Hastalıklı inançlar diyor Sayın Başkan. BAŞKAN

advertisement
T.B.M.M.
B : 12
25 . 10 . 2001
O:1
YAKUP BUDAK (Adana) - Hastalıklı inançlar diyor Sayın Başkan.
BAŞKAN - Arkadaşlar, ben Meclis başkanıyım. Burada yapılan ve kabul edemeyeceğim
konuşmalara bir yorum getirmek zorundayım.
YAKUP BUDAK (Adana) - Hastalıklı inançlardan kasıt nedir Sayın Başkan?
BAŞKAN - Yani, hiçbirimiz, dinimize ve inançlarımıza kimsenin hakaret etmesine müsaade
etmeyiz; bunu bilesiniz. Rica ediyorum...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bravo Başkan!
ALİ SEZAL (Kahramanmaraş) - O zaman, o cümleyi çıkarın.
BAŞKAN - Siz İslam dinini savunuyorsunuz da, biz savunmuyor muyuz?!
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Olur mu?!. Ne demek?!.
BAŞKAN - Rica ediyorum...
Yani, buradaki konuşmalarımızda, biraz daha, birbirimize... Eğer, siz, Müslümansanız, biz de
Müslümanız. İslam dini, kimsenin inhisarı altında değildir. Herkes, İslam dininin kutsallığına,
yüceliğine inanmıştır, onu savunur; ama, bir kız çocuğunu, geçmişte, diri diri kuma gömüp de öl­
düren inançların sapık inanç olduğunu da kabul edelim lütfen.
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Zaten o, İslamdan önce...
BAŞKAN - MHP Grubu adına, Sayın İsmail Çevik; buyurun efendim. (MHP sıralarından al­
kışlar)
Süreniz 20 dakika.
MHP GRUBU ADINA İSMAİL ÇEVİK (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Türk Medenî Kanunu Tasarısının birinci bölümünde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz al­
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
1926 yılından beri yürürlükte bulunan kanun, içtimaî hayatta, doğum öncesi, doğum ve sonrası
ile ölüm ve sonrasında insan yaşamını düzenleyen temel bir yasadır. 17 Şubat 1926'da kabul edilip,
4 Nisan 1926 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk
Kanunu Medenîsinde, dinamik insan yaşamının gerekleri nazara alınarak, bugüne kadar dokuz
değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler, bugün de, yasanın tümünü değiştiren bu tasarıyla sürdürül­
meye çalışılmaktadır.
Gündemde bulunan tasarı üzerinde çok ciddî ve uzun süren bir mesai sarf edilmiştir. Bütün
siyasî partilerden milletvekili arkadaşlarımız, bakanlık mensubu bürokratlar, komisyon üyesi değer­
li milletvekilleri, bürokratlar ve çok kıymetli akademisyenler olağanüstü gayret göstermişlerdir.
Emeği geçen herkese müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Tasarı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündemimizdedir. Uzlaşmayla görüşülmesi,
tasarının toplum tarafından kabulü ve uygulanmasını daha kolay kılacaktır.
Şüphesiz bu tasarının kabulü, işsizliğe ve bozuk ekonomiye çözüm olmayacaktır; ancak,
yapılan her çalışmayı, bu tür meselelerle ilişkilendirip hafife almak, en azından, emek sarf edenlere
haksızlıktır diye düşünüyoruz. Yasama faaliyeti sürdürülürken, görüşmekte olduğumuz kanun tek­
lifi veya tasarısıyla ya da meseleyle ilgisiz konularda görüş beyan etmek, siyasî manada konuş­
macıya fayda sağlayabilir; ancak, sürekli şikâyetçi olduğumuz Parlamentonun eleştirilmesine neden
olan popülist veya ucuz siyaset, bundan farklı bir olgu değildir.
-374-
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards