İNKILÂPLAR Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik

advertisement
HUKUKSAL ALANDA
TOPLUMSAL ALANDA
EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA
İNKILÂPLAR
Türk Medeni Kanunu’nun Kabul
Edilmesi (17 Şubat 1926)
Cumhuriyetçilik
1926 Ceza Kanunu (İtalya’dan)
Hukuk İnkılaplarının Nedenleri
Hukukta iki başlılığın olması ve karmaşaya neden olması (Şer’î Hukuk ve Örfî Hukuk).
Din, mezhep, tarikat ve milliyet farklılıklarından dolayı hukuk birliliğinin bulunmaması.
Müslüman olmayanların kendilerine ait hukuklarının olması. Ceza Hukuku’nun şahısların güvenliğini sağlamada yetersiz olması.
Evlenme, boşanma, miras konularında herkesin kendi dini kurallarına göre hareket etmesi.
Ekonomik yaşamı düzenleyen ve kadınların haklarını koruyan kanunların yetersizliği, Mahkemede tek yargıcın bulunması.
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir karakter kazanma yolunda olması ve kendine Avrupa’yı örnek alması.
1926 Borçlar Kanunu (İsviçre’den)
1926 Ceza muhakemeleri Usul
Kanunu (Almanya’dan)
1932 İcra ve iflas K. (İsviçre’den)
Milliyetçilik
Tekke, Zaviye ve Türbelerin
Kapatılması (30 Kasım 1925)
Kıyafette Değişiklik(25 Kasım
1925)1934 yılında çıkarılan bir yasayla
Halkçılık
Kadın erkek
eşitliğini
sağladığı için
Eşit Görüntü
sağlama
amacında
olduğu için
yalnızca üç din başkanı (Patrik, Haham, Diyanet
İşleri Başkanı) dinsel kıyafetlerle
dolaşabilecekti.
Laiklik
Hukukun dine
dayandırılmasına son
verdiği için
Toplumsal alanda
laiklik
Din adamlarının
ayrımcılığına son
verdiği için
Takvim, Saat ve Ölçülerde
Değişiklik
Eğitimin
Millileştirilmesi
Eğitimde fırsat
eşitliği
Eğitimin
laikleştirilmesi
Çağdaşlaşmayı
hedeflediği için
Millet Mekteplerinin Açılması
(1928)
Üniversite Reformu
Çağdaşlaşmayı
hedeflediği için
Toplumda
ayrıcalık yaratan
unvanlar ve
lakaplar
kaldırıldığı için
Harf İnkılâbı (1 Kasım 1928)
Türk Tarih Kurumu(1931)
Türk Dil Kurumu (1932)
İnkılâpçılık
Çağdaşlaşmayı
hedeflediği için
Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21
Haziran 1934)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
Çıkarılması (3 Mart 1924)
Devletçilik
Halka okuma
yazma
öğretmek
Tarihimizi araştırmak
Dilimizi araştırmak
Eğitimin
laikleştirilmesi
İNKILAPLAR
İzmir İktisat Kongresi (17
Şubat- 4 Mart 1923)
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Misak-ı İktisadi
(Ekonomi Andı) kabul
edildi. Ekonomik
Halkçılık
Laiklik
EKONOMİK ALANDA
bağımsızlık
Kabotaj Kanunu (1 Temmuz
1926)
Türk karasularında
gemi işletme hakkı
Türklerindir.
Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927)
Devlet eliyle özel
sektörün
desteklenmesi
Devletin ekonomi
politikası
Adaletli gelir
dağılımı
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
(1933-1938)
Tarım Alanında Yapılan
İnkılâplar
SİYASAL ALANDA
Öşür(Aşar) vergisinin kaldırılması /
Ziraat bankası’nın köylüye ucuz kredi vermesi /
Tarım kredi kooperatiflerinin açılması /Yüksek
Ziraat Enstitüsünün kurulması/ Çay ve şeker
pancarı gibi endüstriyel bitkilerin ekimi /
Toprak reformu kanunu (1929)
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım
1922)
Devlet Başkanlığı
sorunu çözüldü.
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim
1923)
Rejim boşluğu
giderildi.
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart
1924)
Cumhuriyet rejimi
ilkelerine ters
düştüğünden
Demokrasiye
işlerlik
kazandırmak
Ulusal iradenin
meclise yansıması
Çok Partili Hayata Geçme
Denemelerinde Bulunulması
Kadınlara Seçme ve Seçilme
Hakkının Verilmesi
Devletçilik
Özel sektörün
kuramadığı
işletmeler devlet
eliyle kurulmalı
Devlet işlerinde akıl
ve bilimin öncülüğü
Laikliğe aykırı
olduğundan
İnkılapçılık
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards