İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
V
KISALTMALAR
XI
Birinci Bölüm
AYRIMCILIK YASAĞI KAVRAMININ OLUŞMASI
A) EŞİTLİK İLKESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1) Avrupalı Düşünürlerin Eşitlik Kuramları
3
3
a) Aristotales'in Eşitlik Kuramı
5
b) John Locke'un Toplum Sözleşmesi Teorisinde Eşitlik
5
c) Rousseuo'da Eşitlik Prensibi
6
d) Marx'a Göre Eşitlik ve Eşitsizlik
8
2) Modern Eşitlik Kavramının Gelişimi
8
a) Eşitlik İlkesinin Gelişiminde ingiltere
10
b) Amerika'da Kamu Özgürlüklerinin Doğuşu
12
c) Fransa'da Eşitlik İlkesinin Kabulü
14
d) Eşitlik İlkesinin Evrensel Nitelik Kazanması
16
İkinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NDE
AYRIMCILIK YASAĞI
A) AİHS'NİN AYRIMCILIĞI YASAKLAYAN İLGİLİ MADDELERİ
20
1) Sözleşmenin 1. Maddesi
20
2) Sözleşmenin 6. Maddesi
21
VIII
3) Sözleşmenin 14. Maddesi
22
a) 14. Madde'nin Açıklaması
23
b) 14. Madde'ye Bağlı Olarak Ayrımcılığa Karşı Koruma
23
c) 12 No'lu Ek Protokol
25
B) 14. MADDE İLE İLGİLİ AİHM'NİN ÖRNEK KARARLARI
27
1) Belçika Eğitim Dili Davası
27
2) Van der Mussele / Belçika Davası
28
3) Rasmussen / Danimarka Kararı
29
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA AYRIMCILIK YASAĞININ GELİŞİMİ
A) OSMANLI DÖNEMİ DÜZENLEMELERİ
1) Tanzimat Öncesi Dönem
33
33
a) Gayrimüslimler İle Müslüman Vatandaşlar Açısından
Ayrımcılık Yasağı
34
(1) Aile ve Miras Hukuku'na Göre Gayrimüslimler
35
(2) Borçlar Hukuku Ve Ticaret Hukuku'na Göre
Gayrimüslimler
37
(3) Usul Hukuku'na Göre Gayrimüslimler
37
(4) Ceza Hukuku'na Göre Gayrimüslimler
38
(5) Vergi Hukuku'na Göre Gayrimüslimler
39
b) Kadınlar ve Erkekler Açısından Ayrımcılık Yasağı
40
(1) Aile ve Miras Hukuku'na Göre Kadınlar
40
(2) Ceza Hukuku'na Göre Kadınlar
44
(3) Ticaret Hukuku'na Göre Kadınlar
46
2) Tanzimat Sonrası Dönem
a) Gülhane Hatt-ı Hümayunu
47
48
IX
b) Islahat Fermanı
51
c) I. Meşrutiyet
55
d) II. Meşrutiyet
59
B) CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
61
1) 1924 Anayasasında Yer Alan Düzenlemeler
62
2) 1961 Anayasasında Yer Alan Düzenlemeler
64
3) 1982 Anayasasında Yer Alan Düzenlemeler
69
a) 1982 Anayasası'nda Yer Alan Eşitlik İlkesi'nin Kapsamı
69
b) 1982 Anayasasında Yer Alan Ayrımcılık Yasakları
73
(1) Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
73
(a) Farklı Cinslerin Eşit Hakka Sahip Olmalarının
İstisnaları
75
(b) Türk Medeni Kanununda Yapılan Düzenlemeler
76
(c) Ailede Kadın Erkek Eşitliği
77
(d) Uluslararası Sözleşmelerin Kabulü İle Kadın-Erkek
Eşitliği
78
(2) Din, Mezhep, Irk, Dil Ve Diğer Farklılıklara Dayalı
Ayrımcılık
(a) Din ve Mezhep Özgürlüğü Açısından Anayasal
Koruma
79
80
(b) Türkiye Cumhuriyeti'nde Azınlıklara Yönelik
Koruma
4) Ayrımcılık Yasağı'nın İç Hukukumuza Etkileri
a) Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukumuza Etkisi
b) Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Diğer Kanun
Düzenlemeleri
C) AYRIMCILIK YASAĞI İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
1) Avrupa insan Hakları Mahkemesinin Türkiye İle ilgili Verdiği
Bazı Kararların İncelenmesi
82
84
84
86
87
88
X
a) Opuz Davası
88
b) Özgür Gündem Davası
91
c) Ünal Tekeli Davası
92
2) Anayasa Mahkemesinin Verdiği Bazı Kararlarının İncelenmesi
93
a) Aynı Durumda Olanların Farklı Düzenlemelere Tabi
Tutulması
93
b) Farklı Durumda Olanların Farklı Düzenlemelere Tabi
Tutulması
96
KAYNAKÇA
99
Download