Distosi öngörü

advertisement
Distosi
öngörü
Dr.Nuri Danışman
Eski Büyük Doğum
Emekli Eski Klinik Şefi
Doğum eylemi
• Latent faz
• Aktif faz
Akselerasyon
Max. hız
Deselerasyon
• İkinci faz
Doğum Eylemi
• Yol
Dolu mesane dolu rektum
• Yolcu
Fetopelvik uyumsuzluk
• Motor
Hipo-hiper aktif -hipertonik -diskordan
• Mental
Stres
dis-tokos
oksi-tokos
Latent Faz problemi (prolong.)
Nullipar
>20s.
• Dinlenme, hidrasyon
• indüksiyon, C/S
*Aşırı sedasyon
Multipar
>14
Protraksiyon problemi
• Dilatasyon
• İniş
Nullipar
<1cm/s
<1cm/s
Multipar
<1.5cm/s
<2cm/s
• Gözlem , destek tedavi -yol-yolcu!
• C/S
*Multifaktoryel
Arrest problemi
• Dilatas. yok
• İniş yok
Nullipar
>2s.
>2s.
Multipar
>2s.
>2s.
• Uzamış deselerasyon fazı, dilatasyon arr.
Dinlenme, oksitosin
• İniş arresti
C/S
* FPD -malpos. –malhabitus
MALKONDİSYON
Situs, positio, presentatio, habitus
•
•
•
•
•
%5 ; + çoğul gebelikler
Görünür problem
Hastayı bilgilendirmek için,
Destek istemek için,
Sezaryen yapmak için çoğunlukla vakit
bulunur
Situs
long. trans. oblik
Presentasyon
Pozisyon
-vertebral kolon
Habitus
Yönelim-Kalkış noktası: point of direction
verteks hariç hepsi malkondisyon
Nedenler
Predispozisyon
•
•
•
•
•
•
• Amnion anormallikleri
• Büyük baş, büyük fetus
• Boyunda kordon
Prematurite
Çoğul
Uterin anomali, myom
Parsiyel septum
Fetal anomali
Previa
Sinklitism
Sinklitism
Sinklitism
Sinklitism
Posterior asinklitism
Litzmann oblikitesi
SİNKLİTİSM
Anterior asinklitism
Naegele oblikitesi
Başarılı bir eylemin ardında harika bir
sinklitism ve molding vardır
Omuz Distosisi
•
•
•
•
2500gr.
3300gr.
4000gr.
4500gr.
%0.6
%0.8
%1.4
%5
• %70 olgu <4000gr
Risk Faktörleri
• Maternal
Pelvik anatomi
Diabet
Gün aşımı
Kısa boy
Önceki doğumda distosi
Risk Faktörleri
• Fetal
Makrosomi şüphesi
Doğum eylemi disfonksiyonu
Forseps – vakum
Komplikasyonlar
• Maternal
Postpartum kanama
Fistüller
Simfiz ayrılması
Nöropati
4.º laserasyon
Rüptür
Komplikasyonlar
• Fetal
Brakial pleksus lezyonları
Klavikula humerus kırıkları
Hipoksi, CP
Ölüm
Komplikasyonlar
• Hekim
Manevi
Maddi
2008 ZTB üç olgu
Bilirkişilik beş olgu
Beyin Hasarı
• CP en az %50 olguda antenatal nedenler
ile gelişmekte.
• Ama omuz distosisi sonrası beyin
hasarının nedenini başka bir mekanizma
ile izah etmek imkansız gibi.
• Kayıtlarda kronolojinin eksiksiz olması !!!!
Brakial Felç
• Omuz distosisi olgularının %4-15’inde
görülür. En çok %10’u kalıcıdır.
• Sezaryende omuz distosisi teorik olarak
yok. Ama brakial felçlilerin %5’i sezaryen
sonrası!!!!
• Kalıcı bir brakial felci önlemek için ; 1000
sezaryen yapmak gerekecek.
• Lawyer Finder.com
-shoulder distocia
• Medical Legal Art
• Physician’s Insurance
İDDİA
• Omuz distosisi önceden belirlenebilirdi.
• Omuz distosisi geliştikden sonra gerektiği
şekilde davranılmadı.
• Sezaryen yapılsaydı olmazdı.
• Omuz distosilerinin %80’i
komplikasyondur!!!!
• Ama bu komplikasyonların %100’e
yakınında, doğumu yaptıranlar; acemi,
aceleci, beceriksiz davrandıkları öne
sürülerek yine suçlu görülürler !
• Omuz distosisi kadar özellikli akut ve acil
bir obstetrik kondisyon yok!
• Omuz distosisinin üstesinden tam gerektiği
gibi gelecek deneyimde kişi çok ender
olarak tam zamanında orada olur!
Dikkat Gerekenler
• Anamnez
• Makrosomiyi gözden kaçırma!
• Eylemde hasta ilk görüldüğünde pelvis
değerlendirmesi kaydı bulunsun!
• Annedeki diabet gizli kalmasın!
• Travay çok yavaşladı veya durdu ise
birinci alarm!
• Oksitosine cevap ikinci alarm!
Dikkat Gerekenler
• Forseps – vakum
• Baş doğduktan sonra 3 – 8 dakika
• Delil varsa her aşamada bilgilendirme--sezaryen !!!!
Omuz distosisi önlenebilir mi?
• Risk hesaplama
Sıklık
Etkene bağımlılık
Sens. – spes.
Geçici değişken
Birliktelik
• Omuz distosisi olduğu zaman etraf
kalabalık olsun
• Mevcudun en kıdemlisi müdahale etsin
• Bu kalabalık, uygun manevralar ile
bebeğin çıkarıldığına şahit olsun!
• Dakikalık kayıt tutulsun
BİLİRKİŞİ
• Kendinibilir kişi
• Antenatal takip gerçeği
• Doğum eğitimi gerçeği
pozisyon
Vertebral kolon
Download