A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D

advertisement
.............. ORTAOKULU 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 5. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. MATEMATĠK
SINAVI
Adı Soyadı:
Sınıf:
No:
Aldığı Not:
A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D) yanlış(Y)
olarak belirtiniz.(2x5= 10p)
(
) Sayının bulunduğu basamağa göre aldığı değere
3) 148597076 sayısının milyonlar bölüğündeki
rakamların sayı değerleri toplamı ile birler bölüğündeki
rakamların sayı değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır?
basamak değeri denir.
A) 4
(
4) Aşağıda karşılaştırmaları verilen hangi iki sayı yanlış
verilmiştir?
) Örüntüler belirli bir kurala göre gitmek zorunda
değildir.
(
) Doğal sayıları sağdan sola üçerli gruplara ayırarak
okuruz. Bu grupların her birine bölük denir.
(
) Bir basamaktaki rakamın sadece kendisine o
rakamın sayı değeri denir.
(
)a, ç, f, ..., j örüntüsünde f ile j arasına h
B) 2
C) 1
D) 0
A) 1248307 < 1248317
B) 24517291 > 24517289
C) 416200093 > 416200193 D)362000107>362000017
5) Ülkemizi 2015 yılındaki nüfusu açıklanmıştır. Binler
bölüğünde 785, birler bölüğünde 427, milyonlar
bölüğünde 78 vardır. Buna göre ülkemizin nüfusunun
yazılışı hangisinde doğru verilmiştir?
gelmelidir.
B) Aşağıdaki boşluk doldurmaları
A) 42778785
C) 78578427
B) 78542778
D) 78785427
tamamlayınız.(2x5=10p)
 “Kırk Yedi Milyon Dört Yüz bin Yüz Kırk Bir” sayısı
143570 > a > b > c > 124003 sıralamasına göre 6. ve 7.
soruları verilen ifadeye göre çözünüz.
rakamlarla ..................................şeklinde yazılır.
 67 000 456 sayısı ........ bölükten oluşmuş tur.
6) Sıralamasına göre a - b farkı en çok kaç olabilir?
 Ahir Dağı’nın denizden yüksekliği 5047 m, Hasan
Dağı’nın yük sekliği 2928m’dir. Ahir Dağı, Hasan
Dağı’ndan ............ m yüksektir.
A) 19567
 5 - 8 - 11 –.... – 17 -…..- 23 sayı örüntüsünde
verilmeyen değerler ………… dir.
 7462 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda
B) 19565
C) 19564
D)19563
7) Sıralamasına göre a - b + c işleminin sonucu en az kaç
olabilir?
A) 124005
B) 124004
C) 124003
D)124002
…………… sayısını elde ederiz.
C) Aşağıdaki testleri çözünüz.(12x5=60p)
1. ve 2. soruları verilen rakamlara göre çözünüz.
0,2,3,5,6,7,8,9
1) Rakamları farklı 8 basamaklı en büyük tek sayı kaçtır?
A) 98765320
C) 87653209
B) 98765203
D) 20356789
8)
Bir çekirge her zıplamasında bir öncekinin
iki katının 1 eksiği zıplamaktadır. O halde
ilk zıplamasında 10 cm zıpladıysa 4. zıplamasında ne
kadar zıplamıştır?
A) 19
B) 37
C) 73
D) 145
2) Rakamları farklı 8 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır?
A) 02356798
C) 20356798
B) 98765320
D) 98765032
9) 3, 9, 15, a, 27, b, 39, 45 örüntüsüne göre a- b kaçtır?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
10)
Antalya müzesini cuma günü
12547 kişi cumartesi günü ise
cuma gününden 1257 daha
fazla kişi ziyaret etmiştir. O
halde müzeyi bu iki günde toplam kaç kişi ziyaret
etmiştir?
A) 13804
B) 25094
C) 26351
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının birer kez kullanılmasıyla elde
edilebilecek en büyük 5 basamaklı tek doğal sayı ile en
küçük beş basamaklı çift doğal sayının farkı kaçtır? 2p
D)26352
______________________________________________
11)
Yakup, arkadaşı Yusuf'tan
aklından bir sayı tutmasını
ve daha sonra bu sayıyı en
yakın yüzlüğe
yuvarlamasını istiyor. Yusuf'un tuttuğu sayının
en yakın yüzlüğe göre yuvarlanmış hali
48800'dür. Buna göre Yusuf'un aklından tuttuğu
sayı hangisi olamaz?
A) 48843
B) 48759
C) 84851
D)48793
12) A + 4048 = 5276
B - A = 7348 ise B kaçtır?
A) 1228
B) 3897
C) 6120
47918 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanması ile
elde edilen sayı A ve en yakın binliğe yuvarlanması
ile elde edilen sayı B'dir. Buna göre B - A kaçtır? 3p
______________________________________________
Bir çuval cevizi 27 arkadaş paylaşıyor.Her birine 109 ceviz
düşüyor. Çuvalda 25 ceviz kaldığına göre paylaşmadan
önce kaç ceviz vardı? (4 puan)
D)8576
D) Aşağıdaki soruları çözünüz.
Aşağıdaki sayıları okuyunuz. Okunuşlarını yazınız. (5 p)
a) 300200001=
b) 1000009=
c) 24207512=
d)Altı milyon yirmi yedi=
______________________________________________
Babam bakkaldan tanesi 2 TL olan meyve suyundan 4
tane, kg’ mı 2 TL olan pirinçten 4 kg, kg’mı 3 TL olan
mercimekten 3 KG, tanesi 50 Kr olan çikolatadan 2 tane,
kg’si 4 TL olan nardan 2 kg ve daha sonra bir miktar
daha nar almıştır. 50 TL para verip para üstü almadığına
göre daha sonra aldığı nar kaç kg’dır? 5p
e) Sekiz yüz kırk bir milyon dokuz yüz altmış bin=
Verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.5p
39 78
 4 28
586
8 675
12 6
 74 4
7 581
28038 76391
 189  13579  48293
 0873
.........
.........
Başarılar
Yakup AKGÜL
Mat. Öğret.
Download