19 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 188

advertisement
19 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
188
Diğer taraftan, identifikaayon denilen teknik deyimin, tapulamadaki hizmet unsurlarını ıkapsıyamadığı da
ten identifikasyon deyimi, teknik anlamda harita uygulaması olduğuna göre bu -deyim, tapulamadaki hizmet
memleiketimizdoki tapulama faaliyeti, gayrimenkul mülkiyetini düzenliyen, tapu sicillerini tesis eden ve ağırlı
Köy sınırlarının tesbitinden başlayıp, parsel sınırlarının gayrimenkul maliklerinin tâyin ve tesbiti, itiraz ve
lü belgelerin incelenmesi, karara bağlanması, ilân ve tescil safhaları tapulamanın zorunlu kıldığı safhalardır.
harita uygulaması olmadığından memleketimizin şartları bakımından (tahdit ve tesbit işleri) diye ifade edilm
Özelliklere göre kapasitenin tâyini hususunun göz ö;nünde tutulması gerekmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yukarıda özetlenen görevleri ve bu görevlerin gelişme seyrinin
hayatı ile çok sJkı ilgisini ve önemini göstermektedir.
Bu hizmetin anagayesi Medenî Kanunun aradığı nitelikteki tapu sicillerini tesis ve bu suretle mülkiyet ha
ki, faaliyetin esası ve ağırlığı hukukî bir nitelik taşımaktadır.
Bununla beraber, kadastro ve tapulama dolayısiyle 'tanzim edilen standart haritalar, ba™aj, sulama i
ye imar işleri gibi kalkınma ile ilgili ve toprağa ilişkin yatırımlara ait hizmet vazifesi görmektedir.
iBu •cümleden olarak, Keban Barajı sahasına ıgiren ve ayrı üç ile bağlı 9 ilçede 176 köyün tapulama işle
ıdaıı önce ikmal edilmiş ve böylece memleket ekonomisine ve dolayısiyle kalkınmasına büyük çap'a etkili ola
teşebbüsün gerçekleşmesinde takdire değer bir gayret gösterildiği müşahede edilmiş ve böylece Tapu ve Ka
doğruya bir yatırım dairesi .olmamakla beraber, yatırımlara alıt hizmet vazifesi gören bir kuruluş >larak da gö
kanlarının buna göre sağlanmasında zorunluk vardır.
Diğer taraftan, 76G sayılı Tapulama Kanununun uygulanmalımdan elde edilen müspet neticelerden biri v
eden ihtilâfın % 5 - 8 arasına düşımüş olmasıdır. Gm-çcktcn 5602 sayılı Tapulama Kanununun itira lı tutanakla
tabi tutulmasına imkân vermemiş elması, bu ihtilâfların % 50 nin üstünde bir neticeye vauaaama scüöb'Oİmuşt
III - Yatıranlar :
Kalkınma Plânı (Birinci Beş Yıl 1063 - 1067) nin han'.ta, tapu, kadastro sektörünün alnaçlarımı ulaşması
rak 1067 malî yılı bütçeısinıa ödeneği konan yat.ırımların durumu aşağıda belirtilmiştir.
1. Motorlu ara-ıi taşıt aracı:
Alıazıası öngörülen 70 ad od motorlu arazi taşıt aracından yalnız bir araba alınmıştır 3 60") 030 lira ola
Bakanlığınca Devlet Malzeme Ofisine transfer edilmiş olup karşılığı 20 aracın Devlet Malzeme Ofisince, Tapu
tealimi beklenmekte olup, ödeneğin geri kalan kısmı için dıV transfer yapık a ak üzeredir.
2. Çeşitli fennî .malzeme. : İhaleler yapılmıştır. Gerçekleştirilmek üzeredir.
3. -Uçak : İhalesine ilişkin işlem yapılmaktadır.
4. Elektronik hesap makinası ek cihazları : İhalesine ilişkin işi om yapılmaktadır.
5. Kıymetlendirme âleti : İhalesi yapılmıştır. Gerçekleştirilmek üzıercdir.
£. Orta projektör : İhalesine ilişkin işlem yapılmaktadır.
Download