(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 1214. Biyoteknoloji ve gen

advertisement
- 2 3 -
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
(Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yapılan Değişiklikler)
1214. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği,
bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni malzeme tek­
nolojileri, temiz enerji teknolojileri gibi ileri
teknoloji alanlarında Endüstri Parklarının kurul­
ması desteklenecektir.
1242. Plan döneminde stratejik sektörler­
den birisi olacak bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörünün rekabet gücünün artırılmasına önce­
lik verilecektir.
1214. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği,
yazılım üretimi bilgi ve iletişim teknolojileri,
yeni malzeme teknolojileri, çevreci enerji tek­
nolojileri gibi ileri teknoloji alanlarında Endüst­
ri Parklarının kurulması desteklenecektir.
1242. Plan döneminde stratejik sektörler­
den birisi olacak bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörünün rekabet gücünün artırılmasına önce­
lik verilecektir. Yazılım stratejik bir alan olarak
belirlenecek ve bu alanda uygun teşvikler dü­
zenlenecektir.
1263. Bilgi güvenliği ve kullanımı konu­
sunda, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak,
elektronik ticaretin geliştirilmesi, kişisel ve ulu­
sal güvenlikle ilgili bilgilerin korunması konu­
larına önem verilerek kamu ve özel kesim tara­
fından üretilen bilgilerin, internet aracılığı ile
kamuoyuna açılması ve mevcut kurumlarla eş­
güdüm içerisinde çalışacak uygun kurumsal ya­
pılanma modeli için gerekli hukukî altyapı ha­
zırlanacaktır.
1329. Tarımsal ürünlerin Ekolojik metodlarla üretilmesine ilişkin Kanun çalışmalarına
başlanılacak, Transgenik bitkilere ilişkin bir yö­
netmelik hazırlanacaktır.
1337. VIII. Plan döneminde hayvancılıkta­
ki temel amaç; toplumumuzun hayvansal prote­
in bakımından dengeli, yeterli beslenebilmesini
temin maksadıyla üretim artışını sağlamaktır.
Bu amaçla, hayvan ıslahı, kaliteli kesif yem ve
yem bitkileri üretimi artırılacak, hayvan hasta­
lık ve zararlılarıyla etkili mücadele ve yayım
hizmetleri geliştirilecektir. İç talebi karşıladık­
tan sonra ihracata yönelik üretim seviyesini ya­
kalayabilmek için hayvancılığa özel önem veri­
lecek, ete ve süte dayalı sanayi ülke genelinde
yaygınlaştırılacaktır.
1339. Hayvancılıkla ilgili güvenilir istatis­
tiklerin toplanması amacıyla 1984 yılından beri
yapılmayan Genel Hayvan Sayımı gerçekleşti­
rilecektir. Farklı hayvan türleriyle yetiştirme fa­
aliyeti sürdüren işletmelerde optimum işletme
büyüklüğü tespit çalışmaları yapılacaktır.
1681. Evsel nitelikli katı atıkların bertarafında, yatırım ve işletme maliyetleri göz önüne
alınarak en uygun yöntem tercih edilecektir.
1263. Bilgi güvenliği konusunda, teknolo­
jik gelişmeler dikkate alınarak, elektronik tica­
retin geliştirilmesi, kişisel bilgilerin korunması
konularına önem verilerek, mevcut kurumlarla
eşgüdüm içerisinde çalışacak uygun kurumsal
yapılanma modeli için gerekli hukukî altyapı
hazırlanacaktır.
1329. Transgenik bitkilere ilişkin bir yö­
netmelik hazırlanacaktır.
1337. VIII. Plan döneminde hayvancılıkta­
ki temel amaç; toplumumuzun hayvansal prote­
in bakımından dengeli, yeterli beslenebilmesini
temin maksadıyla üretim artışını sağlamaktır.
Bu amaçla, hayvan ıslahı, kaliteli kesif yem ve
yem bitkileri üretimi artırılacak, hayvan hasta­
lık ve zararlılarıyla etkili mücadele ve yayım
hizmetleri geliştirilecektir.
1339. Hayvancılıkla ilgili güvenilir istatis­
tiklerin toplanması, katsayıların belirlenmesi
amacıyla 1984 yılından beri yapılmayan Genel
Hayvan Sayımı gerçekleştirilecektir.
1681. Evsel nitelikli katı atıkların bertarafında, yatırım ve işletme maliyetleri daha düşük
ve ülke şartlarına en uygun olan düzenli depola­
ma yöntemi tercih edilecektir.
1881. Adlî ve idarî kolluğun birbirinden
ayrılarak, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına
bağlı olmak üzere adlî kolluk oluşturulması
amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır.
Türkiye Büyük Millet Mecli
1881. Savcılık Teşkilâtı ve kolluğun çağ­
daş ülkeler düzeyinde yapılandırılması ve etkin­
leştirilmesi, bu kurumların bilimsel ve teknolo­
jik gelişmelerden istifade etmelerine olanak ve­
recek şekilde güçlendirilmesi sağlanacaktır.
(S. Sayısı: 516)
Download