2010 Mayıs

advertisement
MAYIS 2010
ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeĢitli ülkelerdeki firma ve kuruluĢlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik iĢbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaĢabilmektedir.
Burada yer alan iĢbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koĢuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danıĢmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
tekliflerin içeriğinden, size değiĢikliğe uğrayarak ya da geç ulaĢmasından sorumlu tutulamaz.
TOBB,
Öte yandan, siz de mal ve hizmet alıĢveriĢine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alıĢveriĢine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin Ġngilizce olarak yurtdıĢındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.
Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
CEZAYiR
201000377
FĠRMA ADI: ABDELKADER BEGHDED LOUZANI EXPORT
Yetkili KiĢi: Carlos J. Cadena
Aylık üretim miktarı 3000000 sap ve üzerinde olan, Güney
Amerika Quito-Ecuador’da yerleĢik bir çiçek üretici ve
ihracatçı topluluğu; taze kesme gül ve yetmiĢin üzerinde
çeĢit ve renklerde kesme tropik ve mevsim (yaz) çiçekleri
ihraç etmek istiyor. Topluluğa, [email protected] ve
[email protected] e-posta adreslerinden de ulaĢılabilir.
n° 39 cité coopérative La fidélité, Douaouda , TIPAZA ALGER
HiNDiSTAN
TEL: ++213 (773) 688529 (cep)
201000362
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: Yash Birla Group of Industries (Birla Zenith
International / Birla Power Solutions Ltd.)
Firma, hurma satmak istiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
1st Floor, Dalamal House, J. B. Marg, Nariman Point,
Mumbai - 400021 India
EKVATOR
TEL: ++91 (22) 22821173
201000358
FAKS:++91 (22) 22042931
FĠRMA ADI: Cadena Trading Inc.
e-posta: [email protected]
Panamericana Norte Km. 6-1/2 Quito - Ecuador
Yetkili KiĢi: Raj Sinha
TEL: ++593 (2) 2472124
Firma, Ayurveda tıbbında kullanılan ilaçlar, bitkisel tedavi
ürünleri ve kiĢisel hijyen ürünleri satmak istiyor.
FAKS:++593 (2) 2800322
e-posta: [email protected]
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 1
KANADA
201000369
201000359
FĠRMA ADI: DELTA TRADING
FĠRMA ADI: NK CANADA LTD.
18, El Gendy Building, 6th Of October St.Hadaek El Ahram
Giza Egypt
6 Ghent Crt. M1R1Z6 Toronto, Ontario, Canada
TEL: ++20 (33) 771195
TEL: ++1 (416) 7572056
FAKS:++20 (33) 771877
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Necdet Kartçı / Genel Müdür
Yetkili KiĢi: Mr. Abdelfattah Hassan / Chairman
Genel Merkezi Toronto Ģehrinde olan Ģirket; Kanada’nın
birçok eyaletinden Türkiye’ye, baĢta yaban mersini
(blueberry), cranberry, yulaf, mercimek vb. birçok tahıl çeĢiti
ve diğer tarım ürünlerinin ihracatını yapmak istiyor. ġirketin
faaliyet alanının çok geniĢ olduğu ve Türk firmalarının
Kanada'dan daha farklı ürün veya malzeme talebi olduğu
takdirde bu taleplerin de karĢılanacağı bildirilmiĢtir. Necdet
Kartçı ile +1-416-824 07 56 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.
MISIR
201000355
FĠRMA ADI: DF COMPANY
TEL: ++20 (10) 9695000
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: M. Darwish
Tarım sektöründe iĢ geliĢtirme & danıĢmanlık hizmetleri
(business development & consulting services) sunan firma,
Türk firmaları ile çalıĢmak istiyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti Ġstanbul BaĢkonsolosluğu
Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Baklagiller, kurutulmuĢ sebzeler, Ģifalı bitkiler ve baharatlar
alanında faaliyet gösteren firma; ithalatçı Türk firmalarla
temas kurarak ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti Ġstanbul
BaĢkonsolosluğu Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Balık, balıkçılık ürünleri ve diğer balıkçılık
yan ürünleri
CEZAYiR
201000380
FĠRMA ADI: KARIM PECHE
02, Djebel Bouhenache , JIJEL , ALGER
TEL: ++213 (34) 471142
FAKS:++213 (34) 471142
Firma, kabuklu deniz ürünleri satmak istiyor. Söz konusu
teklif, Birliğimize Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
201000367
FĠRMA ADI: AL-TAREQ FOR IMPORT & EXPORT
49 El Lasilky Street, New Maady, Cairo - Egypt
Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler
TEL: ++20 (22) 5200655
MISIR
FAKS:++20 (22) 5200052
201000368
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: Egyptian Economic Center
Yetkili KiĢi: Ms. Mayada Maged
e-posta: [email protected]
Çilek, taze fasulye, sarımsak, taze soğan, iceberg marul vb.
tarım ürünleri üreticisi olan firma; ithalatçı Türk firmalarla
temas kurarak ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti Ġstanbul
BaĢkonsolosluğu Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Mr. Kassem Mansour
Alçı taĢı üreticisi olan firma; ithalatçı Türk firmalarla temas
kurarak ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti Ġstanbul
BaĢkonsolosluğu Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 2
Gıda maddeleri ve içecekler
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
CEZAYiR
e-posta: [email protected]
201000378
Yetkili KiĢi: Erdinç Yaz
FĠRMA ADI: ABDELKADER BEGHDED LOUZANI EXPORT
n° 39 cité coopérative La fidélité, Douaouda , TIPAZA ALGER
TEL: ++213 (77) 3688529 (cep)
e-posta: [email protected]
Firma, hurma satmak istiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
DokunmuĢ teknik tekstiller ve özellikle oturma üniteleri için
üç boyutlu boĢluklu dokunmuĢ kumaĢlar konusunda uzman
bir firma, Saksonya bölgesinden tecrübeli bir AraĢtırma
Enstitüsü ve tekstil makineleri konusunda uzman bir baĢka
firmanın iĢbirliğinden oluĢan Grup; dıĢarıdan firmalarla teknik
ve ticari iĢbirliği yapmak istiyor. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların 08 DE 0958
0IOC referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları istenmektedir.
İTALYA
201000379
201000396
FĠRMA ADI: GROUPE LARA - MOULIN DU SAHEL
FĠRMA ADI: ATELIER CARUSO 1861
Zone parcs et sièges, BP 25, Zéralda , ALGER
TEL: ++90 (212) 244 22 68
TEL: ++213 (21) 329647/27
FAKS:++90 (212) 252 58 85
FAKS:++213 (21) 359462/59
e-posta: [email protected]
Firma; irmik, makarna, kuskus ve çeĢitli unlu mamuller
satmak istiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Cezayir
Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Ceyda OğraĢ
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma, döĢeme
kumaĢları ve perdelik hammadde üretcileri temas kurmak
istiyor.
İTALYA
201000395
Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
FĠRMA ADI: GALFRE’ ANTIPASTI D’ITALIA S.R.L.
CEZAYiR
TEL: ++90 (212) 244 22 68
201000381
FAKS:++90 (212) 252 58 85
FĠRMA ADI: ONYKRA, SPA
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Elif Tanca
Konserve ordövrler üreticisi olan firma, ürünlerini satmak için
Türk firmaları temas kurmak istiyor.
Tekstil ve tekstil malzemeleri
107 bis, rue Didouche Mourad , ALGER
TEL: ++213 (21) 859494/5
FAKS:++213 (21) 218596/78
Firma, kağıt poĢetler satmak istiyor. Söz konusu teklif,
Birliğimize Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
ALMANYA
201000352
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - Ġzmir
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 3
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
A.B.D.
201000386
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
MeĢrutiyet Caddesi No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Büyük bir Amerikan firma, stearik ve palmitik asit içeren
çözeltilerde, yüzeyde yağ bazlı kararlı köpüklerin oluĢmasını
engelleyen bir katkı maddesi aramaktadır. Firma, sıvı ya da
toz halinde olabilecek bu ajanı sağlayabilecek firmalarla yılda
200,000 litre hacminde bir iĢbirliği anlaĢması yapabilecektir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluĢların 10 US 87GA 3H6L referans numarasını
belirterek
Ġstanbul
Sanayi
Odası’na
baĢvurmaları
istenmektedir.
CEZAYiR
201000383
FĠRMA ADI: LABORATOIRE VENUS SAPECO SARL
80 rue du 17 Septembre 1956 - Ouled Yaich Blida, ALGER
TEL: ++213 (25) 438585
FAKS:++213 (25) 437171
e-posta: [email protected]
Firma; Ģampuan, nemlendirici krem, kırıĢık kremi, erkek ve
kadın
deodorantı,
yüksek
faktörlü
güneĢ
kremi,
depigmentasy on kremi, inceltici jeller, jöle, saç Ģekillendirici
krem, sprey jöle ve bebek bakım ürünleri satmak istiyor. Söz
konusu teklif, Birliğimize Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
İSPANYA
2003 yılında Madrid’de kurulmuĢ Ġspanyol zeytinyağı bazlı, el
yapımı, natürel sabun, saç ve vücut bakım ürünleri üreticisi
ENJABONARTE SPAIN, S.A, firması; Türkiye pazarına da
franchising, distribütörlük ya da temsilcilik verme yöntemi ile
girmek istemektedir. Firma, katkı maddesi içermeyen
tamamen doğal ürünlerinin 20 m2 gibi küçük alanlarda
satıĢını gerçekleĢtirebildiğinden yatırım maliyeti düĢük,
karlılığı yüksek bir franchise modeli oluĢturmuĢtur. Mayıs
2010’da Ġstanbul’da gerçekleĢecek “Türk-Ġspanyol iĢ
Forumu”na katılacak olan Firma ve ürünleri hakkında daha
detaylı
bilgiye
http://www.enjabonarte.jabones.biz/
adresinden ulaĢılabilmektedir. Söz konusu iĢbirliği teklifi ile
ilgilenen firmaların, iletiĢim bilgileri verilmiĢ olan “TürkĠspanyol iĢ Forumu”nun düzenleyicisi Ġstanbul’da yerleĢik
danıĢmanlık Ģirketi temsilcisi ile temas kurmaları
istenmektedir.
İTALYA
201000397
FĠRMA ADI: IRIONDQ
TEL: ++90 (212) 244 22 68
FAKS:++90 (212) 252 58 85
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ceyda OğraĢ
Endüstriyel vernikleme konusunda faaliyet gösteren firma,
ticari iĢbirliği yapmak üzere Türk firmaları ile temas kurmak
istiyor.
201000398
FĠRMA ADI: ITALCHEM SRL
TEL: ++39 (2) 9016155
FAKS:++39 (2) 9016241
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Patrizia D’Agostino
Endüstriyel kimyasal yıkama konusunda faaliyet gösteren
firma, sitrik asit, amonyak, sodyum nitrat, amonyum biflorür
satıcıları ile temas kurmak istiyor.
201000364
FĠRMA ADI: ENJABONARTE SPAIN, S.A,
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
TEL: ++90 (212) 2992577
CEZAYiR
FAKS:++90 (212) 3638515
201000375
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: AKBOU PLASTIQUE
Yetkili KiĢi: Betül Sungurlu
Zone d´activité, Taharacht 06200 Akbou - Bejaia - ALGER
TEL: ++213 (34) 359658/59
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 4
FAKS:++213 (34) 359658/59
Firma, plastik ambalaj malzemeleri satmak istiyor. Söz
konusu teklif, Birliğimize Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma, banyo aynaları satmak istiyor. Söz konusu teklif,
Birliğimize Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
201000376
Ana metaller ve ilgili ürünler
FĠRMA ADI: El Hilal
öZBEKiSTAN
Zone Industrielle Ain Quessara-Djelfa - ALGER
201000365
TEL: ++213 (27) 824545
FĠRMA ADI: GRADIENT NETWORKS LLC
FAKS:++213 (27) 822121
TEL: ++998 (71) 140 30 00
Firma, polistiren satmak istiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
FAKS:++998 (71) 140 30 05
e-posta: [email protected]
ÇEK CUMHURiYETi
Yetkili KiĢi: Nigora Mamadaminova / Sales Manager
201000360
FĠRMA ADI: HOBAS
Firma, DMO markalı 8 mm çaplı bakır çubuk ve 0,306-3,48
mm çaplı bakır çubuktan üretilmiĢ MT bakır ürünleri satmak
istiyor.
Za Olsavkou 391
ROMANYA
686 01 Uherske Hradiste Czech Republic
TEL: ++420 (572) 520 311
201000385
FAKS:++420 (572) 555 661
FĠRMA ADI: ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI TURCI
/ TÜRK Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mrs.Gabriela Banu / Manager of International
Projects
Savurma döküm cam elyafı takviyeli plastik borular, jacking
ve relining teknolojileri ile dairesel olmayan HOBAS CTP
boruları üreticisi ve ihracatçısı olan firma, ürünlerini almak
veyahut Türkiye’de distribütörlüğünü yapmak isteyen
firmalarla temas kurmak istiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı, Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla
gönderilmiĢtir.
Metalik olmayan diğer ürünler
CEZAYiR
201000382
FĠRMA ADI: MIROITERIE MODERNE
Str. Ritmului nr. 7, sector 2 BUCURESTI - ROMANIA
TEL: ++40 (21) 250 18 77
FAKS:++40 (21) 250 45 93
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Güven GÜNGÖR / Secretary General
Romanya’da 1932 yılından buyana demir dıĢı metaller
sektöründe üretim yapmakta olan ve sektörde son derece
prestijli bir konumda olduğu bildirilen bir Ģirketin; aĢağıdaki
özelliklere sahip, aylık 200-250 ton arasında kurĢun arzına
sahip bulunduğu, uzun vadeli kontrat ya da spot teslimatlar
Ģeklinde iĢbirliğine açık olunmakla birlikte uzun vadeli ve
istikrarlı bir iĢbirliği tercih ettiği ifade edilmektedir. (Sb <
0.0005 %, Sn < 0.0001 %, Cu < 0.0005%, Zn < 0.0002%, Bi
< 0.014 %, As < 0.0001%, Ag < 0.003%, Fe < 0.0005 %, Cd
< 0.0001%, Ni < 0.0005%, Pb min. 99.98%). Söz konusu
teklif Birliğimize, BükreĢ’te bulunan Türk ĠĢ Adamları Derneği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Zone Industrielle centre Ben Boulaid BP 109 09000 Blida,
ALGER
TEL: ++213 (25) 413274
FAKS:++213 (25) 415905
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 5
Mamul ürün ve malzemeler
İTALYA
201000399
FĠRMA ADI: LINEA BOX SRL
TEL: ++39 (82) 8946806
FAKS:++39 (82) 8946977
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
İSRAiL
201000363
FĠRMA ADI: Quantum E.S.& S. LTD
1 Haezel Street , Rishon Le Zion, Israel 75706
TEL: ++972 (3) 9414750/1
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Patrizia D’Agostino
DuĢ kabinleri konusunda faaliyet gösteren firma, Türkiye'den
ticari iĢbirliği yapabileceği firmalar ile temas kurmak istiyor.
KORE CUMHURiYETi
201000370
FĠRMA ADI: BUONO co,.ltd IN KOREA
TEL: ++82 (2) 469-0678
FAKS:++82 (2) 469-4878
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Bruce Yoon / Overseas Sales Manager
Kore Cumhuriyeti’nin BaĢkenti Seul’de yerleĢik bir Türk
firması, baĢta kalite ve devamlılık olmak üzere Kore
piyasasına uygun özelliklerde Türk ihraç malları
sağlayabilecek firmalar aramaktadır.
MISIR
201000372
FĠRMA ADI: Techno Steel Egypt
17 Adel Hussein Rostom St., Dokki, Cairo - Egypt
FAKS:++972 (3) 9414753
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ron Sarid / General Manager
Klima tesisatları, iklimleme ve havalandırma sistemleri
alanında faaliyet gösteren Ģirket; söz konusu sistemlerde
enerji tasarrufu sağlayan çözümlerini Türkiye’deki endüstriyel
iĢletmelere, kamu kurumlarına, hastanelere ve aĢırı enerji
tüketimi olan binalara uygulayabilecek deneyim ve
kapasiteye sahip bir firma ile iĢbirliği yapmak istiyor. ġirket
baĢyöneticisinin; Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima,
Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma,
Havuz ve GüneĢ Enerjisi Sistemleri Fuarı “ISK-SODEX
2010” sebebiyle 4-8 Mayıs 2010 tarihleri arasında
Ġstanbul’da bulunacağı ve teklifleriyle ilgilenen Ģirketlerle de
görüĢmelerde bulunabileceği bildirilmiĢtir. Söz konusu teklif
Birliğimize, Ġsrail Ticaret Odaları Federasyonu vasıtasıyla
iletilmiĢtir.
İTALYA
201000391
FĠRMA ADI: OLMA S.R.L
TEL: ++39 (2) 9465331
FAKS:++39 (2) 9461680
e-posta: [email protected]
TEL: ++20 (23) 7607948
Yetkili KiĢi: Nicoletta Damasceni
FAKS:++20 (23) 7607903
Firma, elektrikli ev aletlerine yönelik metal bileĢen üretimi
konusunda elektrikli ev aletleri üreticileri ile iĢbirliği yapmak
istiyor.
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. Hisham Ibrahim
Paslanmaz çelikten tencere setleri ve sofra gereçleri
konusunda iĢ yapmak üzere 2003 yılında kurulmuĢ olan
firma; iĢbirliği yapmak amacıyla uzun saplı tencere/tava
(saucepan) ve bunların saplarını (pan handles) imal eden
Türk firmalarıyla temas kurmak istiyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti Ġstanbul BaĢkonsolosluğu
Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
201000392
FĠRMA ADI: LA TICINO ELETTROMECCANICA
TEL: ++39 (33) 1899083
FAKS:++39 (33) 1897882
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Alessandra Ganna
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 6
Kule vinçler için yedek parça üreticisi olan firma, ürünlerini
satmak için Türk firmaları temas kurmak istiyor.
İTALYA
201000353
POLONYA
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
201000387
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - Ġzmir
MeĢrutiyet Caddesi No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 152
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mustafa Çakır
Yetkili KiĢi: Onur Emül
ĠĢletmelere IT çözümler sunan bir Ġtalyan firması, büyük
fabrikalar yönelik endüstriyel otomasyon hizmetleri için
taĢeronluk ve fason üretim antlaĢmaları ile ilgilenmektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluĢların 20091102016 referans numarasını belirterek
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları istenmektedir.
Polonya’dan gaz ve buhar kazanları, merkezi ısıtma
sistemleri, gaz ve su atık sistemi kurulumu konularında
faaliyet gösteren bir KOBĠ, DIN24145 normlarını
karĢılayabilecek helezonik boru üretimi için bir CNC makinesi
arayıĢındadır. Firma, CNC makinesi sağlayarak kendi
hatlarına
uyarlayacak
firmalarla
anlaĢma
yapmak
istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi
Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluĢların 10 PL 62AP 3GYK referans numarasını
belirterek
Ġstanbul
Sanayi
Odası’na
baĢvurmaları
istenmektedir.
Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
FRANSA
Ofis ve bilgisayar
parçaları
makine,
ekipman
ve
201000388
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
HiNDiSTAN
MeĢrutiyet Caddesi No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
201000366
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
FĠRMA ADI: Lexi Pens (India) Pvt Ltd.
e-posta: [email protected]
B-33, Lexi Centre, 6th Floor, Off Link Road, Andheri (West),
Mumbai - 400053, India
Yetkili KiĢi: Onur Emül
TEL: ++91 (22) 26733700
FAKS:++91 (22) 26733733
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mohit Sodani / Manager - International Business
Günlük kullanım için düzgün yazan kaliteli tükenmez
kalemler üreten firma, ürünlerini satmak için Türk ithalatçılar
ve distribütörler ile temas kurmak istiyor. Firmanın
Uluslararası Ticaret Müdürü Mohit Sodani, görüĢmeler
yapmak için Mayıs’ın ilk iki haftasında Ġstanbul’da olacağını
bildirmiĢtir. Mohit Sodani ile +91-9819082002 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.
Smart kartlar üzerine entegre olabilen esnek elektronik devre
üretimi konusunda uzman Fransız bir iĢletme, ince esnek
batarya geliĢtirilmesi konusunda kendisi ile ortaklık
kurabilecek firma arayıĢındadır. Söz konusu ürün, smart
kartlar üzerindeki elektronik kısımların çalıĢtırılmasına
yönelik kullanılacaktır. Firma, teknolojik ve ticari iĢbirliğine
açıktır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluĢların 10 FR 38m7 3H2J referans numarasını
belirterek
Ġstanbul
Sanayi
Odası’na
baĢvurmaları
istenmektedir.
İTALYA
201000351
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - Ġzmir
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 7
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Erdinç Yaz
30 yıldan fazla endüstriyel ve kamu otomasyon sahasında
aktif çalıĢan ve akıllı sokak aydınlatma sistemleri için sürekli
enerji tasarrufu ve çevresel fayda sağlayan elektronik bir
kontrol ünitesi geliĢtiren firma; lisans ve ticari iĢbirliği
antlaĢmaları için, aydınlatma aksesuarları, uzaktan kumanda
sistemleri, enerji tasarruf sistemleri vb. alanlarda faaliyet
gösteren firmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların 09 IT 56Z4
3FSI referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları istenmektedir.
201000393
FĠRMA ADI: R.E.I. SRL
TEL: ++39 (11) 9592545
FAKS:++39 (11) 9591909
e-posta: [email protected]
Radyo, televizyon, iletişim,
telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve
düzenekler
TÜRKiYE
201000384
FĠRMA ADI: Atıl Elektronik Ses ve Görüntü Sistemleri Ltd.
ġti.
Merkez Mah. ġile Yolu Üzeri Güzle ĠĢ Merkezi Kat :4
Çekmeköy / Ġstanbul
TEL: ++90 (216) 640 16 16
FAKS:++90 (216) 640 02 55
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Murat Öngör
LCD ve Plazma TV ler için kullanılan stantlar ağırlıklı olmak
üzere ses ve görüntü sistemleri üretmekte olan firma, mevcut
ihracat pazarlarımı geniĢletmek amacı ile Türkiye’de bulunan
yabancı satın alma ofisleri (global sourcing center) ile temas
kurmak istiyor (örnek: ABC International Sourcing).
Elektrik öğeleri üreticisi olan firma, ürünlerini satmak için
Türk firmaları temas kurmak istiyor.
MACARiSTAN
201000349
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - Ġzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: [email protected]
Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri
A.B.D.
201000390
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
MeĢrutiyet Caddesi No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
Yetkili KiĢi: Erdinç Yaz
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
Alüminyum alaĢımdan oluĢan bir güneĢ paneli teknolojisi
geliĢtiren firma, geliĢtirdikleri bu teknolojiyle ilgili olarak ticari
iĢbirlikleri aramaktadır. Bu yeni sistemin alüminyumun
karakteristik özellikleri doğrultusunda sağladığı faydaları
bulunmaktadır. Bunlar, yüksek verimlilik, düĢük maliyet,
hafiflik ve korozyon direncidir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların 10 HU 50S5
3GX7 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları istenmektedir.
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Büyük bir Amerikan firması; kolay kullanılabilir ve taĢınabilir
ham petrol ve petrol ürünlerine yönelik toplam asit tayini
(Total Acid Number-TAN) ürünü geliĢtirmek üzere ortaklar
aramaktadır. Firma, söz konusu ürünü geliĢtirmiĢ olan
firmalarla da temasa geçebilecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların 10 US 87GA
3HB8 referans numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi
Odası’na baĢvurmaları istenmektedir.
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 8
Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
FĠRMA ADI: BUONO co,.ltd IN KOREA
İTALYA
TEL: ++82 (2) 469-0678
201000400
FAKS:++82 (2) 469-4878
FĠRMA ADI: GATE SRL
e-posta: [email protected]
TEL: ++39 (141) 444128
Yetkili KiĢi: Bruce Yoon / Overseas Sales Manager
FAKS:++39 (141) 448900
e-posta: [email protected]
Kore Cumhuriyeti’nin BaĢkenti Seul’de yerleĢik bir Türk
firması, baĢta kalite ve devamlılık olmak üzere Kore
piyasasına uygun özelliklerde Türk ihraç malları
sağlayabilecek firmalar aramaktadır.
Yetkili KiĢi: Maurizio Marchioretti
POLONYA
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firma, Türkiye'den
otomobil elektronik parçası üreticileri ile temas kurmak
istiyor.
201000389
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
MeĢrutiyet Caddesi No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
CEZAYiR
e-posta: [email protected]
201000374
FĠRMA ADI: KAYEN EL MEFTEH
21, rue de la Résistance , EL-OUED - ALGER
TEL: ++213 (21) 376194/95
FAKS:++213 (21) 377180
e-posta: [email protected]
Firma, zanaatkârlık ürünleri (deneyim, beceri ve ustalıkla
yapılan el iĢleri) satmak istiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
İTALYA
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Polonya’dan bir firma, ziynet eĢyaları için gümüĢ kaplama
teknolojisine
ihtiyaç
duymaktadır.
Mevcut
iĢlemler
kaplamanın ardından ziynet eĢyası üzerinde değiĢiklik
yapmaya izin vermemektedir (yüzüklerin geniĢletilmesi,
daraltılması gibi). Bu nedenle aranan teknolojinin bu gibi
modifikasyonlardan
etkilenmemesi
ve
kaplamayı
yıpratmayacak Ģekilde bu tip değiĢikliklerin eĢya üzerinde
yapılabilir olması gerekmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların 10 PL 62AP
3GHB referans numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi
Odası’na baĢvurmaları istenmektedir.
Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
201000394
MACARiSTAN
FĠRMA ADI: CARPANESE HOME SRL
201000350
TEL: ++39 (44) 2365037
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
FAKS:++39 (44) 2369274
e-posta: [email protected]
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - Ġzmir
Yetkili KiĢi: Claudio Merlin
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
Mobilya üreticisi olan firma, ürünlerini satmak için Türk
firmaları temas kurmak istiyor.
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Erdinç Yaz
KORE CUMHURiYETi
201000371
Alüminyum alaĢımdan oluĢan bir güneĢ paneli teknolojisi
geliĢtiren firma, geliĢtirdikleri bu teknolojiyle ilgili olarak ticari
iĢbirlikleri aramaktadır. Bu yeni sistemin alüminyumun
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 9
karakteristik özellikleri doğrultusunda sağladığı faydaları
bulunmaktadır. Bunlar, yüksek verimlilik, düĢük maliyet,
hafiflik ve korozyon direncidir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların 10 HU 50S5
3GX7 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları istenmektedir.
İnşaat işleri
Yetkili KiĢi: Mustafa Çakır
ĠĢletmelere IT çözümler sunan bir Ġtalyan firması, büyük
fabrikalar yönelik endüstriyel otomasyon hizmetleri için
taĢeronluk ve fason üretim antlaĢmaları ile ilgilenmektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluĢların 20091102016 referans numarasını belirterek
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları istenmektedir.
İRAN
201000347
FĠRMA ADI: Iran Cultural Heritage and Tourism Investment
Co.
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
TÜRKiYE
e-posta: [email protected]
201000361
Yetkili KiĢi: Hamid Chalak
FĠRMA ADI: Bahaeddin Yavuz Ogan
Ġran’ın en kalabalık nüfuslu 3. Ģehri olan MeĢhed’de yeni
yapılan Ģehirlerarası otobüs terminalinin -1. katını (7000 m2 )
MeĢhed Belediyesi’nden 8 yıllığına kiralayan Iran Cultural
Heritage and Tourism Investment Co. ġirketi; bu yeri çok
çeĢitli malın satıldığı, büyük bir alıĢveriĢ merkezi
(hipermarket) yapmak için teknik bilgisi bulunan ve yatırım
yapmak isteyen bir ortak aramaktadır. AlıĢveriĢ merkezinin
kurulması için tanınmıĢ olan süre 6 aydır. Söz konusu teklif
ile aĢağıdaki bilgi Birliğimize Ġran’ın Ankara Büyükelçiliği
Ticaret AtaĢeliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
MeĢhed, Ġran'ın Horasan Rezevi Eyaletinin merkezi ve
ülkenin ikinci büyük Ģehridir. Ġran’ın Kuzey doğusunda
bulunan Horasan Rezevi Eyaleti, Ġran’ın yüzölçümünün
%7,8’ini kapsamaktadır (128420 m2 yer ölçümüne sahiptir).
MeĢhed Ģehri kutsal bir yer olduğu için (Ġmam Reza türbesi
burada yer almaktadır) senede yaklaĢık 15 milyon yerli ve
yabancı turist ağırlamaktadır.
Söz
konusu
teklif
ile
ilgilenen
kuruluĢlar,
[email protected] e-posta adresi üzerinden Ġngilizce
olarak Hamid Chalak ile irtibat kurabilirler.
Proje
hakkında
Birliğimize
gönderilen
sunu,
http://ihale.tobb.org.tr/dosya/765_iran_proje.ppt adresinden
incelenebilir.
TEL: ++90 (532) 552 39 17
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Bahaeddin Yavuz Ogan
Balkanlar (Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan,
Slovenya, Karadağ, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya,
Moldova) ve Doğu Avrupa’da (Belarus, Estonya, Letonya,
Litvanya, Batı Rusya - St. Petersburg Bölgesi, Ukrayna) 15
yıldır pazar araĢtırması, pazarlama ve vb. faaliyetlerde
bulunan, Ġngilizce, Rusça ve Ġtalyanca bilen iĢletmeci ve dıĢ
ticaret uzmanı; adı geçen ülkelerde pazar araĢtırması
yaptırmak, iĢ ortağı ve pazar bulmak ve akreditif bazında
satıĢ yapmak isteyen, Ģirket kurmak, ofis ve satıĢ mağazası
açmak ve bunların izin ve ruhsatlarını almak vb. isteyen
firmalara hizmetlerini sunmak istediğini bildiriyor. Bahaeddin
Yavuz Ogan ile 0(506) 792 36 65 numaralı cep telefonundan
da temas kurulabilir.
Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler
LETONYA CUMHURİYETi
201000373
Bilgisayar ve ilgili hizmetler
İTALYA
FĠRMA ADI: Northern Europe Printing Group (AB PRINT
LTD)
201000354
Piedrujas Street 3, Riga, Latvia LV-1073
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
TEL: ++371 (2) 9948883
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - Ġzmir
e-posta: [email protected]
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 152
Etiket, broĢür, dergi, kitap vb. basım iĢleri yapan firma, Türk
firmalarının baskı iĢlerini de yapabileceğini bildiriyor.
e-posta: [email protected]
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: [email protected]
Sayfa 10
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards