Türkiyenin En Geniş İçerikli Açıköğretim Soru

advertisement
PARA TEORisi VE POLiTiKASı
2009 AS 1301-A
1.
Aşağıdakilerden
taşıması
hangisi bir değişim aracının
gereken özelliklerden biri değildir?
6.
Paranın ağırlıklandırılmış
bir büyüklük olarak
savunan
iktisatçılara göre, bu tür bir tanımda ağırlığı
"1" olarak kabul edilecek finansal varlık
aşağıdakilerden hangisidir?
hesaplanması
A) Çabuk deforme olmaması
B) Bölünebilir olması
C) Kolay taşınabilmesi
D) Değerinin sabit olması
E) Kolay taklit edilememesi
A)
B)
cı
D)
E)
2.
gerektiğini
Mevduat sertifikaları
Hazine bonoları
Vadeli mevduatlar
Nakit
Repo hesapları
Para basma tekeline sahip olunması nedeniyle
elde edilen gelire ne ad verilir?
A) Vergi
B) Senyoraj
C) Kaydi gelir
D) Merkez Bankası
E) itibari gelir
3.
A
7. Mevduat şekli ndeki borçlara eşit mi ktarda
rezerv bulundurulması şeklindeki bankacılık
uygulamasına nead verilir?
karı
A) Dolaylı rezerv bankacılığı
B) Kısmi rezerv bankacılığı
C) Serbest rezerv bankacılığı
D) Mutlak rezerv bankacılığı
E) Açık rezerv bankacılığı
Temelolarak bir nesnenin para olup
olmadığına karar verirken aşağıdakilerden
hangisi göz önüne alınarak değerlendirme
yapılır?
A)
B)
Bu nesnenin alternatif kullanım
olup olmadığı
Bu
nesnenin
değerli
bir
8. Bir banka açısından rezerv bulundurmanın
maliyeti aşağıdakilerden hangisi ileölçülür?
alanlarının
madene
A)
B)
C)
D)
E)
dönüştürülüp dönüştürülemediği
C)
D)
E)
Bu nesnenin ödeme aracı olarak kabul
edilip edilmediği
Bu nesnenin değerinin sabit olup olmadığı
Bu
nesnenin
uluslararası
ödemelerde
Vazgeçilen faiz geliri
Döviz kuru artış oranı
Beklenen enflasyon oranı
Merkez bankasına ödenen komisyon tutarı
Ölçülemez
kullanılıp kullanılamadığı
9.
4.
olarak kullanılacak nesnenin
değeri
standart
olmalıdır"
ifadesi
aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çıkartan
kuruma olan güvenin
Uzun süre kullanılabilmesi
Değerinin
A) Serbest rezervler
B) Atıl rezervler
C) ihtiyari rezervler
D) Zorunlu rezervler
E) Devresel rezervler
artırılabilmesi
sabit kalabilmesi
herkes
tarafından
yasalar geregı tutmak zorunda
rezervler
aşağıdaki lerden
hangisidir?
Taşımanın kolaylaştırılabilmesi
Değerinin
Bankaların
oldukları
"Değişim aracı
kolayca
öğrenilebilmesi
10.
5.
itibari
paranın
kullanılabilmesi
A
Kolay
ödeme
aracı
olarak
için aşağıdakilerden hangisi
A)
B)
C)
D)
E)
taşınabilmesi
Değerinin
sabit
olması
Miktarının sınırlı olması
Çıkartan
duyulması
Değerli
karşılığının olması
otoriteye güven
maden cinsinden
hangisi merkez bankalarının
sistemine doğrudan rezerv sağlama
yollarından biridi r?
bankacılık
gerekı idir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden
Döviz kuruna satış yaparak müdahale etmek
Zorunlu rezervoranını arttırmak
Hazineye kısa vadeli avans vermek
Reeskont oranlarını yükseltmek
Bankalardan kamu kesimine ait tahvil-bono
satın almak
2
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2009 AS 1301-A
11. Nakit oranında meydana gelecek bir artışın
mevduat çarpanı ve kaydi para miktarında
yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Mevduat
artar
Mevduat
çarpanının değeri
ve kaydi para
çarpanının değeri
ve kaydi para
16.
para yaratma
A)
B)
cı
D)
E)
miktarı değişmez
C)
Mevduat
Aşağıdakilerden
çarpanının değeri
hangisi merkez
yolları arasında
bankalarının
:i.!..!: almaz?
Reeskont kredileri karşılığı
piyasa işlemleri karşılığı
Toplanan mevduatlar karşılığı
Uluslararası rezervler karşılığı
Kamu
kesimine
kullandırılan
Açık
krediler
karşılığı
artar, kaydi para
miktarı azalır
D)
E)
Mevduat çarpanının
para miktarı artar
Mevduat çarpanının
değeri
değeri
azalır,
kaydi
17.
Aşağıdakilerden
ve kaydi para
arasında
miktarı azalır
A)
B)
12.
Aşağıdakilerden
cı
tercih oranını
almaz?
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi vadeli mevduat
etkileyen faktörler arasında :i.!..!:
Finansal sisteme duyulan güven
Rezerv borçlanmanın maliyeti
Vadeli mevduat faiz oranı
Alternatif yatırım araçlarının getirileri
Banka panikleri
18.
cı
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
cı
D)
E)
A)
B)
işsizlik katsayısı
cı
D)
E)
oranı
değildir?
A
1897
yılında
olmuştur?
isveç Para Kurulu
Riskbank
Dünya Bankası
Eurosistem
isveç Merkez Bankası
C grubu
A grubu
D grubu
F grubu
B grubu
pay senetleri
pay senetleri
pay senetleri
pay senetleri
pay senetleri
Avrupa merkez bankaları sistemi
Riskbank
Euro alanı
Merkez bankası meclisi
Eurosistem
21. Temel görevi, ülkedeki para
etmek
olan
kurum
hangisidir?
15. TC Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisini
kullanarak para yaratma olanağına sahip
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
20. Avrupa Merkez Bankası ve Euro kullanan
birlik üyesi ülkelerin merkez bankalarının
birlikte oluşturdukları sisteme ne ad verilir?
oranını
Banka panikleri
Gelir düzeyi
Enflasyon oranı
Vadesiz mevduatıara ödenen faiz
karşılığı
19. TC Merkez Bankasının sermaye oluşumunda
milli
bankalara
ait
pay
senetleri
aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
rr = rDD
rTD
C) rooDDxrTD
D) rTD- TD+roo
E) rTD-TDxDD
hangisi nakit tercih
etkileyen faktörlerden biri değildir?
Döviz
Aşağıdakilerden
A)
B)
RR=rooDD+RTDTD
Aşağıdakilerden
karşılığı
Altın karşılığı
tekeline sahip
B)
14.
Reeskont kredileri karşılığı
Kamu kesimine verilen krediler
Açık piyasa işlemleri karşılığı
çıkarılan yasayla isveç parasını ihraç etme
13. Vadesiz mevduat zorunlu rezervoranı roo,
vadeli mevduat zorunlu rezervoranı rTD ile
gösterilirse, bankacılık sisteminin zorunlu
rezerv
miktarını
(RR)
veren
eşitlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
hangisi
TC
Merkez
parasal taban yaratma teknikleri
:i.!..!: almaz?
Bankasının
A)
B)
cı
D)
E)
Döviz rezervi bulundurarak
Faiz oranlarını indirerek
Açık piyasa işlemleri yaparak
Bankalara kredi vererek
Altın rezervi bulundurarak
miktarını
kontrol
aşağıdakilerden
Merkez bankası
Hazine
TMSF
Riskbank
Maliye bakanlığı
3
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2009 AS 1301-A
bankası tarafından açık piyasada
kesin alım işleminin, diğer koşullar
sabitken, rezerv arzı ve faiz oranı üzerinde
yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?
22. Merkez
27.
Faiz
Oranı
yapılan
A)
B)
C)
D)
E)
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
23. Merkez
arzı
arzı
arzı
arzı
arzı
paraArzl
11
artar, faiz oranı düşer
azalır, faiz oranı artar
azalır, faiz oranı düşer
ve faiz oranı artar
ve faiz oranı değişmez
bankasının
zorunlu
düşürmesinin, diğer şartlar
piyasasında yaratacağı
etki
LO
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
talebi
talebi
talebi
talebi
talebi
---
--
i
:
i
i
Para Talebi 1
Para Talebi 2
i
Para Miktarı
M 1 M'
rezervoranını
Yukarıdaki
grafiğe göre, para miktarını
hedeflenen M* düzeyi nde tutabilmek içi n
merkez bankasının alacağı para politikası
önlem i aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
sabitken, rezerv
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
~
-
ve faiz oranı artar.
ve faiz oranı düşer.
artar, faiz oranı düşer.
azalır, faiz oranı artar.
ve faiz oranı değişmez,
piyasa alımı
piyasa satışı
c) Reeskont oranı artışı
D) Reeskont kredilerine miktar sınırı
E) Zorunlu rezerv oranı artışı
A)
B)
Açık
Açı k
28. Bir
24.
Açık
piyasa
işlemleri
aşağıdakilerden
hangisini etkilemek amacıyla kullanılmaz?
ekonomide gündeme gelen harcama
ile
gözlenen
istikrarsızlık
aşağıdakilerden hangisindedir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Rezerv arz i
B) Para talebi
C) Toplam talep
D) Toplam arz
E) Para arz i
dengesizliği
Banka rezervleri
Faiz oranı
Para arzı
Parasal taban
Para çarpanı
29. i.
ii.
iii.
iV,
25. Merkez bankasının 100 milyon YTL'lik açık
piyasa
satışı
yapmasının
bankacılık
sisteminin rezervleri ve parasal taban
üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
26.
Para politikasının hedeflerne stratejisine göre
yürütülmesinde verilen unsurların doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Banka rezervleri ve parasal taban değişmez
Banka rezervleri 100 milyon YTL azalır,
parasal taban 100 milyon YTL artar
Banka rezervleri ve parasal taban 100
milyon YTL artar
Banka rezervleri ve parasal taban 100
milyon YTL azalır
Banka rezervleri 100 milyon YTL artar,
parasal taban 100 milyon YTL azalır
A)
B)
c)
D)
-ıı-ıv-ııı
E)
-IV-IL-III
A)
B)
piyasa işlemlerinin hacmini tamamıyla
belirleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?
A
-ıv-ııı-ıı
-III-IL-IV
I-III-IV-II
30. işgücü arzının işgücü talebine eşit olduğu bir
ekonomik ortamda mevcut olan işsizlik
oranına ne ad verilir?
Açık
A)
B)
C)
D)
E)
Para politikası araçları
Para politikası amaçları
Ara hedef
Faaliyet hedefi
Bankacılık
Denetleme ve Düzenleme Kurulu
kurumlar ve bankalar
Merkez bankası
Bankacılık sistemi
Bakanlar kurulu
Geçici işsizlik oranı
Mevsimlik işsizlik oranı
c)
Doğal işsizlik oranı
D)
E)
Yapısal işsizlik oranı
Konjonktürel
işsizlik oranı
Aracı
4
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
Download