lal_yuksel_6D_son hali-2

advertisement
Etkin Vatandaşlık İçin
Çocuk Hakları
GELECEĞİMİZ
ÇOCUKLARIN
ELİNDE!
LAL
YÜKSEL
6D
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
SİZCE NEDEN ÇOCUK
HAKLARI VAR?
Bazı çocuklar diğer
çocuklar gibi şanlı değiller.
Çok kötü koşullarda
yaşamaktadırlar. Bu yüzden
onlara kötü ve acımasız
davranan insanları
engellemek için yapılan bir
sözleşme var. Bu sözleşmede
çocukların her türlü hakkı
b u l u n m a k t a d ı r. B ö y l e c e
çocuklara acımasız davranan
insanlar artık çocuklara kötü
d a v r a n a m a y a c a k l a r. B u
sözleşmede çocukların eğitim
ÇOCUKLARA SAYGI
2013
hakkı, ayrımcılığa uğramama
hakkı gibi temel hakları
bulunur. Çocuklar da bir
bireydir ve her yetişin gibi
hakları vardır.
İçindekiler
Madde:2 Ayrımcılık
2
Madde:12 Çocuğa saygı
gösterilmesi
2
Kaynakça
3
ÇOCUKLAR DA BİR
BİREYDİR!
AYRIMCILIK:
Çocukları dışlayan,
engelli oldukları için
onlarla dalga geçen,
kız çocukları ve erkek
çocukları ayıran
insanlara karşı bu
madde Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne
ko n m u ş t u r. H a l a
birçok
çocuk
dışlanmaktadır. Bu
haberler hala haber
bültenlerinde ve
internet sitelerinde
yayınlanmaktadır.
NE AYRIMCILIĞI
YAPILIYOR?
Çocuklara daha çok
ırk, yaş, cinsiyet veya
engelli ayrımcılı- ğı
yapılıyor. Ama tabiki
bunu yapanlar için
kanunlar hala var.
Ç̧ocuklara karşı ayrımcılık yasaktır.
Ayrımcılık özellikle ırk, yaş ve cinsiyet temelinde kişi
veya şeyler, farklı kategorilerdeki haksız veya
önyargılı tedavi anlamına gelir. Diğer bir deyişle,
ayrımcılık makul gerekçe olumsuz veya olumsuz,
farklı insanlar tedavi anlamına gelir. İnsanlar
nedeniyle ırk ve etnik köken, din veya inanç,
engellilik, yaş ya da cinsel yönelim sadece bir
dezavantaj yerleştirilmemelidir. Ayrımcılık sadece
yanlış ve yasalara aykırıdır. Çocuklar genellikle daha
az sosyal güç, çünkü farklı düzeylerde ama çocuklara
karşı ayrımcılık de çocuk ve yetişkinler ayrımcılıkla
yetişkin karşı daha şiddetli olabilir. Çocuklar için
yetişkin olan bağımlılıklarını ve kendilerini egzersiz
yeteneğini geliştirmek olarak daha fazla karar verme
güç vermek için yetişkinlerin isteksizlik yetişkinlere
göre en toplumlarda ayrımcılığa maruz. Bir grup
olarak ayrımcılık yaşandığı yanı sıra, çocuklar bu ırk,
cinsiyet, göç durumu, engelli veya bu faktörlerin bir
kombinasyonu gibi diğer bazı nedenlerle, ayrımcılık
karşı karşıya. Çeşitli yasalar çocukların ayrımcılık için
yürürlüğe girmiştir.
Ç O C U Ğ U N
GÖRÜŞÜNE SAYGI
GÖSTERİLMESİ:
Aslında çocuklara
saygı gösterilmeyen
ve söz hakkı
ve r i l m eye n bi rço k
konu vardır. Benim
seçtiğim de bu
konulardan bir tanesi.
Bu konuda yandaki
resimde gördüğünüz
gibi kız çocuklarıyla
ilgili; Kız Çocuklarını
Para Karşılığı Erken
Yaşta Evlendirmek.
Bu konu hakkında
çıkan
madde
yüzünden bu olay
artık fazla yapılmıyor. Ama hala bu
ola- yın olduğu
küçük belde ve
köyler var.
NEDEN KIZLAR
KÜÇÜK YAŞTA
EVLENDİRİLİYOR?
Küçük kız çocuklarının
evlend- irilmesinin nedeni
çok basittir. Tabiki para
sıkıntısı çeken aileler,
para karşılığı kızlarını
istemedikleri kişilerle
evlendiriyorlar.
Çocuğun görüşüne saygı gösterilmesi:
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitimin
niteliksiz ve yetersiz oluşu, dayatmacı ataerkil yapı,
toplumsal değerler, gelenek görenekler, işsizlik ve
yoksulluk gibi nedenler kız çocuklarının erken yaşta
evlenmelerine neden olmaktadır. Kız çocuklarının
erken yaşta evlenmeleri farklı sorunları da
beraberinde getirmektedir.
Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi,
kadınların toplumda yerinin olmadığının da bir
kanıtıdır. Her zaman mevcut olan, ancak
günümüzde daha çok gündeme gelen cinsel,
fiziksel ve psikolojik şiddet olayları, erken yaşta
evlilikle daha da artmaktadır. Çocuklar, ebeveynleri
arasında yaşanan şiddeti kendi kurdukları aile
birliğinde de uygulamaktadır.
KAYNAKÇA
SAYFA 2: www.voiceofyouth.com
SAYFA 3:
http://www.turkmetaldergi.com/Erkenyasta-evlilik-nedenleri-ve-cozum-onerileri_makale_53.html
Download