Sağlık Politikaları

advertisement
Doç. Dr. Melike KAPLAN
 Uluslararası sağlık politikaları ve sağlık kavramının
değişimi
 1960’lı yıllar: ulusal kalkınma planları
 Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
kurulması
 Modernleşme
 İkinci Dünya Savaşı
 Nüfus: Güç ve tehlike
 Nüfusun azaltılması için önlemler / politikalar
 Bu dönemde modern/bilimsel tıbba güven var…
 Sağlığın bir hak olarak algılanmasından daha çok;
 Kalkınmanın gerçekleşmesi için bir bileşen olarak
görülüyor.
 Sürdürülebilirlik Kavramı :
 Sürdürülebilir kalkınma modeli (1970-1980)
 Sağlık politikalarının yerel halk tarafından kabulü ve
sürdürülebilirliği
 Bu politikanın en önemli yansıması: Hastalığın
ortadan kaldırılması yerine; hastalık yönetimi
yaklaşımını benimsemek
 Kent tıbbı ve kentsel nüfusa yönelik yatırımlara ek
olarak; kırsal nüfusun sağlığına ilişkin yatırımlar da
yapılması teşvik edilmiştir.
 “Koruyucu Tıp” kavramının benimsenmesi
 Birincil sağlık bakım hareketi/birinci basamak sağlık
hizmetleri
 Topluluk bakış açısı,
 İnsanların eğitimi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması,
 Topluluğun kendi kendine yeterli olabilmesi,
 Çevresel sorunların sağlık sorunlarıyla birlikte ele
alınması
 Geleneksel tıbbın dikkate alınması
 1980’lerde yaşanan ekonomik kriz
 Kaynak sıkıntısı ve dış borçlar
 1980 sonrası dönemde; bebek ve çocuk sağlığı üzerine
vurgu yapılmıştır. Bu dönem politikalarında BM ve
DSÖ (WHO) etkisi gözlemlenir.
 Ulusal ve uluslar arası sağlık sigortası kavramları:
 “Sağlık bakımı nüfusun temel ihtiyaçlarındandır”
kabulünü gösterir.
 Sağlıkta reform:
 1980’lerden beri sosyal politikanın en çok tartışılan
konularından…
 Türkiye’de (eğitim hariç ) sağlık ve emeklilik
harcamaları toplam sosyal politika harcamalarının çok
büyük bölümünü oluşturur.
 Genel Sağlık Sigortası (GSS)
 Aile hekimliği
 Tam gün yasası
 Primlere dayalı sağlık sigortaları
 Özelleştirme
 Uygulamada yaşanan aksaklıklar ve halkın yasalardaki
değişiklikleri bilme düzeyi
 Türkiye
 Bağ-Kur
 Yeşil Kart
 SSK
 Emekli Sandığı
 Özel sigortalı
 Dünya Bankası
 Sosyal politika geliştirme
 Devletin bakışı
 Sosyal güvence
 Politika
 Piyasa
 Ulusal sağlık hizmetleri
 Kalite standartları
 Denetim
 Sağlık politikalları
 Sağlık bakım hizmetleri
 Uluslararası politikalar
Download