2 Özelleştirme idaresi Başkanlığı. Normal imar yetkisinin

advertisement
T.B.M.M.
B:77
3.4,1997
0:2
Özelleştirme idaresi Başkanlığı. Normal imar yetkisinin dışında özel plan yetkisi neden bazı kuru­
luşlara tanınır? Bunu, aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarının çok dikkatli bir şekil­
de düşünmesi gerekir. Niye tanınır?.. Doğal olarak, tamamen o çevrede yaşayan insanların seçtiği
yerel yönetimlere bırakılmış olunan bir yetkinin, bu şekilde, özel olarak bazı kurumlara tanınmış
olmasının manası nedir? Bunların ellerindeki gayrimenkullere değer kazandırmak için, değerlerini
dört katına, beş katma çıkarmak için, bu yetkiyi istedikleri gibi kullanması, için midir; bize göre,
değildir değerli arkadaşlar.
Özel plan yetkisinin belirli kurumlara tanınmasının temel nedeni, kamu mallan üzerindeki ka­
mu hakkını koruma gereğidir. Eğer, Özel Çevre Kuruluna özel plan yetkisi veriliyorsa, özel çevre
kapsamına alınmış olan alanlarda istenildiği kadar binalar yükselsin, istenildiği kadar imar yapıl­
sın, istenildiği şekilde oranın imarı değiştirilsin diye bir keyfî yetki tanınmıyor; aksine, özel çevre
kapsamına alınmış olan yerlerde, o beldenin de dışında, bir kamu otoritesi kullanmak suretiyle, özel
çevre amacına uygun olarak düzenleme yapılsın diye veriliyor.
GAP'ta neden özel plan yetkisi veriliyor; milyarlarca liralık, trilyonlarca liralık yatırım yapı­
larak tarım arazisi haline getirilen ve sulanan yerlere istenildiği gibi inşaatlar dikilmesin, istenildi­
ği gibi tarım arazileri bozulmasın diye veriliyor; yoksa, istenildiği gibi planlansın, GAP değerlen­
dirilsin diye verilmiyor. Turizm Bakanlığı için de durum aynıdır.
Peki, Özelleştirme İdaresine bu yetki niye veriliyor; Özelleştirme İdaresine bu yetkinin veril­
mesi de, değerli arkadaşlar, ne olursa olsun, özelleştirilen kamu malları üzerindeki kamu hakkının
belirli bir noktaya kadar korunmasından kaynaklanıyor.
Arkadaşlarımız sürekli olarak Beykoz örneğini verdiler. Beykoz Kunduranın yerine gidip bak­
tığınızda, şu anda, o çevre için, o belde için, Beykoz için ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Ne
olursa olsun, oradaki alan, sadece ve sadece, bir sanayi işletmesinin değeriyle kıyaslanacak bir olay
değildir. Artık, orada, Beykoz'da yaşayan insanların hakkı vardır; oksijen hakkr vardır, yeşil alan
hakkı vardır, kısacası, yaşam hakkı yardır. Dolayısıyla, Özelleştirme İdaresi orayı satarken, "Ben
bunu sana satıyorum; ama, burada böyle bir imar düzenlemesi yapıyor, şu alanların hepsini yeşil
alan olarak koruyorum; ancak, sen de buraları yeşil alan olarak koruyup bunu kullandığın sürece,
ben, bunu sana satarım; aksi takdirde, bu hakkımı geri alabilirim" demek için özel plan yetkisi ko­
nulmuştur. Yoksa, oranın, yüksek apartmanlar haline getirilmesi için, istenildiği gibi parsellenme­
sine olanak tanımak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Temizcl, buyurun.
ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - ...zaten yapılaşmalarla yaşanmaz bir hale gelmiş o ken­
tin içerisinde yoğunluğu, dolayısıyla da parasal değeri de birazcık daha fazla artırmak için, bir dü­
zenleme, böyle bir hak tanınmış olamaz. Böyle bir hak tanınmış olmadığı için de, eski düzenleme
-güya kendisine göre, sınırlı olarak imar planı yapma yetkisi alınmış- her ne kadar, çok gereksiz
olarak, parantez içi hükümler konularak, ASKİ, İSKİ falan gibi, çok sınırlı bazı kurumlardan görüş
alınacağı belirtilmiş ise de, aslında ilgili kuruluşlardan görüş alınmak suretiyle, su toplama havza­
sı mıdır, yeşil alan mıdır, birinci sınıf tarım alanı mıdır, imara açılmalı mıdır, yapılan imar durumu
ne dereceye kadar uygundur şeklinde, ilgili kuruluşların hepsinin de görüşünün alınmasını amaçla­
mış idi. Şimdi, mevzi imar durumu kaldırılıp, her türlü planı yapar hükmü konulmuş.
Değerli arkadaşlar "her türlü plan" ne demek? Yani, İmar Yasasının 9 uncu maddesine baktı­
ğınızda, 8 inci maddesine baktığınızda görürsünüz ki, nazım imar planı da her türlü planın içine gi­
riyor. Yani, şimdi, Özelleştirme İdaresi, oturup da nazım imar planları mı yapacak? Bunu yapma
- 292 -
Download