uz. dr. gönül erdal dağıstanlı

advertisement
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
GÜRÜLTÜ = HOŞA GİTMEYEN SES
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
GÜRÜLTÜNÜN
SÜRESİ
 ŞİDDETİ
 ZAMANI
 TÜRÜ

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
GÜRÜLTÜ


FİZYOLOJİK TEPKİLER
RUHSAL TEPKİLER
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
FİZYOLOJİK TEPKİLER








ANĠ GÜRÜLTÜDE KAS GERĠLMELERĠ
BAġ DÖNMESĠ
YORGUNLUK
ĠġĠTME KAYIPLARI
METOBALĠZMA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
KRONĠK BAġ AĞRISI
BAĞIġIKLIK SĠSTEMĠ BOZUKLUKLARI
MĠDE, BARSAK RAHATSIZLIKLARI
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
RUHSAL TEPKİLER








GERĠLĠM
KORKU, KIZGINLIK
SĠNĠRLĠLĠK VE ÖFKE
DĠNLEME VE ANLAMA
GÜÇLÜĞÜ
DĠKKAT DAĞINIKLIĞI
KONSANTRASYON
BOZUKLUĞU
UYKU DÜZENSĠZLĠĞĠ
BAġ DÖNMESĠ
ALINGANLIK
Ġġ VERĠMĠNDE AZALMA
ÇARESĠZLĠK
ġÜPHECĠLĠK
MORALSĠZLĠK
SALDIRGANLIK
ĠLETĠġĠM GÜÇLÜKLERĠ
KARAKTER DEĞĠġĠMĠ
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI

GÜRÜLTÜYE MARUZ KALMA

STRES ( otonom sinir sistemi aktivasyonu )

TÜKENMĠġLĠK ( motivasyon güçlüğü )

ANKSĠYETE BOZUKLUĞU, DEPRESYON,
DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARI, UYKU
BOZUKLUKLARI
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
STRES NEDĠR ?
►
Organizmanın, fiziksel ve ruhsal sınırlarının
tehdit edilmesi veya zorlanması ile ortaya
çıkan psikolojik bir durumdur.
►
Kişilerde meydana gelen ve onları normal
faaliyetlerinden sapmaya zorlayan durumdur.
►
Kişinin kendisini rahatsız hissettiği ve
performansının normalden aşağıda veya çok
yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur.
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
VÜCUDUN STRESE OLAN
TEPKĠLERĠ



Tehlike durumuna hazır olma (Uyanık
Olma, Alarm Aşaması)
Direnme Aşaması
Tükenme (Burn-out) Aşaması
[Hemi Okudum Hemi Yazdım
Yalan Dünya Senden Bezdim
Aşaması]
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
TÜKENMĠġLĠK

Duygusal Tükenme (aşırı yüklenilme ve tüketilmiş
olma)

Duyarsızlaşma (birey olduğu dikkate almadanduygudan yoksun)

Düşük Kişisel Başarı Hissi (sorunları başarıyla
çözememe ve kendini yetersiz hissetme )
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
TÜKENMĠġLĠĞĠN BĠREYSEL
BELĠRTĠLERĠ







Kolayca ağlamak,
Anksiyete,
Boşluk ve anlamsızlık hissi,
Yaptığı işten emin olmamak, beğenmemek,
Kendini beğenmemek, negatif kendilik imajı,
Şüphecilik ve izolasyon hissi,
Baş ağrısı, sırt ağrısı, hazımsızlık vb. bedensel
belirtiler
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
BİLİNÇ ALTI

Gürültünün bilinç altında nasıl algılandığı
ona karĢı vereceğimiz tepkiyi belirler
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
BAġAÇIKMAYI ETKĠLEYEN
FAKTÖRLER

STRESÖRE AİT
ÖZELLİKLER





Stresörün
şiddeti/yoğunluğu
stresörün etkilediği
alan
stresörün süresi
stresörlerin yapısı
ve sayısı
BİREYE AİT ÖZELLİKLER







Cinsiyet
Kişilik yapısı
Gereksinim ve güdüler
Birey için stresörün anlamı
İnanç sistemleri
Sosyo-ekonomik düzey
Eğitim ve bilgi birikimine
bağlı zihinsel kaynaklar
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
BĠREYĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ
A Tipi Kişilik Özellikleri






Daima faaliyet
içerisindedir
Sabırsızdır
Hızlı yürür, hızlı konuşur
Aynı anda iki şeyi yapar
Atılgandır, rekabetçidir
Kendini zaman tehdidi
altında hisseder
B Tipi Kişilik Özellikleri






Sabırlıdır
Zaman tehdidi yoktur
Asla aceleci değildir
İşini yaparken eğlenir
Sıcakkanlı ve yumuşaktır
Ailesine ve sosyal yaşama
zaman ayırır
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
STRESLE BAġAÇIKMANIN
AMAÇLARI
1. Sıkıntı yaratan problemi
değiştirmek veya yönetmek
[Problem odaklı başa çıkma]
2. Probleme karşı oluşan
duygusal yanıtları düzenlemek
[Duygu odaklı başaçıkma]
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
STRESLE BAġAÇIKMADA
KULLANILAN YÖNTEMLER







Başka bireylerle karşılaştırma
Spiritualite [Din, dua etmek, yaşamın
anlamını değerlendirmek]
Duygusal boşalım; Hayal kurma
Kendini suçlama; Bilgi arama;
Mesafe bırakma; Kaçınma
Planlı problem çözme
Stresli olayı yeniden değerlendirme,
problemi farklı bir bakış açısıyla
değerlendirmek, mizahi bakış kullanmak
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
BĠREYSEL DÜZEYDE
BAġAÇIKMA YÖNTEMLERĠ






İyi Beslenmek
Meditasyon [soluk alıp verme, kalbin
kapasitesini genişletir]
Egzersiz [Beyin faaliyetlerini %25 artırır], Masaj
Rahatlama *** [ yoğa, müzik ve grup terapisi],
ruhsal süreci kapatmak.
Oyun
Sosyal Destek
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
BAġAÇIKMADA
KULLANILAN YANLIġ
YÖNTEMLER
Saldırganlık ve risk alma
 Olumlu ve yapıcı olmayan düşünceler
üretme
 Reddetme davranışı
 Gerçeklerden kaçış

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
STRES YÖNETĠMĠ




Yöntemi derece derece oluşturun.
Kendi stilinizi bulun.
Düşünceleri değiştirebilmek için
kendinize izin verin
Kendinize yeniden başlamak için
sürekli izin verin. Bıraktığınız yerden
daha iyi bir şekilde tekrar başlayın
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
RUH SAĞLIĞI YERİNDE
OLMANIN ÖLÇÜTLERİ









YaĢadığı duyguların sorumluluğunu alabilen
Esneklik gösterebilen
Gerektiğinde katlanabilen
Kendini koĢulsuz seven ve kabul eden
Bilimsel düĢünebilen
Bilinmezlikleri ve belirsizlikleri kabul edebilen
Göze alabilen
Yaratıcı etkinlikler içinde olabilen
Uzun erimli bir mutluluk arayıĢında olan
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
“BİZ İZİN VERMEDİKÇE
KİMSE BİZE KÖTÜ
HİSSETTİREMEZ”
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards