Uploaded by vetmyrd

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ-Örgütlenme ve pazarlama

advertisement
ÖRGÜTLENME VE PAZARLAMA
Süt sığırcılığında en büyük gideri yem oluşturmaktadır. Silajın ve kaba yemlerin
yeterince kullanılmadığı durumlarda, süt ve et maliyetinin en az %70’ini yem giderleri
oluşturmakta, üretici kesif yem için gelirinin büyük çoğunluğunu vermek zorunda
kalmaktadır.
Yem bitkileri ve kaba yemler işletmede üretilerek ve silaj yapılarak, hayvanların
beslenmesinde yeterince kullanılması halinde yem giderlerinin, maliyetteki payı %30’lar
seviyesine düşebilmektedir. Böylece, maliyetin azaltılması ile daha fazla gelir elde
edilmektedir.
Çoğu zaman sütün yüksek fiyatla satılması üreticinin elinde değildir. Ancak sütü kaliteli
ve ucuza elde etmek, dolayısıyla daha fazla kazanmak üreticinin elindedir.
Hayvanların dengeli beslenmesi, uygun barınaklarda ve sağlıklı tutularak yüksek
verimliliğe ulaşılması ile birim maliyetler azaltılmaktadır. Hesabını yapmayan, gelirgiderini bilmeyen yetiştiricilerin zamanında önlem alması mümkün olamayacağından,
işletmelerini sürdürmeleri çok zordur.
Kaliteli çiftlik sütlerine, süt sanayicilerince, yağ, protein, mikrobiyolojik prim, soğutma
primi ve miktar primi vb. isimler altında prim ödenmekte olup, bu primler ortalama
fiyattan %10 civarı yüksek fiyatla sütün satılmasını sağlamaktadır.
İşletmede üretilen süt 500 litre/günden fazla ise sanayici ile yıllık sözleşme yapılmalı.
Satış sözleşmesinde sütün fiyatı ve ödeme zamanı, kalite primleri ve cezaları açık olarak
belirtilmelidir. Süt fiyatının batı bölgesindeki teamül gereği her üç ayda bir değişeceği
hükmü sözleşmede yer almalıdır. Küçük işletmelerin sütleri, Kooperatif, Birlik veya Köy
muhtarlıklarının organizasyonunda bir araya getirilerek pazarlanmalıdır.
Yetiştirici hayvancılıkla ilgili örgütlere üye olmalıdır.
Sütü ve damızlık hayvanları daha yüksek fiyatla satabilmek, girdileri (yem, ilaç, vb.) ve
hizmetleri (veteriner, suni tohumlama vb.) ucuz temin edebilmek için çevrede varsa
kooperatif ve damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olmalı, yoksa kurulmaları için çaba
sarf etmelidir.
Örgütlü yetiştiricilerin sütlerini en az %5 daha yüksek fiyatla sattıkları, Birlik üyelerinin
verim kayıtları tutulan damızlık hayvanlarını da daha yüksek fiyatla sattıkları pratikte
görülmektedir.
Bulunduğu bölgede hayvancılık projeleri uygulandığında bunların içinde yer
almalı, yeniliklere açık, bilinçli olmalı ve bakıcıların eğitimleri sağlanmalıdır.
Böylelikle yerli ve yabancı uzmanlardan bir şeyler öğrenme fırsatı ile yurtiçi ve
yurtdışında teknik gezilere, fuarlara ve eğitimlere katılma şansını kullanarak bilinçlenmeli
ve vizyon sahibi olmaya çalışmalıdır.
Bilinçli yetiştiriciler, hayvanlarını sağlıklı tutarak, yüksek verimliliğe ve kârlılığa
ulaşmakta, işini iyi yapmanın ve üretmenin hazzını duymakta, refah seviyesi
yükselmekte, ailesine, etrafına ve ülkesine faydalı olmaktadır.
Hayvancılıkla ilgili sempozyum, toplantı, panel, fuar vb. etkinliklere katılmalıdır.
Bölgesindeki varsa Üniversite, Araştırma Enstitüleri, Tarım il ve ilçe müdürlükleri ve
Hükümet Veterineri ile ilgili özel sektördeki uzmanlarla temasını sürdürmelidir.
Konusu ile ilgili dergilere abone olmalı, üyesi olduğu kooperatif veya birliğin etkinliklerine
faal olarak katılmalıdır.
Yetiştirici, hayvancılık, yem bitkileri yetiştiriciliği ve pazarların işleyişi hakkında yeterli
bilgiye sahip olmalıdır. İşletmenin gelir ve gider kayıtları sağlıklı tutulmalı, sık sık maliyet
analizleri yapılmalıdır.
Bilinçli yetiştirici iyi bir işletmeci olmak için gayret göstermeli, çalışanlarını özenle
seçmeli, hayvan bakıcılarının eğitimini ve bilinçlenmelerini muhakkak sağlamalı,
işletmede çalışanları motive etmeli, verimli çalışmalarını ve hayvanlara iyi
davranmalarını sağlamalıdır.
Hayvancılığa devletçe verilen teşvik ve destekler iyi takip edilmeli, risk azaltılmalı
ve sigorta yaptırılmalıdır.
Satın alınacak, pedigrili veya sertifikalı gebe düveler için verilen destek primlerinden
faydalanılmalı, yem bitkileri ekilişleri, hayvan ıslahı vb desteklemeler takip edilmeli,
zamanında başvuruları yapılmalıdır.
İyi bir işletmeci, çevrede, ülkede ve dünyadaki gelişmeleri ve pazar haberlerini takip
ederek basiretli bir tüccar gibi davranmalı, doğabilecek avantajları kullanmalı ve risklere
karşı önceden önlem almalıdır. Ülkemizde hayvancılık politikalarının yetersizliği ve
istikrarsızlığı daima dikkate alınmalıdır.
Hayvanlara sigorta yaptırılmalı, hayvanların çalınmalarına karşı tedbir alınmalı, işletme
kırda kurulacaksa, güvenliğin iyi sağlandığı yerde kurulmalıdır. Hayvanların kulakları
muhakkak küpeli olmalı, en az bir köpek bulunmalı, haberleşme sistemi yeterli olmalı,
hayvanların ahırdan kolayca götürülmemesi için, diğer tedbirler alınmalıdır.
Hayvan sevklerinde, yasal prosedürlere muhakkak uyulmalıdır.
Yetenekli ve Bilgili İşletmeci
Süt sığırı yetiştiriciliği, birkaç farklı işin bir arada ve
dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektirir. İyi bir
işletmeci, hayvanlardan yavru alma, sağım, sürünün
bakım ve beslenmesi ile kaba yem üretimi ve
depolama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip
olmalıdır. Bunlara ek olarak iyi bir işletmeci olması
beklenen yetiştiricinin ürünün satılması aşamasında
iyi bir pazarlamacı, ihtiyaçların satın alınması
aşamasında da usta bir alıcı olması zorunludur.
Pazarlama
Kolay bozulabilen ve saklanması bir takım ek masraflar
gerektiren ve yıl boyunca her gün üretimi söz konusu olan
sütün çiğ olarak satılması istenir. Bu ancak iyi bir pazarlama
ağı ile mümkündür. Gelişmiş ülkelerde çiğ sütün en önemli
alıcısı süt fabrikalarıdır. Türkiye’de çiğ sütün doğrudan
fabrikalara gitmesi için bir takım uğraşlar vardır. Ne var ki bu
konuda henüz önemli bir başarı sağlanabilmiş değildir. Halen
en kolay süt satabilen işletmeler büyük tüketim merkezleri
civarında kurulmuş olanlardır. Son yıllarda, özellikle
Marmara ve Ege bölgelerinde, süt üreticilerinin kooperatifleri
aracılığı ile pazarlama olanaklarını iyileştirme girişimleri
başarılı olmuştur.
Tüketim merkezlerine uzak bazı işletmelerin sütü yağ, krema
ve peynire işleyerek değerlendirme yoluna gitmeleri söz
konusudur.
Download