2 Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak vaktimi aşmış

advertisement
T.B.M.M.
B : 47
13 . 12 . 1990
O :2
Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak vaktimi aşmış bulunuyorum. Sayın arkadaşları­
mın da ifade ettiği gibi, hakikaten Hazine ve Dış Ticaretle, ekonomi ile ve yöneltilen diğer su­
allerle ilgili konuşmamızın 30 dakikaya sığması mümkün değildir. Eğer bize S saat müsaade
etmiş olsaydınız, sadece bu konularla değil, di£er konulara da değinirdim ve sizleri en iyi şekil­
de tatmin edebilmek amacıyla, hür türlü sualinize cevap vermek için, burada kalıp arz etmek
isterdim.
Yüce Heyetinize sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
ABDULKADtR ATEŞ (Gaiantep) —Soru, Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim, suallere, Sayın Erdal Kalkan konuştuktan sonra geçeceğiz. Şimdi
yalnızca sual soracak arkadaşların isimlerini tespit edeceğim.
Sayın Bayazıt, Sayın Yılmaz, Sayın Eser,Sayın Ertüzün, Sayın Ateş ve Sayın Gökbel.
Buyurun Sayın Kalkan.
ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunu­
yorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkanım, benim burada dile getirmek istediğim çok önemli bazı eleştirilerimi, Sa­
yın Kaşıkçı mükemmel bir biçimde dile getirmiştir ve bu ilk kez olmaktadır; kendisine burada,
şahsım adına teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum.
Efendim, serbest piyasa ekonomisinin yaşandığı günümüzde, Sayın Cumhurbaşkanı, ser­
best piyasa ekonomisi gibi son derecede önemli bir konuda büyük bir serbestlik içinde, beledi­
yelerden dış ticarete, dış ticaretten Körfeze, Körfezden seçimlere seçimlerden iç borçlanmaya,
dış borçlanmaya kadar her konudaki sözlerimi kamuoyuna yansıtmaktadır. Bugün de, daha
çok ANAP Grubunun dikkatini çekmesi gereken bir açıklaması Sabah Gazetesinde yer almış­
tır. Sayın özal aynen şöyle demektedir: "Bu maaşlarla bizim grup seçime gitmez!"
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Size diyor, gazeteyi iyi oku; ne dediği var orada.
ERDAL KALKAN (Devamla) — "bu maaşlarla bizim grup seçime gitmez" diyor,
"Sine-i millete dönmez" diyor...
FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Sizden bahsediyor, sizden!
MEHMET YAŞAR (Ağrı) - - Gazeteyi iyi okumuyorsun.
ERDAL KALKAN (Devamla) — "Efendim, bu maaşlarla bizim grup seçime gitmez"
demek...
BAŞKAN —'Sayın Kalkan, bu konuşmalarla Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığının ne alakası
var?.. Şimdi süreniz dolacak, bu sefer esas konuya giremeyeceksiniz... Esas konunuza girin lütfen.
ERDAL KALKAN (Devamla) — Girelim de, o zaman laf atmasınlar efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen...
ERDAL KALKAN (Devamla) — Şimdi, erken seçimi yapmaya karar verecek olan, sizin
grubunuz, 226 oyu siz vereceksiniz, biz değil; ama Sayın özal her şeyi para ile ölçüyor; çünkü,
Cumhurbaşkanlığı bütçesine bakarsanız, Sayın Cumhurbaşkanının günlük harcaması 100 mil­
yon lira. Herhalde 100 milyon lira çok iyi para ki, o da Cumhurbaşkanlığından istifa edip,
sine-i millete dönmüyor. (SHP sıralarındah alkışlar)
— 66 —
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards