MULTĠDĠSĠPLĠNER MODÜL GÜZ YARIYILI SINAVI

advertisement
MULTĠDĠSĠPLĠNER MODÜL GÜZ YARIYILI SINAVI (2011-2012 ÖĞRETĠM YILI)
Adı Soyadı:………………………………………………..
A GRUBU
Fakülte No:………………………………………………..
Bu sınavda yanlış cevap doğru cevabın iptal olmasına neden olmayacaktır.
Sınav süresi 25 dakikadır.
Sınav sonunda cevap kağıdı ile birlikte soru kağıdının da (her ikisinin üzerinde isimleriniz ve fakülte numaralarınız yazılı bir şekilde)
teslim edilmesi gereklidir.
1. Periferik arter hastalığının klinik evrelemesinde kullanılan Rutherford sınıflamasına göre evre 4 hangi durumu ifade etmektedir?
a) Ülserasyon veye gangren b) İleri derecede klaudikasyon c) Ġskemik istirahat ağrısı
d) Orta derecede klaudikasyon e)Hafif derecede klaudikasyon
2.Obstrüktif solunum bozukluğu ile ilgili doğru yanıtı işaretleyiniz.
a)Akciğer volümleri (RV, FRC ve TLC ) azalır b)Zorlu ekspirasyon ortası akım hızı (FEF%25-75) değerleri artar.
c)Rezidüel volüm (RV) / Total akciğer kapasitesi (TLC) oranı azalır d) FEV1/FVC değeri azalır.
e)FEV1 değeri vital kapasiteye bağlı olarak artar.
3. Lithos=taş kelimesinin geçtiği terimlerden hangisi “durum” belirtir?
a)Elektrolit
b)Metabolit
c)Kolelityazis
d)Litosfer
e)Üreterolitotomi
4. 79 yaşında hipertansiyon, diabet ve atriyal fibrilasyon öyküsü olan kadın hastada aniden sol hemipleji, sol homonim hemianopsi gelişiyor. Hasta felç olduğunun
farkında değil. Bilgisayarlı tomografide sağ orta serebral arter alanında geniş bir infarktla uyumlu hipodensite görülüyor. Boyun Doppler-ultrasonografi incelemesi normal
bulunuyor. İskemik inme nedeni hangisidir?
a)Büyük arter aterosklerozu b)Kardiyoembolik inme c) Laküner inme (küçük damar tıkanması)
d)Arter diseksiyonu e)Nedeni belirlenemeyen inme
5. Aşağıdaki hangi arter kan gazı bulgusunda hastanın tedavisinde oksijeni daha düşük dozda, kontrollü olarak başlarsınız?
a) Pa O2 45 mmHg, Pa CO2 64mmHg, pH: 7,32 b)Pa O2 58 mmHg, Pa CO2 43 mmHg, pH: 7,40
c)Pa O2 55 mmHg, Pa CO2 45 mmHg, pH: 7,38
d) Pa O2 50 mmHg, Pa CO2 30 mmHg, pH: 7,46 e) Pa O2 60 mmHg, Pa CO2 41 mmHg, pH: 7,42
6.Hangisi akut iskemik inmeli hastalarda erken dönem tedavisinde etkinliği kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış bir uygulama değildir?
a)İlk 3 saatte intravenöz tromboliz
b)İlk 48 saatte aspirin
c)İnme ünitesinde takip
d)Kitle etkisi yaratan geniş infarktlarda dekompressif kraniyektomi
e)Tam doz antikoagülasyon
7. Aşağıdakilerden hangisi hipokseminin nedeni değildir?
a )Hipoventilasyon b) Difüzyon bozukluğu c) Şant d) Ventilasyon-perfüzyon denge bozukluğu
e) Alveoler havanın atmosfer havası ile yenilenme hızı
8. Aşağıdakilerden hangileri spirometre ile ölçülemez?
1-Total akciğer kapasitesi
2-İnspirasyon kapasitesi
3-Ekspirasyon yedek hacmi
4-Vital kapasite
5-Rezidüel hacim
6-Fonksiyonel rezidüel kapasite
a)1,2,4 b)1,5,6
c)2,3
d)1,4,6
e)5,6
9. Aşağıdakilerden hangisi koroner kalp hastalığı için belirtilen major risk faktörleri arasında yer almaz?
a)Sigara kullanımı
b)Trigliserid düzeyinin >150mg/dl olması
c)Ailede erken yaşta koroner kalp hastalığı öyküsü bulunması
d)Hipertansiyon
e) HDL kolesterolün <40 mg/dl olması
10.Aşağıdaki bulgulardan hangisi, amfizemin diğer hastalıklardan ayırıcı tanısı için daha kesin bir göstergedir?
a)Zorlu vital kapasitede (ZVK) azalma
b)Zorlu vital kapasite 1.saniye de (ZVK 1) azalma
c)ZVK1/ ZVK oranında düşme
d)Total akciğer kapasitesinde artıĢ
e)Parsiyel oksijen basıncında artış
11. 50 yaşında bir erkek hastada son dört yıldan beri giderek artan efor dispnesi gelişiyor.Muayenede çomak parmak, inspiryum sonunda akciğer bazallerinde krepitan
raller bulunuyor.ZVK % 60,ZVK1/ZVK % 93 ve eforda oksijen satürasyonu % 82 bulunuyor.En olası tanı hangisidir?
a)Pulmoner emboli
b) Bronşiyal astım c) KOAH
d) Pnömoni
e) Diffüz interstisyel akciğer hastalığı
12.Aşağıdakilerden hangisi ATP III metabolik sendrom komponentleri arasında değildir?
a)Abdominal obezite
b) Sigara kullanımı
c) Kan basıncının 130/85 mm Hg oluşu
d) Açlık kan Ģekerinin <100 mg/dl oluĢu e) Trigliserid düzeyinin 150 mg/dl oluşu
13.Poliklinik köken olarak ne demektir?
a)ġehir yatakları b)Çok yataklı hastane c)Polislere hizmet veren sağlık kurumu d)Polislerin yatakhanesi
e)Yataklı tedavi veren sağlık kurumu
14. Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromlara neden olan hassas „vulnerable‟ plak karakteristiklerinden değildir?
a) Plağın fibröz kapsülü incedir
b) Plak inflamasyon hücrelerinden zengindir
c) Plak lipid yükü fazladır
d)Hassas „vulnerable‟ plak bölgesinde damarda pozitif „remodeling‟ yeniden biçimlenme görülür e) Damar lümenini ciddi derecede daraltan bir plaktır
15.Felsefenin kökensel etimolojik anlamı hangi iki sözcükten oluşur?
a)Bilgi ve arayış
b)Dil ve düşünce
c)Sevgi ve bilgi
d) Akıl ve düşünce e) Düşünce ve bilgi
16.Descartes felsefesinin tıbba yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
a)Düşüncenin tıbbi araştırma konusu haline gelmesi
b)Düalist görüşle birlikte ruhun tıbbi incelemenin dışında kalması
c)Dönem filozoflarının tıbbi meselelere ilgilerinin artması
d)Tıbbi araĢtırmalar önündeki dini engellerin kalkması
e)Din adamları ve hekimlerin ortak çalışmalar yapmaya başlamaları
17.Ortaçağ Hıristiyan skolâstik düşüncesi felsefenin hangi temel ilkesiyle bağdaşmaz?
a)Önermeler tutarlılık içinde muhakeme edilir.
b)Önerme kanıtlarla gerekçelendirilmek suretiyle ikna edici kılınır.
c)Felsefe tanrı sorunsalı karşısında nötr bir tutum takınır.
d)Felsefe din ve inançla ilgi konularla ilgilenmez.
e)Felsefe hiçbir düĢünceyi/inancı doğrulamak üzere yola çıkmaz
18.“fer” son eki aşağıdakilerden hangisinde farklıdır?
a)Kalorifer
b)Transfer
c)Somnifer
d) Atmosfer
e) Seminifer
19.Hipokrat‟ın tıbbi kavrayışa getirdiği temel yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
a)Akıl yürütmenin yanı sıra gözleme dayalı tıbbın gerekliliği b)Sistemli bir tıp eğitimi
c)Cerrahide yeni teknikler
d)İlk aşı uygulaması
e)Hekimlikle ilgili ilk kuralların oluşturulması
20.Aşağıdakilerden hangisi meta- önekinin anlamına uymaz?
a)Metakromatik
b)Metastaz
c)Metalik
d)Metamorfoz
e)Metafizik
21.Aterosklerotik plakta, fibröz “cap” içeriği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Makrofajlar
b) Lenfositler
c) Kolajen
d) Çizgili kas hücreleri
e) Elastin
22.Tıp disiplininin zaman içinde felsefeden uzaklaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Felsefenin tıp için asal bilgi edinme yöntemi olmaktan çıkması
b)Felsefenin tıbba anlamlı bir katkı sunmadığının farkına varılması
c)Temelde birbiriyle ilişkisiz disiplinler olması
d)Tıp okullarının kuruluşuyla beraber felsefenin tıp müfredatında yer bulamaması
e)Filozof-hekim devrinin kapanması
23.Hangi dispneik hastada çoğunlukla difüzyon normal bulunabilir?
a) Astım
b) İnterstisyel akciğer hastalığı
c) Amfizem
d) Pulmoner emboli
e)Akciğer ödemi
24. Aşağıdakilerden hangisi koroner kalp hastalığı eşdeğeridir?
a)Hipertansiyon
b) Hiperkolesterolemi
c) Sigara içilmesi
d) Düşük HDL kolesterol
e) Abdominal aort anevrizması
25.ATP III‟e göre, koroner kalp hastalığı ya da eşdeğeri olan kişilerde, LDL kolesterol düzeyi ne olmalıdır?
a) 60 mg/dl
b) <100 mg/dl
c) <130 mg/dl
d) 130-160 mg/dl
e) 160-190 mg/dl
Download