şiddet şiddetin derecelendirme basamakları

advertisement
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
ÇALIŞAN RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
18.04.201302
BÖLÜM NO:
01
STANDART:
43
DOKÜMAN NO
YÖN-TL-03
AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan
kaldırmak için gerekli yöntemleri belirlemektir.
KAPSAM: Risklerin nasıl belirleneceği ile ilgili yöntemleri kapsar.
KISALTMALAR:
TANIMLAR:
Tehlike; Zarar verebilecek potansiyel kaynak. Tehlike, sakıncalı bir biçimde iş yapmaktan veya uygun
olmayan iş ortamından doğar.
Risk; Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ile yaratacağı etkinin bileşkesi.
Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasının
oluşturulması için kullanılan yöntemdir.
Risk yönetimi; Belirli bir düzende maddi veya manevi kayıp olasılığının planlı olarak en aza
indirilmesi veya yok edilmesidir.
Şiddet Değerlendirmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde şiddet
değerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemdir.
Olasılık Değerlendirmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde oluşma
değerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemdir
SORUMLULAR: Hastane Yöneticisi, Başhekimlik, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü, Müdür Yardımcıları, Birim Sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Bölüm Kalite
Sorumluları sorumludur.
FAALİYET AKIŞI:
1.1
Kalite Yönetim Birimi ve bölüm kalite sorumluları tarafından çalışma ortamından
kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla Radyasyon, Gürültü, Tehlikeli Maddeler
Kanserojen/Mutajen Maddeler, Tıbbi Atıklar, Enfeksiyon, Alerjen Maddeler, Ergonomi,
Şiddet, İletişim konularını kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılır, gerekli tedbirler
ilgili sorumlular tarafından alınır.
1.2 Hatanın / riskin şiddetliliği ve olasılığı değerlendirilerek riskin değeri belirlenir. Belirlenmiş
tehlikeler, aşağıda açıklaması yapılan 5 x 5 matematiksel risk yöntemine göre değerlendirilir.
Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık ve şiddet değerleri kullanılır. Risk
analizi yapılırken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur.
ŞİDDET
ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
ÇALIŞAN RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
ÇOK
HAFİF
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
18.04.201302
BÖLÜM NO:
01
STANDART:
43
DOKÜMAN NO
YÖN-TL-03
İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen
(1)
HAFİF
(2)
ORTA
İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilkyardım
gerektiren
Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir
(3)
CİDDİ
Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
(4)
ÇOK CİDDİ
Ölüm, sürekli iş göremezlik
(5)
OLASILIK
ÇOK KÜÇÜK
ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN
DERECELENDİRME BASAMAKLARI
Hemen hemen hiç
(1)
Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda
KÜÇÜK
(2)
Az (yılda bir kaç kez)
ORTA
(3)
Sıklıkla (ayda bir)
YÜKSEK
(4)
ÇOK YÜKSEK
(5)
Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma
şartlarında
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
ÇALIŞAN RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
18.04.201302
BÖLÜM NO:
01
STANDART:
43
DOKÜMAN NO
YÖN-TL-03
ŞİDDET
OLASILIK
ÇOK
CİDDİ
ORTA
HAFİF
ÇOK HAFİF
4
3
2
1
25
20
15
10
5
20
16
12
8
4
15
12
9
6
3
10
8
6
4
2
5
4
3
2
1
CİDDİ
5
ÇOK
YÜKSEK
5
YÜKSEK
4
ORTA
3
KÜÇÜK
2
ÇOK KÜÇÜK
1
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
ÇALIŞAN RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
RİSK PUANI
25
12,15, 16, 20,
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
18.04.201302
BÖLÜM NO:
01
STANDART:
43
DOKÜMAN NO
YÖN-TL-03
EYLEM
ÖNEM
DERECESİ
KABUL EDİLEMEZ RİSK
İyileştirme yapılana kadar iş sonlandırılır.
A
FAALİYET GEREKTİRİR
B
DÖF, Eğitim, talimatlar gözden geçirilir.
8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.1.
DİKKATE DEĞER RİSK
Yasal mevzuat ve talimatlarla kontrol altına alınır
KABUL EDİLEBİLİR RİSK
Faaliyet gerekmiyor.
C
D
Her bölüm için Risk Değerlendirme Planı oluşturularak Radyasyon, Gürültü, Tehlikeli
Maddeler Kanserojen/Mutajen Maddeler, Tıbbi Atıklar, Enfeksiyon, Alerjen
Maddeler, Ergonomi, Şiddet, İletişim konularındaki risklerin şiddet değeri x olasılık
değeri formülü ile risk puanı ortaya konulur.
1.2.
Dikkate değer risk ve üstündeki riskler için hastane yönetimine iletilerek direktifleri
doğrultusunda gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
1.3.
Risk Değerlendirmeleri yılda bir defa periyodik olarak gerçekleştirilir. Aşağıda belirtilen
özel durumlarda da risk değerlendirmesi yeniden yapılmalıdır.
Hastaneye yeni tıbbi ekipman veya diğer destek makineleri alınması,
Hastaneye yeni bir branş, yeni bir tedavi alanı, uygulama sahası açılması,
Yeni uygulamaların uygulamaya konulması,
Bir çalışan güvenliğini tehdit edici bir olay-gelişmenin olması, hastane enfeksiyonu gelişmesi,
enfeksiyon veya diğer nedenler ile hasta geri dönüşleri ya da ramak kala olay olması ya da
meslek hastalığı görülmesi olarak sıralanabilir.
1.4.
Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
ÇALIŞAN RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
18.04.201302
BÖLÜM NO:
01
STANDART:
43
DOKÜMAN NO
YÖN-TL-03
Önem derecesi belirlenmiş olan her bir risk için mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığı/yeterliliği
değerlendirilir ve aşağıda belirtilen risk kontrol hiyerarşisi göz önünde bulundurularak ilave risk
kontrol tedbirleri planlanır:
Tehlikenin ortadan kaldırılması durumu
Riskin azaltılması- Risk yaratacak etkenin ortadan kaldırılması
Kişilerin tehlikeden uzak tutulması- görev yerlerinin değişmesi
Tehlikenin çembere alınması-Tehlikenin etkileyeceği alanın sınırlandırılması
Çalışanların maruziyetlerinin azaltılması-Gerekli Kişisel koruyucu ekipmanın tahsisi, Görev
yerlerinin değiştirilmesi, faaliyetin iptali
Sağlık Hizmeti gerçekleştirme hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı (Örneğin baret, eldivenler, koruyucu gözlükler, koruyucu
giysiler, kulaklıklar, vb. kullanımı)
Önemli: Risk kontrol tedbirleri planlanırken öncelikle ilgili yasal mevzuat şartlarının sağlandığından
emin olunmalıdır.
Download