HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

advertisement
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ
KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI
DERS:
ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME
DERSĐN SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL
KONU: ÇALIŞMA YAPRAĞI – ÇÖZÜMLÜ
(ELEKTRONĐK ORTAMDA HAZIRLANAN)
ÇALIŞMA YAPRAĞI;
DERS: KĐMYA
KONU: GLOBAL ISINMA
HAZIRLAYAN: SĐNEM DĐNÇOL
20239615
“DÜNYA ISINIYOR”
ÇÖZÜM
Küresel ısınma, atmosferde ve okyanuslarda yaşanan ısı artışı ve bunun yol açtığı iklim
değişikliklerinin tümü için kullanılan terimdir.
Đnsanlar tarafından atmosfere verilen gazların.. sera ..etkisi
yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına
..küresel ısınma.. denir.
Đnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel
ısınmaya katkısını yandaki grafiğe göre
açıklayınız.
•
•
•
•
..Enerji kullanımı
..Endüstrileşme
..Ormansızlaşma
..Tarım ..
%49,..
%24,..
%14,..
%13..'tür
Dünya üzerine düşen güneş ışınlarından çok,
dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu
yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan
ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan
gazlar tarafından tutulur, böylece dünya
ısınır. Işınların bu gazlar tarafından
tutulmasına da ..sera etkisi.. denir.
Atmosferde bu gazların miktarının artması
ısınmayı artırır. Günümüzdeki tehlike,
karbondioksit ve diğer sera gazlarının
miktarındaki artışın bu doğal sera etkisini
şiddetlendirmesinde yatmaktadır.
Global Isınma
Buzulların erimesine
… Göl ve nehirlerin geç donması, erken çözülmesine …
….Bazı hayvan ve bitki nüfuslarında azalmalara …
…Ağaçların erken çiçeklenmesine …
…Böceklerin erken ortaya çıkmasına…
…Sıradışı hava olaylarına…
neden olmaktadır.
Küresel ısınmanın önlenmesi için yapılabilecekler:
- ..Ağaç dikilmelidir…
- …Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
yönelinmelidir.
- …Düşük enerji tüketen aletler kullanılmalıdır…
- …Đsraf yapılmamalıdır( su, elektrik…)..
- …Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir…
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards