4 TELETAŞ`ın halka arzında şirket çalışanlanna bazı

advertisement
T.B.M.M.
B : 51
13.12.1994
O:4
TELETAŞ'ın halka arzında şirket çalışanlanna bazı kolaylıklar tanınmış, senet bedellerinin
4 eşit taksitte ödenmesi ve aynca kredi imkânı sağlanarak borç tutarlanmn yine 4 eşit taksitte ma­
aşlardan kesilmesi gibi olanaklar getirilmiştir. Sağlanan bu kolaylıkların da etkisi ile şirket çalışanlannın hemen hepsi hisse senedi talebinde bulunmuşlardır. Yapılan tahsis işlemi sonucu, 2 286 şir­
ket çalışanına ortalama 500'er adet hisse senedi satılırken, diğer tasarruf sahiplerine müracaat ba­
şına ortalama 40 adet hisse senedi satışı gerçekleştirilmiştir. Bir başka deyişle, toplam 41 695 baş­
vuru sahibinin % 5.5'ini oluşturan şirket çalışanları satış hâsılatı olan 15.4 milyar TL. içinde % 37
paya sahip olurken, başvuruların % 94.5'ine sahip diğer tasarrufçular toplam satış hâsılatından an­
cak % 63 pay alabilmişlerdir.
TELETAŞ'ın halka arzı uygulamasına gösterilen bu büyük ilgi, bir yandan ülkemizin o dö­
nemdeki potansiyel hisse senedi talebi yoğunluğunun bir göstergesi olurken, diğer yandan da TELETAŞ'ı dönemin en çok ortaklı şirketlerinden birisi haline getirmiştir. Bu uygulama ayrıca, özel­
leştirmenin amaçlarından birisi olan sermayenin tabana yayılması ve çalışanların sermayeye katıl­
ması konularındaki başarısı ile de çok iyi bir örnek teşkil etmiştir.
Halka arz uygulamasından sonraTELETAŞ'ta kalan % 18 KOİ hissesi, Ağustos 1993'te ALCATEL B.V. firmasına peşin 21 milyon dolar bedelle blok olarak satılmıştır. Ancak, 1994 yılının
ilk üç ayında, özellikle alacaklarını tahsil edememesinden dolayı 133.6 milyar TL. zarar eden ve
3.4 trilyon TL. borcu bulunan TELETAŞ, içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle konkordato is­
teminde bulunmuştur.
Çimento Sektöründe Özelleştirme:
1985 yılından bu yana özelleştirme programı çerçevesinde kamu payları KOİ'yc devredilen
kuruluşlar arasında çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ilişkin özelleştirme uygulamalan önemli bir yer tutmaktadır.
Bugüne kadar özelleştirme kapsamına alınan toplam 126 kuruluşun 22'si çimento sektöründe
faaliyet göstermektedir.
Bu şirketlerden, daha önce Türkiye Çimento ve Toprak Sanayiinin (ÇİTOSAN) bağlı ortaklı­
ğı olarak faaliyet gösteren ve kamu payı % 98'in üzerinde olan 17 tanesinden 16'sında blok satış,
blok satış+halka arz veya İMKB'de satış yolu ile özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve bu şirket­
lerin hiç birisinde kamu payı kalmamıştır.
Diğer,bir bağlı ortaklık olan Adıyaman Çimentoda ise üç kez blok satış ihalesine çıkılmıştır.
Son ihaleye ilişkin değerlendirme çalışmaları neticesinde şirket hisselerinin en uygun teklifi veren
firmaya satışı konusu KOYK onayına sunulmuştur. Ancak sözkonusu ihalenin iptali ve yeniden sa­
tışa çıkılması konusu gündeme gelebilecektir.
Özelleştirme kapsamına alınan 22 çimento şirketinden daha önce ÇİTOSAN'ın iştiraki olan 5
şirkette ise, halka arz ve İMKB'de satış yolu ile özelleştirme işlemi yapılmış ve bu şirketlerde de
hiç kamu payı kalmamıştır.
Bir bölümü vadeli olarak satılan sözkonusu 21 çimento şirketine yönelik olarak bugüne kadar
gerçekleştirilen blok satış, halka arz ve İMKB'de hisse senedi satışı uygulamalarının toplam tutarı
745.5 milyon ABD Dolan düzeyindedir ve bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen 2.3 milyar
ABD Dolan tutarındaki toplam özelleştirme uygulamalarının % 32'sine tekabül etmektedir. Blok
satış uygulamalarının bir bölümü vadeli olarak gerçekleştirilen çimento şirketlerine yönelik net gi­
riş tutarı ise Temmuz ayı sonu itibariyle yaklaşık 640 milyon ABD Dolarıdır.
-181-
Download