TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı:40216608/157.01
Konu:Antrepolarda Teminat İşlemleri
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan
düzenlemesonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü
teminatuygulamasına 17/12/2014 tarihinde son verilecektir.
Bilindiği gibi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kısmi
TeminatUygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesi "Kanunun 98 inci
maddesi hükmüuyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para
cezası ve İthalat RejimiKararına göre aranacak fon haklarını korumak
üzere antrepo işletme izniverilenlerden alınacak teminat tutarlarını
belirlemeye ve alınacak teminattutarını ithalat vergiler tutarının %10'una
kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlıolduğu Bakan yetkilidir." hükmünü
amirdir.
Bu itibarla Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli Olurları ile,
GümrükYönetmeliğinde yapılan değişikler çerçevesinde Gümrük
Yönetmeliğinin 526/3üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla 17.12.2014
tarihinden itibaren akaryakıtantrepoları dışındaki antrepolardaki teminat
işlemleri ile ilgili olarak; her birantrepo bazında eşyadan bağımsız ve
sabit olmak üzere 01.01.2015 tarihinekadar 100.000.-Avro teminat
verilmesi, ayrıca bu sabit teminata ilave olarak,
1-Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay,
muz,tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu
veyakabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu
veyakabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz)
konulmasıdurumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya
ilişkin toplamvergilerin %25’i kadar olması,
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
2-Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise
eşyayailişkin toplam vergilerin %10’u kadar olması,
3-01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın
verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya
eşya alınmasına izin verilmemesi,
Uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download