geometri deneme sınavı 2

advertisement
 Ortak
Akıl
LYS
GEOMETRİ DENEME SINAVI 2
201505-1
Ortak Akıl
Adem ÇİL
Barbaros GÜR
Deniz KARADAĞ
Ersin KESEN
Hatice MANKAN
Namık KARAYANIK
Şenol KÜÇÜKALİ
Ali Can GÜLLÜ
Barış DEMİR
Engin POLAT
Fatih TÜRKMEN
Köksal YİĞİT
Oral AYHAN
Yavuz KORKMAZ
OA
Ayhan YANAĞLIBAŞ
Celal İŞBİLİR
Erhan ERDOĞAN
Hakan BAKIRCI
Mesut ERCİYES
Sebahattin SOYLU
ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 1. ABCD eşkenar dörtgeninde E noktası BDC üç-
3.
A
geninin iç teğet çemberinin merkezidir.
D
C
F
ABC dik üçgen
AC  BC
BC  CD  15 cm
A D  7 cm
BD  x
7
D
E
C, E ve F doğrusal
  55
m(BEF)
55
x
15

m(B
AD)  x
x
B
A
B
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?
E) 60
A) 22
ABC dik üçgen
AB  AC
AB // DE
[BD açıortay
A
3
D
6
B
E
x
C
A) 5
B) 6
13
2
C) 20
A
x
y
D
AB  6 cm
AD  3 cm
EC  x
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?
D)
B) 21
OA 4.
2.
C
15
C)
E
B
25
4
F
G
E) 18
ABC eşkenar üçgen
DG  BC
EF  BC
A D  x birim
AE  y birim
C
Buna göre, GF uzunluğunun x ve y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
E) 7
A)
xy
B)
3
D) 2x  y
D) 19
yx
2
C)
E)
xy
2
xy
xy
Diğer sayfaya geçiniz.
1 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 5. ABC üçgeninin kenarları,
7. Bir AOB açısının [OA kenarı üzerinde OE  6 bi-
2 AB  AD , A C  CF ve 3 B C  B E olacak biçimde uzatılarak DEF üçgeni elde ediliyor.
rim olacak biçimde E noktası, [OB kenarı üzerinde O D  2 birim ve OF  18 birim olacak biçimde D ve F noktaları alınıyor.
D
ED  5 birim olduğuna göre, EF uzunluğu
kaç birimdir? A
A) 12
B) 14
C) 15
D) 18
E) 20
C
B
F
E
Buna göre, DEF üçgeninin alanı ABC üçgeninin alanının kaç katıdır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
E) 22
6.
OA 8.
A
Şekildeki dik koordinat sisteminde, ABCDE düzgün beşgen ve OA  OE dir.
y
D
D
E
C
G
B
F
3
E
C
B
ABC üçgeninde G ağırlık merkezi,
GE // BC, GD // AB, GF // AC, F C  3 cm ve
O
G D  G F  4 cm dir.
Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm
dir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
A
B noktasının koordinatları farkı 5 birim olduğuna göre, AC uzunluğu kaç birimdir?
E) 24
A)
5
2
B)
D) 5 2
x
5
C) 5
2
E) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
2 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 9.
E
F
11. Kenar uzunlukları sin  ve cos  birim olan
L
K
ABCDEFG düzgün
yedigen
D
EL  LD
AH  HB
G
C
A
H
E H  F L  K 
bir dikdörtgenin köşegenleri arasında kalan
açının ölçüsü  olduğuna göre,  ile  arasındaki bağıntı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) s in   s in 
B) sin   sin2
C) 2 s i n   c o s 
D) s i n 2   s i n 
B
E) s in   c o s 2

Buna göre,
A(FEK)

oranı kaçtır?
A(ABC)
A) 1
2
B)
1
3
C) 1
D)
4
1
5
1
6
E)
  75 , AB  4 2 birim
10. ABCD kare, m(FCB)
Bir ABCD paralelkenarında B H  A C olacak
OA 12. biçimde
H  [AC] alınıyor.
ve F, A, B doğrusaldır.
D
C
75
  70 olduğuna
AD  2 BH ve m(ABH)

göre, ADC açısının ölçüsü kaç derecedir?
E
A) 130
F
A
4 2
B) 140
C) 150
D) 160
E) 170
B
Buna göre, FEA üçgeninin alanı kaç birim karedir?
A) 16
B) 24
C) 28
D) 30
E) 32
Diğer sayfaya geçiniz.
3 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 13.
D
15. Analitik düzlemde y  2x doğrusu ile OABC eş-
C
ABCD paralelkenar
DF  AB   E 
kenar dörtgeni O ve B noktalarında kesişmektedir. BC doğrusunun denklemi 4y  3x  10 dur.
y
F
B
12
B
A
E
C
ABF üçgeninin alanı 12 cm2 olduğuna göre,
ECF üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
A) 12
B) 16
y  2x
C) 18
D) 20
4y  3x  10
E) 24
A
O
x
Eşkenar dörtgenin çevresi a birim ve alanı b
a
birim kare olduğuna göre,
oranı kaçtır?
b
A) 2
14.
D
C
ABCD yamuk
DCBF paralelkenar
[CE ve [BE açıortay
D)
1
2
B) 2 2
D) 2 5
G
F
3
4
E)
1
4
L(2  a , 2b  3) noktaları x–ekseninin farklı
taraflarında olduğuna göre, |KL| uzunluğu
kaç birimdir? ( b  Z )
A) 2
E
A
C)
OA 16. Analitik düzlemde K(2  a , b) ve
AB  CD  6 cm
H
B) 1
C) 4
E) 5
B
Yukarıdaki verilere göre, GH uzunluğu kaç
cm dir?
A)
15
2
B) 6
D) 4
C)
9
2
E) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
4 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 17.
19. Şekildeki birim karelerden oluşan kâğıt üzerine
B
C
A, B ve C noktalarından geçen bir çember çizilecektir.
O merkezli çeyrek
çemberde
30
OA  DC
  30
m(DCA)
P
R S
C

m(O
A C)  x
T
U
x
D
O
A
A
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
A) 40
B) 48
C) 50
D) 54
E) 55
B
.
Buna göre, şekildeki belirtilen noktalardan
hangileri çizilecek çember üzerinde yer alır?
A) P–T
B) R–U
D) P–S–U
18.
C) T–U
E) P–T–U
Analitik düzlemde denklemi x  2y  6  0
OA 20. olan
doğrunun, apsis ve ordinat eksenleri sı-
C
rasıyla y  x ve y   x olan bir koordinat sistemindeki denklemi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
D
A
B
[AB] çaplı yarım çemberde, CD  AB ve
AB  4 AD olduğuna göre, taralı bölgelerin
alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1
B)
2
C)
3
D) 2
A) 3x  y  6 2  0
B) x  y  3 2  0
C) x  2y  2 2  0
D) x  3y  3  0
E) y  2x  6  0
E) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
5 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 21. Dik koordinat düzleminde,

ve fark vektörleri birbirine dik olduğuna göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?
(x  5)2  (y  5)2  25
denkleminin gösterdiği eğri üzerinde koordinatları tam sayılar olan kaç tane nokta vardır?

A) 8
B) 10
C) 12

23. Sıfırdan farklı x ve y vektörlerinin toplam
D) 16
 

E) 20

B)  x, y  0
A) x  y  1


D) x  y


C) x  y

E) x  y  1
R te, A(1, 3, 1) ve B(5, 3, –3) noktalarına eşit
OA 24. uzaklıkta
bere teğet olan ve A(2, 0) noktasından geçen
ve z–ekseni üzerinde olan nokta aşa-
22.  x  2 2  y2  40 denklemi ile verilen çemçemberlerin merkezlerinin geometrik
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
3
yer
A) 3x 2  4y 2  12
B) 3x 2  5y 2  30
C) x 2  4y 2  20
D) 2x 2  3y 2  6
ğıdakilerden hangisidir?
A) (0, 0, 2)
B) (0, 0, –2)
D) (0, 0, –4)
C) (0, 0, 4)
E) (0, 0, 3)
E) 2x 2  y 2  18
Diğer sayfaya geçiniz.
6 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 25. a ve t gerçel sayıları için aşağıdaki noktalar-
27. Düzgün çokgenlerde bir dönme dönüşümü sonucunda çokgenin köşelerinden biri, başka bir köşenin yerine geçiyorsa bu köşeye “köşe başı noktası” denir.
dan hangisi,
x  t1
y  2t  3
D
z  at
parametrik denklemi ile verilen doğruların
3x  y  2z  0 düzlemini kestiği noktalardan
C
E
biri olamaz?
A) (–7, –9, 6)
B) (–5, –5, 5)
D) (–9, –13, 7)
C) (1, 7, 2)
A
E) (–3, 7, 8)
B
Şekildeki ABCDE düzgün beşgeni, B köşesi
etrafında saat yönünde 36° döndürüldüğünde
hangi köşe “köşe başı noktası” olur?
A) A
26.
H
G
F
E
luğu 4 birim olan
şekildeki küpte
● Eşit uzunlukta 3 tane tahta çubuk alınız.
● Kestiğiniz parçayı diğer çubuklardan birinin
ucuna yapıştırınız.
P
B

● Oluşan yeni çubukları uç uca ekleyerek bir
üçgen oluşturunuz.

Buna göre, FR , EP iç çarpımının değeri kaç-
Etkinlik sonunda oluşturulan üçgen bir dik üçgen olduğuna göre, çubuktan kesilen parçanın uzunluğu çubuğun uzunluğunun yüzde
kaçına eşittir? (Çubukların kalınlıkları ihmal
edilecektir.)
tır?
A) 8
B) 10
C) 12
E) E
kesiniz.
C
A
D) D
● Bu çubuklardan birinin ucundan bir parça
RC  RD
R
C) C
28. Geometri dersinde uygulanan bir etkinliğin adımOA
ları aşağıdaki gibidir.
Bir ayrıtının uzunBP  PC
D
B) B D) 14
E) 16
A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 50
Diğer sayfaya geçiniz.
7 ORTAK AKIL LYS GEOMETRİ DENEMESİ – 2
201505 – 1 29. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir
30. Düzgün sekizgen ve kare biçimindeki fayanslarla
kâğıt [DC] kenarı üzerinde uygun bir E noktası bulunup BE boyunca katlandığında C noktası K noktasının üzerine gelmektedir.
kaplanmış bir zemin üzerine, koyu renkte gösterilen şekildeki süsleme yapılmıştır.
E
D
C
K
3
B
A
E
D
C
K
3
Her bir sekizgenin alanı 1 birim kare olduğuna
göre, süslemenin kapladığı alan kaç birim karedir?
B
A
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
AD  3 cm ve K noktası dikdörtgenin karşılıklı köşelerini birleştiren doğrular üzerinde olduğuna göre, kağıdın alanı kaç cm2 dir?
A) 12
D) 9 5
OA
C) 18
B) 9 3
E) 12 3
Test bitti.
Diğer sayfaya geçiniz.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
8 
Download