22 OCAK 2014 - 16.30 (ANKARA)

advertisement
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog
(6)
Sayı: 311/Mart 2014
Yargıtay 9.HDE:2007/40862K:2009/17766T:23.06.2009.
İşçi, kullanmak istediği serbest zamanı yazılı olarak önceden işverene
bildirmek zorundadır. İşveren de işin veya işyerinin gereklerine uygun
belirlediği bir tarihten itibaren iş
günleri içerisinde serbest zamanı
aralıksız olarak kullandıracaktır.
İşçi, kullanmak istediği serbest zamanı yazılı olarak önceden işverene
bildirmek zorundadır. İşveren de işin veya işyerinin gereklerine uygun
belirlediği bir tarihten itibaren iş
günleri içerisinde serbest zamanı
aralıksız olarak kullandıracaktır.
Örnek: …unvanlı işyerinde çalışan
işçi A… Aralık ayında 30 saat fazla
çalışma yapmıştır. Fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman kullanmak
istediğini işverene yazılı olarak
bildirmiştir. İşveren 6 ay içinde (2014
Haziran ayına kadar) 30 x 1,5 = 45
saati aralıksız serbest zaman (45: 7,5
= 6 günü) olarak kullandıracaktır.
Örnek: …unvanlı işyerinde çalışan
işçi A… Aralık ayında 20 saat fazla
sürelerle çalışma yapmıştır. Fazla
çalışma ücreti yerine serbest zaman
kullanmak istediğini işverene yazılı
olarak bildirmiştir. İşveren 6 ay
içinde (2014 Haziran ayına kadar) 20
x 1,25 = 25 saati aralıksız serbest
zaman olarak kullandıracaktır.
10.
FAZLA
SÜRELERDE
ÇALIŞMANIN SERBEST ZAMAN
OLARAK KULLANILMASI
11. RADYOLOJİ PERSONELİNİN
ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA
ÇALIŞMA
Fazla sürelerle çalışma yapan işçi
isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı
ücret yerine, fazla sürelerle çalıştığı
her saat karşılığında bir saat onbeş
dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
5947 sayılı Üniversite ve Sağlık
Personelinin Tam Gün Çalışmasına
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu
maddesiyle yapılan düzenleme sonrasında, iyonlaştırıcı radyasyonla
teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğu belirlenmiştir. Yapılan değişikliğin
Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla
iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile dava açılmış, ancak
Anayasa Mahkemesi(7)
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı
ay zarfında, çalışma süreleri içinde
ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile İş Kanunu’ndan kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest
zaman kullandırılamaz.
______________________
158
Download