FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU

advertisement
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
A.
TANITICI BİLGİLER
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER
Halka Arz Tarihi
7 Kasım 2008
Portföy Yöneticileri
Ateş Kaymak, Rüşen Fidda Sözen
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri (TL)
14.484.470
Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Birim Pay Değeri (TL)
0,017428
Yatırımcı Sayısı
27.087 Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak
Tedavül Oranı %
8,31 birikimlere Borsa İstanbul A.Ş. repo piyasası faiz
oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para
PORTFÖY DAĞILIMI %
piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat
- Devlet Tahvili /Hazine
%31,18 kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki
Bonosu
- Özel Kesim Tahvil /Bonosu
%8,44 faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak
- Ters Repo
%51,93 istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir.
- Vadeli Mevduat
%5,56
Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil
devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak
kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası
işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer
alan vade yapısına sahip para ve sermaye
piyasası araçlarında değerlendiren fondur.
Emeklilik poliçe sahiplerinin katkı paylarının
planlara dağılmadan önce nemalanacağı fondur.
- Borsa Para Piyasası
%2,89 TL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun
ortalama vadesi 45 günü geçemeyecek ve fona
180 günden uzun vadeli para piyasası aracı
alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına
özellikle önem verilecektir.
PORTFÖY BİLGİLERİ
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu
Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Türk
Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %020 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20
Kira Sertifikaları, %0-20 Türkiye’de ve
Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Özel
Sektör Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler (TL-Döviz), %0-10 Takasbank Para
Piyasası İşlemleri/Repo
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun
olarak 0,001 pay alınabilmektedir.
PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI %
Yoktur.
1
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
B.
PERFORMANS BİLGİSİ
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(*)
Portföyün
Karşılaştırma
Zaman Karşılaştırma
Toplam
Ölçütünün Enflasyon
İçinde
Ölçütünün
Getiri
Getirisi Oranı (*)
Standart
Standart
(%)
(%)
(%) Sapması (%)
Sapması
5,20
6,89
8,87
0,02
0,02
5,51
6,88
13,33
0,02
0,02
6,58
8,72
1,71
0,02
0,02
5,25
6,03
7,40
0,02
0,02
8,44
9,39
8,17
0,02
0,02
9,16
10,01
8,81
0,022
0,021
8,70
9,46
8,53
0,02
0,02
Bilgi
Rasyosu
(26,31)
(20,03)
(27,57)
(11,87)
(10,18)
(12,44)
(11,33)
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün Toplam
Değeri/Net Aktif
Değeri
6.824.553
13.805.938
16.632.180
13.425.414
13.289.395
13.447.653
14.484.470
Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim.
Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
2
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR
C.1. Fon portföy yönetimi hizmeti Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) tarafından verilmektedir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermekte olup,
2013 yılında yatırım ve emeklilik fonlarını ve kurumsal/ bireysel portföyleri yönetmek amacıyla
Fiba Grubu bünyesinde kurulmuştur. Ortaklık yapısı; %90 Fibabank A.Ş. ve %10 Fiba Holding
A.Ş’dir. Şirket; Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kurucusu olduğu 15 adet emeklilik fonu ve
Fibabanka A.Ş’nin kurucusu olduğu 7 adet yatırım fonu olmak üzere, 22 adet fon portföyünü
yönetmektedir.
Portföy yönetim hizmeti; kanun, yönetmelik ile içtüzük, izahname ve portföy yönetim
sözleşmesinin izin verdiği sınırlar dahilinde fon portföyüne varlık alınıp satılmasını ve bu
varlıklarla ilgili olarak mevzuatta öngörülen hak ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesini
kapsar.
C.2. Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere Borsa İstanbul A.Ş. repo piyasası faiz
oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat
kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak
istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir.
Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin. Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen
portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi”; Fon
portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “gerçekleşen karşılaştırma
ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır.
Fon’un karşılaştırma ölçütü Fon’un izahnamesinde de belirtildiği gibi;
%63 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %35 KYD TL Bono Endeksi 91 gün + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi + %1 KYD OST Endeksi Sabit oluşan portföyün getirisi olarak
belirlenmiştir. Karşılaştıma ölçütü Fon’un yatırım stratejisi ve varlık türü tablosu esas alınarak
oluşturulmuştur.
Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi yani
Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir.
Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının
karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif
yüzdesel getiridir.
Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda. 31 Aralık 2016 tarihi
itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur:
Gerçekleşen Getiri
Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Nisbî Getiri
3
%8,70
%9,56
%9,46
%(0,76)
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR (Devamı)
C.1. Fonun 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi.
%8,70 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2016
Net basit getiri (a)
Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı
Azami toplam gider oranı
Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı
Net Gider Oranı (b)
Brüt Basit Getiri (a+b)
%8,70
%1,43
%1,09
%0,34
%1,09
%9,79
C.4. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık
değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2016
Toplam Giderler (TL)
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri
205.674
14.415.548
%1,43
Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt
ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:
31 Aralık 2016
Gider Türü
Yönetim Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Denetim Ücretleri
Saklama Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
%1,08
%0,28
%0,01
%0,01
%0,05
%1,43
C.5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.
C.6. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
4
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
D.
İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
D.1
1 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu (11,33)’tür (1 Ocak -31 Aralık
2015: (12,44)). Bu oran Fon’un net getirisi üzerinden hesaplanmıştır. Bilgi rasyosu, riske göre
düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü getirisi üzerindeki portföy
getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin
performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy
yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek bilgi
rasyosu iyi kabul edilir.
…………………
5
Download