Okan, E.

advertisement
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Elif Okan
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2009
Graduation Year
2012
Master’s Thesis or Project
Thesis
Title of the Thesis/Project
Partnered Sexual Behaviors and Adult Romantic Attachment in a Group of Never-married
Adults in Turkey: An Exploratory Study
Advisors’ Names
Doç.Dr. Hale Bolak Boratav, Doç.Dr. Levent Küey, Prof. Dr. Ercan Alp
Total Number of Pages
88
Total Number of References
86
Abstract
This study aims to contribute to the sexuality research in Turkey, and to investigate the
relationship between adult romantic attachment and partnered-sexual behavior. In order to
achieve these goals, data were collected through an online survey from 253 never-married
adults in Turkey. Partnered sexual behaviors were explored as functions of demographic
variables, and the main effects as well as interactions were presented. Differences between
high and low attachment anxiety and avoidance groups were explored on the partnered sexual
behavior data. Results revealed significant effects of attachment dimensions and gender on a
limited number of sexual behavior including lifetime number of one night stands. A portion of
the significant findings on the effects of the demographic variables as well as attachment
variables partially contradicted with the previous findings in the literature, and were discussed
with potential cultural implications.
Tezin/Projenin Başlığı
Türkiye’de bir grup hiç evlenmemiş yetişkinde eşli cinsel davranışlar ve yetişkin
romantik bağlanması: Keşifsel bir çalışma
Türkçe Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de cinsellik araştırmalarına katkıda bulunmak ve
yetişkin romantik bağlanması ile eşli cinsel davranış arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye'deki 253 hiç evlenmemiş
yetişkinden internet vasıtasıyla veri toplanmıştır. Eşli cinsel davranışlar,
demografik verilerin bir fonksiyonu olarak ele alınmış; ana etkiler ve etkileşim
etkileri sunulmuştur. Bağlanmanın kaygı ve kaçınma boyutlarının alt grupları
(yüksek/düşük) arasındaki fark eşli cinsel davranış verileri üzerinden ele
alınmıştır. Araştırmanın sonuçları, bağlanma boyutlarının ve cinsiyetin kısıtlı
sayıda cinsel davranış üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir (örn. Hayat
boyu tek gecelik ilişki sayısı). Demografik değişkenlerin ve bağlanma
değişkenlerinin etkileri üzerine olan anlamlı bulgular kısmen literatürdeki
bulgularla çeliştiğinden olası kültüren çıkarımlar doğrultusunda tartışılmıştır.
Download