kaç büyük kapları süt ile doldurdu. Bu İlâhî mu`cize

advertisement
Fert’den Cemââte, Cemâât’den Devlete Geçişin İlk Adımı: Hicret
89
kaç büyük kapları süt ile doldurdu. Bu İlâhî mu’cize üzerine,
Ümm-ü Ma’bedin zevci Ebu Ma’bed hemen, kendisi de
bilahere İslâm ile müşerref olmuş, o mübarek koyun da ta
hicretin 18. yılındaki kuraklığa kadar kalmış ve bol bol süt
vermeye devam etmiştir.279
Tekrar yola devam eden kafileye rast gelenler arasında, Hz. Ebubekir’i (ticaretten dolayı) tanıyanların, Efendimizin kim olduğunu sormalarına ‘kılâvuzumdur!’ diye Hz.
Ebubekir’in tevriyeli cevapları, bir kısım muhtemel tehlikeleri
bertaraf ediyordu.280 Bununla da “O bana hayır yolunu gösteren kılavuzdur!” demek istiyordu.281
Resûl-ü Ekrem Sallâllahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem
Efendimizin Mekke’den çıkıp da izini kaybettirmesi, Kureyşli
müşrikleri çıldırtmış ve civar kabilelerin tümüne elçiler gönderip, yüce Resûlü veya Hz. Ebubekir’i sağ veya ölü olarak
ele geçirenlere 100 deve mükâfat va’d etmelerine sebep olmuştu.282 Yüce Resûl ile arkadaşları, Müdlic oğullarının yurdu olan adı geçen Kudeyd’e ulaşınca ve sahil yolunda Medine’ye doğru yol alırlarken kendilerini uzaktan gören Ben-i
Müdlic’den bir adamın, kabile meclisinde “Ben biraz önce,
sahil yolu üzere giden bir kaç yolcu gördüm, sanırım ki onlar
279
280
281
282
İbn-i Hişam: 2/154-155; İslam Tarihi (Mekke Devri): 6/171-177; HakimMüstedrek: 3/9; İstiâb: 4/1959; El-Bidâye: 3/192; Mecmâ'uz-Zevâid: 6/56;
Tabakat: 1/230; Ebu Nuâym, Delail: 2/282;Kısas-ı Enbiyâ: 1/91.
Ahmed İbn-i Hanbel: 3/211; Buhari (Arapça): 4/259; Mecmâ'uz-Zevaid:
6/59; İslam Tarihi (Mekke Devri): 6/168; Tabakat: 1/235.
Buhari (Arapça, K. Menakıb'ul-Ensar: 45): 4/259; Ahmed İbn-i Hanbel:
3/211; Tabakat-ı İbn-i Sa'd: l/235; İslam Tarihi (Mekke Devri): 6/168.
Ahmed İbn-i Hanbel: 4/176; Buhari (Arapça, K. Menakıb'ul-Ensar: 45):
4/256; Zübdet'ül-Buhari: 690; Tecrid: 10/11-101; İslam Tarihi (Mekke Devri): 6/177; Beyhaki-Delâil: 2/219; El-Bidâye: 3/185; Hâkim-Müstedrek: 3/7;
İbn-i Hişam (Terc.): 2/156-157; Ebu Nuâym-Delâil: 2/277.
Download