64. Hükümet eylem planında, Avrupa Birliği ve ILO norm

advertisement
64. Hükümet eylem planında, Avrupa Birliği ve ILO norm ve standartlarında özel istihdam
bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi, uzaktan çalışma ve
denkleştirme sürelerinin artırılması amacıyla mevzuat düzenlemelerinin tamamlanacağı
belirtilmiştir.

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması;
o
Gençler, kadınlar, uzun süre işsiz kalanlar ile yeni mezunların işgücü piyasasına
girişlerini kolaylaştıracak ve daimi istihdama geçişte önemli bir rol üstelenecek,

o
Kayıt dışı ile mücadele konusunda önemli bir adım olacak
o
İstihdam oranlarının arttırılmasında önemli katkı sağlayacaktır.
AB ve ILO normları dikkate alınarak yapılan düzenleme ile;
o
Doğum, askerlik, hastalık gibi durumda işçinin işini kaybetmemesine yönelik bu
sürelerde işverene geçici iş ilişkisi kurma imkanı getirilmektedir.
o
Mevsimlik tarım ve ev hizmetlerinin iş kanunu kapsamına alınarak güvenceli
olması sağlanmaktadır.
o
İşletmelerde arızi ve kısa süreli iler ile ortalama kapasitenin üzerinde
öngörülmeyen artışlara yönelik taleplerin kayıt içinde karşılanması imkanı
getirilmektedir.
o
Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işveren tarafından aynı iş için
doğrudan istihdam edilmiş olması halinde sahip olacağı çalışma
koşullarının altında çalışamayacağı düzenlenmiş, böylece eşit muamele
ilkesi güvence altına alınmıştır.
o
İşin niteliği dikkate alınarak süre, ve kota sınırlamaları getirilmiştir.
o
Kamu kurum ve kuruluşlarında, yer altında maden çıkarılan işyerlerinde,
grev ve lokavt süresince ve toplu işçi çıkarma durumunda geçici iş
ilişkisinin kurulması yasaklanmaktadır.
o
İşverenin yeni işçi alımında geçici işçilere öncelik vermesi gerekmektedir.
o
Geçici işçilerin işyerindeki sosyal hizmetlerden, çalışmadıkları dönemlerde ise
özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmaları
sağlanmaktadır.
o
Geçici işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu
getirilmektedir.

ÖİB’lerin, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alabilmesi için başvuru tarihinden önceki 2 yıl
süresince kesintisiz faaliyet göstermesi ve brüt asgari ücretin en az 200 katı tutarında
teminat vermesi gerekecektir.

Özel istihdam bürosunun vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması; Sosyal Güvenlik
Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcunun bulunmaması ya da bu borçların ilgili kanunlara göre tecil edilmiş,
taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış ve bu durumun devam ediyor olması
gerekmektedir.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla yerine getirilecek hizmetlerin suiistimal edilmesi
ihtimaline karşılık aracılık faaliyetini yerine getireceklerin, Türk Ceza Kanununda sayılan
suçları işlemiş olanların izin alamayacakları ve müflis veya konkordato ilan etmiş
olmamaları düzenlenmiştir.

Özel istihdam kurma yetkisi, özel istihdam bürosunun izninin iptal edilmesi, geçici iş ilişkisi
kurulan işçi sayısının yüzde onunun ücretinin, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
ödenmemesi hallerinde yetki derhal; kayıt dışı içi çalıştırdığının tespiti, İş Kanununa göre
belirtilen sürelere ve eşit davranma ilkesine uyulmadığı takdirde iptal edilir.

Büronun izninin çeşitli sebeplerden dolayı iptal edilmesi ve kapatılması durumunda
teminata İŞKUR tarafından el konulur ve işçi ücretleri öncelikli olarak ödenir.

Evden ve teknolojik araçlar kullanılarak yapılan çalışmalar İş Mevzuatı kapsamına
alınarak güvenceli hale getirilmektedir.

Turizm sektöründe çalışanların tüm yıl boyunca istihdamının sağlanmasına yönelik olarak
mevcut denkleştirme süreleri iki ay arttırılmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu TBMM oturumunda kanunun
kabulünü takiben yaptığı konuşmasında; bu yasal değişiklikleri sosyal taraflarla defalarca
müzakere ederek meclise getirdiklerini, mecliste de tüm aşamalarda taraflarla mümkün
olduğunca mutabakata vararak değişiklikler yaptıklarını belirterek saygıdeğer Milletvekillerine ve
emeği geçenlere teşekkür etmiştir.
Download