temel elektrik dersi modül adı süresi • iletkenler 40/24 • iletkenlerin

advertisement
TEMEL ELEKTRİK DERSİ
MODÜL ADI
SÜRESİ

İLETKENLER
40/24

İLETKENLERİN BAĞLANMASI
40/24

ELEKTRİK DEVRELERİ
40/24
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
TEMEL ELEKTRİK
ALAN
METAL TEKNOLOJİSİ
MESLEK/DAL
KAYNAKÇI / KAYNAKÇILIK
ISIL İŞLEMCİ / ISIL İŞLEM
METAL DOĞRAMACI / METAL DOĞRAMA
DERSİN
OKUTULACAĞI SINIF
11-12. SINIF
Haftalık 2 Ders Saati önerilmektedir.
SÜRE
(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve
öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile
seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)
DERSİN AMACI
Bu derste öğrenciye; iletkenleri bağlantıya hazırlama,
bağlantılarını yapma, basit elektrik devreleri kurarak
faz kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmak
amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Bu ders genel elektrik tanımları ve terimleri, iletken ve
yalıtkanlar, kabloların bağlantıya hazırlanması ve
bağlanması, basit elektrik devreleri, basit enerji
kontrolü ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN
KOŞULLARI
Dersin ön koşulu yoktur.
DERS İLE
KAZANDIRILACAK
YETERLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI
VE DONANIMI
Öğrenciye;
1. İletkenleri bağlantıya hazırlamak
2. İletkenleri eklemek ve bağlamak
3. Elektrik devresi kurmak ve Faz Kontrolü yapmak
yeterlikleri kazandırılacaktır.
1. İletkenleri Kesmek
2. İletken Üzerindeki Yalıtkanı soymak
3. İletkenleri Bükmek
4. Tekli Düz Ek yapmak
5. Çiftli Düz Ek yapmak
6. Klemens ile bağlantı yapmak
7. İletkenlerin Terminale Bağlantısını yapmak
8. Topraklı fiş ve priz kablo bağlantısı yapmak
9. Basit elektrik devresi kurmak ve çalıştırmak
10. Basit Faz (enerji) kontrol yapmak
11. Basit müdahale ile Motor devir yönünü
değiştirmek
konularını içermektedir.
Bireysel öğrenmeye destek olacak şekilde; gösteri,
anlatım, problem çözme, soru-cevap,grup çalışması,
uygulama, işletmelerinde gözlem yapma, araştırma
vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir
Ortam: Sınıf, Atölye, işletme, kütüphane, bilgi
teknolojileri, vb. ortamlarda uygulanabilir
Donanım: Standart atölye donanımı, çizim araçgereçleri, görsel ve basılı kaynaklar, televizyon,
projeksiyon, bilgisayar, bilgisayar donanımları vb.
sağlanmalıdır.
1
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
EĞİTİMCİLER
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf
Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül
ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.
1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas
olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere
ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında
sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve
meslek elemanlarından yararlanılabilir.
Diğer
alan
öğretmenleri,
Üniversiteler,sosyal
taraflar,işletmeler,öğrencinin çevrede konuyla ilgili
olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve
uygulayabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar vb.
2
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: METAL TEKNOLOJİSİ
MESLEK/DAL
: KAYNAKÇI / KAYNAKÇILIK
ISIL İŞLEMCİ / ISIL İŞLEM
METAL DOĞRAMACI / METAL DOĞRAMA
DERS
: TEMEL ELEKTRİK
MODÜL
: İLETKENLER
KODU
: 522EE0282
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Gerçek çalışma ortamında uygulanmalıdır. Programın
uygulanabilmesi için metal teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
: Anlatım, soru cevap, tartışma, problem çözme, laboratuar ve
gezi gözlem. Öğretim teknikleri: Beyin fırtınası, gösteri, sorucevap, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar
destekli öğretim ve mikro öğretim
GENEL AMAÇ
: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında uygun kesme takımlarını
kullanarak iletkenleri keserek, istenilen ölçüde/şekilde bükerek
iletkenleri bağlama/bağlantı için iç tesisat yönetmeliğine uygun
olarak hazırlama işini yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci ;
1. İletkenleri istenilen ölçüde doğru kesme takımı ile kesebilecektir.
2. İletkenlerin ucundaki yalıtkanı istenilen ölçü ve biçimde
soyabilecektir(Açabilecektir)
3. İletkenlerin Bağlantılarının yapılabilmesi için iç dokusuna uygun şekilde
bükebilecektir.
İÇERİK
:
1. İLETKENLERİ KESME
1.1. 1.Genel elektrik tanım ve terimleri
1.1.1. Elektriğin tanımı
1.1.2. Elektrikte kullanılan birimler
1.1.2.1. Akım
1.1.2.2. Gerilim
1.1.2.3. Direnç birimleri
1.1.2.4. Güç birimleri
1.1.3. İş ve güç birimleri ve birbirine dönüştürülmesi
1.2. İletkenler
1.2.1. İletkenler
1.2.1.1. İletkenlerin görevi
1.2.1.2. İletken gereçler
3
1.2.2. İletkenlerin kesilmesi
2. İLETKEN ÜZERİNDEKİ YALITKANI SOYMA
2.1. Yalıtkanlar
2.1.1. Yalıtkanların görevi
2.1.2. Yalıtkan gereçler
2.2. İletken sınıfları
2.2.1. Çıplak iletkenler ve özellikleri
2.2.2. Yalıtılmış iletkenler ve çeşitleri
2.2.3. İletken üzerindeki yalıtkanın soyulması
3. İLETKENLERİ BÜKME
3.1. Kablolar
3.1.1. Kablolar çeşitleri ve özellikleri
3.1.2. İletkenlerin bükülmesi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
A- İletkenleri Kesme
1. Elektriğin tanımını ve elektrikte kullanılan birimleri yazılı/sözlü/görsel olarak
açıklar.
2. İletkenlerin görevlerini ayırt eder ve iletken gereçler hakkında yazılı ödev
hazırlar.
3. İletkenleri kesmede kullanılan takımları yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar ve
iletkenleri çeşidine uygun kesme aleti ile keser.
B-İletken Üzerindeki Yalıtkanı soyma
1. Yalıtkanların görevleri, çeşitleri ve iletkenlerin üzerindeki yalıtkanların önemini
yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar.
2. İletkenlerin üzerindeki yalıtkanların soyulmasında kullanılan yöntem ve takımları
yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar ve iletkenlerin üzerindeki yalıtkanı doğru takım
ve yöntemle istenilen ölçüde açmasını/soymasını yapar.
C- İletkenleri Bükme
1. Kablo çeşitlerini ve özelliklerini yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar.
2. Kablonun cinsine göre büküm tekniğini belirler, büküm noktasını tespit ederek
istenile biçim ve ölçüde, iç dokusuna dikkat ederek kablonun ucunu büker.
4
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
1
İletkenleri kesmek
YETERLİK
İletkenleri bağlantıya hazırlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense, Yan keski, demir testere
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak çeşitli kesme aletlerini kullanarak istenilen ölçüde
STANDART
kesim yapmak
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. İLETKENLERİ KESME
1. Kesilecek iletken boyunu
1. İstenilen ölçüde doğru takımla 1. Her zaman doğru kesme
ayarlamak
1.1. 1.Genel elektrik tanım ve
iletkenleri kesmek
takımını kullanmak
2. Kablo cinsine uygun kesme
terimleri
takımını belirlemek
1.1.1. Elektriğin tanımı
3. İstenilen ölçüde kabloyu
1.1.2. Elektrikte kullanılan
kesmek
birimler
1.1.2.1. Akım
1.1.2.2. Gerilim
1.1.2.3. Direnç
birimleri
1.1.2.4. Güç birimleri
1.1.3. İş ve güç birimleri ve
birbirine
dönüştürülmesi
1.2. İletkenler
1.2.1. İletkenler
1.2.1.1. İletkenlerin
görevi
1.2.1.2. İletken
gereçler
1.2.2. İletkenlerin kesilmesi
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:5 dak.
İşlemi Öğrenme Süresi:1 saat
NOT :
5
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
2
İletken üzerindeki yalıtkanı soymak
YETERLİK
İletkenleri bağlantıya hazırlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense, Yan keski, demir testere, kablo soyma aparatı
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak bağlantı için yeterli ölçüde yalıtkanı doğru yöntemle
STANDART
soymak (açmak)
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
2. İLETKEN ÜZERİNDEKİ
1. İletkeni istenilen ölçüde
1. İstenilen şekil ve ölçüde kablo 1. Her zaman doğru kesme
YALITKANI SOYMA
kesmek
ucu (açmak) soymak
takımını kullanmak
2. Yapılacak olan bağlantı türüne
2.1. Yalıtkanlar
uygun ölçü ve şekilde iletken
2.1.1. Yalıtkanların görevi
uçlarındaki yalıtkanı (açmak)
2.1.2. Yalıtkan gereçler
soymak.
2.2. İletken sınıfları
2.2.1. Çıplak iletkenler ve
özellikleri
2.2.2. Yalıtılmış iletkenler
ve çeşitleri
2.2.3. İletken üzerindeki
yalıtkanın
soyulması
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:5 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:1 saat
6
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
3
İletkenleri bükmek
YETERLİK
İletkenleri bağlantıya hazırlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Çeşitli kablolar, Pense, Karga burnu
STANDART
İç tesisat yönetmeliğine uygun Bağlantı için iletkenleri iç dokusuna dikkat ederek bükmek
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
3. İLETKENLERİ BÜKME
1. İletken cinsine göre büküm
1. İletkenleri kendi özelliklerine
1. Her zaman doğru kesme
tekniğini belirlemek
3.1. Kablolar
uygun şekilde bükerek
takımını kullanmak
2. Büküm noktasını tespit etmek.
3.1.1. Kablolar çeşitleri ve
bağlantıya hazırlar.
3. İletkeni istenilen biçim ve
özellikleri
ölçüde bükmek
3.1.2. İletkenlerin
bükülmesi
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
7
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: METAL TEKNOLOJİSİ
MESLEK/DAL
: KAYNAKÇI / KAYNAKÇILIK
ISIL İŞLEMCİ / ISIL İŞLEM
METAL DOĞRAMACI / METAL DOĞRAMA
DERS
: TEMEL ELEKTRİK
MODÜL
: İLETKENLERİN BAĞLANMASI
KODU
: 522EE0282
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Gerçek çalışma ortamında uygulanmalıdır. Programın
uygulanabilmesi için metal teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
: Anlatım, soru cevap, tartışma, problem çözme, laboratuar ve
gezi gözlem. Öğretim teknikleri: Beyin fırtınası, gösteri, sorucevap, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar
destekli öğretim ve mikro öğretim
GENEL AMAÇ
: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında uygun bağlama
takımlarını kullanarak iletkenlerin birbirleriyle, terminal, topraklı fiş
ve prizlere İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak bağlantısını
yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci ;
1. Çeşitli İletkenleri Tekli Düz Ek yapabilecektir.
2. Çeşitli İletkenleri Çiftli Düz Ek yapabilecektir.
3. Çeşitli iletkenleri birbiri ile Klemens Eki yapabilecektir.
4. İletkenlerin Terminale Bağlantısını yapabilecektir.
5. Topraklı fiş ve prizlere kablo bağlantısını yapabilecektir.
İÇERİK
:
1. TEKLİ DÜZ EK YAPMA
1.1. İletkenlerin bir biri ile ek yapılması
1.2. İletkenlerin Eklenme Metotları
1.2.1. Tekli Düz Ek
1.2.1.1. Tek Telli iletkenlerin Tekli düz ek yapılması.
1.2.1.2. Çok Telli iletkenlerin Tekli düz ek yapılması.
1.2.2. Ek yerinin yalıtılması
2. ÇİFTLİ DÜZ EK YAPMA
2.1. Çiftli Düz Ek
2.1.1. Tek Telli iletkenlerin Çiftli düz ek yapılması.
2.1.2. Çok Telli iletkenlerin Çiftli düz ek yapılması.
8
2.2. -T- Ek
2.3. Ek yerinin yalıtılması
3. KLEMENS İLE BAĞLANTI YAPMA
3.1. Klemensli bağlantılar
4. İLETKENLERİN TERMİNALE BAĞLANTISINI YAPMA
4.1. Terminaller
4.2. İletkenlerin terminallere bağlanması
5. TOPRAKLI FİŞ VE PRİZ KABLO BAĞLANTISI YAPMA
5.1. Topraklamanın Önemi
5.2. Topraklama Çeşitleri
5.3. Topraklama Elemanları
5.4. Sıfırlama
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
A- Tekli Düz Ek yapma
1. İletkenleri birbiriyle eklemenin önemini ve metotlarını yazılı/ sözlü/ görsel olarak
açıklar.
2. Tekli düz ek ve T ek yapmayı yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar ve tek damarlı
kabloyu tekli düz ek için ön hazırlıklarını yapar ve ek işlemini ilk ucu diğerinin
üzerine sararak, ikinci ucu da diğeri üzerine sararak tamamlar, uçlardaki
fazlalıkları keser.
3. Ek yerini kullanım yerine uygun yalıtkanla kaplar/sarar.
B- Çiftli Düz Ek yapma
1. Çiftli düz ek yapmayı, önem ve gereğini yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar.
2. Çift damarlı kabloyu çiftli düz ek yapımına uygun şekilde keser ve ek yerinin
yalıtkanlarını soyar/açar.
3. Kablo uçlarından bir tanesini tekli düz ek şeklinde bağlar ve ek yerini kullanım
yerine uygun yalıtkanla kaplar/sarar.
4. Kablo uçlarından ikincisini tekli düz ek şeklinde bağlar ve ek yerini kullanım
yerine uygun yalıtkanla kaplar/sarar.
5. Yapılan iki eki çalışma koşullarına uygun yalıtkanla kaplar/sarar.
C- Klemens ile bağlantı yapma
1. Klemens eki yapımında kullanılan klemens çeşitlerini ayırt eder.Bağlantı için
uygun klemensi seçimi yapar.
2. Kablo uçlarını klemens bağlantısı için klemens yuvası ölçüsünde açar/soyar ve
burar.
3. Klemens vidalarını gevşeterek birleştirilecek kablo ucunu/uçlarını klemens
yuvalarına takar ve vidaları sıkarak kabloların klemens ile eklenmesi işini yapar.
D- İletkenlerin Terminale Bağlantısını yapma
1. Terminalleri yazılı/sözlü/görsel olarak açılar.
2. Terminale bağlanacak kablo uçlarını hazırlar ve yerlerinden çıkmayacak şekilde
bağlantılarını yapar.
9
E- Topraklı fiş ve priz kablo bağlantısı yapma
1. Topraklamanın önemini, çeşitlerini ve topraklama elemanlarını
yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar.
2. Topraklı fiş ve priz bağlantısını istenilen ölçü ve kullanıma uygun biçimde yapar.
10
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
1
Tekli düz ek yapmak
YETERLİK
İletkenleri eklemek ve bağlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense Yan keski, yalıtkanlar (Elektrik bandı)
STANDART
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak her türlü tek damarlı kabloyu tekli düz ek yapmak
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. İletkenin ucunu 30 mm kadar 1. TEKLİ DÜZ EK YAPMA
1. İletkenleri kendi özelliklerine
1. Bükme işlemini yaparken
soymak
1.1. İletkenlerin bir biri ile ek
uygun şekilde bükerek bir biri
üzerine iletken sarılan
2. İletkenlerin açık kısımlarını
yapılması
ile düz olarak bağlamak.
bölümün eğilme ve burulma
1/3 oranında üst üste getirerek
1.2. İletkenlerin Eklenme
2. Yapılan düz bağlantıyı uygun
yapmamasına ve sıkı
çapraz şekilde tutmak
Metotları
yalıtkan ile kaplamak.
sarılmasına dikkat etmek.
3. İletkenleri kesişme
1.2.1. Tekli Düz Ek
2. Ek yapılacak iletkenlerin,
noktalarından birini diğerinin
1.2.1.1. Tek Telli
yalıtkanının aynı renk
üzerine 90ºlik bir açı ile
iletkenlerin
olmasına dikkat etmek.
bükmek
Tekli düz ek
4. Bükme işlemine, bir iletkenin
yapılması.
tamamı diğer iletkenin üzerine
1.2.1.2. Çok Telli
sarılana kadar devam etmek.
iletkenlerin Tekli
5. Diğer iletkeni, birinci iletkenin
düz ek
üzerine bu kez ters yönde ve
yapılması.
aynı şekilde sarmak.
1.2.2. Ek yerinin yalıtılması
6. Uç kısımlarında fazlalık varsa,
sarılan iletkene zarar
vermeden fazlalık kısmı
dikkatlice kesmek
7. Yapılan eki yalıtkanla sarmak.
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
11
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
2
Çiftli düz ek yapmak
YETERLİK
İletkenleri eklemek ve bağlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense Yan keski, Hidrolik kesme pensesi veya demir testere
STANDART
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak her türlü çift damarlı kabloyu çiftli düz ek yapmak
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. İki iletkenin boylarını yan yana
2. ÇİFTLİ DÜZ EK YAPMA
1. Yan yana bulunan İletkenleri
1. Dikkatli olmak
geldiğinde farklı düzlemlerle
2.1. Çiftli Düz Ek
kendi özelliklerine uygun
kesilmiş şekilde ayarlamak
2.1.1. Tek Telli iletkenlerin
şekilde bükerek bir biri ile düz
2. İletkenin ucunu 30 mm kadar
Çiftli düz ek
olarak bağlamak.
soymak
yapılması.
2. Yapılan düz bağlantıyı uygun
3. İletkenlerin açık kısımlarını 1/3
2.1.2.
Çok
Telli
yalıtkan ile kaplamak.
oaranında üst üste getirerek
iletkenlerin
Çiftli
düz
çapraz şekilde tutmak
ek yapılması.
4. İletkenleri kesişme noktalarından
2.2.
-TEk
birini diğerinin üzerine 90ºlik bir
2.3. Ek yerinin yalıtılması
açı ile bükmek
5. Bükme işlemine, bir iletkenin
tamamı diğer iletkenin üzerine
sarılana kadar devam etmek.
6. Diğer iletkeni, birinci iletkenin
üzerine bu kez ters yönde ve aynı
şekilde sarmak.
7. Uç kısımlarında fazlalık varsa,
sarılan iletkene zarar vermeden
fazlalık kısmı dikkatlice kesmek
8. Yapılan eki yalıtkanla sarmak.
9. Aynı işlemleri ikinci iletkene de
uygulamak
10. Yapılan eki ve İki iletkeni
yalıtkanla sarmak
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
12
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
3
Klemens ile bağlantı yapmak
YETERLİK
İletkenleri eklemek ve bağlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense Yan keski, kesme pensesi veya demir testere
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Ek için uygun klemens seçimi 3. KLEMENS İLE BAĞLANTI
1. Uygun Klemens seçimini
1. Her zaman sıkı bağlantılar
YAPMA
yapmak
yaparak iletkenleri Klemens
yapmak.
2. Klemens ve iletkenleri
3.1. Klemensli bağlantılar
kullanarak bağlantı
inceleyerek, iletkenlerin ucunu
yapabilmek.
klemensin boyunu
geçmeyecek şekilde soyarak
açarak burmak.
3. İletkeni klemense takmak için
klemensin vidalarını
gevşeterek iletkenin geçeceği
kadar boşluk açmak
4. Uçları açılmış (aynı kesitte)
iletkenlerin tamamı klemensin
içinde olacak şekilde karşılıklı
yerleştirmek.
5. Gevşetilen klemens vidalarını
iyice sıkmak.
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
13
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
4
İletkenlerin terminale bağlantısını yapmak
YETERLİK
İletkenleri eklemek ve bağlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense Yan keski, Hidrolik kesme pensesi veya demir testere
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
4. İLETKENLERİN TERMİNALE 1. Terminal bağlantılarını doğru 1. Güvenli ek ve bağlantılar
1. Terminalin bağlantı için
BAĞLANTISINI YAPMA
hazırlanması
ve güvenilir biçimde
yapmak
2. Terminal bağlantısı için
4.1. Terminaller
yapabilmek.
iletkenlerin uçlarının
İletkenlerin terminallere
hazırlanması.
bağlanması
3. Bağlantının gevşemeyecek
şekilde yapılması.
4. Bağlantının kontrol edilmesi.
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
14
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
5
Topraklı fiş ve priz kablo bağlantısı yapmak
İŞLEMİN ADI
YETERLİK
İletkenleri eklemek ve bağlamak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, Pense Yan keski, Hidrolik kesme pensesi veya demir testere
STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Uygun kablo seçimini yapmak 5. TOPRAKLI FİŞ VE PRİZ
1. Topraklı fiş ve priz bağlantısını 1. İletkenin zedelenmemesine
KABLO BAĞLANTISI
(3x1,5)
istenilen ölçü ve kullanıma
dikkat etmek.
YAPMA
2. Kabloyu belirlenen ölçüde
uygun biçimde yapmak.
2. Yapılan işi son kez kontrol
kesmek.(3 metre)
5.1. Topraklamanın Önemi
etmek.
3. Amaca uygun topraklı fiş ve
5.2. Topraklama Çeşitleri
3’lü grup prizi seçimini yapmak
5.3. Topraklama Elemanları
4. Kablonun iki ucundaki dış
5.4. Sıfırlama
yalıtkan kılıfı uygun ve dikkatli
olarak çıkarmak
5. Fişi açarak kabloyu fişe
takmak, toprak kablosunu fişin
toprak kısmına takmak
6. Fişin kapağını kapatmak
7. Seyyar grup priz kapağını
açmak
8. Kabloyu grup priz
klemenslerine takmak
9. Toprak kablosunu doğru yere
takmak.
10. Grup priz kapağını kapatmak.
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
15
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: METAL TEKNOLOJİSİ
MESLEK/DAL
: KAYNAKÇI / KAYNAKÇILIK
ISIL İŞLEMCİ / ISIL İŞLEM
METAL DOĞRAMACI / METAL DOĞRAMA
DERS
: TEMEL ELEKTRİK
MODÜL
: ELEKTRİK DEVRELERİ
KODU
: 522EE0038
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Gerçek çalışma ortamında uygulanmalıdır. Programın
uygulanabilmesi için metal teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
: Anlatım, soru cevap, tartışma, problem çözme, laboratuar ve
gezi gözlem. Öğretim teknikleri: Beyin fırtınası, gösteri, sorucevap, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar
destekli öğretim ve mikro öğretim
GENEL AMAÇ
:Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında basit elektrik devrelerini,
faz (enerji) kontrol işlerini ve elektrik motorlarında devir yönü
değişikliği İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci ;
1. Basit bir elektrik devresi kurarak ve çalıştırarak elektrik devresi mantığını
kavrayabilecektir.
2. Basit Faz (enerji) kontrol yöntemleriyle kontrol yapabilecektir.
3. Basit Müdahale ile Motor devir yönünü değiştirebilecektir.
İÇERİK
:
1. BASİT ELEKTRİK DEVRESİ KURMA VE ÇALIŞTIRMA
1.1. Elektrik Devresi ve Çeşitleri
1.1.1. Elektrik Devre Elemanları ve Görevleri
1.1.1.1. Üreteç
1.1.1.2. Sigorta
1.1.1.3. Anahtar
1.1.1.4. Alıcı
1.1.1.5. İletken
1.1.2. Elektrik Devresi Çeşitleri
1.1.2.1. Açık Devre
1.1.2.2. Kapalı Devre
1.1.2.3. Kısa Devre
16
2. BASİT FAZ (ENERJİ) KONTROL YAPMA
2.1. Genel elektrik birimlerinin ölçülmesi
2.1.1. Elektrik devresi akım gerilim, direnç birimlerinin ölçülmesi
2.1.2. Alternatif akım, doğru akımın tanımı ve değerleri
2.2. Enerji kontrolü
2.2.1. Enerji kontrolünün gerekliliği ve önemi
2.2.2. Enerji kontrolünde kullanılan teknikler.
2.2.2.1. Kontrol Kalemleri
-Kontrol kalemi kullanırken dikkat edilecek hususlar
-Seri Lambanın çalışma prensibi
-Seri Lamba ile kontrol
3. 3-BASİT MÜDAHALE İLE MOTOR DEVİR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME
3.1. Elektrik motorları (kısaca genel tanıtılacak)
3.1.1. Bir fazlı motorlar
3.1.2. Bir fazlı motor klemens bağlantıları
3.1.3. Bir fazlı motorda devir yönü değiştirme
3.2. Üç fazlı asenkron motorlar
3.2.1. Üç fazlı asenkron motorlarda klemens bağlantıları
3.2.2. Üç fazlı motorda devir yönü değiştirme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.
A-Basit elektrik devresi kurmak ve çalıştırma
1. Elektrik devresini çeşit ve elemanlarını yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar.
2. Kurulacak elektrik devresinin türünü belirler ve devre için gerekli elemanları
hazırlar.
3. Elektrik devresinin bağlantılarını yapar ve enerji verir.
B-Basit Faz (enerji) kontrol yapma
1. Elektrik devresi akım gerilim, direnç birimlerinin ölçülmesinin önemini ayırt eder.
2. Enerji kontrolünün gerekliliği ve önemini, enerji kontrolünde kullanılan teknikleri
yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar, amaca uygun kontrol aletini seçer.
3. Basit faz kontrolü aletlerini kullanarak faz kontrolü yapar.
4. Elektrik çarpılmalarına karşı dikkatli olur.
C-Basit Müdahale ile Motor devir yönünü değiştirme
1. Elektrik motorları ve elektrik motorlarında fazın önemini yazılı/sözlü/görsel
olarak açıklar.
2. Elektrik motorunun devrinin değiştirileceği yere (motor kutusu/fişi) karar verir ve
iki kablonun yerini değiştirerek motor devir yönünün değiştirilmesini yapar.
3. Elektrik çarpılmalarına karşı dikkatli olur.
17
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
1
Basit elektrik devresi kurmak ve çalıştırmak
YETERLİK
Elektrik devresi kurmak ve faz kontrolü yapmak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Bilgisayar, Çeşitli kablolar, yan keski, tornavida takımı, pil, anahtar
STANDART
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak basit elektrik devresi kurmak
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. BASİT ELEKTRİK DEVRESİ 1. Basit elektrik devrelerini
1. Kurulacak elektrik devresi
1. Dikkatli olmak
KURMA VE ÇALIŞTIRMA
türünü belirlemek
kurarak çalıştırabilmek.
2. Elektrik devresi için gerekli
1.1. Elektrik Devresi ve
elemanları hazırlamak.
Çeşitleri
3. Devre elemanlarının
1.1.1. Elektrik Devre
bağlantılarını yapmak.
Elemanları ve
4. Devreye enerji vermek.
Görevleri
1.1.1.1. Üreteç
1.1.1.2. Sigorta
1.1.1.3. Anahtar
1.1.1.4. Alıcı
1.1.1.5. İletken
1.1.2. Elektrik Devresi
Çeşitleri
1.1.2.1. Açık Devre
1.1.2.2. Kapalı Devre
1.1.2.3. Kısa Devre
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
18
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
Temel elektrik işlemlerini yapmak
İŞLEM NUMARASI
İŞLEMİN ADI
2
Basit faz (enerji) kontrol yapmak
YETERLİK
Elektrik devresi kurmak ve faz kontrolü yapmak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Kontrol kalemi, basit seri lamba,
STANDART
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak kontrol elemanları ile faz kontrolü yapmak
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
2. BASİT FAZ (ENERJİ) KONTROL 1. Basit faz kontrolü yapan aletleri 1. Dikkatli olmak
1. Kontrol aletini doğru şekilde
YAPMA
tutmak
tanıyarak bu aletleri güvenli
2.1. Genel elektrik birimlerinin
2. Kontrolü yapılacak yere tek
şekilde kullanabilmek
ölçülmesi
noktadan değecek şekilde
2.1.1.Elektrik devresi akım
ucunu temas ettirmek.
gerilim, direnç
3. Akımı gösteren kısmına
birimlerinin ölçülmesi
bakmak.
2.1.2.Alternatif akım, doğru
akımın tanımı ve
değerleri
2.2. Enerji kontrolü
2.2.1.Enerji kontrolünün
gerekliliği ve önemi
2.2.2.Enerji kontrolünde
kullanılan teknikler.
2.2.2.1. Kontrol
Kalemleri
-Kontrol kalemi
kullanırken dikkat
edilecek hususlar
-Seri Lambanın
çalışma prensibi
-Seri Lamba ile
kontro
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
19
MESLEĞİN ADI
İŞLEM ANALİZ FORMU
İŞ
Kaynakçı - Isıl İşlemci - Metal Doğramacı
İŞLEM NUMARASI
3
Temel elektrik işlemlerini yapmak
Basit müdahale ile motor devir yönünü
değiştirmek
İŞLEMİN ADI
YETERLİK
Elektrik devresi kurmak ve faz kontrolü yapmak
ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koşullar)
Tornavida takımı, açık ağız anahtar takımı, kontrol kalemi, bir ve üç fazlı motor
STANDART
İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak işe uygun devir yönünü değiştirmek
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TAVIR
1. Devir yönünün değiştirileceği 3. 3-BASİT MÜDAHALE İLE
1. Tek fazlı motorlarda devir yönü 1. Dikkatli olmak
MOTOR DEVİR YÖNÜNÜ
motorun tespitini yapmak
değiştirmek
DEĞİŞTİRME
2. Klemens kutusu kapağını
2. Üç fazlı motorlarda devir yönü
sökmek
3.1. Elektrik motorları (kısaca
değiştirmek
3. İki adet faz ucunun yerinden
genel tanıtılacak)
sökmek
3.1.1. Bir fazlı motorlar
4. Sökülen uçlarını yerlerini
3.1.2. Bir fazlı motor
değiştirerek uçların bağlama
klemens
işinin yapmak
bağlantıları
5. Motora enerji vererek devir
3.1.3. Bir fazlı motorda
yönünü kontrol etmek.
devir yönü
(istenilen yönde dönüyor mu?)
değiştirme
3.2. Üç fazlı asenkron motorlar
3.2.1. Üç fazlı asenkron
motorlarda klemens
bağlantıları
3.2.2. Üç fazlı motorda
devir yönü değiştirme
SÜRE:İşlemin yapılma süresi:15 dak.
NOT :
İşlemi Öğrenme Süresi:3 saat
20
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards
Study collections