ÖZET

advertisement
ONUNCU YILINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ENGELLİ KİŞİLERİN
İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME RUHU
Elif ÇELİK
ÖZET
Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul
edilmesinin üzerinden on yıla yakın bir süre geçen Birleşmiş Milletler
Engelli Hakları Sözleşmesi’ne (CRPD) yönelik kısa bir değerlendirmeyi ve
Sözleşme çerçevesinde engellilerin insan hakları yaklaşımda son yıllarda
gelinen noktayı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Literatürde bir “paradigma
değişikliği” olarak adlandırılan Sözleşmeye bu özelliği sağlayan unsurlar
bilhassa vurgulanmaya değer olduğundan, çalışma kapsamında Sözleşmenin
ruhu olarak ifade edilebilecek bu prensiplerden öne çıkanların neler olduğu
ve söz konusu prensiplerin gerek Sözleşme metni ve maddelerinde, gerekse
uygulamada nasıl yorumlandığı ve hayat bulduğu konu edinilecektir.
Anahtar Sözcükler: BM Engelli Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları,
Engellik

Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1 Yıl 2016
Download