İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18

advertisement
Yargıtay Kararları
İlgili Kanun / Madde
4857 S.İşK/18-21
T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2007/16653
Karar No. 2007/30534
Tarihi: 15.10.2007
BELEDİYENİN KURDUĞU DERNEĞİN
AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMASI
FESİH TARİHİNDE OTUZ İŞÇİ ÇALIŞMA
KOŞULU
OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİNDE AYNI
İŞKOLUNDAKİ İŞVERENE AİT TÜM İŞYERLERİNDEKİ
ÇALIŞANLARIN
DİKKATE
ALINMASI
ÖZETİ: Davacı işçiyi işe alan ve çalıştıran
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, işyerinde
çalışan sayısının 30 kişiden az olduğunu savunmuş,
davacı ise aynı iş kolunda başka işyerlerinde
çalışanlar olduğunu iddia etmiştir. İşçinin iş
güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarından
biri, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca,
işyerinde veya işverenin aynı iş kolundaki tüm
işyerlerinde çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde
olmasıdır. Bu nedenle Yenimahalle Spor Kulübüne
ait aynı işkolundaki işyerleri ve bu işyerlerindeki işçi
sayısı belirlenmeli, bununla ilgili kayıtlar getirtilmeli,
tarafların diğer delilleri toplanmalı, davacının iş
güvencesi
hükümlerinden
yararlanıp
yaralanmayacağı belirlenmeli ve sonucuna göre karar
verilmelidir.
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
371
Yargıtay Kararları
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini
ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe
başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin
belirlenmesini istemiştir.
Davalı Belediye Başkanlığı vekili, davacının kendi işçileri olmadığını, tüzel
kişiliği olan ve demekler kanununa göre kurulan Yenimahalle Belediyesi Spor
Kulübü işçisi olduğunu, yüzme havuzunun kulübe kiralandığını, husumetin
Belediye'ye yöneltilemeyeceğini savunurken, diğer davalı Spor Kulübü vekili ise,
davacının çalışma süresinin 6 aydan az olduğunu, işyerinde fesih tarihi itibariyle
çalışan toplam işçi sayısının 30 dan az olduğunu, iş sözleşmesinin haklı nedenle
feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.
Mahkemece, davacının tüzel kişiliği haiz davalı demeğin işçisi olması
nedeni ile davalı belediye hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine
karar verilmiş, davalı dernek hakkında açılan dava yönünden ise işyerinde fesih
tarihi itibariyle çalışan işçi sayısının 30'dan az olduğu gerekçesi ile davanın esastan
reddi yönünde hüküm kurulmuştur. Karar davalılar vekili tarafından, cevap
dilekçesindeki nedenlerle temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının davalı belediyeden bağımsız
tüzel kişiliğe sahip davalı dernek işçisi olduğu anlaşıldığından davalı belediye
hakkında açılan davanın husumet yönünden reddi isabetlidir.
Davacı işçiyi işe alan ve çalıştıran Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü,
işyerinde çalışan sayısının 30 kişiden az olduğunu savunmuş, davacı ise aynı iş
kolunda başka işyerlerinde çalışanlar olduğunu iddia etmiştir. İşçinin iş güvencesi
hükümlerinden yararlanma koşullarından biri, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.
maddesi uyarınca, işyerinde veya işverenin aynı iş kolundaki tüm işyerlerinde
çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde olmasıdır. Bu nedenle Yenimahalle Spor
Kulübüne ait aynı işkolundaki işyerleri ve bu işyerlerindeki işçi sayısı belirlenmeli,
bununla ilgili kayıtlar getirtilmeli, tarafların diğer delilleri toplanmalı, davacının iş
güvencesi hükümlerinden yararlanıp yaralanmayacağı belirlenmeli ve sonucuna
göre karar verilmelidir. Sadece davacının çalıştığı Hacı Sabancı Yüzme havuzunda
çalışan işçi sayısının 30 işçi sayının belirlenmesinde dikkate alınarak, eksik
inceleme ile davanın reddi hatalı olmuştur.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
15.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
372
Download