Girdi Tedarik Stratejisi Sunumu

advertisement
Girdi Tedarik Stratejisi
12 Temmuz 2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme
Genel Müdürlüğü
1
Sanayi Üretimi ve Dış Ticaret
140
2005=100
135
130
125
Endeks
120
115
110
105
100
95
90
85
Sanayi Üretim Endeksi
Reel İhracat Endeksi (Altın hariç)
Reel İthalat Endeksi
 Sanayi üretimi ile dış ticaret arasında önemli düzeyde aynı yönlü ve anlamlı bir
ilişki mevcuttur.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
2
Ara Malı İthalatı ve Sanayi Üretimi
130
2005=100
125
120
Endeks
115
110
105
100
95
90
85
80
r=0,82
Sanayi Üretim Endeksi
Ara Malı İthalat Endeksi
 Ara malı ithalatı ve sanayi üretimi arasında %82 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
3
Ara Malı İthalatı ve İhracat
2005=100
140
135
130
125
Endeks
120
115
110
105
100
95
90
85
80
r=0,71
Ara Malı İthalat Miktar Endeksi
Reel İhracat Endeksi (Altın hariç)
 Ara malı ithalatı ve ihracat arasında, sanayi üretimi ile ara malı ithalatı
arasındakine benzer bir ilişki bulunmaktadır.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
4
SNA Sınıflamasına Göre İthalat
2008
2009
SNA ADI
İthalat
Pay
İhracat
RCA
DİR
İthalat
Pay
İhracat
RCA
DİR
YATIRIM
MALLARI
28.021
13,9%
12,7%
-0,25
8,2%
21.469
15,2%
10,9%
-0,32
6,3%
ARA
MALLARI
151.747
75,1%
51,3%
-0,38
18,2%
99.447
70,6%
48,7%
-0,34
18,5%
TÜKETİM
MALLARI
21.489
10,6%
35,7%
0,37
4,2%
19.282
13,7%
39,9%
0,36
3,6%
DİĞERLERİ
707
0,3%
0,4%
-0,46
2,0%
671
0,5%
0,5%
-0,34
4,2%
Genel
Toplam
201.964
100,0%
100,0%
-0,21
15,2%
140.869
100,0%
100,0%
-0,16
14,5%
SNA: Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi - System of National Accounts
RCA: Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi - Revealed Comparative Advantage [(X-M)/(X+M)]
 2009 yılında 141 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ithalatın %70,6’sı ara mallarından, %15,2’si yatırım
mallarından, %13,7’si tüketim mallarından oluşmaktadır.
 RCA endeksleri tüketim malları açısından görece rekabet üstünlüğümüzün bulunduğunu,ara mallarında
rekabet gücümüzün nispeten düşük olduğunu göstermektedir.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
5
2008
(Milyon Dolar, %)
2009
İthalat
Pay
RCA
DİR
İthalat
Pay
RCA
DİR
Demir-Çelik Döküntü ve Hurdaları
8.961
5,91%
-0,98
53,1
4.239
4,26%
-0,97
56,7
Demir, Çelik Yassı Hadde Mamulleri
5.651
3,72%
-0,70
32,0
2.483
2,50%
-0,59
34,3
Motorlu Kara Taşıtları İçin Aksam Ve
Parçalar
Kıvılcım Ateşlemeli, Sıkıştırma Ateşlemeli
Motor, Aksamı
Antrasit, Taşkömürü
5.201
3,43%
-0,28
45,8
3.414
3,43%
-0,25
45,8
3.652
2,41%
-0,42
57,5
2.313
2,33%
-0,37
58,1
3.303
2,18%
-0,99
0,2
3.047
3,06%
-1,00
0,1
Bakır, Alaşımları; İlk Mamulleri
3.240
2,14%
-0,61
29,2
1.957
1,97%
-0,68
31,6
Diğer Polimer,
Poliamid,Reçineler,Plastikler-İlk Şekillerde
3.225
2,13%
-0,82
25,7
2.351
2,36%
-0,80
25,3
Külçe, İlk Şekillerde Alaşımsız Demir-Çelik;
Yarı Mamuller
3.220
2,12%
-0,22
80,3
1.478
1,49%
-0,19
87,9
Alüminyum, Alaşımları, İlk Mamulleri
2.340
1,54%
-0,30
42,3
1.458
1,47%
-0,23
40,1
 RCA endeksi -1’e
Tekstil İplikleri
2.261
1,49%
-0,35
20,3
1.816
1,83%
-0,32
29,3
yakın ürünler; dış
ticarette rekabetçiliğin
düşük, ithalat
bağımlılığının yüksek
olduğu ürünlerdir.
Kagıt Ve Kartonlar
2.177
1,43%
-0,75
3,2
1.796
1,81%
-0,77
4,0
Elektrik Rezistansı, Baskılı Devreler,
Elektrik Teçhizatı Aksam,Parçası
1.770
1,17%
-0,31
25,7
1.436
1,44%
-0,25
25,1
Paslanmaz, Alaşımlı Çelik Yassı Mamuller
1.639
1,08%
-0,89
18,5
1.139
1,15%
-0,89
21,8
Etilen Polimerleri-İlk Şekillerde
1.559
1,03%
-0,89
15,0
1.156
1,16%
-0,90
16,1
Buğday
1.483
0,98%
-0,99
47,2
902
0,91%
-0,87
90,1
Kimyasal Gübreler
1.475
0,97%
-0,74
0,2
1.052
1,06%
-0,85
0,9
Dökme Demir, Aynalı Demir
1.450
0,96%
-0,87
23,6
695
0,70%
-0,77
37,8
Tablo Toplamı
52.607
34,67%
32.732
32,91%
Genel Ara Malı İthalatı Toplamı
134.847
100,00%
88.917
100,00%
Ara Malı
İthalatında
Başlıca
Maddeler*
*Altın, petrol, doğal gaz ve ürünleri hariç
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
6
Kapsam
• Girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi tedariğinde
ülke/bölge bazlı bağımlılıkların, hammadde niteliğindeki
doğal kaynakların geleceğine ilişkin risklerin saptanması
ve bu sorunları minimize etmeye dönük eylem planları
geliştirilmesi.
• Ülkemiz açısından bağlayıcı gümrük düzenlemeleri
(OGT vb.) içeren ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmaların,
etkin ve düşük maliyetli girdi tedariki yaklaşımıyla
incelenmesi ve politika önerileri geliştirilmesi.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
7
Girdi Tedarik Stratejisi ve DİR
• 2009’daki 140,9 milyar dolarlık ithalatın %70,6’sı
ara mallarından oluşmaktadır.
• 2009’da DİR kapsamında 20,4 milyar dolarlık
ithalat, 45,5 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.
• DİR kapsamındaki her 100 dolarlık ihracatın 44,1
doları ithal girdiyle gerçekleştirilmiştir.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
8
Girdi Tedarik Stratejisi - Amaçlar
• Kısa dönemde, ihracata dönük üretimde daha
etkin ve düşük maliyetli girdi tedariki açısından
izlenecek yol haritasını oluşturmak.
• Orta ve uzun dönemde, ihracatın ara malı
ithalatına bağımlılığını azaltıcı nitelikte politikalar
geliştirmek.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
9
Geliştirilebilecek Politika Örnekleri
 Merkezi veya sektörel girdi tedarik sistemi oluşturmak.
 Özel sektörün girdi satın alım planlamasını destekleyecek





mekanizmaları geliştirmek.
Devletler arasında yapılacak kontratlarla girdi tedarik imkanlarını
güvenceye almak.
Yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç duyulan girdi
alanlarına yönlendirmek,
Girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere destek vermek.
Bölgesel dış ticaret stratejilerine girdi tedariki konusunu
yansıtmak.
STA ve TTA’lara girdi tedarik konusunu yansıtmak.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
10
Hedeflenen Çalışma
• Önemli girdilerin yurtiçi tedarik imkanları, veya
alternatif tedarik kaynakları araştırılacak.
• Sanayi için gerekli, dış ticarete konu olan kritik girdiler
tanımlanacak, bunlar için veri tabanı oluşturulacak.
• Yatırım
teşvik politikaları ve devlet yardımı
uygulamalarının envanteri çıkarılmış girdi ihtiyacı
temelinde uygulanması imkanları araştırılacak.
• Orta-yüksek teknolojili üretimin geliştirilmesi hedefine
yönelik girdi tedarik politikaları belirlenecek.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
11
İzlenen Yöntem
• Girdi tedariki ile ilgili durum tespiti yapılması ve kritik
girdilerin tanımlanması amacıyla bir veri seti oluşturuldu.
• DTM içinde çalışma grupları kuruldu.





Tarım Çalışma Grubu: Ara Malı İthalatında Pay: %7,98
Demir-Çelik ve Madencilik Çalışma Grubu: Ara Malı İthalatında Pay: %20,32
Kimyasal Ürünler Çalışma Grubu: Ara Malı İthalatında Pay: %16,34
Otomotiv ve Makine Çalışma Grubu: Ara Malı İthalatında Pay: %15,51
Tekstil Çalışma Grubu: Ara Malı İthalatında Pay: %4,5
• Tüm kritik girdiler açısından ön tespit raporları ve taslak
eylem planları hazırlandı.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
12
Hazırlanan Veri Seti
• BEC* sınıflaması ve SITC** ve HS*** geçişleriyle belirlenen
girdiler için ithalat ve ihracat verileri ortaya konuldu.
• Bu girdilerin hangi ülkelerden, kimler tarafından, hangi rejim
kapsamında, ne kadar ithal edildiğine bakıldı.
• Bu maddeler için RCA (revealed comparative advantage)
endeks değerlerine bakıldı, Türkiyenin dış ticarette rekabetçi
olduğu ve olmadığı hammaddeler incelendi.
• Her sektör/madde için DİR ithalatına bakıldı.
*BEC
** SITC
*** HS
Broad economic classification
Standard International Trade Classification
Harmonized system
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
13
Yapılacak Çalışmalar
• Sektör temsilcileri ile yapılacak görüşmeler sonrasında
revize edilecek ön raporlar İhracata Dönük Üretim
Stratejisi Değerlendirme Kurulu’na sunulacak.
• Kurul’un değerlendirmeleri, ihracat odaklı üretimde
daha rekabetçi bir yapıya geçilmesi için uygulanacak
girdi tedarik politikalarının belirlenmesinde esas
alınacaktır.
13.12.2010
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
14
Download