Çopur

advertisement
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Ayşen Senem Çopur
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2010
Graduation Year
2013
Master’s Thesis or Project
Project
Title of the Thesis/Project
The Role of Risk Factors in the Development of Post Traumatic Stress Disorder
Advisors’ Names
Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çatay Çalışkan.
Total Number of Pages
143
Total Number of References
389
Abstract
Research evidence revealed that Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) is not
ultimate outcome for trauma survivors. The latter improvement in area of
traumatology raised the question of what differentiates ones recovering from the
trauma from ones developing disorders. Determining potential differences
between ones having easier contrasted to ones having problematic adaptation
processes may broaden horizons of traumatology studies. Moreover, it may assist
to ameliorate both ones clinical perpective and practice. In this way, this liteature
review will present comprehensive information on trauma experience,
clasification and theories on the etiology of PTSD and frameworks on effects of
risk factors. Associations between nature and duration of traumatic event and
PTSD development in children and adolescents and associations between
education level, socioeconomic status, personality and nature of traumatic event
and PTSD development in adults will be the focal point of this project.
Tezin/Projenin Başlığı
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişiminde Risk Faktörlerinin Rolü
Türkçe Özet
Araştırma bulguları Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) gelişiminin travma
mağduriyetinin nihai sonucu olmadığını göstermiştir. Travma bilimindeki bu
gelişme travmatik deneyim sonucunda psikiyatrik rahatsızlık tanısı alanlarla daha
kolay adaptasyon süreçleri yaşayan kişiler arasındaki farklılıkların sorgulanmasını
gündeme getirmiştir. Problemli ve göreceli daha sorunsuz adaptasyon süreçlerine
sahip kişiler arasındaki potansiyel farklılıkları belirlemek travma bilimi
çalışmalarının ufuklarını genişletebilir. Ayrıca, klinik bakış açısının ve pratiğin
gelişimine katkıda bulunabilir. Dolayısıyla, bu literatür taraması, travma
deneyimi, TSSB`nin sınıflandırılması ve TSSB`nin etiyolojisine ile risk
faktörlerinin hastalığın gelişimindeki etkilerine yönelik kuramlar üzerine kapsamlı
bilgiler sunacaktır. Travmatik olayın cinsi ve süresi ile çocuk-ergenlerde TSSB
gelişimi arasındaki ilişkiler bu projenin odak noktalarından birisidir. Projenin ikinci
amacı eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum, kişilik ve travmanın cinsi ile
yetişkinlerde TSSB gelişimi arasındaki ilişkileri ve bunlara yönelik çalışmaları
gözden geçirmek ve tartışmaktır.
Download