzuna katılır.
Amino asitler protein sentezinin yapı taĢıdırlar.
Farmakokinetik Özellikler
Aminoven %10’un biyoyararlanımı %100’dür.
Aminoven %10’un içerdiği amino asitler plazma serbest amino asit kompartmanına girer,
interstisyel sıvıya ve gerektikçe farklı dokuların hücreleri içine dağılırlar.
Amino asitler intravasküler boĢluktan doku arasındaki sıvıya dağılır. Daha sonra farklı dokulardaki
ihtiyaca göre her bir amino asitin hücre içine giriĢi özel Ģekilde düzenlenir.
Plazma ve intraselüler serbest amino asit konsantrasyonları hastanın yaĢına, beslenme düzeyine
ve patolojik durumuna bağlı olarak endojen Ģekilde, dar sınırlar arasındaki değerlerde düzenlenir.
Aminoven %10 gibi dengelenmiĢ amino asit solüsyonlarının sabit ve yavaĢ bir hızda infüzyonu
fizyolojik amino asit havuzunda belirgin değiĢiklikler yapmaz.
Plazmanın fizyolojik amino asit havuzunda oluĢan karakteristik değiĢiklikler, yalnızca karaciğer ve
böbrek gibi organların regülasyon fonksiyonlarında bozukluklar oluĢtuğunda önceden tahmin
edilebilir. Bu gibi durumlarda homeostazisi düzeltmek için özel olarak formüle edilen amino asit
solüsyonları önerilebilir.
Uygulanan amino asitlerin yalnızca küçük bir bölümü böbrekler tarafından atılır. Amino asitlerin
çoğunun plazma yarı ömrü, 10 ila 30 dakika arasında olarak bildirilmiĢtir.
Endikasyonları
Aminoven %10 parenteral beslenmenin gerekli olduğu; kaĢeksi, malnütrisyon, malabsorbsiyon
sendromu, büyük ameliyatlar, ağır travma, yanık ve benzeri durumlarla oral beslenmenin
mümkün olmadığı veya hastanın uzun süre oral ve enteral yolla besin alamadığı hallerde
kullanılır.
Amino asit solüsyonları yeterli miktarda enerji sağlayıcı ile birlikte uygulanmalıdır.
Kontrendikasyonları
Aminoven %10 bütün amino asit solüsyonları gibi aĢağıdaki durumlarda kontrendikedir:
Amino asit metabolizma bozuklukları, metabolik asidoz, hemodiyaliz veya hemofiltrasyon tedavisi
uygulanmayan renal yetmezlik, ilerlemiĢ karaciğer yetmezliği, hiperhidrasyon, Ģok, hipoksi, kalp
yetmezliği.
Hipokalemi ve/veya hiponatremi durumlarında yeterli miktarda potasyum ve/veya sodyum ile
tedavi desteklenmelidir.
Aminoven %10 uygulaması yeni doğan bebeklerde kontrendikedir.
Bebekler, küçük çocuklar ve çocukların parenteral beslenmesi için pediyatrik amino asit
preperatları kullanılmalıdır, bu preperatlar çocukların farklı metabolik ihtiyaçlarına göre formüle
edilmiĢtir.
Yenidoğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda Aminoven %10 ile klinik çalıĢmalar yapılmamıĢtır.
Uyarılar / Önlemler
Serum elektrolitleri (ionogram) ve su dengesi mutlaka kontrol edilmelidir.
Aminoven %10, yeterli miktarda enerji sağlayıcı (karbonhidrat solüsyonları, yağ emülsiyonu),
elektrolit, vitamin ve eser element ile birlikte total parenteral beslenmenin bir parçası olarak
kullanılır.
Periferal veya santral ven seçimi, karıĢımın son ozmolaritesine bağlıdır.
Mikrobiyolojik kontaminasyon ve geçimsizlik riski nedeniyle amino asit solüsyonları diğer ilaçlarla
karıĢtırılmamalıdır. Parenteral beslenme için Aminoven %10‘a karbonhidrat, lipid emülsiyonları,
elektrolitler, vitamin veya eser elementlerin eklenmesi gerekli olduğu zaman hijyen kurallarına
uyulması, solüsyonların iyi karıĢması ve özellikle de geçimlilik kurallarına uyulması çok önemlidir.
Aminoven %10‘a diğer karıĢımlar eklendikten sonra saklanmamalıdır.
ÇOCUKLARIN ULAġAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım
Aminoven %10 teratojenik risk açısından B kategorisindedir. Hamilelik ve laktasyonda bu
ürün ile ilgili çalıĢma yapılmamıĢtır. Ancak, benzer amino asit solüsyonlarıyla yapılan klinik
çalıĢmalar, hamile ve emziren kadınlarda risk bulguları göstermemektedir.
Yan Etkiler / Advers Etkiler
Ürünün doğru kullanılması koĢuluyla yan etki bildirilmemiĢtir.
BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ.
İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler
Bugüne kadar bilinen bir etkileĢime rastlanmamıĢtır.
Kullanım Şekli ve Dozu
Aminoven %10, sürekli santral venöz uygulamalar içindir.
Dozaj; katabolik durumun ve amino asit ihtiyacının Ģiddetine bağlıdır. Parenteral beslenmede
maksimum günlük doz 2 g amino asit/kg vücut ağırlığını aĢmamalıdır.
Günlük Doz
10-20 ml Aminoven %10/kg vücut ağırlığı (1,0-2,0 g amino asit/kg vücut ağırlığına eĢdeğer).
Maksimum İnfüzyon Hızı
1,0 ml Aminoven %10/kg vücut ağırlığı/saat (0,1 g amino asit/kg vücut ağırlığı/saatte eĢdeğer).
Maksimum Günlük Doz
20 ml Aminoven %10/kg vücut ağırlığı (2,0 g amino asit/kg vücut ağırlığına eĢdeğer). 70 kg vücut
ağırlığındaki bir hasta için 1400 ml Aminoven %10 veya 140 g amino asit.
Solüsyon parenteral beslenme gerektiği sürece verilir.
Uygulama Yolu ve Şekli
Ġntravenöz infüzyon.
Kullanıma İlişkin Uyarılar
Aminoven %10 ‘u son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Solüsyon bulanık ise veya ambalaj hasar görmüĢse kullanmayınız.
Doz Aşımı
Aminoven %10 aĢırı doz veya aĢırı infüzyon hızında uygulandığında diğer amino asit solüsyonları
gibi titreme, kusma, bulantı ve renal amino asit kaybında artma meydana gelebilir. Böyle bir
durumda infüzyon hemen durdurulmalıdır. AzaltılmıĢ dozla da tedaviye devam edilebilir.
Çok hızlı bir infüzyon hiperhidrasyon ve elektrolit bozukluğuna neden olabilir.
Saklama Koşulları
IĢıktan koruyunuz, 25°C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası
500 ml ml’lik cam ĢiĢelerde.
Ruhsat Sahibi, İthal Eden: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Almanya adına
Fresenius Kabi Ġlaç San. ve Tic. Ltd. ġti.
Giz 2000 Plaza Eski Büyükdere Cad. Ayazağayolu No 7 Kat 4 Maslak 34398 Ġstanbul
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 29.06.2005 118/5
Üretim Yeri: Fresenius Kabi Austria, Avusturya
REÇETE ĠLE SATILIR.
AVEN10 900/08.05/1*
Download