PROGRAM ADI BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK DERSİN

advertisement
PROGRAM ADI
DERSİN KODU
DERSİN ADI
DERSİN SORUMLUSU
DERSİN TÜRÜ
EĞİTİM DİLİ
TEORİK
PRATİK
KREDİSİ
ECTS KREDİSİ
ÖN KOŞUL
DERS TANIMI
DERSTE
KAZANDIRILACAK
ÖZELLİKLER
KAPSAM
HAFTALARA
GÖRE
DERS
PROGRAMI
BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK
SEK / BYS 150
MESLEKİ YAZIŞMALAR
ÖĞR. GÖR. CEYHUN PARILDAR
Zorunlu
X
Seçmeli

Türkçe
X
İngilizce 
1
1
2
3
YOK
İletişime ilişkin tanımlar, sözlü ve yazılı iletişimin
karşılaştırılması, örgütsel iletişim, yazılı iletişimin örgütsel
iletişimde önemi üzerinde durulur.Gelen-giden evrak türleri ve
kaydını, ticari, resmi ve özel yazıları, yazılarda etkinliği
artıran faktörleri, TSE iş yazılarını düzenleme standardı, resmi
yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkındaki
yönetmeliği, yazışma türleri, rapor türleri tanıtılır. Dersler
sorumlu öğretim elamanının konu anlatımı, öğrencilere işlenen
konuya yönelik uygulama çalışmalarının yaptırılması ve
incelenmesiyle yürütülür.
İletişim türlerini öğrenebilme ve bunlar içinde yazılı iletişim
konusunu örnekleriyle açıklayabilme. Örgütsel yazışmalar
örneklendirebilme ve bu tür yazışmaların şekil ve içerik
açısından
etkinliğinin
sağlanması
yöntemlerini
uygulayabilecek, açıklayabilecek ve yorumlayabileceklerdir.
İletişimin temel kavramları, sözlü ve yazılı iletişimin
karşılaştırılması, yazının örgütsel iletişimde önemi, gelengiden evrak türleri ve kayıt işlemleri, ticari, resmi ve özel
yazılar, yazılarda etkinliği artıran faktörler, yazışma
standartları, yazışma türleri ve örnek hazırlama, rapor türleri.
1 İletişimin tanımı, önemi, iletişim türleri. Sözlü ve yazılı
iletişim arasındaki ilişki, iletişimi etkileyen faktörler.
Örgütsel iletişimde yazılı iletişimin önemi.
2 Gelen giden evrak, evrak türleri, kaydı.
3 Anlatımın unsurları, yazım-imla kuralları. Yazışma
türleri, ticari ve resmi yazıların tanımı, özellikleri.
4 Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu tanımları ve
uygulama çalışması.
5 Satış mektupları, sipariş ve istek mektupları, alındı
mektupları tanımları ve uygulama çalışması.
6 Tekit mektupları, teyit mektupları uygulamaları.
7 I. ARA SINAV
8 Tahsilat ve ödemeleri takip mektubu, iş isteme
mektupları tanımları ve uygulama çalışması.
9 TSE’ nin iş yazılarını düzenleme standardı ve
Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının
incelenmesi.
10 Standartların yazıya uygulanması .
11 II. ARA SINAV
12 Standartların yazıya uygulanması. İş ve resmi yazılarda
etkinliğin unsurlarının incelenmesi.
13 Özel yazıların tanımı ve türleri. Raporun tanımı, amacı.
14 Rapor türleri, özellikleri Raporların şekil ve içerik yönü.
ÖNERİLEN
KAYNAKLAR
ÖĞRETME VE
ÖĞRENME STRATEJİ
VE TEKNİKLERİ
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ
1. Altınöz, Mehmet ve Parıldar, Ceyhun. Yazışma
Teknikleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
2. Koç, Hakan ve Öztoprak, Menekşe. Yazışma Teknikleri.
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.
3. Topaloğlu, Melih ve Koç, Hakan. Büro Yönetimi. Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2002.
4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik.
5. Altıparmak, Artun. Ticari Yazışma El Kitabı. ABC
Kitabevi, Ankara, 1993.
Sorumlu öğretim elamanının konu anlatımı, öğrencilere
İşlenen
konuya
yönelik
uygulama
çalışmalarının
yaptırılmasıyla derse katılımlarının sağlanması, örnek
incelenmesiyle konunun pekiştirilmesine çalışılır.
I. Ara Sınav (% 25), II. Ara Sınav (% 25), ve Genel Sınav
(%50).
Download