5.sınıf sosyal bilgiler dersi adım adım türkiye

advertisement
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ADIM ADIM TÜRKİYE ÜNİTESİ
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI KONU TARAMA TESTİ
ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni –http:/doganzeki.wordpress.com
1- * Saltanatın kaldırılması
* Cumhuriyetin ilanı
* Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda verilen inkılâplar Atatürk’ün hangi alanda yaptığı
inkılâplardandır?
A) Eğitim
B) Yönetim-Siyasi
C) Adalet ve hukuk
D) Ekonomi
2- Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi devletin
ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlamıştır?
A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
3- “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.”
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini
belirtmiştir?
A) Sanatın
B) Ekonominin
C) Eğitimin
D) İşsizliğin
10-Atatürk ilkelerinden ………………….., toplumda kadın-erkek
eşitliğinin sağlanmasını gerektirir.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
11- *Tekke ve zaviyelerin kapatılması
*Halifeliğin kaldırılması
*Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ilkelerinden daha çok hangisi
ile ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
12- Atatürk’ün, “Toplum içinde hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa
ayrıcalık tanınamaz.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile
ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
4- * Türk Tarih Kurumunun kurulması
* Türk Dil Kurumunun kurulması
Yukarıdaki kurumların kurulması aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
13- Türk toplumunu her yönden ilerletmek ve çağdaş
uygarlığın üzerine çıkarmak için yapılan köklü değişiklikler
Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) İnkılâpçılık
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
5- Atatürk ilkelerinin bazılarının açıklaması aşağıdaki
seçeneklerde verilmiştir. Hangisi “Laiklik” ilkesiyle ilgilidir?
A) Halkın kendi kendini yönetmesi
B) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması
C) Devletin ekonomik faaliyetlerinin planlanması
D) Halkın kanun önünde eşit sayılması
14- Aşağıdakilerden hangisinde yapılan inkılâp ve bu
inkılâbın etkilediği alan yanlış eşleştirilmiştir?
A) Medreselerin kapatılması - Eğitim
B) Cumhuriyetin ilanı - Yönetim
C) Soyadı kanunu - Ekonomi
D) Medeni Kanun’un kabulü - Adalet ve Hukuk
6- Atatürk, Türk toplumunun dış görünüş olarak da çağdaş ve
uygar toplumlara benzemesi için bazı inkılâplar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu inkılâplardan sonra
kullanılmaya başlanmıştır?
A) Fötr şapka
B) Fes
C) Şalvar
D) Çarık
15- Toplumlar, belirli dönemlerde çeşitli düzenleme ve
değişikliklere ihtiyaç duyarlar. Toplumu daha iyi bir duruma
getirmek için yapılan bu köklü değişikliklere ……………. denir.
Yukarıdaki metin aşağıdakilerden hangisiyle en uygun
şekilde tamamlanır?
A) İlke
B) İnkılâp
C) Kültür
D) İcat
7- Atatürk;
• Köylünün sırtında ağır bir yük olan aşar vergisini kaldırmıştır.
• Ziraat okulları açtırmıştır.
16- * Saltanatın kaldırılması
• Örnek çiftlikler kurdurmuştur.
* Cumhuriyetin ilanı
Atatürk bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini artırmayı
* TBMM’nin açılması
hedeflemiştir?
Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden
A) Vergi gelirlerini
B) Askeri güçleri
hangisidir?
C) Ülke nüfusunu
D) Tarımsal üretimi
A) Kanunlar karşısında herkesin eşit haklara sahip olmasını
sağlamak.
8- Atatürk Türkiye’yi çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarmak
B) Türk kadınının toplumda hak ettiği yeri almasını sağlamak
amacıyla birçok alanda yenilik yapmıştır.
C) Yönetim şeklinin millet egemenliğine dayalı olmasını
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir alanda yapılan
sağlamak
yeniliklerdendir?
D) Sanayileşme yoluyla ülkemizin kalkınmasını sağlamak
A) Yeni Türk Alfabesi B) Ağırlık ölçüleri
C) Takvim
D) Uzunluk ölçüleri
17- Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu’nu kurulması
Yeni Türk alfabesinin kabulü
9- Takvim, saat ve ölçülerde yapılan inkılâp hangi alanda
Yukarıdaki inkılâplar Atatürk ilkelerinden daha çok
yapılan inkılâplardandır?
hangisiyle ilgilidir?
A) Eğitim
B) Ekonomik
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Hukuk
D) Toplumsal
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
18- Osmanlı Devleti’nde günlük hayatta kullanılan ölçü
birimleri tüm dünyada kullanılmıyordu. Diğer ülkelerle
alışverişte zorluklar yaşanıyordu. Bu yüzden cumhuriyet
döneminde yapılan değişiklikle uluslar arası ölçü birimleri kabul
edildi. Buna göre,
I. Endaze yerine, metre kullanıldı.
II. Hicri takvim yerine, miladi takvim kullanıldı.
III. Okka yerine, litre kullanıldı.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II ve III
19- Ulusun geleceğine yalnız ve ancak ulus egemen olacaktır.
Atatürk bu sözü ile hangi ilkeyi vurgulamıştır?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik
20- “Hiçbir kimseye, aileye ya da zümreye ayrıcalık tanınamaz.
Yasalar önünde her Türk vatandaşı aynı haklara sahiptir.”
Verilen bu bilgi, Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilgilidir?
A) İnkılâpçılık
B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
21- I. Türk Dil Kurumunun kurulması
II. Soyadı Kanunu’nu kabul edilmesi
Yukarıda verilen inkılâpları Atatürk ilkeleriyle
eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
I
II
A) Devletçilik Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik Halkçılık
C) Laiklik İnkılâpçılık
D) Halkçılık Milliyetçilik
22- Mustafa Kemal Atatürk, akılcılığa ve bilimselliğe büyük
önem vermiş, milletin kalkınmasında milli eğitimin ve milli
kültürün yaygınlaşması gerektiğine inanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün
yukarıdaki düşüncesi doğrultusunda yapılan inkılâplardan
biri değildir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
B) Medreselerin kapatılması
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
23- Atatürk’ün;
• Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
• Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
• Eğitimde kız ve erkek ayrımının kalkması
gibi inkılâpları aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye
yöneliktir?
A) Bozulan ekonominin düzelmesine
B) Türk kadınının erkeklerle eşit haklara sahip olmasına
C) Eğitimin kalitesinin artırılmasına
D) Ülkemize daha çok sayıda turistin gelmesine
24- I. Cumhuriyetin ilanı
II. Kılık kıyafette yenilik
III. Miladi takvimin kabulü
IV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Cumhuriyet döneminde yapılan yukarıdaki yeniliklerden
hangisi toplumsal alanda yapılanlardan değildir?
A) IV B) III
C) II
D) I
25-Efendiler, erkek her şey olabilir yalnız ana olamaz. Onun için
kadın erkekten önce gelir. Onun için uygar toplumlarda erkek
kadına daima saygıyla yükümlüdür
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda
yapılmış bir inkılâptır?
A) Soyadı Kanunu B) Medeni Kanun
C) Şapka Kanunu
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
26- Atatürk, Türk ulusunu ve milli kültürümüzü, çağdaş
uygarlıklar düzeyine çıkarmak amacıyla birçok yenilikler
yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yeniliklerin kaynağı olan ilkedir?
A) Milliyetçilik B) İnkılâpçılık
C) Devletçilik
D) Laiklik
27- ……………………. , yalnız din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din
özgürlüğü de demektir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözünde boş bırakılan yere
gelebilecek en uygun ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Halkçılık
28- Cumhuriyetin ilk yıllarında batılı devletlerle olan ekonomik
ilişkileri kolaylaştırmak için bazı yenilikler yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan yeniliklerden
biri değildir?
A) Hicri ve Rumi takvimlerin yerine Miladi takvim kullanılması
B) Alaturka saatin yerine milletlerarası saatin kullanılması
C) Okka ve arşın yerine kilo ve metrenin kullanılması
D) Fes yerine şapkanın kullanılması
29-*Tekke ve zaviyelerin kapatılması
*Halifeliğin kaldırılması
*Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ilkelerinden daha çok hangisi
ile ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
30-Aşağıdakilerin hangisinde Atatürk ilkeleri ve bu ilkeler
doğrultusunda yapılan yenilik yanlış eşleştirilmiştir?
A) Milliyetçilik - Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Cumhuriyetçilik - Saltanatın kaldırılması
C) Halkçılık - İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
D) Laiklik - Halifeliğin kaldırılması
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ADIM ADIM TÜRKİYE ÜNİTESİ
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI KONU TARAMA TESTİ
ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni –http:/doganzeki.wordpress.com
Download