Görev Tanımı

advertisement
Görev Tanımı
Görev Adı:
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Ekonomik Sektörel Analiz Dairesi
İngilizce Editör
Amiri:
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Başkanı
Birim:
Sorumluluk Alanı: Dairemiz tarafından İngilizce olarak hazırlanan çalışmaların koordine
edilmesi
Dünya Ekonomisi Sorumlusu
Görev Devri:
Görev Amacı:
Temel İş ve
Sorumluluklar:
Yetkileri:
Bilgi:
Beceri ve
Yetenekler:
Uluslararası literatürün taranması, yabancı kaynaklardan gerekli çevirilerin
yapılması ve yürütülen uluslararası projelerde tercümanlık görevinin yerine
getirilmesi suretiyle Dairemiz iş ve işlemlerinde etkinliğin ve verimliliğin
sağlanması
1. Daire Başkanı tarafından verilen rapor, bülten, makale ve ekonomik
analizlerin çevirisini yapmak
2. Dairenin İngilizce hazırladığı belgelerin dil açısından kontrolünü yapmak
3. Bakan konuşması ve raporlar için kaynak taraması yapmak,
4. SGB tarafından yürütülen projelere ilişkin metinlerin çevirisini yapmak,
5. Gerekli hallerde toplantılarda ardıl çeviri yapmak,
6. Ekonomik Sektörel Analiz Dairesinin yazı, belge, elektronik posta gibi
alanlarda ihtiyaç duyduğu çevirileri yapmak,
7. Birimin kurumsal vizyon, misyon ve etik kurallara bağlı faaliyet
göstermesine katkıda bulunmaktır.
İngilizce olarak hazırlanan dokümanları koordine etme yetkisi


Gerekli mevzuat konularında bilgi sahibi;
o 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
o Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Ekonomi ve maliye alanında teorik ve güncel bilgi
Ekonomik analiz ve raporlama bilgisi









İngilizce Native Speaker düzeyinde dil yetisi
Ardıl çeviri yapabilme
SGB.net kullanımı (Evrak modülü, ekonomik analiz modülü)
İletişim becerisi
Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
Orta düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı
Değişim ve gelişime açık olma
Sonuç odaklı olma
Terminolojiye hakimiyet

Görev Tanımını
Hazırlayan:
Tuğba DİNÇER
Tarih:
Onaylayan:
Kamil Önder ERGÜN
Tarih:
Bu Dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine
getirmeyi kabul ediyorum.
Ad-Soyad
İmza
Çağla KARATEPE
Tarih:
Download