İŞÇİNİN FİİLEN ALDIĞI ÜCRETLE BORDRO ARASINDA FARKLILIK

advertisement
İŞÇİNİN FİİLEN ALDIĞI ÜCRETLE BORDRO ARASINDA FARKLILIK
YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/9935
KARAR NO : 2013/30
DAVA :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi
N. Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü:
Davacı vekili, davacının işçilik ücretlerinin zamanında ödenmemesi, sigorta primlerinin gerçek çalışma
süresini karşılar şekilde yatırılmaması, işçilik ücretlerinin bir kısmının elden bir kısmının ise banka
kanalıyla ödenerek ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı davranılması üzerine iş sözleşmesinin davacı
işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğini belirterek kıdem-ihbar tazminatları ile fazla çalışma ve
işçilik ücretlerinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının çalışma süreleri karşılığında sigorta primlerinin doğru ve zamanında
yatırıldığını hak ettiği tüm ücretlerin ödenmesine karşın davacı işçi tarafından haksız olarak
feshedildiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece dosya kapsamı ve bilirkişi raporuna dayanılarak iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından
haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı tarafça temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı vekili davacının net 1.800,00 TL ücretle çalıştığını iddia ederken davalı vekili davacının
ücretinin net 650,00 TL olduğunu savunmuştur. Ücret hususunda davacı tanıkları davacı taraf
iddiasını, davalı tanıkları ise davalı taraf savunmasını destekleyen ifadeler vermişlerdir. Dosyaya
davalı tarafça 2006-2007 yıllarına ait bir kısım ücret bordroları sunulmuştur. Mahkemece herhangi bir
emsal ücret araştırması yapılmaksızın bilirkişi raporundaki davacı taraf iddiasında belirtilen ücret
üzerinden yapılan hesaplamalara itibar edilerek hüküm kurulmuştur.
Kimi zaman çalışma yaşamında çeşitli sebeplerle, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen
ücretlerin gerçekte alınan ücretle örtüşmediği görülmektedir. Bu durumda kabule konu edilecek
alacak kalemlerinin belirlenmesi bakımından gerçek ücretin tespiti önem kazanmaktadır. İşçinin
çalıştığı süre, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve benzer işi yapan işçilere ödenen ücretler gibi
hususlar göz önünde tutulduğunda işçiye ödenen ücret hususunda tereddüt oluştuğunda tanık
ifadeleri dikkate alınmalı ve ancak tanık ifadeleri ile şüphe giderilemediği halde işçinin meslekte
geçirdiği süre, davalı işyerindeki çalışma süresi, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek
sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm
deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.
Yukarıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde emsal ücret araştırması yapılmaksızın davacı iddiasına göre
belirlenen ücret üzerinden alacak kalemlerinin hesap edilmesi isabetsizdir.
3-Davalı vekilince ıslaha konu edilen tutarlara ilişkin zamanaşımı def-i ileri sürülmesine karşın fazla
mesai ücreti alacağı bakımından zamanaşımı def-i değerlendirilmeksizin karar verilmiş olması
hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Download