Ekoloji IV (Komünite Ekolojisi)

advertisement
IM
30
KAVRAMA
ST
TE
B
KAZ
AN
12-A
TEST
Ekoloji IV (Komünite Ekolojisi)
1. Aşağıda verilen organizmalardan hangisi beslenme
şekli bakımından fotoototrof değildir?
4. Aşağıda iki farklı canlının birlikte yaşadıkları dönem
içindeki fayda ilişkisi durumu verilmiştir.
A) Siyanobakteri
B) Yeşil alg
C) Ökse otu
D) Elma ağacı
E) Canavar otu
1. canlı
2. canlı
1. canlı 2. canlı
a
Mantar
Alg
+
-
b
Köpek balığı
Vantuzlu balık
+
0
c
Timsah
Kürdan kuşu
+
+
d
Ökse otu
Badem ağacı
-
+
Buna göre a, b, c ve d’nin hangilerinde yanlışlık
yapılmıştır?
2. İki farklı canlının birlikte ve ayrı yaşadıkları dönemdeki
birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir.
A) a ve c
B) b ve c
D) a, b ve d
C) a ve d
E) b, c ve d
a
b
Birlikte
Ayrı
Zaman
Buna göre;
I. a konak, b ise parazit organizmadır.
II. Zararlı birlikler içerisinde değerlendirilir.
III. a ve b canlıları çok hücreli olabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birey sayısı
5. Memeli hayvanların tükettikleri besin çeşitlerine
göre sınıflandırılmasına yönelik yapılan aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
6.
Omnivor
(hepçil)
Karnivor
(etçil)
Herbivor
(Otçul)
A)
Ayı
Kurt
Koyun
B)
Köpek
Kaplan
Kedi
C)
Maymun
Kedi
Zürafa
D)
İnsan
Köpek
Fil
E)
Fare
Aslan
Geyik
Fayda
görme
a
b
Zaman
3. Herbivor beslenen memeli organizmalar için aşağıda
verilen özelliklerden hangisi sadece geviş getirenlerde görülür?
A) Dört bölmeli mide
B) Uzun ince bağırsak
C) Gelişmiş öğütücü dişler
D) Kaslarda glikojen depo etme
E) Sindirim kanalında selülozun sindirimi
Birlikte
Yukarıda iki farklı canlının birlikte ve ayrı olmaları
durumundaki gelişimleri incelendiğinde;
I. Sıkı mutualizm ilişkisi vardır
II. a, b üzerinde parazit yaşar
III. a; baklagil, b; azot tutucu bakteri olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
ë
Ayrı
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
TEST
30
Ekoloji IV (Komünite Ekolojisi)
7. Saprofit beslenme,
10.
I. Bakteri
II. Mantar
III. Bitki
verilen alemlerin hangilerinde görülür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
Özellik
İç parazitlik
Dış Parazitlik
I.
Hareket organı
Gelişmemiş
Gelişmiş
II.
Duyu organı
Gelişmemiş
Gelişmiş
III.
Sindirim sistemi
İyi gelişmiş
Gelişmemiş
Hayvanlarda etki gösteren iç ve dış parazit organizmalar için yukarıda verilen tablo incelendiğinde
hangileri doğrudur?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
8. Gevşek mutualizm ilişkisi bulunan a ve b canlılarının birlikte ve ayrı iken sağladıkları fayda ilişkileri
aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilmiştir?
B) Fayda Görme
Fayda Görme
a
Birlikte
b
Zaman
Ayrı
Birlikte
C) Fayda Görme
Ayrı
D) Fayda Görme
b
a
a
b
Zaman
Birlikte
Zaman
Ayrı
Birlikte
E)
Ayrı
Fayda Görme
a
b
Zaman
Birlikte
C) Yalnız III
E) II ve III
b
a
Zaman
D) I ve II
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B) Yalnız II
11. Aşağıda verilen birlikteliklerden hangisi zorunlu yarar ilişkisine (zorunlu mutualizm) örnek verilebilir?
A) Deniz gülü - Yengeç
B) Cinsaçı bitkisi - Fasulye
C) Köpek balığı - Vantuzlu balık
D) Sığır - Sığırcık kuşu
E) İnsan - K ve B vitamini üreten bakteri
Ayrı
9. Yarı parazit bitkiler için verilen,
I. Fotosentez yapan hücrelere sahiptir.
II. Konak olduğu bitkiden su ve mineral madde alır.
III. Gelişmemiş kök sistemine sahiptir.
12. Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlara etki eden
iç parazitlerdendir?
A) Sivrisinek
B) Tahta kurusu
C) Bit
D) Tenya
E) Uyuz böceği
özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde görülmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
D) II ve III
C) I ve III
E) I,II ve III
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download