YGS MATEMATİK DENEMESİ

advertisement
YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 1. BA ve AC iki basamaklı, ABC üç basamaklı doğal
3. Rakamları farklı üç basamaklı ABC doğal sayısı-
sayıdır.
nın rakamları birer kez kullanılarak elde edilen
herhangi iki basamaklı doğal sayı asal ise, ABC
sayısına “ikili asal” denir.
Buna göre,
ABC  BA  AC
0, A  0,0A  0,00A
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir ikili
asaldır?
A) 135
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 90
B) 99
C) 900
D) 990
2 3  3  2
6 2
A) – 1
 2 x olduğuna göre, x kaçtır?
B) 0
C) 1
D) 2
C) 379
D) 579
E) 719
E) 999
4.
2.
B) 317
a sıfırdan farklı bir rasyonel sayı olduğuna
göre,
I.
E) 3
a
bir rasyonel sayıdır.
a 1
II.
a a
bir irrasyonel sayıdır.
III.
a a
bir rasyonel sayıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
1 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 5. Bir a pozitif tam sayısı ile bir p asal sayısı aralarında asal ise,
ap 1  1  m od p  dir.
7.
B) 7
C) 13
D) 19
E) 23
b
2 4
1


4
a b
bc
x2
olduğuna göre, denklemini sağlayan x değeri
kaçtır?
Buna göre, 235 sayısının 37 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 1
a c
A) 1
B) 4
C) 9
D) 16
E) 25
6. a ve b pozitif tam sayıları için,
8. Sayı doğrusunda a sayısının c sayısına olan
uzaklığı, b sayısının c sayısına olan uzaklığının
iki katıdır.
OBEB  a, b   a  2
OKEK  a, b   b  2
a  b ve a  b  4 olduğuna göre,
olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği
değerlerin toplamı kaçtır?
A) 6
B) 10
C) 12
D) 18
I. b  c 
E) 22
4
3
II. a  c  8
III. c  a
ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) II ve III
E) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
2 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 9.
1
1
0
olduğuna göre, aşağıx
z
dakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
11. x  y ve
a
b
c
1
d
0
1
Şekildeki sayı doğrusu, çizgilerle eşit aralıklara
bölünmüştür. Her bir harf bir gerçel sayıyı göstermektedir.
da
bc
hangisine eşittir?
Buna göre,
A)
5
2
A) z  y
C)
B) y  z
1
1

y
x
ifadesi aşağıdakilerden
E)
yz
x2
1
y
1
x
C)  1
B) 2
D)  2
D)
E) 
5
2
10. Birbirinden ve sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları
için,
12. a ve b çoklukları ters orantılı olduğuna göre,
b
a
a
b
a
b
aşağıdakilerden hangisi
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) a  b  a  b
B) a  b  0
C) a  b  1
D)
1
b2
ile doğru
orantılıdır?
A) a2
B)
1
a
2
C) a
D)
b
a
E) a  b
1
1

 1
a
b
E) a  b  1
Diğer sayfaya geçiniz.
3 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 13. Birbirinden farklı a ve b pozitif tam sayıları
için,
15. 1  1  2 
0,5
20 20  a b
işleminin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, a  b toplamı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) 45
B) 50
D) 325
2
0,2 5
A)  11 B) 10
C)  8
D)  5
E)  1
C) 90
E) 8001
16. p ve q önermeleri için “  ” bağlacının doğruluk
14. 6!  7! sayısı 2 tabanında yazıldığında elde
tablosu
edilen sayının sondan kaç basamağı 0 olur?
p
q
pq
A) 4
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
biçiminde tanımlanıyor.  a  b   c  0 olduğuna göre, a, b ve c
önermelerinin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) 0, 0, 1
B) 1, 0, 0
D) 1, 0, 1
C) 0, 1, 1
E) 0, 0, 1
Diğer sayfaya geçiniz.
4 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 17. f   x, y   R  R : 2x  y  1 olduğuna göre,
f  2   f 1  1 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 4
B)  3
C)  2
D) 1
E) 0
19. Aynı evrensel kümeye ait boş kümeden farklı A ve
B kümeleri için, A   B  C ve A  B  D olduğuna göre,
I.
C D  
II. C  D   A  B 
III. C   ve D   ise A  B dir.
önermelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
18. Pozitif gerçel sayılarda “  ” işlemi
20. A   a, b, c, d 
1
1
b  a  b 
1
a
ab
B   1, 2, 3 
kümesine, f( a )  1 olacak biçimde kaç tane
biçiminde tanımlanıyor.
örten f fonksiyonu tanımlanabilir?
Buna göre,  11 2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
A) 1
kümesinden
B)
3
2
C) 2
D)
5
2
E)
B) 10
C) 12
D) 27
E) 64
7
4
Diğer sayfaya geçiniz.
5 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 21. Özel bir üniversite, her yıl hukuk fakültesine 800
öğrenci almaktadır. 2014 yılında alınan 600
öğrencinin % 40 ı kız öğrencidir.
2014 yılında alınan toplam erkek ve kız öğrenci sayıları eşit olduğuna göre, kalan 200
öğrencinin yüzde kaçı erkek öğrencidir?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 50
E) 80
23. Bir saatçide satılan A, B ve C marka saatler için
aşağıdaki bilgiler veriliyor.
● A marka saat, her n. saatte n defa ve her
yarımda bir defa zil çalmaktadır.
● B marka saat, her n. saatte n defa zil çalmaktadır.
● C marka saat ise her saat başında ve her
yarımda birer kez zil çalmaktadır.
A, B ve C marka saatlerden sırasıyla 6, 4 ve 2
adet olduğuna göre, 9:20 ile 10:10 saatleri arasında toplam kaç defa zil çalmış olur?
A) 90
B) 100
C) 110
D) 120
E) 130
24. Çevresi 400 metre olan dairesel bir pistin aynı
bir tüketici yıllık % 9,2 faizle bir miktar parasını bir
yıllığına bankaya yatırıyor.
noktasından saniyede 1 metre ve saniyede 0,6
metre hızlarıyla zıt yönde harekete geçen iki atlet,
ilk karşılaştıkları anda geldikleri yöne dönerek hareketlerine aynı hızlarıyla devam ediyorlar.
Buna göre, yıl sonunda enflasyon karşısında
uğradığı zarar % kaç olur?
Buna göre,
22. Yıllık enflasyon oranının % 12 olduğu bir ülkede,
A) 2,8
B) 2,7
C) 2,6
D) 2,5
I. İkinci kez, harekete başladıkları noktada
karşılaşırlar.
E) 2,4
II. İlk karşılaşmalarında hızlı giden atlet diğerinden 100 metre daha fazla koşmuştur.
III. Üçüncü kez karşılaştıkları nokta ile ilk
karşılaştıkları nokta arasındaki pist boyunca en kısa uzaklık 100 metredir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
6 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 25. Bir tanesi 100 ₺ ye satılan bir ürünün, içinde 5
27. Aşağıdaki tabloda bir yerleşim yerinde çalışan ve
adet bulunan bir paketi 460 ₺ ye, 10 adet bulunan
bir paketi ise 865 ₺ ye satılmaktadır.
işsiz olan kadın ve erkek sayıları gösterilmiştir.
Bu ürünün 10 lu paketlerinden A adet ve 5 li
paketlerinden B adet alan bir müşterinin ürün
başına elde ettiği indirim miktarı 10 ₺
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 5A  2B
B) 3A  B
C) 7A  2B
D) 4A  B
Erkek
Çalışan
İşsiz
2x
500
Kadın
Toplam
x + 800
Toplam
4x – 900
1300
Buna göre, bu yerleşim yerindeki işsizlik
oranı yüzde kaçtır?
E) 9A  4B
A) 26
B) 28,5
C) 30
D) 32,5 E) 34
28. Aşağıdaki daire grafiğinde “Kaç yaşındasınız?”
sorusuna yanıt veren 2000 kişinin anket sonuçları
gösterilmektedir. Grafikte, x yaşı göstermektedir.
x  18
%30
26. Saniyede 4 kâğıt kopyalayan A marka fotokopi
makinesi her 100 kopyadan sonra 5 saniye duraksıyor. Saniyede 5 kâğıt kopyalayan B marka
fotokopi makinesi ise her 80 kopyadan sonra 4
saniye duraksıyor.
Buna göre, her iki makine birlikte 4 dakika boyunca çalıştırıldığında kopyaladıkları kâğıt sayıları arasındaki fark kaç olur?
A) 120
B) 140
C) 155
D) 160
E) 165
x  55
%25
18  x  35
%20
35  x  55
%25
Buna göre,
I. 600 kişi 18 yaşından küçüktür.
II. 400 kişi 35 yaşından küçüktür.
III. 1500 kişi 55 veya daha küçük yaştadır.
IV. 400 kişi 55 yaşından büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve III
C) I ve III
E) I, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
7 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 29. Aynı kapasitede 5 adet A marka üretim robotu
400 otomobilin montajını 8 saatte tamamlarken,
aynı kapasitede 4 adet B marka üretim robotu 600
otomobilin montajını 10 saatte tamamlamaktadır.
31. Rakamlarının toplamı 6 olan 1000 den küçük
kaç tane doğal sayı vardır?
A) 72
B) 36
C) 32
D) 30
E) 28
Buna göre, birer adet A ve B marka üretim
robotu aynı anda çalışarak 500 adet otomobilin montajını kaç saatte tamamlarlar?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 25
E) 30
32. İki okçunun yarışacağı bir yarışmanın kuralları
aşağıda belirtilmiştir.
● Yarışmacıların her biri, iki yüzü mavi ve diğer yüzleri kırmızı olan bir zar atacaktır.
30. Eşit kollu bir terazide, her birinden birer adet bulunan 2, 3, 5, 8 ve 12 kilogramlık beş adet ağırlık
kullanılmaktadır.
● Yarışmacılar, zarda gelen yüzün rengi
mavi olursa 2 atış, kırmızı olursa 1 atış
hakkı kazanacaktır.
Buna göre, bu teraziyle aşağıdaki ağırlıklardan hangisinin tartılması mümkün değildir?
A) 1
B) 4
D) 24
● Hedefi en çok vuran yarışmacı yarışmayı
kazanacaktır.
C) 9
● Hedefin her bir yarışmacı tarafından eşit
sayıda vurulması halinde yarışma beraberlikle sonuçlanacaktır.
E) 29
Yarışmaya birlikte katılan Ali ve Elif’in hedefi bir
1
1
dir.
ve
atışta vurma olasılıkları sırasıyla
3
2
Buna göre, Ali’nin zarda kırmızı yüzü atarak
yarışmayı kazanma olasılığı kaçtır?
A)
31
36
B)
D)
4
27
2
9
C)
E)
5
54
1
6
Diğer sayfaya geçiniz.
8 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 33. Aşağıdaki şekilde, AE ve AC sırasıyla FAD ve
DAB açılarının açıortaylarıdır.
E
F
35. Bir ABCD dikdörtgeninde
AB  3
cm ve
BC  4 cm dir. Dikdörtgenin iç bölgesinde rastgele bir P noktası alınıyor.
D
P noktasının AB, BC, CD ve DA ya göre simetrikleri sırasıyla R, S, E ve F noktaları olduğuna göre, RE  FS toplamı kaç cm dir?
C
A) 10
A
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20
B
   m  FAE
   4 ve m  EAC
   60 olm  CAB
  kaç derecedir?
duğuna göre, m  EAB
A) 88
B) 89
C) 90
D) 92
E) 94
36. ABCDEF düzgün altıgeninde G,B ve C doğrusal,
E G  A B  K , AK  KB ve GB  4 cm dir.
34. Kısa kenarı 1 cm ve uzun kenarı 2 cm olan 3
F
adet dikdörtgen biçimindeki karton parçası ile
bir kenarı 1 cm olan kare biçimindeki 3 adet
karton parçası, herhangi ikisi üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştirilerek elde edilebilecek en büyük karenin çevresinin, en büyük dikdörtgenin çevresine oranı kaçtır?
A)
2
3
B)
3
4
C)
3
5
D)
1
2
A
D
K
G
E) 1
E
C
B
Buna göre, altıgenin çevresi kaç cm dir?
A) 48 3
B) 48
D) 24 3
C) 36
E) 30
Diğer sayfaya geçiniz.
9 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 2
Barış DEMİR 37. Aşağıdaki şekilde, yarıçapı 4 cm ve alanı 10 cm2
olan O merkezli daire dilimi verilmiştir.
nar üçgen olan bir kare piramidin açınımı gösterilmektedir.
A
O
4
39. Aşağıdaki şekilde, yan yüzeylerinin her biri eşke-
B
Buna göre, daire diliminin çevresi kaç cm dir?
A)
4
3
B)
D) 13
8
5
C) 12
E) 4
Şeklin çevresi 48 cm olduğuna göre, piramidin hacmi kaç cm küptür?
B) 24 2
A) 18 2
D) 36 2

C) 30 2
E) 42 2
38. Dik koordinat düzleminde n   3,  2  vektörü
aşağıdaki doğrulardan hangisi için bir normal
vektörüdür?
A) 2x  3y  4  0
B) 2x  3y
C) 3x  2y  1  0
D) 3x  2y  2  0
40. Aşağıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgendir.
y
E) 2x  3y  4  0
C(5,4)
D
O
B
A
x
C(5,4) olduğuna göre, DB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x  y  8
B) x  2y  8
C) 3x  5y  15
D) 4x  3y  12
E) 3x  4y  12
Test bitti.
Diğer sayfaya geçiniz.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
10 CEVAP ANAHTARI
1) C
21) B
2) C
22) D
3) B
23) C
4) A
24) E
5) D
25) C
6) B
26) D
7) B
27) D
8) C
28) C
9) D
29) A
10) D
30) E
11) E
31) E
12) A
32) C
13) B
33) D
14) D
34) C
15) A
35) B
16) D
36) C
17) B
37) D
18) D
38) D
19) C
39) D
20) C
40) B
Download