9. Hukuk Dairesi 2016/29080 E. , 2017/1107 K. "İçtihat Metni

advertisement
9. Hukuk Dairesi
2016/29080 E. , 2017/1107 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin
ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için
Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:
YARGITAYKARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 10/01/2003-31/12/2010 tarihleri arasında ... Dış Ticaret
Uluslararası Nak. Ltd. Şti. bünyesinde hizmet akdiyle uluslararası tır şoförü olarak
çalıştığını, 15/12/2009 tarihinde emekli olmasına rağmen kesintisiz olarak çalışmaya
devam ettiğini, işyerinin davalı şirkete devrinden sonra da aralıksız olarak çalışmaya
devam ettiğini, asgari ücret + sefer başına 350,00 - 400,00 Euro prim aldığını, ayda
ortalama 3 sefer yaptığını, tahakkuk eden ücretleri ödenmediği için iş akdini haklı nedenle
fesih ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ücret, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin
ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; ... Dış Tic. Uluslararası Nak. Ltd. Şirketinin hiçbir zaman müvekkili şirkete
devrolmadığını, bu şirketin uluslararası taşıma yapma ruhsatı anlamına gelen C2 yetki
belgesine sahip olmadığını, bu nedenle sahip olduğu tırlarını görünüşte müvekkili şirkete
devretmiş gibi gösterdiğini ve bu şekilde müvekkili şirketin C2 belgesinden yararlanarak
uluslararası taşımacılık yapabildiğini, ... Dış Tic. Uluslararası Nak. Ltd. Şirketinin yaptığı
taşımacılık işlerinde kendilerinin hiçbir söz hakkı ve yetkilerinin olmadığını, aralarında
organik bağ bulunmadığını, nitekim davacının da emir ve talimatları, ücretini ve sefer
primlerini ... şirketinden aldığını ifade ettiğini, tanık olarak beyanda bulunduğu ... 13. İş
Mahkemesinin 2013/461 Esas sayılı dosyasında da kendisinin ... şirketinin çalışanı
olduğunu söylediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere göre davacı ile davalı şirket arasında hizmet sözleşmesi
bulunmadığı, dava dışı ... şirketinin uluslararası taşımacılık belgesine sahip olmaması
nedeniyle araçların ve şoförlerin kayden davalı şirkete ait gibi gösterildiği, gerçekte
hizmet akdinin işveren tarafında dava dışı ... şirketinin yer aldığı, davacı tanıklarının
beyanlarının dahi davalının savunmasını doğrular nitelikte olduğu, bu nedenle ve
açıklanan gerekçelerle taraflar arasında hizmet akdi ya da dava dışı ... şirketinin işyerinin
davalı şirkete devri şeklinde eylemli bir durum dahi söz konusu olmadığı gerekçesiyle
davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalı işverene husumet yöneltilip, yöneltilemeyeceği
noktasında toplanmaktadır.
Davacı işçi, ... Dış Ticaret Uluslararası Nak. Ltd. Şti. isimli dava dışı işyerinde çalışırken
işyeri devri yoluyla davalı şirkette çalıştığını ileri sürerek istekte bulunmuştur.
Dava dışı ... şirketinin uluslararası taşımacılık belgesine sahip olmaması nedeniyle
araçların ve şoförlerin kayden davalı şirkete ait gibi gösterildiği dosyadaki bilgi, belge ve
taraf tanık anlatımlarından anlaşılmakta ise de, davacı işçinin muvazaada taraf olmayan
üçüncü kişi durumunda bulunduğu, muvazaanın, taraf olmayan iyiniyetli üçüncü kişiye
karşı muvazaayı yapanlar tarafından ileri sürülemeyeceği ve kimsenin kendi
muvazaasından yararlanamayacığı ilkesi gözden kaçırılarak, davanın husumet yokluğu
nedeni ile reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı, BOZULMASINA, peşin alınan
temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 06/02/2017 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
Download