kasım 2012

advertisement
KASIM 2012
ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeĢitli ülkelerdeki firma ve kuruluĢlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik iĢbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaĢabilmektedir.
Burada yer alan iĢbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koĢuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danıĢmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
tekliflerin içeriğinden, size değiĢikliğe uğrayarak ya da geç ulaĢmasından sorumlu tutulamaz.
TOBB,
Öte yandan, siz de mal ve hizmet alıĢveriĢine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alıĢveriĢine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin Ġngilizce olarak yurtdıĢındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.
Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
PAKĠSTAN
GÜNEY AFRĠKA
201200616
201200628
FĠRMA ADI: ATC
FĠRMA ADI: SAREL COETZEE
26/1-G, Phase 1, Commercail, DHA, Lahore / Pakistan
e-posta: [email protected]
FAKS:++92 (42) 35721706
Yetkili KiĢi: Mr. Sarel Coetzee
e-posta: [email protected]
Firma, Southern Cape’de bulunan bir çiftliği, Ģarap/kesme
çiçek/sebze üreticisi Türk firmalarına satmak istiyor. Güney
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu teklif hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik
Ticaret Asistanı Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği
bildirilmiĢtir (Sultan Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90312-4466434, E-Mail: [email protected]).
Yetkili KiĢi: Ali Jibran / General Manager
KAZAKĠSTAN
201200522
Firmanın Türkiye'ye yaĢ ve kurutulmuĢ hurma, yer fıstığı ve
baharatlar ihraç etmek istediği bildirilmiĢtir.
RUSYA
201200556
FĠRMA ADI: AGROFRUKT LTD.
FĠRMA ADI: Astana-Agro- LLP
Naberejniye Çelni, P.O. 69, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya
Federasyonu
TEL: ++7 (7172) 971007
TEL: ++7 (8552) 445260
e-posta: [email protected]
FAKS:++7 (8552) 445260
Yetkili KiĢi: A. Nazımbekov
e-posta: [email protected]
Kazakistan’da Servis ve Satın Alma Merkezi olarak hizmet
veren ve geniĢ bir müĢteri veritabanına sahip olan kuruluĢun,
meyve, sebze ve egzotik meyve çeĢitlerinin çoğaltılması
amacıyla Türkiye’deki meyve ve sebze üreticileri, satıcıları ile
bağlantı kurmak ve ticari iĢbirliği yapmak istedikleri
bildirilmiĢtir. Söz konusu istem, T.C. Astana Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: A.A. Turjanskiy
Çok sayıda ülkeden meyve ve sebze ithal etmekte olan
firmanın, Türkiye’den de meyve ve sebze almak istediği
bildirilmiĢtir. Söz konusu istem, T.C. Kazan BaĢkonsolosluğu
Ticaret AtaĢeliği tarafından Birliğimize iletilmiĢtir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 1
VĠETNAM
e-posta: [email protected]
201200651
Yetkili KiĢi: Oleg Mykhailov / Senior Sales Manager
FĠRMA ADI: INVESTCOM JOINT STOCK COMPANY
Firma Türkiye’ye öğütülmüĢ turba (milled peat), talaĢ (wood
chips), turba briketi (peat briquettes) gibi katı yakıtlar ihraç
etmek istiyor.
1Fl, VMT Building, Duy Tan Str, Dich Vong Hau Ward, Cau
Giay Dist, Hanoi, Vietnam
TEL: ++84 (4) 37683366
Ham petrol, doğalgaz, yağ ve ilgili ürünler
FAKS:++84 (4) 37951825
ĠRAN
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ms. Nicole Do / Export Manager
Firma, Türkiye’ye aĢağıda tanımlanmıĢ olan niteliklerde ve
koĢullarda doğal kauçuk satmak istediğini bildirmiĢtir:
(Grades: SVR 3L, SVR 10, SVR 20, RSS3. Quality:
Vietnamese Standard, Payment: by Irrevocable L/C at sight,
T/T, Shipment: 15 days after receiving L/C, Min quantity: 20
MTS).
Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler
GÜNEY AFRĠKA
201200610
FĠRMA ADI: SAEED BABAMORADĠ
TEL: ++98 (939) 206 96 27
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Saeed Babamoradi
Firma, Ġran’dan Türkiye’ye baz yağ (Base Oil 150-500-700)
satmak istiyor. Saeed Babamoradi ile Türkçe
görüĢülebilmektedir.
201200591
Madencilik, taĢ ocağı iĢletme ve diğer ilgili
ürünler
FĠRMA ADI: MZAMO KHUZWAYO
HONG KONG
South Africa
201200623
TEL: ++27 (84) 384 9400
FĠRMA ADI: MITEX (HOLDINGS) LTD.
e-posta: [email protected]
1/F, Milo's Ind.Bldg., 2-10 Tai Yuen Street, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong
Yetkili KiĢi: Mzamo Khuzwayo
Firma, Türkiye’ye kömür, granit vb. mineraller, sigara ve
sigara filtreleri, kırtasiye gereçleri, yemeklik yağ, hurda metal
ve mürekkep satmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu teklif
hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı
Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan
Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, EMail: [email protected]).
TEL: ++8522429 2228
e-posta: [email protected]
T.C. Hong Kong BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği
tarafından Mitex (Holdings) Ltd. ġirketinin Türkiye'de
madencilik sektöründe yatırım yapmak istediği bildirilmiĢtir.
UKRAYNA
Gıda maddeleri ve içecekler
201200604
BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ
FĠRMA ADI: GREEN ENERGY T LLC
201200612
TEL: ++380 (50) 8119576
FĠRMA ADI: ABDULLA GROUP FOR GENERAL
ENTERPRISES L.L.C.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 2
P.O.Box: 127347 - 502, Sayah, Abdulla & Khalifa Alkobisy
Bldg., Salam St., Abu Dhabi, UAE
South Africa
TEL: ++27 (84) 384 9400
TEL: ++971 (2) 645 8445
e-posta: [email protected]
FAKS:++971 (2) 644 0228
Yetkili KiĢi: Mzamo Khuzwayo
e-posta: [email protected]
Genel ticaretle uğraĢan ġirketler Grubunun, Türkiye'den
ivedilikle tavuk eti ithal etmek istediği bildirilmiĢtir. Söz
konusu istem, T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
Firma, Türkiye’ye kömür, granit vb. mineraller, sigara ve
sigara filtreleri, kırtasiye gereçleri, yemeklik yağ, hurda metal
ve mürekkep satmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu teklif
hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı
Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan
Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, EMail: [email protected]).
201200613
201200629
FĠRMA ADI: ROUND TABLE MANAGEMENT
CONSULTANCY L.L.C.
FĠRMA ADI: SAREL COETZEE
Yetkili KiĢi: Mohamad Eltayep Elawad Hamid / Commercial
Manager
e-posta: [email protected]
Round Table Management Consultancy, P.O.Box 27623,
Abu Dhabi / UAE
TEL: ++971 (2) 55 25 258
FAKS:++971 (2) 55 25 283
e-posta: [email protected]cy.com
Yetkili KiĢi: Hamza Meladi / CEO
Firmanın Hindistan pazarı için, Türkiye'den bebek maması,
markalı bebek ve çocuk yiyecekleri ithal etmek istediği
bildirilmiĢtir. Söz konusu istem, T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Mr. Sarel Coetzee
Firma, Southern Cape’de bulunan bir çiftliği, Ģarap/kesme
çiçek/sebze üreticisi Türk firmalarına satmak istiyor. Güney
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu teklif hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik
Ticaret Asistanı Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği
bildirilmiĢtir (Sultan Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90312-4466434, E-Mail: [email protected]).
HONG KONG
201200615
FĠRMA ADI: Frauito Co., Limited
201200614
TEL: ++852 (9369) 3471
FĠRMA ADI: HMS Holding Ltd, UAE
e-posta: [email protected]
UAE
Yetkili KiĢi: Lewis LAM
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ali Mahmoud
Firmanın, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Irak pazarı için,
lokantalarda kullanılmak üzere, Türkiye'den dondurulmuĢ
hazır ekmek, kek, ekmeğimsi kek (muffin), kırmızı et ürünleri
ve tavuk eti ürünleri ithal etmek istediği bildirilmiĢtir. Söz
konusu istem, T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
Firmanın Türkiye'den yaĢ meyve (erik, çilek, viĢne, kiraz,
incir) ithal etmek istediği bildirilmiĢtir. Söz konusu istem, T.C.
Hong Kong BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.
201200624
FĠRMA ADI: AE TRADING COMPANY
TEL: ++8522367 8550
GÜNEY AFRĠKA
e-posta: [email protected]
201200592
Yetkili KiĢi: Gite Akbarali Abdussalam
FĠRMA ADI: MZAMO KHUZWAYO
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 3
T.C. Hong Kong BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği, iletiĢim
bilgileri verilen firmanın Türkiye'den ekmeklik un ithal etmek
istediğini bildirmiĢtir.
ROMANYA
ĠTALYA
FĠRMA ADI: BINCO LACT SRL
201200636
Str. PLOPILOR 19 Navodari, Navodari, 905700, Constanta /
ROMANIA
201200576
FĠRMA ADI: SEAR SRL
e-posta: [email protected]
TEL: ++39 (362) 450503
FAKS:++39 (362) 366726
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Monica Invernici
YapıĢkanlı etiket üreten firma, gıda, kozmetik ve ilaç
üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu iĢbirliği
teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi
aracılığıyla iletilmiĢtir.
LETONYA CUMHURĠYETĠ
Romanya’nın Köstence Eyaleti Str. Plopilor No.19, Navodari
adresinde yerleĢik Binco Lact SRL Ģirketinin, günde 20.000
litre iĢletme kapasitesine sahip 10.250 m2 arsa üzerinde
kurulu 1.140 m2’lik süt ürünleri fabrikası ile Köstence
eyaletinde 1.000 hektar’lık arazisini satıĢa çıkardığını
bildirmiĢtir. Söz konusu teklif, T.C. BükreĢ Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
YUNANĠSTAN
201200583
FĠRMA ADI: GREEK-TURKISH CHAMBER OF NORTHERN
GREECE
201200620
Dodekanisou 23 Thessaloniki - GREECE
FĠRMA ADI: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LATVIA LETONYA CUMHURĠYETĠ BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ
TEL: ++30 (2310) 570005
ReĢit Galip Caddesi No : 95 G.O.P., Çankaya / ANKARA
FAKS:++30 (2112) 686845
TEL: ++90 (312) 405 61 36
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Dimitra Perperidou / Operation Services
Yetkili KiĢi: Marcis Maksims / 2nd Secretary
Veterinerlik ilaç ve ürünleri, veterinerlik klinikleri ve
laboratuarları için cerrahi aletler ve donanımlar, hayvancılıkla
ilgili donanımlar ve gıda ürünleri ve hayvancılıkla ilgili genetik
uygulamalarda kullanılan ürün ve gereçler ve ayrıca
hayvancılık için iĢaretleme ve kimlik ürünlerinin temsilciliği,
ithalatı ve dağıtımcılığı alanında uzmanlaĢmıĢ olan firma;
evcil hayvanlar ve ötücü kuĢlar için yem üreten sertifikalı
Türk Ģirketleri ile bağlantı kurmak ve Yunanistan'da
temsilciliğini yapmak istiyor. Söz konusu teklif, Kuzey
Yunanistan Yunan-Türk Odası aracılığıyla Birliğimize
gönderilmiĢtir
Letonya Cumhuriyeti’nden bir firmanın, Letonya’ya ihracat
yapmak isteyen soda (what can be used in food
consumption) üreticisi bir Türk firmasıyla iĢbirliği yapmak
istediği bildirilmiĢtir. Söz konusu iĢbirliği teklifi, Letonya
Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
PAKĠSTAN
201200617
FĠRMA ADI: ATC
26/1-G, Phase 1, Commercail, DHA, Lahore / Pakistan
Tütün, tütün mamulleri ve malzemeleri
FAKS:++92 (42) 35721706
GÜNEY AFRĠKA
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ali Jibran / General Manager
Firmanın Türkiye'ye yaĢ ve kurutulmuĢ hurma, yer fıstığı ve
baharatlar ihraç etmek istediği bildirilmiĢtir.
201200593
FĠRMA ADI: MZAMO KHUZWAYO
South Africa
TEL: ++27 (84) 384 9400
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 4
e-posta: [email protected]
HONG KONG
Yetkili KiĢi: Mzamo Khuzwayo
201200523
Firma, Türkiye’ye kömür, granit vb. mineraller, sigara ve
sigara filtreleri, kırtasiye gereçleri, yemeklik yağ, hurda metal
ve mürekkep satmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu teklif
hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı
Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan
Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, EMail: [email protected]).
FĠRMA ADI: AIC INC.
Room 901, 9/F., Stanhope House, 734 - 738 King
TEL: ++852 (2375) 6307
e-posta: [email protected]
Tekstil ve tekstil malzemeleri
Tekstil alanında faaliyet gösteren firma, Türkiye’den halı ve
ev gereçleri ithal etmek istemektedir. Söz konusu ithal talebi
Birliğimize, T.C. Hong Kong BaĢkonsolosluğu Ticaret
AtaĢeliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ
201200608
201200585
FĠRMA ADI: ACELINK LIMITED
FĠRMA ADI: MAI JAMOUS
P.O. Box: 8241, Abu Dhabi, UAE
TEL: ++971 (2) 445 15 28
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mrs. Mai Jamous
Abu Dabi’de yeni bir mağaza açacak firmanın, Türkiye'den
hamileler için giysiler, bebek giysileri, hamile ve bebek araçgereçleri (havlu, pijama vb.) ithal etmek istediği bildirilmiĢtir.
Söz konusu istem, T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
GÜNEY AFRĠKA
201200590
Unit 416, 4/F, Huston Center, 63 Mody Road, TST, Kowloon,
Hong Kong
TEL: ++852 (2722) 6115
FAKS:++852 (2722) 6117
e-posta: [email protected]
T.C. HONG Kong BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği
tarafından, Hong Kong’lu firmanın Türkiye’den viskoz iplik
ithal etmek istediği bildirilmiĢtir.
ĠTALYA
201200597
FĠRMA ADI: DANESI GROUP SRL
TEL: ++39 (8661) 917069
FĠRMA ADI: PUISANO PHATOLI
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (83) 2733772
Yetkili KiĢi: Puisano Phatoli
Firma, Türkiye’den döĢemelik kumaĢlar almak istiyor. Güney
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu istem hakkında daha ayrıntılı bilginin,
Büyükelçilik Ticaret Asistanı Sn. Sultan Onacak’tan
edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan Onacak - Tel: 90-3124056863, Faks: 90-312-4466434, E-Mail:
[email protected]).
FAKS:++39 (8661) 920098
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Carla Candelori
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma, gömleklik kumaĢ
üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu
teklif, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.
KARADAĞ
201200578
FĠRMA ADI: MFI Klikloan DOO
Bracana Bracanovia 49, Podgorica, Montenegro
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 5
TEL: ++382 (20) 633 953
TEL: ++382 (20) 633 953
FAKS:++382 (20) 633 286
FAKS:++382 (20) 633 286
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Milena Klikovac
Yetkili KiĢi: Milena Klikovac
Firma, hazır giyim veya kumaĢ konusunda bayilik vermek
isteyen Türk firmaları ile iĢbirliği yapmak istemektedir. Söz
konusu iĢbirliği teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize gönderilmiĢtir.
Firma, hazır giyim veya kumaĢ konusunda bayilik vermek
isteyen Türk firmaları ile iĢbirliği yapmak istemektedir. Söz
konusu iĢbirliği teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize gönderilmiĢtir.
YUNANĠSTAN
Elbise ve ayakkabı
201200622
BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ
FĠRMA ADI: GREEK-TURKISH CHAMBER OF NORTHERN
GREECE
201200586
Dodekanisou 23 Thessaloniki / GREECE
FĠRMA ADI: MAI JAMOUS
TEL: ++30 (2310) 570005
P.O. Box: 8241, Abu Dhabi, UAE
FAKS:++30 (2112) 686845
TEL: ++971 (2) 445 15 28
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mrs. Mai Jamous
Abu Dabi’de yeni bir mağaza açacak firmanın, Türkiye'den
hamileler için giysiler, bebek giysileri, hamile ve bebek araçgereçleri (havlu, pijama vb.) ithal etmek istediği bildirilmiĢtir.
Söz konusu istem, T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Dimitra Perperidou / Operation Services
Yunanistan ve Makedonya Cumhuriyeti’nde hazır giyim
ürünleri ve bunlarla ilgili aksesuarlar üzerine faaliyet
gösteren ithalatçı firmanın, kadınlar için moda aksesuarları
toptancısı / ihracatçısı Türk firmalarıyla ticari iĢbirliği yapmak
istediği bildirilmiĢtir. Söz konusu iĢbirliği teklifi, Kuzey
Yunanistan’da bulunan Yunan-Türk Odası aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.
HONG KONG
201200524
FĠRMA ADI: Siomex International Limited
Room 902 - 904, Metroloft Building, 38 Kwai Hei Street, Kwai
Chung, Hong Kong
TEL: ++852 (2721) 0129
e-posta: [email protected]
Firma, Türkiye’den giysi ithal etmek istemektedir. Söz
konusu ithal talebi Birliğimize, T.C. Hong Kong
BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
AhĢap, ahĢap ürünler, mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri ve hasır iĢleri
ROMANYA
201200647
FĠRMA ADI: TRANS ADMAR INTERNATIONAL SRL
Constanta, Romania
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Selda Ġsmail
KARADAĞ
Firma Türkiye’ye kayın, çam ve ladin kereste satmak
istediğini bildirmiĢtir.
201200579
FĠRMA ADI: MFI Klikloan DOO
Bracana Bracanovia 49, Podgorica, Montenegro
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 6
FĠRMA ADI: SEAR SRL
Firma, Türkiye’ye kömür, granit vb. mineraller, sigara ve
sigara filtreleri, kırtasiye gereçleri, yemeklik yağ, hurda metal
ve mürekkep satmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu teklif
hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı
Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan
Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, EMail: [email protected]).
TEL: ++39 (362) 450503
ĠTALYA
FAKS:++39 (362) 366726
201200638
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: SEAR SRL
Yetkili KiĢi: Monica Invernici
TEL: ++39 (362) 450503
YapıĢkanlı etiket üreten firma, gıda, kozmetik ve ilaç
üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu iĢbirliği
teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi
aracılığıyla iletilmiĢtir.
FAKS:++39 (362) 366726
ÇeĢitli basılı maddeler ve matbaacılık için
malzemeler
ĠTALYA
201200637
KOSOVA
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Monica Invernici
FĠRMA ADI: N.T. "TEMA"
YapıĢkanlı etiket üreten firma, gıda, kozmetik ve ilaç
üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu iĢbirliği
teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi
aracılığıyla iletilmiĢtir.
Turgut Ozal Nr : 8, Prizren / Kosova
201200644
TEL: ++381 (29) 230 951
FĠRMA ADI: ISVA VERNICI SRL
e-posta: [email protected]
TEL: ++39 (11) 9034260
Yetkili KiĢi: BarıĢ Macun
FAKS:++39 (11) 527 9210
Balonlu sakız üretimine baĢlayacak olan firma; içinde dövme
hediyesi de bulunan sakız ambalajı üretebilecek firmalarla
bağlantı kurmak istiyor.
e-posta: [email protected]
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
KARADAĞ
GÜNEY AFRĠKA
FĠRMA ADI: MFI Klikloan DOO
201200595
Bracana Bracanovia 49, Podgorica, Montenegro
FĠRMA ADI: MZAMO KHUZWAYO
TEL: ++382 (20) 633 953
South Africa
FAKS:++382 (20) 633 286
TEL: ++27 (84) 384 9400
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Sandra Klikovac MBA / Managing Director
Yetkili KiĢi: Mzamo Khuzwayo
Firma, kozmetik konusunda bayilik vermek isteyen Türk
firmaları ile iĢbirliği yapmak istemektedir. Söz konusu iĢbirliği
201200587
Endüstriyel vernik üreticisi firma, Türkiye’de ortak arıyor. Söz
konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası
Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
201200580
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 7
teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği
aracılığıyla Birliğimize gönderilmiĢtir.
MAKEDONYA CUMHURĠYETĠ
firmasının, kısmen ya da tamamen satılmak istendiği
bildirilmiĢtir. Söz konusu teklifle ilgilenen kuruluĢların, Ģirket
profillerini de içeren baĢvuru yazılarını, Ticaret AtaĢesi Sayın
ġevket Ilgaç’ın dikkatine göndermeleri gerekmektedir.
201200530
201200581
FĠRMA ADI: ERHAN MUSTAFA
FĠRMA ADI: Caretta GmbH
e-posta: [email protected]
Postfach 71 05 98, D-81455 München / DEUTSCHLAND
Yetkili KiĢi: Erhan Mustafa
TEL: ++49 (89) 89 860 357
Firma, Türkiye'den acilen % 98 kostik soda (caustic soda)
almak istediğini bildirmiĢtir. Ġlk sipariĢin, 24-48 ton olabileceği
belirtilmiĢtir.
FAKS:++49 (89) 89 860 359
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Michael Krug
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
ALMANYA
201200510
FĠRMA ADI: MODUS HANDEL
Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen / DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (2102) 73 33 55
Caretta GmbH unvanlı firmanın, T.C. Münih
BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliğine baĢvurarak, inĢaat
sektöründe kullanılan inĢaat folyoları ve polietilenden (LDPE)
buhar tutucusu üreten Türk firmalarının bulunmasında
yardımcı olunmasını istediği bildirilmiĢtir. Öte yandan
firmalarının Almanya’da bu ürünlerin pazarlanmasında,
inĢaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmalarla
iĢbirliklerine gittiklerini, anılan ürüne yılda 800 Ton civarında
ihtiyaçlarının olduğunu, aynı zamanda firmalarınca da inĢaat
sektörü için folyo ve yumuĢak PVC’den ürünleri (örtü)
ürettiklerini ve bu alanda faaliyet gösteren bir Türk firması ile
birlikte çalıĢmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtmiĢlerdir.
FAKS:++49 (2102) 73 33 55
RUSYA
e-posta: [email protected]
201200648
Yetkili KiĢi: Ömer Yasemin
FĠRMA ADI: Ekopet Company (Ltd)
Almanya pazarına girmek isteyen firmalara çeĢitli hizmetler
sunan firma; mop ve eklentileri olan temizlik malzemeleri
üreten ve Almanya merkezli Avrupa’ya açılmak isteyen
üretici Ģirketler aradığını bildirmiĢtir.
TEL: ++7 (937) 6254153
e-posta: [email protected]
201200544
Yetkili KiĢi: S. V. Sharnin / Deputy director M. Gorodetsky
FĠRMA ADI: T.C. HAMBURG BAġKONSOLOSLUĞU
TĠCARET ATAġELĠĞĠ
Gıda ve gıda dıĢı maddelerin paketlenmesinde kullanılan
PETF film türleri (painted, unpainted, metalized, laminated)
üreticisi olan firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de satmak
istediği bildirilmiĢtir. Söz konusu satıĢ teklifi, Rusya
Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.
Mittelweg 13, 20148 Hamburg / GERMANY
TEL: ++49 (40) 44 44 66
FAKS:++49 (40) 44 01 47
e-posta: [email protected]
Ana metaller ve ilgili ürünler
Yetkili KiĢi: ġevket Ilgaç / Ticaret AtaĢesi
A.B.D.
T.C. Hamburg BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği tarafından;
Audi, Mercedes-Benz, BMW, AMG, Porsche, MAYBACH,
VW, Aston Martin, Bentley, Rolls Royce gibi otomobil
üreticileri için plastik aksam geliĢtiren ve üreten bir Alman
201200435
FĠRMA ADI: URAZ METAL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 8
Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 111 K:1/18 Ġzmit /
Kocaeli / TÜRKĠYE
TEL: ++90 (262) 321 23 73
FAKS:++90 (262) 321 23 74
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Çiğdem Erçakallı
MASTRADE LLC adlı ABD firmasının (111 Washington
Avenue , Suite 703 Albany, New York , 12210 , USA)
Türkiye tek ve tam yetkili (exclusive) temsilcisi olan firma,
Adriyatik ve Doğu Avrupa ülkelerinden (Hırvatistan, Slovenya
, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan) hurda
metal ( HMS1-HMS2-A3-P&S ) tedarikçiliği yaptıklarını
belirterek, Türkiye’de hurda metal almak isteyen firmalarla
bağlantı kurmak istediklerini bildirmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Mzamo Khuzwayo
Firma, Türkiye’ye kömür, granit vb. mineraller, sigara ve
sigara filtreleri, kırtasiye gereçleri, yemeklik yağ, hurda metal
ve mürekkep satmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu teklif
hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı
Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan
Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, EMail: [email protected]).
ĠRAN
201200649
FĠRMA ADI: KAHAN TECH PART Foreign Trade Office
15th floor, Suite no. 1503, Negin Reza Tower, Ashrafi
esfahani expwy, P.O.Box 14515-596 Tehran (1471791938)
IRAN
ALMANYA
TEL: ++98 (21) 4405 0917
201200618
FAKS:++98 (21) 4405 1991
FĠRMA ADI: KBD Engineering GmbH
e-posta: [email protected]
Theodor-Heuss-Str. 60-66, D-51149 Koeln / Deutschland
Yetkili KiĢi: Mr. Mehdi Ahari
TEL: ++49 (2203) 18 36 900
FAKS:++49 (2203) 18 36 901
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Tobias Jee / Sales Department
Boru ve tüplerin ısıl iĢlemlerine yönelik indüksiyon fırınları
üzerinde uzmanlaĢmıĢ mühendislik, geliĢtirme ve üretim
Ģirketi; Türk Ģirketleri ile iĢbirliği yapmak istiyor. ġirket,
müĢteri projelerinin bütün ekonomik, teknik ve yerel
parametrelerini dikkate alarak ve müĢterilerle ortaklaĢa
olarak fizibilite çalıĢmalarını yürüttüğünü ve projeleri onların
gereksinimlerine uygun biçimde gerçekleĢtirdiğini bildirmiĢtir.
ġirket,10 ile yıllık deneyimiyle genel ve özel makine
ürettiğini, indüksiyon ısıl iĢlem tesisleri (su verme/söndürme,
tavlama, tutma ve soğutma tezgahı gibi tüm bileĢenleri dahil)
konusunda büyük bilgi sahibi olduğunu ve ürünleri için
mükemmel fiyat-kalite oranı sunduğunu bildirmiĢtir.
Firma, Türkiye’ye alçak, orta ve yüksek gerilim kabloları,
havai kablolar, bina tel ve kabloları, kontrol kabloları, özel
kablolar, iletiĢim kabloları, veri iletiĢim kabloları, esnek
kablolar, yangına dayanıklı kablolar, enstrüman kabloları ile
alüminyum ve bakır çubuk, kütük ve levhalar, PVC granül,
silindir çelik kaplar (varil) satmak istediğini bildirmiĢtir.
Mamul ürün ve malzemeler
ALMANYA
201200582
FĠRMA ADI: Caretta GmbH
Postfach 71 05 98, D-81455 München / DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (89) 89 860 357
GÜNEY AFRĠKA
FAKS:++49 (89) 89 860 359
201200594
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: MZAMO KHUZWAYO
Yetkili KiĢi: Michael Krug
South Africa
TEL: ++27 (84) 384 9400
e-posta: [email protected]
Caretta GmbH unvanlı firmanın, T.C. Münih
BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliğine baĢvurarak, inĢaat
sektöründe kullanılan inĢaat folyoları ve polietilenden (LDPE)
buhar tutucusu üreten Türk firmalarının bulunmasında
yardımcı olunmasını istediği bildirilmiĢtir. Öte yandan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 9
firmalarının Almanya’da bu ürünlerin pazarlanmasında,
inĢaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmalarla
iĢbirliklerine gittiklerini, anılan ürüne yılda 800 Ton civarında
ihtiyaçlarının olduğunu, aynı zamanda firmalarınca da inĢaat
sektörü için folyo ve yumuĢak PVC’den ürünleri (örtü)
ürettiklerini ve bu alanda faaliyet gösteren bir Türk firması ile
birlikte çalıĢmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtmiĢlerdir.
Çatı olukları ve sıhhi tesisat aksesuarları alanında faaliyet
gösteren firma, Türkiye’deki yapı malzemesi ithalatçılarıyla
bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu teklif, Ġtalyan Ticaret
Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
201200600
FĠRMA ADI: A.B.C. SRL
201200605
TEL: ++39 (574) 25723
FĠRMA ADI: DEMARKOM
FAKS:++39 (574) 483085
Ferdinand-Arauner-Str. 3, 91807 Solnhofen /
DEUTSCHLAND
e-posta: [email protected]
TEL: ++49 (9145) 836912
Yetkili KiĢi: Luigi Catalano
FAKS:++49 (9145) 201420
Deri ve ayakkabı sektörleri için donanımlar üreten firma, bu
tür donanımlar ithalatçısı Türk firmalarıyla bağlantı kurmak
istiyor. Söz konusu teklif, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği
Ankara Ofisi aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Halil I. Ünlü / Genel Müdür
201200603
DıĢ kaynak kullanımı (Outsourcing) iĢ modeliyle hedef
ülkelerde firmaların pazarlama, satın alma, iletiĢim ve hukuk
bölümü pozisyonunda çalıĢan firmanın; satın alma hizmeti
verdiği 6000’den fazla çalıĢanı olan bir uluslararası Ģirketin
gereksinimi olan çelik ürünleri [DuĢ Kanalı (Drenaj Kanalı) ve
Gömme Rezervuar Kumanda Paneli] Türkiye’den tedarik
etmek istediği bildirilmiĢtir. Almanya Türkiye arası dıĢ
ticaretin ana faaliyet alanını oluĢturduğu belirtilen firmanın
farklı ülkelerdeki iĢ ortakları ile yaptığı iĢbirlikleriyle tüm
Avrupa Birliği ülkeleri, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika
ülkelerinde faaliyette bulunduğu bildirilmiĢtir.
HONG KONG
FĠRMA ADI: AIRCAB
TEL: ++90 (212) 244 2268
FAKS:++90 (212) 252 5885
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ceyda OğraĢ
Kabin hava filtreleri üretimi yapan firma, Türkiye’de
dağıtımcılar arıyor. Söz konusu teklif, Ġtalyan Ticaret Odası
Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
201200525
201200634
FĠRMA ADI: Arrowspeed Line Limited
FĠRMA ADI: CINETIC SORTING SPA
e-posta: [email protected]
TEL: ++39 (331) 665266
Firma, Türkiye’den mutfak eĢyası ve banyo malzemesi ithal
etmek istemektedir. Söz konusu ithal talebi Birliğimize, T.C.
Hong Kong BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği aracılığıyla
iletilmiĢtir.
FAKS:++39 (331) 669444
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Vittorio Noviello
ĠTALYA
TEL: ++39 (421) 40401
ĠĢleme donanımları üreten, üretim hatları ve anahtar teslimi
tesisler kuran endüstriyel mühendislik firması; sac büküm,
kaynak ve demir asma kat üreticileriyle bağlantı kurmak
istiyor. Söz konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret
Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
FAKS:++39 (421) 220775
201200639
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: GUABO SRL
201200598
FĠRMA ADI: OFFICINE ORTIGA SRL
TEL: ++39 (51) 758689
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 10
Endüstriyel bıçak ve aksesuarları üreten firma, ithalatçı ve
dağıtımcılarla bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu iĢbirliği
teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi
aracılığıyla iletilmiĢtir.
proje yazımı aĢamasına geçilmesi planlanmaktadır. Aranan
proje ortağının, proje kapsamında; donanım geliĢtirme,
sistem test etme, gereksinim yönetimi ve ticarileĢtirme
aĢamalarında görev alması beklenmektedir. Duyuru, Ġstanbul
Sanayi Odası tarafından Birliğimize gönderilmiĢtir. Söz
konusu firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların, 12 DE
1271 3Q2X baĢvuru numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi
Odası’ndan yardım istemeleri gerekmektedir.
YUNANĠSTAN
201200619
201200534
FĠRMA ADI: KBD Engineering GmbH
FĠRMA ADI: SĠNAN SALĠH
Theodor-Heuss-Str. 60-66, D-51149 Koeln / Deutschland
Gümülcine - Yunanistan
TEL: ++49 (2203) 18 36 900
e-posta: [email protected]
FAKS:++49 (2203) 18 36 901
Yetkili KiĢi: Sinan Salih
e-posta: [email protected]
Yunanistan Gümülcine’de yerleĢik olup, ticaretle uğraĢan bir
soydaĢımız, Yunanistan’dan mal almak, Yunanistan’a mal
satmak isteyen ya da iĢbirliği yapmak isteyen Türk
iĢadamlarına aracılık, tercümanlık vs. iĢler yapmak istediğini
bildirmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Tobias Jee / Sales Department
FAKS:++39 (51) 758976
e-posta: [email protected]
201200572
Boru ve tüplerin ısıl iĢlemlerine yönelik indüksiyon fırınları
üzerinde uzmanlaĢmıĢ mühendislik, geliĢtirme ve üretim
Ģirketi; Türk Ģirketleri ile iĢbirliği yapmak istiyor. ġirket,
müĢteri projelerinin bütün ekonomik, teknik ve yerel
parametrelerini dikkate alarak ve müĢterilerle ortaklaĢa
olarak fizibilite çalıĢmalarını yürüttüğünü ve projeleri onların
gereksinimlerine uygun biçimde gerçekleĢtirdiğini bildirmiĢtir.
ġirket,10 ile yıllık deneyimiyle genel ve özel makine
ürettiğini, indüksiyon ısıl iĢlem tesisleri (su verme/söndürme,
tavlama, tutma ve soğutma tezgahı gibi tüm bileĢenleri dahil)
konusunda büyük bilgi sahibi olduğunu ve ürünleri için
mükemmel fiyat-kalite oranı sunduğunu bildirmiĢtir.
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı - Ġstanbul Sanayi Odası
ĠTALYA
MeĢrutiyet Caddesi, No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
201200635
TEL: ++90 (212) 292 2157 / 315
FĠRMA ADI: CINETIC SORTING SPA
e-posta: [email protected]
TEL: ++39 (331) 665266
Yetkili KiĢi: Onur Emül
FAKS:++39 (331) 669444
Bilgi teknolojileri ve sistem mühendisliği alanında uzmanlığı
olan Alman bir KOBĠ, bir EUROSTARS projesi kapsamında,
dönen makine parçalarının titreĢim görüntülemesine iliĢkin
yeni ve akıllı bir sistem geliĢtirmek istemektedir. Sistemin, bir
yapay zekâ uygulamasıyla, geliĢmiĢ bir çeĢitlilik analizi
yapması istenmektedir. Firma böyle bir proje kapsamında,
Avrupa Birliği hibe desteği alabilmek için oluĢturacağı
konsorsiyumda görev alacak (tercihen daha önce AB hibe
programı projelerinde deneyimi olan) KOBĠ/endüstriyel iĢ
ortakları aramaktadır. AB tarafından kabul edildiği takdirde,
personel bütçesi dâhil proje çerçevesinde yapılacak
harcamalara EUROSTARS programından kaynak
sağlanacaktır. Proje son baĢvuru tarihi Nisan 2013
olduğundan, kısa süre içinde konsorsiyumun oluĢturularak
e-posta: [email protected]
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
Yetkili KiĢi: Vittorio Noviello
ĠĢleme donanımları üreten, üretim hatları ve anahtar teslimi
tesisler kuran endüstriyel mühendislik firması; sac büküm,
kaynak ve demir asma kat üreticileriyle bağlantı kurmak
istiyor. Söz konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret
Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
POLONYA
201200573
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı - Ġstanbul Sanayi Odası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 11
MeĢrutiyet Caddesi, No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
özellikleri taĢıyan (perforated textile tumbler of drum-type)
donanıma gereksinimi olduğu belirtilmiĢtir:
TEL: ++90 (212) 292 2157 / 315
e-posta: [email protected]
Purpose of the equipment: drying of cloth (fabric), felling,
felting and shrinking, pre-fixation and final fixation of piled
coating of imitation fur, fabric, knitwear.
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Polonyalı bir KOBĠ, üretmiĢ olduğu makine imalat
tezgâhlarının elmas yüzeylerinin parlatılmasına iliĢkin
teknoloji ve know-how aramaktadır. Teknolojinin; yüksek
frekans MegaHertz lazer uygulaması veya diğer
uygulamalardan birini temel alabileceği bildirilmiĢtir. Duyuru,
Ġstanbul Sanayi Odası tarafından Birliğimize gönderilmiĢtir.
Söz konusu firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların, 12
PL 62AS 3PWH baĢvuru numarasını belirterek Ġstanbul
Sanayi Odası’ndan yardım istemeleri gerekmektedir.
Equipment setup: Feed of cloth (fabric) is performed from the
front (face) side through a big door. Discharge is performed
from the rear side irrespective of program termination.
Perforated stainless steel drum is mounted on friction
wheels.
Hot air supply into the drum is axial, air removal is radial.
Filtering sieve is easily accessible and self-cleaning. Air
heating is electric. Drum drive is made directly on friction
wheels.
RUSYA
- High capacity of circulation fan,
201200621
- Steam atomization, air shutter (valve),
FĠRMA ADI: PLAVA Joint-Stock Company
- Reverser,
27 Communarov St. Plavsk Tula Region 301470, Russia
- Constant temperature control,
TEL: ++7 (4875) 21034
- Automatic switch on/off panel with instruction cards,
e-posta: [email protected]
- Manual control,
Yetkili KiĢi: Tatyana Nikulina / Sales manager
- Drum: diameter 1460 mm, volume 3.5m3
Rusya'da niĢasta ve melas, içecekler, et iĢleme, bitkisel yağ,
süt ürünleri gibi farklı endüstri dalları ile tıp alanında
kullanılan santrifüj donanımları üreten firmanın, ürünlerini
Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiĢtir. Söz konusu
teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği
aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
- Output: ca. 400 kg/h
201200625
GÜNEY AFRĠKA
FĠRMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRKĠYE TĠCARET
TEMSĠLCĠLĠĞĠ
201200596
Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere / ANKARA
TEL: ++90 (312) 418 8139
FAKS:++90 (312) 418 3991
e-posta: [email protected]
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği tarafından,
Rusya'nın Tula Ģehrinde yapay kürk (imitation fur) üreten bir
Ģirketin, donanımını yenilemek ve geniĢlemek amacıyla yeni
ya da kullanılmıĢ donanım satın almak için Türk
ihracatçılarıyla temas kurmak istediği bildirilmiĢtir. Tula
Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi olan Ģirketin, Alman
yapımı olan makinelerini 1980 yılından beri kullandığı
belirtilmiĢtir. ġirketin, analog iĢlevleri olan ve aĢağıdaki
Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve
parçaları
FĠRMA ADI: MZAMO KHUZWAYO
South Africa
TEL: ++27 (84) 384 9400
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mzamo Khuzwayo
Firma, Türkiye’ye kömür, granit vb. mineraller, sigara ve
sigara filtreleri, kırtasiye gereçleri, yemeklik yağ, hurda metal
ve mürekkep satmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu teklif
hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı
Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 12
Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, EMail: [email protected]).
RUSYA
201200607
FĠRMA ADI: DOCSVISION OOO
Yetkili KiĢi: Mr. Mhlongo Thabo
Firma, Türkiye’de elektrik enerjisi aktarım hatları ve trafo
merkezleri ile ilgili kuruluĢlarla bağlantı kurmak istiyor. Güney
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu teklif hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik
Ticaret Asistanı Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği
bildirilmiĢtir (Sultan Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90312-4466434, E-Mail: [email protected]).
P/O Box 623,199155 Russia, St. Petersburg
ĠRAN
TEL: ++7 (921) 33 33 111
201200650
FAKS:++7 (812) 346 58 34
FĠRMA ADI: KAHAN TECH PART Foreign Trade Office
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Georgiy Petuhov / International Marketing
Manager DocsVision
Rusya, dağılmıĢ eski Sovyet Cumhuriyetleri, Baltık devletleri
ve Moldova’da “Belge Yönetim Yazılımı” tedarikçisi biçiminde
2006 yılından bu yana hizmet veren firmanın bu konuda
çalıĢan Türk firmalarıyla iĢbirliği yapmak istediği bildirilmiĢtir.
15th floor, Suite no. 1503, Negin Reza Tower, Ashrafi
esfahani expwy, P.O.Box 14515-596 Tehran (1471791938)
IRAN
TEL: ++98 (21) 4405 0917
FAKS:++98 (21) 4405 1991
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. Mehdi Ahari
Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
GÜNEY AFRĠKA
201200589
FĠRMA ADI: WABONA LOGISTICS (PTY) LTD
Firma, Türkiye’ye alçak, orta ve yüksek gerilim kabloları,
havai kablolar, bina tel ve kabloları, kontrol kabloları, özel
kablolar, iletiĢim kabloları, veri iletiĢim kabloları, esnek
kablolar, yangına dayanıklı kablolar, enstrüman kabloları ile
alüminyum ve bakır çubuk, kütük ve levhalar, PVC granül,
silindir çelik kaplar (varil) satmak istediğini bildirmiĢtir.
ĠTALYA
Suite 811, 8th Floor, Salmon Grove Chambers, 407 Anton
Lembede Street, Durban, 4001, South Africa
201200601
TEL: ++27 (31) 301 9489
FĠRMA ADI: APW ELECTRONICS
FAKS:++27 (86) 512 8520
TEL: ++90 (212) 244 2268
e-posta: [email protected]
FAKS:++90 (212) 252 5885
Yetkili KiĢi: Chris Magagula
e-posta: [email protected]
Firma, grafit elektrot üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı
kurmak istiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği
aracılığıyla Birliğimize iletilen söz konusu istem hakkında
daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik Ticaret Asistanı Sn. Sultan
Onacak’tan edinilebileceği bildirilmiĢtir (Sultan Onacak - Tel:
90-312-4056863, Faks: 90-312-4466434, E-Mail:
[email protected]).
Yetkili KiĢi: Ceyda OğraĢ
Elektronik sektörü için aygıt kutuları üreten firma, bu tür
kutular için Türkiye’de dağıtımcılar arıyor. Söz konusu teklif,
Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.
201200627
FĠRMA ADI: MHLONGO THABO
e-posta: [email protected]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 13
Radyo, televizyon, iletiĢim,
telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve
düzenekler
ĠSRAĠL
201200574
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı - Ġstanbul Sanayi Odası
ĠTALYA
MeĢrutiyet Caddesi, No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
201200602
FĠRMA ADI: APW ELECTRONICS
TEL: ++90 (212) 292 2157 / 315
e-posta: [email protected]
TEL: ++90 (212) 244 2268
Yetkili KiĢi: Onur Emül
FAKS:++90 (212) 252 5885
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Ceyda OğraĢ
Elektronik sektörü için aygıt kutuları üreten firma, bu tür
kutular için Türkiye’de dağıtımcılar arıyor. Söz konusu teklif,
Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.
Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri
Yapısında AR-GE merkezi de bulunan bir KOBĠ, optik
cihazlar üretimi yapmaktadır. Firma, kalın polimer filmlerinin
(1-150 mkm), yüksek kırma /refrakter indislerini (1,7’den
fazla) ölçebilecek teknoloji aramaktadır. Söz konusu
teknoloji, rutin ölçüm iĢlemlerinde kullanılacaktır. Aranan
teknolojinin, lazer optik ölçüm sistemi (ellipsometrik yöntem)
temelli de olabileceği bildirilmiĢtir. Duyuru, Ġstanbul Sanayi
Odası tarafından Birliğimize gönderilmiĢtir. Söz konusu firma
ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların, 12 IL 80ER 3Q6D
baĢvuru numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’ndan
yardım istemeleri gerekmektedir.
ĠSVEÇ
201200570
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı - Ġstanbul Sanayi Odası
A.B.D.
MeĢrutiyet Caddesi, No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
201200571
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı - Ġstanbul Sanayi Odası
TEL: ++90 (212) 292 2157 / 315
MeĢrutiyet Caddesi, No: 62 TepebaĢı - Ġstanbul
e-posta: [email protected]
TEL: ++90 (212) 292 2157 / 315
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Sektörünün önde gelenleri arasında yer alan Amerikalı bir
firma, su arıtma cihazlarında kullanılan filtrelerin ömrünü
tamamladığında, filtrenin değiĢtirilmesi gerektiğini gösterir bir
gösterge modeli aramaktadır. Göstergenin; su miktarını
ölçmesi, son filtre değiĢiminden bu yana geçen süreyi
belirtmesi, gıdalarla temasının sağlık açısından problem
doğurmaması gibi özelliklere sahip olması beklenmektedir.
Firmanın, mevcut/önerilen teknolojilerin adaptasyonu ve
geliĢtirilmesi ile ilgili finans desteği de sağlayabileceği
bildirilmiĢtir. Duyuru, Ġstanbul Sanayi Odası tarafından
Birliğimize gönderilmiĢtir. Söz konusu firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluĢların, 12 US 87GB 3QC2 baĢvuru
numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’ndan yardım
istemeleri gerekmektedir.
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Ayakkabı endüstrisinde çalıĢmakta olan Ġsveçli bir KOBĠ,
ayağın 3 boyutlu taranması ve hızlı ortopedik taban ilk
örneklemesi (prototyping) için bir teknoloji/sistem
aramaktadır. Firmanın, seri üretime uyumlu bir ortopedik
taban üretimi süreci kurgulamayı düĢündüğü bildirilmiĢtir.
Duyuru, Ġstanbul Sanayi Odası tarafından Birliğimize
gönderilmiĢtir. Söz konusu firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların, 12 SE 67CG 3QBT baĢvuru numarasını
belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’ndan yardım istemeleri
gerekmektedir.
ĠSVĠÇRE
201200609
FĠRMA ADI: TIM GROUP
Alte Dorfstr. 22, CH-8910 Affoltern a/A SWITZERLAND
TEL: ++41 (44) 761 74 24
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 14
FAKS:++41 (44) 760 04 83
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mehmet Timur
üreticileri için plastik aksam geliĢtiren ve üreten bir Alman
firmasının, kısmen ya da tamamen satılmak istendiği
bildirilmiĢtir. Söz konusu teklifle ilgilenen kuruluĢların, Ģirket
profillerini de içeren baĢvuru yazılarını, Ticaret AtaĢesi Sayın
ġevket Ilgaç’ın dikkatine göndermeleri gerekmektedir.
Türkiye ile Ġsviçre arasında ticari iliĢkileri olan firmalara
iĢletme, hukuk, finans, muhasebe vb. alanlarda danıĢmanlık
ve aracılık hizmetleri sunan firma, Ġsviçre’de yaĢlılar ve
hastalara yönelik konforlu (ön ve ayak kısmı hava basıncı ile
hareket kazanan) yatak üretimi yapan bir Ġsviçre firması
adına Türkiye’de bu tip yatakların üretimini ve iç pazar ile
bölge ülkelerine pazarlamasını yapabilecek pozisyonu olan
firmalar aramaktadır. Belirtilen özelliklere (bilhassa üretici)
sahip olan firmaların tanıtıcı bilgilerini [email protected]
e-posta adresine göndermeleri istenmektedir.
HOLLANDA
SLOVENYA
FAKS:++31 (481) 431 256
201200611
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: BIOBANKA D.O.O.
Yetkili KiĢi: Michel Nijs
Prevale 9, OIC Trzin, 1236 Trzin, Slovenija
FAKS:++386 (1) 777 01 69
Hurda otomobillerin sökümü üzerine çalıĢan firma,
Türkiye’deki hurda otomobil söküm firmaları, otomobil bakımonarım firmaları, otomobil mezarlıkları, otomobil
satıcıları/bayileri ve ikinci el otomobil yedek parçası satıcıları
ile bağlantı kurmak istemektedir.
e-posta: [email protected]
201200646
Yetkili KiĢi: Miomir Knezevic
FĠRMA ADI: MEES VAN DEN BRINK Slangen &
Koppelingen
TEL: ++386 (1) 777 01 65
Ġnsan kordon kanı ve derisi iĢleyen Ģirketin Türkiye’de
ortaklık kurmak veya teknoloji transferi gerçekleĢtirmek
istediği bildirilmiĢtir.
201200575
FĠRMA ADI: Auto Dismantling Nijs
Molenveld 18, 6566 CK Millingen aan de Rijn, The
Netherlands
TEL: ++31 (481) 432 403
Tolstraat 26, 7482 DB, Haaksbergen / Postbus 97, 7480 AB,
Haaksbergen - NETHERLAND
TEL: ++31 (53) 5728785
Motorlu taĢıt, römork ve araç parçaları
FAKS:++31 (53) 5727375
ALMANYA
e-posta: [email protected]
201200545
Yetkili KiĢi: Wim Abbink
TEL: ++49 (40) 44 44 66
Kamyon ve treyler çekicileri ile römork arasındaki havalı fren
sistemi bağlantısını sağlayan sarmal hortumlar (airbrake
coils ) üreten firma; ürünlerini satmak amacıyla bu alanda
çalıĢan ve ürünlerini Türk otomotiv piyasasına ulaĢtıracak
yedek parça toptancıları ile bağlantı kurmak istediğini
bildirmiĢtir.
FAKS:++49 (40) 44 01 47
ĠTALYA
e-posta: [email protected]
201200633
Yetkili KiĢi: ġevket Ilgaç / Ticaret AtaĢesi
FĠRMA ADI: MEDIACOMER SRL
T.C. Hamburg BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği tarafından;
Audi, Mercedes-Benz, BMW, AMG, Porsche, MAYBACH,
VW, Aston Martin, Bentley, Rolls Royce gibi otomobil
TEL: ++39 (523) 606248
FĠRMA ADI: T.C. HAMBURG BAġKONSOLOSLUĞU
TĠCARET ATAġELĠĞĠ
Mittelweg 13, 20148 Hamburg / GERMANY
FAKS:++39 (523) 590471
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 15
e-posta: [email protected]
FAKS:++39 (75) 527 9210
Yetkili KiĢi: Sonia Tiramani
e-posta: [email protected]
Firma, treyler tanker üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor.
Söz konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası
Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
Mobilya üreticisi firma, Türkiye’deki mobilya firmaları,
mimarlar ve inĢaat firmaları ile ortaklık yapmak istiyor. Söz
konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası
Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
201200640
YUNANĠSTAN
FĠRMA ADI: BAPRO SRL
201200632
TEL: ++39 (522) 643008
FĠRMA ADI: SWAN SA Latex Industry
FAKS:++39 (522) 746034
10, Kolokotroni str. Krioneri A kis, Athens / Greece
e-posta: [email protected]
TEL: ++30 (210) 8161666
Yetkili KiĢi: Erio Leonardi
FAKS:++30 (210) 6220037
Mekanik Ģasi dinamometreleri, yol simülatörleri üreten firma,
otomotiv sektörü ithalatçıları, otomotiv yedek parçaları
satıcıları, otomotiv yedek parça üreticileri, LPG yedek parça
üretim tesisleri, enjeksiyon sistemleri üreticileriyle bağlantı
kurmak istiyor. Söz konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan
Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
Mamul ürünler, mobilya, el iĢleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
ALMANYA
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr Constantine Michalos / President
Avrupa Balon Konseyi’nin üyesi olup, Avrupa'nın en büyük
balon üreticilerinden birisi olan Ģirketin, ürünlerini yeni
pazarlara sunmak ve bu arada Türkiye’ye de satmak istediği
bildirilmiĢtir. Söz konusu teklifi Birliğimize ileten Atina Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından, SWAN SA ġirketi’nin sahibi ve
Genel Müdürü olan Bay Constantine Michalos’un hem Atina
Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı ve hem de Yunanistan
Odalar Birliği BaĢkanı olduğu belirtilmiĢtir.
201200511
FĠRMA ADI: MODUS HANDEL
Perakende satıĢ hizmetleri
Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen / DEUTSCHLAND
ALMANYA
TEL: ++49 (2102) 73 33 55
201200645
FAKS:++49 (2102) 73 33 55
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer Unternehmerverband e.V / Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Yetkili KiĢi: Ömer Yasemin
Leipziger Platz 14, 10117 Berlin / Deutschland
Almanya pazarına girmek isteyen firmalara çeĢitli hizmetler
sunan firma; mop ve eklentileri olan temizlik malzemeleri
üreten ve Almanya merkezli Avrupa’ya açılmak isteyen
üretici Ģirketler aradığını bildirmiĢtir.
TEL: ++49 (233) 29950
FAKS:++49 (233) 299510
e-posta: [email protected]
ĠTALYA
Yetkili KiĢi: Nalan Öztürk
201200643
FĠRMA ADI: OPPIARELLI SRL
TEL: ++39 (75) 528 8473
Promosyonel pazarlama (merchandising) alanında
uzmanlaĢmıĢ bir Alman Ģirketinin, Türkiye’de aynı alanda
faaliyet gösteren Ģirketlerle bağlantı kurmak istediği
bildirilmiĢtir. Ġlgilenen kuruluĢların 36453 referans numarasını
belirterek, söz konusu iĢbirliği teklifini Birliğimize ileten Türk-
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 16
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na baĢvurmaları
gerekmektedir.
Karayolu ile ulaĢtırma hizmetleri ve boru hattı
ile nakliye hizmetleri
TÜRKMENĠSTAN
Firma, Southern Cape’de bulunan bir çiftliği, Ģarap/kesme
çiçek/sebze üreticisi Türk firmalarına satmak istiyor. Güney
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu teklif hakkında daha ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik
Ticaret Asistanı Sn. Sultan Onacak’tan edinilebileceği
bildirilmiĢtir (Sultan Onacak - Tel: 90-312-4056863, Faks: 90312-4466434, E-Mail: [email protected]).
ROMANYA
201200577
201200606
FĠRMA ADI: YEDĠDOĞAN A.ġ.
TEL: ++993 (6) 6000600
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Devran Abdulresul
Firmanın, Türkiye’den Türkmenistan’a nakliye yapan
firmalarla bağlantı kurmak istediği bildirilmiĢtir.
Emlakçılık hizmetleri
FĠRMA ADI: BINCO LACT SRL
Str. PLOPILOR 19 Navodari, Navodari, 905700, Constanta /
ROMANIA
e-posta: [email protected]
Romanya’nın Köstence Eyaleti Str. Plopilor No.19, Navodari
adresinde yerleĢik Binco Lact SRL Ģirketinin, günde 20.000
litre iĢletme kapasitesine sahip 10.250 m2 arsa üzerinde
kurulu 1.140 m2’lik süt ürünleri fabrikası ile Köstence
eyaletinde 1.000 hektar’lık arazisini satıĢa çıkardığını
bildirmiĢtir. Söz konusu teklif, T.C. BükreĢ Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla Birliğimize iletilmiĢtir.
201200631
ALMANYA
FĠRMA ADI: UNITA TURISM HOLDING S.A.
201200584
FĠRMA ADI: KMGroup Immobilien
Lichterfelder Ring 206, 12209 Berlin / Deutschland
TEL: ++49 (30) 12092 090
FAKS:++49 (30) 64074 558
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Alkan Kama
Alman Emlak firması; yabancı bir uluslararası otel Ģirketinin
Ġstanbul’da 5 yıldızlı lüks otel satın almak istediğini
bildirmiĢtir. Firma ayrıca, ellerinde Didim/Bodrum arasında
11 milyon Euro değerinde tatil köyünün (yaklaĢık 800 yataklı,
40.000 metrekare) bulunduğunu bildirmiĢtir.
TEL: ++40 (72) 1291774
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Tiberiu Dima
Rumen ġirketin, Karadeniz kıyısında ve Köstence’nin 38 Km
güneyinde bulunan üçlü otel kompleksini (Amfiteatru** Belvedere** - Panoramic**) 40.000.000 EURO bedelle satıĢa
çıkardığı bildirilmiĢtir.
Mimarlık, inĢaat, hukuk, muhasebe ve iĢletme
konularında hizmetler
ĠTALYA
201200599
GÜNEY AFRĠKA
FĠRMA ADI: CERTI W SRL
201200630
TEL: ++39 (6902) 86684
FĠRMA ADI: SAREL COETZEE
FAKS:++39 (6622) 1527677
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. Sarel Coetzee
Yetkili KiĢi: Giuseppe Lepore
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 17
Yönetim sistemleri belgelendirme alanında faaliyet gösteren
ve Türkiye’de yerel ortak arayan firma, bu alanda çalıĢan
firmalarla bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu teklif, Ġtalyan
Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla Birliğimize
iletilmiĢtir.
201200641
Muhasebe & Finansal Raporlama,
ġirket Kurulumu,
Nakit, kapital ve ödeme yönetimi,
Kurumsal sekretarya hizmetleri,
Dağılma, sicil iptali,
Ġnsan kaynakları & maaĢ bordrosu yönetimi,
Oturum ve çalıĢma izinleri mevzuatı,
Gelir ve kurumlar vergisi uyumu.
FĠRMA ADI: SOSIA & PISTOIA
TEL: ++39 (51) 343380
Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler
e-posta: [email protected]
ĠTALYA
Yetkili KiĢi: Marco Miana
201200642
Organizasyon firması, etkinlik düzenlemeyi düĢünen
firmalarla bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu iĢbirliği teklifi
Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi
aracılığıyla iletilmiĢtir.
FĠRMA ADI: MOLLY & PARTNRS SRL
TEL: ++39 (744) 281950
FAKS:++39 (744) 281950
SĠNGAPUR
e-posta: [email protected]
201200626
FĠRMA ADI: Luther Corporate Services Pte Ltd. - Singapore
Yetkili KiĢi: Emanuela Zara
4 Battery Road, Bank of China Building, #25-01 Singapore
049908
Grafik tasarımcılığı firması, Türkiye’de ortak arıyor. Söz
konusu iĢbirliği teklifi Birliğimize, Ġtalyan Ticaret Odası
Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiĢtir.
TEL: ++65 (6408) 8000
KOSOVA
FAKS:++65 (6408) 8001
201200588
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: N.T. \"TEMA\"
Yetkili KiĢi: Yasemin DerviĢcemallioğlu
Turgut Ozal Nr : 8, Prizren / Kosova
DıĢ ülkelerde yatırım yapmak, Ģube açmak ve Ģirket kurmak
isteyen Ģirketlere danıĢmanlık hizmetleri veren Alman
avukatlık ve danıĢmanlık Ģirketinin; Myanmar’da Ģu sıralar
çok sayıda yabancı Ģirketin yatırım yapmayı veya ofis
kurmaya çalıĢtığı için Yangon’da da (Burma/Myanmar)
kurumsal hizmetler veren bir ofis açacağı ve Asya’ya açılmak
isteyen Türk Ģirketlerine de hizmetlerini sunmak istediği
bildirilmiĢtir. BaĢında avukat olan bir Türk yöneticinin
bulunacağı belirtilen ġirketin, aĢağıdaki hizmetleri vereceği
bildirilmiĢtir;
TEL: ++381 (29) 230 951
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: BarıĢ Macun
Balonlu sakız üretimine baĢlayacak olan firma; içinde dövme
hediyesi de bulunan sakız ambalajı üretebilecek firmalarla
bağlantı kurmak istiyor.
Hukuki ve vergi danıĢmanlık hizmetleri:
ġirket kurulumu ve baĢlangıç (start-up) servisleri,
Ticaret ve Dağıtım Hukuku,
Ticaret Hukuku ve grup yeniden yapılandırılması,
ĠĢ Hukuku,
Doğrudan yabancı yatırımlar,
Fikri mülkiyet ve teknoloji transferi,
Ortak giriĢimler,
Dava ve ihtilaf çözümü,
BirleĢme ve Devralmalar,
Vergi yapılandırması, vergi danıĢmanlığı.
Kurumsal Hizmetler:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: [email protected] - Tel: +90 (312) 218 23 27 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Sayfa 18
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards